Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT ALBERT PLANAS  / MIGUEL ALBERTO CASTILLO CARBONELL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 18:30-20 31

Altres Competències

 • ? Entendre el concepte d'àmbit d’intervenció, tot establint les seves bases dintre del marc més general de l’educació i de la Pedagogia, aconseguint transmetre una accepció de la professió que integri i superi les seves diverses accepcions, facilitant-ne un concepte dinàmic, integratiu i flexible. ? Facilitar elements que ajudin a comprendre el procés de socialització i la seva relació amb els processos educatius, possibilitant l’anàlisi de la crisi dels agents clàssics de socialització i la justificació de l’aparició de nous agents i espais emergents de socialització. ? Descriure i analitzar els diversos àmbits d’intervenció de la pedagogia, molt especialment d’aquells on el/la pedagog/a s’està convertint en una figura professional emergent. ? Treballar les principals funcions del pedagog/a en els diversos àmbits de l’educació formal i no formal. ? Facilitar coneixements teòrics amb orientació pràctica i directament relacionada amb les diferents realitats socioeducatives, per tal que aquests coneixements resultin d’utilitat per a la posterior acció professional. ? Reforçar l’adquisició d’uns coneixements i d’unes actituds obertes al canvi i a la transformació de la societat, tot facilitant elements que ajudin a comprendre els actuals processos de transformació social per tal d’adequar-hi la intervenció socioeducativa.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: EDUCACIÓ NO FORMAL I INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA Tema 1 - Educació formal, no formal i informal: trets i àmbits. Tema 2 - Les pràctiques pedagògiques en contextos d’educació no formal: una gran diversitat dins uns espais per construir creativament. Tema 3 - Educadors/es socials i pedagogs/es: àmbits i funcions comunes, però diferents graus d’especialització. UNITAT FORMATIVA 2: ÀMBITS GENERALS D’INTERVENCIÓ DES DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL Tema 4 - La pràctica pedagògica en contextos d’educació per l’oci, la cultura i els valors cívics. - Projectes i programes de lleure. - Atenció a les persones grans. - Projectes i programes recreatius. - Educació no formal de persones adultes. - Igualtat d’oportunitats homes - dones. Tema 5 - La pràctica pedagògica en contextos d’educació per a la salut. - El nivell d’atenció primària: salut i benestar. - Centres atenció a persones amb problemes de salut mental i centres d’atenció a persones amb discapacitat psíquica. - Drogodependències. - Educació sexual. UNITAT FORMATIVA 3: ÀMBITS ESPECIALITZATS D’INTERVENCIÓ DES DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL Tema 6 - La pràctica pedagògica en contextos de protecció a la infància i atenció a les famílies. - Serveis d’Atenció Social Primària. - Equips d’Atenció a la infància i adolescència (EAIA) - Centres Residencials acció educativa (CRAE). - Atenció al context familiar. - Programes d’inserció social per a la infància en risc. Tema 7 - La pràctica pedagògica en contextos d’exclusió social. - Mesures penals alternatives. Justícia Juvenil. - Centres penitenciaris. - Diversitat cultural i comunitats minoritàries. Tema 8 - El món laboral. - Plans de formació per a les organitzacions. - Projectes i programes de formació professional. - Agències i serveis de col•locació i inserció laboral. - Formació professional. - Noves tecnologies. Tècniques d’informació i comunicació. Programes educatius. UNITAT FORMATIVA 4: ÀMBITS COMUNITARIS I DE CONTEXT LOCAL D’INTERVENCIÓ DES DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL Tema 9 - El treball comunitari. - Animació sociocultural. - Dinamització comunitària. - Associacionisme. Tema 10 - Els serveis educatius administració local: - Serveis d’informació juvenil. - Institut municipal d’educació (IME). - Dispositiu d’inserció econòmica (DIE). - Serveis transversals: Agenda 21 UNITAT FORMATIVA 5: ELS ROLS DEL PEDAGOG/A DINS L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL. Tema 11 – Les funcions diferencials del pedagog/a: - La diagnosi de contextos socioeducatius. - El disseny i planificació de programes d’intervenció socioeducativa. - Avaluació de programes i d’equips d’intervenció socioeducativa. - Supervisió d’accions i equips educatius. - Gestió d’entitats i programes. - Formació de tècnics i professionals. - Orientació personal, tècnica i professional. Tema 12 – La definició professional del pedagog/a des de l’àmbit d’intervenció. CONTINGUTS EDUCACIÓ FORMAL (Judit Albert) _______________________________________________________________ UNITAT FORMATIVA 1: L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS CENTRES EDUCATIUS Tema 1- Models d’orientació educativa i intervenció psicopedagògica. - Concepcions epistemològiques sobre l’aprenentatge i currículum. - Finalitats de l’orientació i intervenció psicopedagògica. - Àmbits de l’orientació i intervenció. - Enfocaments dominants. - El model col•laboratiu des d’un enfocament educacional constructiu. - Funcions de l’assessor psicopedagògic. - Concepcions i actituds dels assessorats. Tema 2- La intervenció en els centres educatius. - Models d’intervenció. - Objectiu de la intervenció. - Funcions i tasques del pedagog. - Plans de treball i d’intervenció. Tema 3- Fonaments i pràctica de la pedagogia sistèmica. - La pedagogia sistèmica i la teoria de