Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Psicologia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia de l'atenció i la percepció (processos psicològics bàsics) (3101PS0001)

Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció. Memòria. Motivació i emoció. Sensació versus percepció. Psicofísica de la percepció i l’atenció. El procés perceptiu i d'atencions. Teories de la percepció i processos afins. Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius. Consciència, emoció i memòria. Condicionament. Aprenentatge social. Aprenentatge de conceptes i procediments. Motivació primària. Motivació adquirida. Autoregulació. Funció i expressió de les emocions. Condicionament emocional. Emoció i cognició. Cultural, aprenentatge, motivació i emoció.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Introducció a la psicologia (3101PS0002)

La formació general en el camp de la psicologia. Concepte i objecte de la psicologia com a disciplina multiparadigmàtica. Descripció, explicació, predicció i intervenció en Psicologia. Perfils professionals. Deontologia.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Processos psicosocials bàsics (3101PS0003)

Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics. Actituds socials. El comportament col·lectiu. Medi ambient i comportament. Teoria i processos psicosocials bàsics. Percepció social. Pensament social. Atribució. Categorització. Concepte i evolució històrica. Mètodes i tècniques. Formació i canvi d’actituds. Comunicació persuasiva. Conformisme. Uniformitat. Influència minoritària. Obediència. Actituds, canvi d'actituds i comportaments col·lectius. Moviments socials. Medi ambient i comportament. Atracció interpersonal. Altruisme. Agressivitat. Bases del poder. Comunicació social.

NDno definit 6 A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de la memòria i la representació (processos psicosocials bàsics II) (3101PS0004)

Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Principis de psicobiologia (3101PS0005)

Principis de genètica i evolució. Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Etologia. Biologia i Psicologia. Teoria de l’evolució. L’evolució humana. Etologia: estudi comparatiu del comportament. Sociobiologia. Evolució i cultura. Genètica del comportament. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica. Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A Aanual NDno definit

Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia I (3101PS0006)

Metodologies d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d’anàlisi multivariable. Medició en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris.

NDno definit A Aanual NDno definit

Psicologia de la infància (3101PS0007)

Contextos, mecanismes, aspectes i etapes del desenvolupament. Desenvolupament dels diferents processos psicològics. Concepte de desenvolupament. Primera, segona i tercera infància. Desenvolupament cognitiu, lingüístic, social i afectiu.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Influència social i comportaments col·lectius (3101PS0008)

Teories psicosociològiques. Porcessos psicosociològics bàsics. Actituds socials. El comportament col·lectiu. Medi ambient i comportament. Teoria i processos psicosocials bàsics. Percepció social. Pensament social. Atribució. Categorització. Concepte i evolució històrica. Mètodes i tècniques. Formació i canvis d'actituds. Comunicació persuasiva. Conformisme. Uniformitat. Influència minoritària. Obediència. Actituds, canvi d'actituds i comportaments col·lectius. Moviments socials. Medi ambient i comportament. Atracció interpersonal. Altruisme. Agressivitat. Bases del poder. Comunicació social

NDno definit 6 A 1primer semestre NDno definit

Psicologia de l'adolescència, la maduresa i la vellesa (3101PS0009)

Contextos, mecanismes i etapes del desenvolupament. Desenvolupament dels diferents processos psicològics. Concepte de desenvolupament.Adolescència i joventut. Maduresa i senectut

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Fonaments de neurociència (3101PS0010)

Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Biologia i Psicologia. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica.Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Bases psicològiques de la comunicació (processos psicològics bàsics III) (3101PS0011)

Teoria de la informació versus Teoria de la comunicació. Intencionalitat. Pragmàtica del llenguatge. La conversa: cooperació, implicatures i pressuposicions. Els actes de parla. El context comunicatiu: la referència. Competència comunicativa. Comunicació verbal versus comunicació no verbal. Comunicació animal.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia II (3101PS0012)

Metodologia qualitativa. Anàlisis de dades discursives. Anàlisis de contingut. Planificació i etapes. Paradigmes i tècniques d'investigació qualitativa. Mètodes principals (etnografia, investigació-acció, etc).

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Estadística aplicada a la psicologia (3101PS0013)

Metodologia observacional, selectiva i experimental. Metodologia d'enquesta. Metodologia qualitativa. Validesa de la investigació. L'informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable. Mediació amb psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris

NDno definit A Aanual NDno definit

Avaluació psicològica (3101PS0014)

Principis bàsics. Tècniques de recollida d'informació. Els tests. Conceptes i models bàsics en avaluació psicològica. El procés en avaluació psicològica. Metodologia bàsica en avaluació psicològica: entrevista, observació, autoinformes, autoregistres, registres psicofisiològics. Avaluació del funcionament intel·lectual: intel·ligència, aptituds, aprenentatge, etc. Avaluació de la motivació: atribucions, expectatives. Avaluació de la personalitat: estils de vida i característiques psicopatològiques. Avaluació del desenvolupament intel·lectual, motriu, lingüístic i social. Avaluació del funcionament psicofisiològic i psiconeurològic de l'organisme. Avaluació de les interaccions de l'organisme amb l'ambient.

NDno definit A Aanual NDno definit

Història de la psicologia (3101PS0015)

Història, teories i sistemes en psicologia. Metodologia científica en història. Marc epistemològic de la psicologia.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions interpersonals (3101PS0016)

Les relacions entre persones. Relacions interpersonals i benestar personal.Contextos culturals: normes i rols en les relacions interpersonals. La formació d'impressions en les relacions interpersonals. L'altruisme. Les xarxes socials i el suport social. Transformacions i canvis en les relacions. La comunicació interpersonal. L'atracció interpersonal. Les primeres relacions i les relacions pares-fills. Altres relacions de parentiu. L'agressivitat. Efectes de les relacions interpersonals. Relacions interpersonals i vida quotidiana. Conflicte interpersonal i negociació.Noves formes en les relacions interpersonals i NTICs.

NDno definit 6 A 1primer semestre NDno definit

Psicometria (3101PS0017)

Metodologia observacional, selectiva i experimental. Metodologia d'enquesta. Metodologia qualitativa. Validesa de la investigació. L'informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable. Mediació amb psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Introducció a la psicopatologia (3101PS0018)

Concepte, avaluació, classificació, metodologia i determinants en psicopatologia. Psicopatologia i trastorns de les funcions psicològiques bàsiques: consciència, atenció, orientació, percepció, memòria, pensament, llenguatge, afectivitat, psicomotricitat i control dels impulsos.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Canvi evolutiu, canvi educatiu (3101PS0019)

Contextos de desenvolupament: família, escola i barri. L'influencia de la cultura en el curs de desenvolupament. Mecanismes d'interacció social. La perspectiva ecològica

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Fisiologia del comportament (3101PS0020)

Principis de genètica i evolució. Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Etologia. Biologia i Psicologia. Teoria de la evolució. La evolució humana. Etologia: estudi comparatiu del comportament. Sociobiologia. Evolució i cultura. Genètica del comportament. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica.Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A Aanual NDno definit

Psicologia de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció (processos psicològics bàsics IV) (3101PS0021)

Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció. Memòria. Motivació i emoció. Sensació versus percepció. Psicofísica de la percepció i l’atenció. El procés perceptiu i atencions. Teories de la percepció i processos afins. Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius. Consciència, emoció i memòria. Condicionament. Aprenentatge social. Aprenentatge de conceptes i procediments. Motivació primària. Motivació adquirida. Autoregulació. Funció i expressió de les emocions. Condicionament emocional. Emoció i cognició. Cultural, aprenentatge, motivació i emoció.

NDno definit A Aanual NDno definit

Psicologia de la personalitat (3101PS0022)

Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual de la personalitat. Concepte i enfocament teòrics i empírics en el estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals en l'estudi de la personalitat

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicopatologia de la infància i l'adolescència (3101PS0023)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció des principals trastorns psicològics de la infància i l'adolescència.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia dels grups (3101PS0024)

Estructures, procediments i relacions de grups. Conceptes de grup i tipologies. Orientacions teòriques. Estratègies d'intervenció grupal. Relacions grupals. El enfocament psicològic de les organitzacions. Orientacions teòriques. Estratègia d'intervenció organitzadora

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicopatologia d'adults (3101PS0025)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció dels prinicipals trastorns psicològics de l'edat adulta

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia social aplicada (3101PS0026)

Coneixement bàsic i aplicat. Benestar. Qualitat de vida i les seves dimensions. Problemes i necessitats socials. L'enfocament comunitari. El sentit psicològic de la comunitat. Xarxes socials i suport social. Investigació aplicada. Àmbits de intervenció

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Fonaments i tècniques d'intervenció en psicologia de la salut I (3101PS0027)

Patologia dels processos psicològics. Psicologia anormal. Tècniques d'intervenció i tractament psicològic. Model d'intervenció cognitiu-conductual. Estratègies d'intervenció fonamental. Assessorament i counselling. El procés i les tècniques d'intervenció. La relació terapèutica. Garanties ètiques i científiques de la intervenció psicològica. Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció des principals trastorns psicològics de la infància i l'adolescència. Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció dels principals trastorns psicològics de l'adult.

NDno definit A Aanual NDno definit

Psicologia del pensament i el llenguatge (3101PS0028)

Mecanismes de raonament i solució de problemes. Pensament productiu. Comprensió i producció del llenguatge. Llenguatge i pensament

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia de les organitzacions (3101PS0029)

Estructura i desenvolupament organitzacional. La comunicació i el poder en les organitzacions. Clima i cultura. Innovació i canvi en les organitzacions. Avaluació en psicologia de les organitzacions. Estratègies d'intervenció en les organitzacions.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Fonaments i tècniques d'intervenció en psicologia de la salut II (3101PS0030)

Model de intervenció psicoanalític, humanista i sistèmic. Estratègies de intervenció fonamentals. Assessorament i counselling. El procés i les tècniques d'intervenció. La relació terapèutica. Garanties ètiques i científiques de la intervenció psicològica

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Intervenció psicosocial (3101PS0031)

Intervenció psicosocial.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Cultura, coneixement i diferència: anàlisi psicosocial (3101PS0032)

Construcció de la diferència (sistema sexe-gènere, cultura, etc. En l'activitat investigadora, formadora i professional). Discurs i ideologia. Identitat, diversitat i poder. Regulació social del normal i del patològic

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'educació (3101PS0033)

Psicologia de l’educació, psicologia cultural, psicologia de la instrucció i psicologia escolar. Objecte d’estudi i dimensions de la psicologia de l’educació. Contextos educatius (formal, no formal, informal). Àmbits professionals del psicòleg educatiu. Programes d’intervenció socioeducatius.

