Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Introducció a la Química Bioanalítica. Seguretat i riscos en el laboratori bioanalític. Metodologia bioanalítica. Obtenció i pretractament de mostres. Estructura de biomolècules d'interès bioanalític: DNA, anticossos i enzims.

2. Funcionalització de Biomolècules i Biosensors. Marcatge i funcionalització de biomolècules. Marcatge isotòpic i fluorescent. Marcatge enzimàtic. Biotinilació. Funcionalització amb molècules electró actives. Producció i modificació d’anticossos.

3. Biosensors. Tècniques instrumentals en la detecció de biomolècules: tècniques espectrofotomètriques i fluorimètriques. Tècniques radioquímiques. Espectrometria de masses. Tècniques cromatogràfiques i electroforètiques.

4. Aplicacions. Anàlisis de pèptids i proteïnes. Anàlisis d’àcids nucleics. Anàlisis enzimàtica. Immunoanàlisis. Aplicacions en Biotecnologia , anàlisis d’aliments, toxicologia i anàlisis clínica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 12,00 18,00
Prova d'avaluació 3,00 8,00 11,00
Sessió expositiva 16,00 32,00 48,00
Total 25,00 52,00 77

Bibliografia

 • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Alegret, Salvador (2004 ). Sensores electroquímicos : imtroducción a los quimiosensores y biosensores : curso teórico-práctico . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Susan R. Mikkelsen, Eduardo Cortón.. (2004). Bioanalytical Chemistry. Wiley-interscience..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup: resolució d'un cas pràctic. Descriure la metodologia analítica més adequada per a resoldre un cas pràctic plantejat pel professor. Aquesta activitat es farà en grups de dues persones i inclourà l'entrega d'un resum de la presentació (màxim dues pagines) i l'exposició pública del treball a classe. La presentació serà de 15 minuts seguida d'un període de 5 minuts de discussió a l'aula on hi participaran el professorat i els estudiants. Els dos membres del grup de treball han de participar en l'exposició i el debat.
L'avaluació del treball es farà utilitzant una rubrica on es valorarà les estratègies proposades per a resoldre el cas pràctic i la seva justificació, el contingut i la seva adequació al cas plantejat, la comprensió dels aspectes metodològics i de les tècniques que s'incloguin en els continguts, la utilització correcte del llenguatge científic i de la terminologia analítica en la presentació oral i en els documents escrits, la capacitat de síntesis i adequació al temps establert per la presentació i l'ús de material de suport (gràfics, esquemes, figures, etc...)així com la cerca d'informació i bibliografia utilitzada per la preparació del treball.
40
Examen final constarà de preguntes curtes i d'una proposta de resolució d'un cas pràctic. Les respostes dels estudiants han de permetre avaluar l'assoliment de les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes bioanalítics. Aquesta activitat és recuperable 60

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de l'examen final, un 10% de les respostes a les preguntes i resolució d'exercicis que es realitzin a l'aula després de cada tema i un 30% de la presentació i resolució d'un cas pràctic.

Cal tenir una nota mínima de 4 (sobre 10) en l'examen final i en el treball de l'estudi de casos per aprovar l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT