Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
• Teoria i pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris. • Mètodes del pensament creador i de la seva aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques. • Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. • Estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació. • El sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. • La informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEDRO CALDERON MARTI  / ANA FAJULA PAYET  / NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEDRO CALDERON MARTI  / ANA FAJULA PAYET  / NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup A3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEDRO CALDERON MARTI  / ANA FAJULA PAYET  / NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup A4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEDRO CALDERON MARTI  / ANA FAJULA PAYET  / NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Comunicar-se de manera efectiva i correcta oralment i per escrit.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Argumentar la necessitat del llenguatge gràfic com a element de la comunicació persuasiva.
 • Crear, dissenyat i desenvolupar elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • Identificar un problema buscant la solució adequada d’entre diverses opcions donades.
 • Desenvolupar la capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per evolucionar cap a allò desconegut, partint d’un coneixement sòlid del projecte i l’estratègia que se seguirà.
 • Aplicar les tècniques que activen el pensament creatiu.
 • Donar forma creativa al missatge.
 • Utilitzar l’enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.

Continguts

1. TÈCNIQUES DEL PENSAMENT CREATIU (Núria Puig)

2. INNOVACIÓ EN PUBLICITAT (Anna Fajula)

3. CREATIVITAT I ESTRATÈGIES INNOVADORES EN L'ÀMBIT AUDIOVISUAL (Pere Calderón)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27,00 40,00 67,00
Elaboració individual de treballs 42,00 0 42,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 7,00 20,00 27,00
Sessió expositiva 34,00 0 34,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Sessió pràctica 30,00 0 30,00
Treball en equip 20,00 25,00 45,00
Tutories de grup 15,00 0 15,00
Total 195,00 105,00 300

Bibliografia

 • Root-Bernstein, Robert (2002 ). El Secreto de la creatividad . Barcelona: Kairós. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José María (1999 ). Creatividad y comunicación persuasiva (2ª ed). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions [etc.]. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José María (2000 ). Procesos y técnicas creativas publicitarias : ideas básicas . Bellaterra: UAB Servei de Publicacions. Catàleg
 • Young, James Webb (1982 ). Una Técnica para producir ideas . Madrid: Eresma. Catàleg
 • De Bono, Edward (1994 ). El Pensamiento creativo : el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Marina, José Antonio (1994 ). Elogio y refutación del ingenio (6ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lupton, Ellen (ed) (2012). Intuición, acción, creación (1a). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Jarvis, Jeff (2010 ). Y Google ¿cómo lo haría? . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de producció audiovisual (CALDERÓN) Ideació, planificació, producció i postproducció d'un document audiovisual amb funció publicitària. S'avaluarà la correcció tècnica i la creativitat de la proposta. 25
Treballs, pràctiques i examen. Tècniques del pensament creatiu. (PUIG) 1. Examen
2. Treball pràctic i exposició de treballs
3. Recerca d'informació i reflexió teòrica
50
Treballs, pràctiques i examen. Innovació en publicitat. (FAJULA) Nota obtinguda amb els treballs pràctics i examen d'aquesta part del mòdul. 25

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les parts del mòdul.