Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT FULLANA NOELL  / MONTSERRAT TESOURO CID

Competències

 • Conèixer i utilitzar tècniques d'avaluació i observació adequades a la identificació de necessitats educatives
 • Recollir, transcriure, analitzar dades i generar nous coneixements
 • Recollir dades, analitzar, intervenir i fer recerca/intervenció sobre processos psicopedagògics relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament
 • Capacitat per participar, orientar i dissenyar investigacions educatives inscrites en contextos de diversitat, que atenguin els processos d'aprenentatge i prevegin situacions escolars i socials diverses

Altres Competències

 • Analitzar críticament els fonaments psicopedagògics per dissenyar intervencions educatives.
 • Gestionar coneixements, innovacions i intervencions educatives i didàctiques en contextos de diversitat.
 • Tenir competència comunicativa i lingüística que faciliti intervencions adequades en àmbits de diversitat.
 • Saber planificar una recerca en l'àmbit educatiu.

Continguts

1. Fonaments teòrics i epistemològics de la investigació en ciències socials i en educació. L’elaboració de projectes d'investigació educativa. Etapes del procés d'investigació. Mètodes d’investigació educativa. Estratègia de recollida de dades. La redacció d’informes d’investigació. Ètica i investigació educativa.

2. La recerca qualitativa en el camp de les ciències socials i l’educació. Supòsits bàsics de la recerca educativa des de la perspectiva qualitativa. Enfocaments metodològics en la recerca educativa qualitativa: l’etnografia, l’estudi de casos i la investigació-acció. El disseny de la investigació qualitativa: construcció del problema objecte d’estudi, elecció de casos, el procés de negociació per a l’estada al camp de recerca, la recollida d’informació, l’anàlisi i la interpretació de les dades. Les estratègies de recollida de dades en la investigació qualitativa: l’observació, l’entrevista, el diari i l’anàlisi d’evidències documentals. Anàlisi i interpretació de les dades Els informes d’investigació: la redacció del text i la negociació amb els protagonistes de la recerca. El rigor, la credibilitat i la generalització en la recerca qualitativa. La investigació educativa d’enfocament qualitatiu des de la perspectiva de la diversitat.

3. La recerca quantitativa en ciències socials i en educació. Concepte de variables i constructes. Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes. Tècniques i tipus de mostreig. Representativitat de la mostra. Control de les variables. Característiques del disseny. Validesa i fiabilitat. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. La investigació no experimental: estudis transversals i longitudinals. Metodologia de la recerca per enquestes. L’anàlisi estadística de les dades procedents de recerques quantitatives. Introducció al paquet estadístic SPSS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 32,00 60,00 92,00
Exposició dels estudiants 4,00 5,00 9,00
Lectura / comentari de textos 1,00 30,00 31,00
Sessió expositiva 40,00 0 40,00
Sessió participativa 8,00 15,00 23,00
Treball en equip 15,00 40,00 55,00
Total 100,00 150,00 250

Bibliografia

 • Albert Gómez, M.J. (2007). La investigación educativa.. Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Aliaga Abad, Francisco (DL 2000). Bases epistemológicas y proceso de investigaciónpsicoeducativa [Recurs electrònic]. València: CSV. Catàleg
 • Arnal, Justo, Rincón, Delio del, Latorre, Antoni (1992). Investigación educativa : fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Bardin, Laurence (1986). El Análisis de contenido. Madrid: Akal. Catàleg
 • Bartolomé Pina, Margarita, (2000). Cap on va la investigació educativa = Hacia dónde va la investigación educativa. Barcelona: DULAC. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (1998). Métodos de investigación educativa : guía práctica. Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Barone, T. (2006). Arts- Based Educational Researchs then, now and Lather. Studies in Art in Art Education.pag..vol- 48. n.1.pag. 1-4 ,, Catàleg
 • Bolívar Botía, Antonio, Domingo Segovia, Jesús, Fernández Cruz, Manuel (2001). La Investigación biográfico-narrativa en educación : enfoquey metodología. Madrid: Muralla. Catàleg
 • Campillo, M. i Zaplana, A. (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional. Murcia: D.M.. Catàleg
 • Eisner,W. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Paidós. Catàleg
 • Strategies of qualitative inquiry (cop. 2003) (2nd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Catàleg
 • Flick, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: MorataA Coruña. Catàleg
 • Gambara, Hilda (1998). Diseño de investigaciones : cuaderno de prácticas (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Goetz, J.P., LeCompte, Margaret Diane (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Imbernón, Francesc, Alonso, Ma José (2002). La Investigación educativa como herramienta de formación delprofesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • León, Orfelio G., Montero, Ignacio (cop. 2003). Métodos de investigación : en psicología y educación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Marín, R. (2005). La investigación en Educación Artística. Universidad de Granada. Catàleg
 • McKernan, James (1999). Investigación-acción y curriculum : métodos y recursos para profesionales reflexivos. Madrid: Morata. Catàleg
 • McMillan, James H., Schumacher, Sally, Sánchez Baides, Joaquín (cop. 2005). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Pagano, Robert R. (cop. 1999). Estadística para las ciencias del comportamiento (5a. ed.). México, D.F. [etc.]: International Thompson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio, Gil Flores, Javier, García Jiménez, Eduardo (1999). Metodología de la investigación cualitativa (2ª ed.). Archidona [Málaga]: Aljibe. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2003). Metodología de la investigación cualitativa (3ª ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. London: Sage Publications. Catàleg
 • Taylor, Steven J., Bogdan, Robert (DL 2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación :la búsqueda de significados. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis i casos pràctics i lectures relacionades amb metodologia qualitativa a l'aula i de forma individual.
Nivell d'aprofundiment en la resolució d'exercicis i casos proposats. Nivell d'aprofundiment i reflexió en el comentari de lectures. 20
Resolució d'exercicis i casos pràctics i lectures relacionades amb metodologia quantitativa a l'aula i de forma individual.
Nivell d'aprofundiment en la resolució d'exercicis i casos proposats. Nivell d'aprofundiment i reflexió en el comentari de lectures. Resolució correcta d'exercicis d'estadística mitjançant l'SPSS. 20
Realització d'un projecte de recerca. Estructura del treball d’acord amb la informació que es donarà a classe i seguint la normativa APA pel que fa a la citació de documents. Adequada justificació de la recerca.
Objectius clars i ben plantejats.
Adequació i descripció correcta de la metodologia utilitzada en la recerca.
Adequada justificació de la metodologia proposada.
Constatació de les limitacions de l’estudi
50
Exposició a la classe del projecte de recerca. Presentació àgil i entenedora. Ajustament al temps. Adequada resposta a les preguntes dels assistents. 10

Qualificació

EL 60% de la nota correspondrà a la realització d’un projecte de recerca individual. Concretament el 50% correspondrà a la presentació escrita i el 10% a l’exposició oral.

Les activitats a l'aula i de treball individual proposades dels 2 blocs corresponen al 40% restant i per poder calcular la nota final cal tenir una qualificació mínima de 4 punts en cadascun dels blocs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'estudiant:
- No presenti el projecte de recerca
- No presenti l'activitat obligatòria d'algun dels 2 blocs.