Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estratègies de gestió. Auditoria de projectes. Tècniques d'estudi i comparació d'ofertes. Contractació d'obres. Tècniques per la gestió de la informació i organització d'obra. Gestió en la contractació en l'àmbit públic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / ALBERT RIBERA ROGET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE31 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seva organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació

Continguts

1. LA GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES

          1.1. Introducció a la gestió de projectes i obres

          1.2. Auditories de projecte

          1.3. Pressupostos de referència

          1.4. Petició, estudi, comparació, negociació i selecció de propostes econòmiques. (Obra Pública i Privada)

          1.5. Sistems de seguiment i control econòmic del procés. Introducció al sistema del MVG i al mètode Imado.

          1.6. Sistems de seguiment i control de compliment de planificacions.

          1.7. Informes periòdics i elaboració de quadres de comandament. Anàlisi de desviacions.

          1.8. La gestió en les diferents etapes del procés de l'edificació.

2. LA GESTIÓ EN LA CONTRACTACIÓ D'OBRA PÚBLICA

          2.1. La fase prèvia (redacció, visat i contingut del projecte, la supervisió, aprovació i replanteig del projecte)

          2.2. La fase de preparatòria (tipus de tramitació, el plec de clàusules administratives particulars, ...)

          2.3. La fase de licitacio (procediments i etapes)

          2.4. La fase d'execució (inici d'obra, certificacions ordinàries, revisions de preus, incidències, modificacions, les obres complementàries, incompliments, recepció i certificació final, període de garantia, estat de les obres, liquidació del contracte i responsabilitat)

          2.5. El contracte d'obra menor

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 2,00 3,00
Prova d'avaluació 6,00 17,00 23,00
Sessió pràctica 24,00 15,00 39,00
Treball en equip 0 10,00 10,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

 • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Vilajosana Béjar, Jorge (2009 ). El Mánager integral inmobiliario. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 30-06-2014, a http://ebooks.upc.edu/product/el-mnager-integral-inmobiliario-los-declogos-inmobiliarios Catàleg
 • Ribera Roget, Albert (2011 ). Presupuestos de proyecto y ofertas económicas de obra : cómo tratar y evaluar los costes de construcción . Morata de Tajuña: Manuscritos. Catàleg
 • Portales i Pons, Agustí (2007 ). El Oficio de jefe de obra : las bases de su correcto ejercicio . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica avaluable en horari de classes de pràctiques d'aula Es realitzaran 4 proves. Les tres primeres amb una càrrega del 10% cadascuna i un 20 % l'última. 50
Pràctica avaluable no presencial Es realitzarà una pràctica sobre contractació d'obra pública 10
Examen final Es realitzarà un únic examen 40

Qualificació

En línies generals, les activitats d’aprenentatge proposades podran ser:
- Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant abundant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
- Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball, i d'aquests en el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques.
- Plantejament i exposició-resolució de pràctiques relacionades amb la temàtica de l’assignatura
- Realització de treballs en grup.
- Realització de proves i qüestionaris puntuables.

CRITERIS I ACTIVITATS PER A L'AVALUACIÓ.
Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
- L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe; i per últim el resultat obtingut en l’examen final.
- Es realitzaran proves i/o qüestionaris puntuables al llarg del curs.
- L'examen final podrà comprendre la totalitat de coneixements impartits des del principi de l'assignatura fins el moment de realització d'aquest.
- En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.

L'avaluació final es regirà pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 40 % de la nota final de l’assignatura. Serà un examen únic sense opció a recuperació. L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 60 % de la nota final de l’assignatura.

Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
Els treballs i exercicis plantejats s'hauran de lliurar dins del termini fixat i amb el format establert. Un cop exhaurit aquest termini aquests no seran acceptats.
Els treballs, exercicis, qüestionaris i altre activitats puntuables que formin part de l'avaluació continua no admetran recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats en l'avaluació continua.

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar-lo per ser qualificat.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Amidaments i pressupostos 2
 • Aspectes legals en la contractació d'obres
 • Dret en edificació
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Organització, planificació i equips d'obra 2