sistemes. - Solucions sistèmiques per als trastorns de conducta i d’aprenentatge. - La pedagogia sistèmica i l’educació centrada en els vincles. - Estratègies per tal de millorar la relació família - escola. - Aplicació de la perspectiva sistèmica a l’organització d’un centre. UNITAT FORMATIVA 2: EL PROCÉS D’APRENDRE. Tema 4- El procés d’aprendre. - Concepte d’aprenentatge. - Teories sobre l’aprenentatge. El procés des del constructivisme. - El procés d’aprendre des de l’aprenent. - El/la pedagog/a com a facilitador de l’aprenentatge personal. UNITAT FORMATIVA 3: ÀMBITS GENERALS D’INTERVENCIÓ DES DE L’EDUCACIÓ FORMAL. Tema 5- Les organitzacions socials educadores. - Les organitzacions com a escenaris de la intervenció pedagògica. - L’organització com a sistema. - El centre educatiu com a organització. - La direcció i gestió de centres educatius. - Gestió de supervisió del sistema educatiu. Tema 6- L’educació infantil i primària. - L’orientació i intervenció psicopedagògica en l’educació infantil i primària. - Els equips d’assessorament psicopedagògics. - Els serveis educatius. Organització. - Àmbits d’intervenció des de l’EAP. Tema 7- L’educació secundària. - Els rols del/de la pedagog/a. - La intervenció des del departament. - Els plans individuals. - Els plans d’acció tutorial. - L’orientació professional. - Coordinacions del/de la pedagog/a i altres organismes pedagògics. Tema 8- El pedagog i l’atenció a la diversitat. - La necessitat educativa. Tractament i tipus. - L’ensenyament personalitzat. - Els centres d’educació especial. - Recursos per a la diversitat. - La UEC i la USE. Tema 9- Intervenció pedagògica en l’alumnat amb un baix autocontrol de la seva conducta. - Disseny i implementació de plans d’actuació. - Funcions del/de la pedagog/a. - Estudi de cas: descripció, programa d’actuació i seguiment del programa. Tema 10- La convivència en els centres educatius. - El model integrat de millora de la convivència. - Els conflictes escolars. - La importància de la comunicació. - La gestió democràtica de les normes. - La disrupció a l’aula. - La motivació. Tema 11- El pedagog i la comunitat escolar. - La comunitat escolar dins el sistema educatiu. - La intervenció pedagògica municipal. Els plans educatius d’entorn. Tema 12- La pedagogia i l’orientació escolar. - Concepte d’orientació. - L’orientació educativa, acadèmica i professional. - Com aplicar l’orientació a l’educació formal. - La intervenció psicopedagògica en l’orientació. El POAP. UNITAT FORMATIVA 3: ORGANISMES COL.LABORADORS AMB ELS CENTRES D’EDUCACIÓ FORMAL. Tema 13- Els organismes col.laboradors. - Els serveis educatius del Departament d’Educació: EAP, CRP, ELIC... - El centre de desenvolupament infantil i atenció precoç. - El centre de salut mental infantil i juvenil. - Els camps d’aprenentatge. - Les unitats de tècniques augmentatives de comunicació. - L’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. - Els equips bàsics d’atenció social primària. UNITAT FORMATIVA 4: MARC NORMATIU A L’EDUCACIÓ FORMAL. Tema 14- La nova llei d’educació catalana. - Legislació precedent. - La LEC: el projecte. Fonaments.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • ANTÚNEZ, S. GAIRÍN, J. (1999). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó. Catàleg
 • ASSOCIACIÓ CATALANA DE PEDAGOGS (1997). Experiència i realitat del pedagog en en l’àmbit laboral.. Barcelona: Col·legi de Pedagogos.
 • BADIA, A.; MAURI, T.; MONEREO, C. (coords.) (2006). La práctica psicopedagógica en educación no formal. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • BARBERO, J.M.; CORTES, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social.. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • BONALS, J. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Barcelona: Graó. Catàleg
 • COMELLAS, M.J. (2005). L’orientació psicopedagògica en el marc escolar, familiar i social. Barcelona: UaB. Catàleg
 • FILELLA GUIU, G. (coord.) (1999). La intervenció psicopedagògica en el context no formal. Models d’orientació. Lleida: Pages Editor. Catàleg
 • CARDÚS, S. (2000). El desconcert de l’educació. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • COLL, C. (et al.) (2002). El constructivismo en el aula. Barcelona.: Graó. Catàleg
 • IMBERNON, F (coord.) (1999). La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro immediato. Barcelona: Graó. Catàleg
 • MONEREO, C. I SOLÉ, I (1996). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • MONEREO FONT, C. (2003). Models d’orientació i intervenció psicopedagògica.. Barcelona: UOC.
 • NEGRO MONCAYO, A. (2006). La orientación en los centros educativos.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • PLANELLA, J. (coord.) (2006). La pedagogía social en la sociedad de la información. . Barcelona: UOC. Catàleg
 • RIERA, J. (1998). Concepto, formación y profesionalización de el educador social, el trabajador so. Valencia: Nau Llibres.
 • SARRATE, Mª. L. (Coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. . Madrid: UNED. Catàleg
 • TORREGO, J.C (coord.) (2006). Modelo integrado de mejora de la convivencia. . Barcelona: Graó. Catàleg
 • TRAVERSET, M. (2007). La pedagogía sistémica. Barcelona: Graó. Catàleg
 • TRILLA, J. [et al] (1998). La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’eix central de la matèria serà l’exposició del tema per part del professor, amb un espai de debat a cada classe, amb l’objectiu d’oferir una visió de síntesi de cada apartat de la matèria.

Per cada àmbit es desenvoluparà el mateix esquema en la seva exposició:
1. Descripció de la realitat de l’àmbit. Marc jurídic i institucional.
2. Destinataris.
3. Funcions i tasques del pedagog/a.
4. Complementarietat amb d’altres professions.
5. Moments de la intervenció.
6. Reptes de futur.

Paral•lelament es realitzaran dos tipus d’activitats complementàries:

a) Lectures bàsiques, de caràcter obligatori, que complementaran els continguts desenvolupats a classe.
b) Activitats pràctiques associades amb els continguts de l’assignatura.
c) intervenció puntual de professionals externs a la universitat.

A l’inici del curs es lliurarà un dossier de materials, on constaran els continguts de la matèria, els materials didàctics utilitzats pel professor, una bibliografia ampliada de la matèria, i on també s’indicaran les lectures obligatòries i les activitats pràctiques que caldrà realitzar al llarg del curs.

Així mateix també es facilitaran centres d’interès per tal de potenciar el debat, el diàleg i el treball personal dels alumnes al voltant de diferents temes d’actualitat relacionats amb els continguts de la matèria, molt especialment els relacionats amb la realitat dels àmbits més propers a la realitat local d eles comarques gironines.

1. Criteris d’avaluació i qualificació

El procés d’avaluació serà sistemàtic i continu, per tal de permetre conèixer l’adquisició dels diferents objectius d’aprenentatge i informació del progrés de l’alumne, efectuant un seguiment integrat en el procés didàctic. A tal efecte es contemplarà la implicació i la participació activa de l’alumne, les aportacions i la realització dels exercicis proposats a les sessions de classe, la realització dels treball proposats, a concretar, així com la superació d’una prova final de conjunt.
La qualificació final serà el resultat de la combinació de la valoració de totes les activitats del curs.
Un 40% correspondrà a les lectures realitzades personalment i treballades al llarg de les diferents classes (veure pla de treball de l’assignatura). Es tracta de reflectir les aportacions de les posades en comú i presentació d’un informe de cadascuna de les lectures (seguint el guió proposat). També als tres informes de visites de professionals.
Un 10 % farà referència a les aportacions realitzades a l’aula sobre les lectures i les dinàmiques. El professor en farà el registre pertinent de les intervencions.
Un 50 % a una prova escrita de caràcter comprensiu a mode de síntesi, sobre els aspectes més significatius de l’assignatura.
Per acollir-se al sistema d’avaluació continuada que es proposa aquí, cal que l’assistència a les sessions teòriques i a les pràctiques superi el 70%.

MOLT IMPORTANT: És obligatòria la presentació de TOTS els treballs escrits per poder fer la mitjana amb la nota amb l’examen final de l’assignatura, i mantenir l’avaluació continuada.

2. Acolliment a avaluació única

L’alumnat que no desitgi o que no pugui seguir el procés d’avaluació continuada es podrà acollir al sistema d’avaluació única que consistirà en un examen final el dia que s’assenyali oficialment (comença el 26 de Gener). La prova o examen final serà escrita, i diferent a la que realitzaran els alumnes que optin per l’avaluació continuada, i versarà sobre el contingut del programa, tenint com a referència els materials i les lectures explicitats treballats a l’aula. Estarà constituït per una part més teòrica i una de més pràctica.
Per poder acollir-se a aquest sistema d’avaluació única serà requisit imprescindible haver-ho comunicat per escrit als professors.
3. Les lectures i treballs obligatòries per superar el curs.

1. Lectures obligatòries (no formal)

a. CASADEVALL, R. (2005): El pedagog: qui és, què fa, en què és competent. Apunts d’aula. Universitat de Girona.
b. BAUMAN, Z. (2007): Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona, Gedisa.
c. RIERA, J. (1998) Concepto, formación y profesionalización de el educador social, el trabajador social y el pedagogo social. Valencia: Nau Llibres.
d. FEDAIA (2006): “Definició de centre obert amb criteris de qualitat. Annex 1: Funcions de l’equip de professionals dels Centres Oberts”. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa. Nº 32, abril. p.135-141 (funcions comunes i específiques, valoració del paper organitzador que atorga al director, proposes compartir funcions amb d’altres professionals? Quines i perquè?.
e. RODRIGUEZ ROCA, J. (coord.) (2004): Avaluació i tècniques d’intervenció social. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona. Mòdul didàctic 4: “Avaluació de les intervencions socials”.
f. ROMÁN, M. (1999): Guía práctica para la elaboración de proyectos sociales. CIDE.

2. Lectures obligatòries (formal)

a. ANTÚNEZ, S. (1999) La organización escolar (capítol: Centro escolar y diversidad del alumnado) (pàg. 187-195).
b. BONALS, J (coord) (2007): La colaboración entre profesionales y el trabajo en red (cap. 2 del llibre Manual de Asesoramiento psicopedagógico). Barcelona. Graó.
c. MALLART, J (et al.) (2001) Repensar la pedagogia avui (capítol: La implicació professional dels pedagogs i de les pedagogues en la societat actual (pàg. 301-305).
d. NICASTRO,S. i ANDREOZZI, S. (2003): El asesor en escena (cap. 3 del llibre Asesoramiento pedagógico en acción). Buenos Aires. Paidós.
e. REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA (2004) Pedagogia necessària a l’escola, a la família, a la societat (pàg. 267-285).


IMPORTANT: La idea és per cada lectura desenvolupa els següents punts per elaborar l’informa (comentari de les idees principals, reptes per a la professió, aportacions a les funcions del pedagog/a, valoració crítica). Cal afegir les aportacions del debat presencial.

3. Informe de cada intervenció dels professionals. Els informes de cada lectura i de les intervencions dels professionals fetes a l’aula, han de ser breus, no es tracta de fer cap mena de monogràfic per cadascuna.

Els alumnes que no puguin assistir no podran realitzar un informe sobre les aportacions dels professionals. Alternativament, s’ofereix la possibilitat de fer un monogràfic del tema que s’hi ha tractat (protecció a al infància, entitats, treball comunitari, EAP, pla entorn, intervenció), especificant, a més de descriure d’una manera general l’àmbit, els aspectes més importants del treball professional del pedagog/a.

4. Prova escrita sobre els continguts i la bibliografia exposats a l’assignatura el dia previst en el calendari d’exàmens de la facultat. Aquesta prova serà diferent pels alumnes que no facin l’avaluació continuada.