Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder explicar la realitat econòmica i social així com també comprendre el sector logístic en l'actualitat(tenint en compte aspectes d'actualitat com per exemple la perspectiva de gènere). • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Guillen Pujadas
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística

Continguts

1. Tema 1. LA ECONOMÍA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES (I) 1.1. ¿Qué es la Economía? 1.2. La escasez, la elección y el coste de oportunidad 1.3. Ramas de la ciencia económica 1.4. Microeconomía y Macroeconomía 1.5. El mercado y sus clases 1.6. El funcionamiento del mercado: el papel de los precios 1.7. Los sistemas económicos

2. Tema 2. LA ECONOMÍA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES (II) 2.1. Los agentes económicos (unidades básicas de decisión económica) 2.2. Bienes, servicios y factores de producción 2.3. Tipos de bienes 2.4. El consumo, el ahorro y la riqueza 2.5. La frontera de posibilidades de producción y el coste de oportunidad 2.6. La ley de rendimientos decrecientes

3. Tema 3. LA DEMANDA Y LA OFERTA 3.1. El funcionamiento del mercado 3.2. La demanda de un bien. La curva de demanda 3.3. Desplazamientos de la curva de demanda y movimientos dentro de la misma 3.4. La elasticidad de la demanda 3.5. Las preferencias del consumidor. Las curvas de indiferencia 3.6. La oferta de un bien. La curva de oferta 3.7. Desplazamientos de la curva de oferta y movimientos dentro de la misma 3.8. La Ley de la Oferta y la Demanda. El equilibrio del mercado

4. Tema 4. VARIABLES MACROECONÓMICAS BÁSICAS 4.1. Variables macroeconómicas. Concepto 4.2. El Producto Interior Bruto (PIB) 4.3. El Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Nacional Neto (PNN) 4.4. Renta Nacional. Diferencia entre renta y riqueza. 4.5. Empleo y desempleo 4.6. La inflación 4.7. La balanza de pagos

5. Tema 5. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CICLOS ECONÓMICOS 5.1. Producción agregada. Crecimiento económico y ciclo económico 5.2. Demanda agregada y oferta agregada 5.3. Las crisis económicas

6. Tema 6. EL SISTEMA FINANCIERO 6.1. Funcionamiento del sistema financiero 6.2. Los intermediarios financieros 6.3. Los activos financieros 6.4. Operaciones con las entidades financieras

7. Tema 7. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 7.1. El papel del Estado en la Economía 7.2. Los fallos del mercado y las externalidades 7.3. Las funciones del sector público en la Economía 7.4. Las medidas de política económica

8. Tema 8. LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS 8.1. Origen de los ingresos públicos. El gasto público. La política fiscal 8.2. El tributo. Concepto y características 8.3. El tributo. Elementos y clasificación 8.4. Los impuestos 8.5. Sistema impositivo municipal 8.6. La presión fiscal. Relación entre presión fiscal y economía sumergida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 24,00 4,00 32,00
Resolució d'exercicis 2,00 14,00 2,00 18,00
Sessió expositiva 24,00 52,00 24,00 100,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives Atenció a classe 0 No
Resolució d'exercicis Prova escrita 80 No
Anàlisi / estudi de casos Prova escrita 20 No

Qualificació

a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible seguir les sessions de classe i fer les proves parcials escrites. Aquestes proves parcials seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.

La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent tabla:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Continguts relacionats
Resolució d'exercicis 60 Temes 1-8
Anàlisi/estudi de casos 20 Temes 1-8
Prova escrita 20 Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites on hi hauran exercicis pràctics i anàlisi/estudi de casos) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota del primer parcial * 1,0)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota del segon parcial * 1,0)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 4,0. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.
b) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Examen escrit de tot el temari amb una ponderació de nota del 100%

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, etc. o de manera presencial. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, etc. o de manera presencial

Observacions

Es recomana als alumnes un seguiment de l’actualitat econòmica per mitjà dels diferents medis de comunicació (televisió, webs de premsa general i econòmica, premsa escrita) donat que l’economia i la seva aplicació pràctica es troba en constant renovació i pràcticament a diari es produeixen fets de diversos tipus que modifiquen l’escenari actual.

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades, per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
a) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Se mantienen las actividades previstas pero combinando el modo presencial con el online, utilizando GoToMeeting para clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).


b) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).

Modificació de l'avaluació:
a) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.
b) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Tutoria i comunicació:
Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa
La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.