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràcticum (3101PS0034)

Conjunt integrat de pràctiques a realitzar a centres universitaris o vinculats a les universitats per conveni que posin en contacte als estudiants amb els problemes de la pràctica professional. Podria ser també, total o parcialment d'investigació. Els estudiants realitzaran un pràcticum entre els proposats per cada Universitat. Serà controlat i avaluat per un professor tutor

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte tutoritzat pla pilot (3101LE0033)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101PS0036)

Diagnòstic i anàlisi de recursos humans en les organitzacions. Anàlisis i dissenys de plantilla. Tècniques d'intervenció psicològica en les diferents tipologies d'organitzacions

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Bases de psicofarmacologia (3101PS0040)

Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Neuropsicologia (3101PS0042)

Apraxies, agnosies, amnèsies, afàsies, alexies, agrafies, acalculies,patologia dels lòbuls frontals, deteriorament neurocognitiu, exploració i tractament neuropsicològics

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Processos d'adaptació (3101PS0044)

Estrès i enfrontament. Adaptació fisiològica a l'estrès. Expressió i control emocional en situacions de conflictes interpersonals, percepció de fracàs, malaltia crònica, agressions i desastres

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Alteracions del llenguatge en el nen (3101PS0046)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Principis d'avaluació i intervenció psicològica a la infància i adolescència (3101PS0051)

L'objectiu de l'assignatura es iniciar a l'estudiant en la pràctica terapèutica tan pel que fa a l'avaluació com al procés d'intervenció amb infants, adolescents i families (adults). Es posa especial atenció en estudiar la importància de les emocions i la tipologia dels vincles afectius en la gènesi de les desorganitzacions mentals i comportamentals que poden emergir en el curs evolutiu. S'estudia la relació entre els trastorns psicopatológics que pot presentar una ment adulta i les experiències d'amor i rebuig a la infància i adolescència. La comprensió de la ment i les emocions es realitza a través de l'anàlisi de casos i a partir dels treballs clàssics de Bowbly, Freud, Klein, Winnicot, Anna Freud i lectures d'autors contemporanis que han aprofundit en l'estudi de la ment i comportament en el procés de desenvolupament d'infants i joves. El curs pretén també iniciar l'estudiant en l'observació de les pròpies emocions i el paper que aquestes juguen en el procés terapèutic.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Intervenció psicològica en la gent gran (3101PS0053)

Desenvolupament en l'edat adulta. Aspectes psicològics i biològics. Edat adulta avançada. Vellesa. Jubilació. Problemàtiques importants. El dol i la mort. Les demències. Envelliment i deteriorament. Programes d'intervenció

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de la relació afectiva i sexual (3101PS0055)

Concepte de relació. Sexualitat: concepte, conductes, mites, trastorns. Afectivitat i sexualitat.El context familiar en el desenvolupament de les relacions: La sexualitat en les diferents etapes del cicle vital.Les organitzacions familiars diverses. La crisis de les relacions afectives. El divorci i els seus efectes.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Avaluació i intervenció psicològiques en els trastorns de personalitat (3101PS0060)

Etiologia biopsicosocial, descripció i classificació dels trastorns de personalitat. Principals models d'avaluació i intervenció

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Trastorns del comportament a la infància (3101PS0061)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció de les alteracions del comportament a la infància. Psicopatologia del vincle i de les relacions familiars. Trastorns del període escolar. Trastorns específics del nen amb malaltia orgànica

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Adolescència en risc (3101PS0063)

Addició a les drogues. Comportaments sexuals de risc. Trastorns de la ingesta. Addició al joc. Conducció vial perillosa. Delinqüència, etc.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de les addiccions (3101PS0065)

Models d'addicció. Model biopsicosocial, addicció a substàncies vs addicció a activitats. Prevenció, avaluació i intervenció de les conductes addictives. Estratègies de manteniment de l'abstinència. Programes específics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estrès i salut: avaluació, prevenció i tractament (3101PS0066)

Concepte d'estrès. Avaluació de l'estrès. L'estrès com a factor precipitant, mantenidor i agreujador dels trastorns biològics i psicològics. Prevenció de l'estrès

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Psicologia jurídica (3101PS0070)

Percepció de la injustícia. Presa de decisions en l'àmbit jurídic: el jurat. Peritatge psicològic. Mediació

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit