Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Gestió, tractament i disposició dels residus. Reutilització i reciclatge. Aplicacions pràctiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FARNERS CORRALES BARBE  / ORIOL GUTIERREZ GARCIA-MORENO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. 1. TEORIA Tema 1. Introducció a la gestió dels residus sòlids 1.1. Concepte de residu i subproducte. Classificació dels residus. 1.2. Característiques dels residus. 1.3. Legislació bàsica. Plans de gestió dels residus. 1.4. Sistemes de tractament i disposició dels residus. Tema 2. Compostatge 2.1.- Introducció i objectius del compostatge 2.2.- Procés de compostatge 2.3.- Condicionants per al compostatge 2.4.- Operacions en una planta de compostatge 2.5.- Sistemes de compostatge 2.6.- Requeriments per al compostatge 2.7.- Qualitat del compost Tema 3.- Digestió Anaeròbia 3.1.- Definició, objectius, aplicacions, avantatges i inconvenients 3.2.- Paràmetres ambientals i operacionals del procés 3.3.- Tecnologies de DA per Residus Sòlids. Valorització del biogàs Tema 4.- Abocadors 4.1.- Introducció i classificació. Consideracions en la planificació, disseny, localització i operació d’abocadors. 4.2.- Gestió d’un abocador. Operació i control (gasos, lixiviats i aigües superficials). Clausura i manteniment post-clausura. 4.3.- Requeriments dels abocadors i cànon d’abocament Tema 5.- Processos termoquímics (Valorització Energètica) 5.1.- Introducció: objectius, avantatges, inconvenients. 5.2.- Incineració: Principis de la combustió. Balanços de matèria i d’energia. Emissions gasoses. Forns. 5.3.- Piròlisi i Gasificació 5.4.- Sistemes de recuperació d’energia. Sistemes pel control de les emissions atmosfèriques 2. PRÀCTIQUES 1. Digestió anaerobia 2. Lixiviats 3. Sortida/visita planta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 8,00 27,00 0 35,00
Resolució d'exercicis 19,00 28,00 0 47,00
Sessió participativa 5,00 6,00 0 11,00
Sessió pràctica 17,00 5,00 0 22,00
Treball en equip 5,00 30,00 0 35,00
Total 54,00 96,00 0 150

Bibliografia

 • Introduction to environmental engineering (1998). WCB/McGraw-Hill.. Catàleg
 • Water treatment (2003). American Water Works Association. Catàleg
 • Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización (1995). Mc-Graw Hill. Catàleg
 • Wastewater engineering: treatment and reuse (2003). McGraw Hill. Catàleg
 • Handbook of solid waste management (2002). McGraw Hill. Catàleg
 • Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos (1996). McGraw-Hill. Catàleg
 • Integrated solid waste management: a life cycle inventory (2001). Oxford: Backwell science. Catàleg
 • Agència de residus de Catalunya (2015). Recuperat , a http://www.arc-cat.net
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/inici/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes plantejats a classe i resolts a classe o a casa (entregables). Treball continuat: Preguntes; resolució casos pràctics (individuals o en grup). Avaluació continuada mitjançant ressolució de proves, exercicis i problemes proposats. Es valoren els coneixements i les habilitats que es van adquirint (de la capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes, d’analitzar i interpretar els resultats) així com el treball a les sessions d’aula. 25 No
Prelabs: Preguntes relacionades amb les pràctiques a desenvolupar al laboratori Avaluació dels conceptes previs a cada pràctica. 5 No
Elaboració d'un informe relacionat amb les pràctiques realitzades Correcte desenvolupament dels conceptes teòrics aplicats a la pràctica. Redacció d'un informe científic basat en els resultats obtinguts a cada pràctica. 20 No
Prova final escrita. Examen escrit teòric i exercicis/casos per validar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant resolució de problemes. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura. Única part recuperable. 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i es realitza en funció dels següents criteris:

- Treballs d'aula (individual o en grup), ressolució de problemes (entregables) i seguiment coneixement i habilitats, 10% de la nota.

- Treball en equip sobre un tema de tractament de residus:
a) Memòria: 10%
b) Presentació oral: 5%

- Prova final escrita, 50% de la nota (cal obtenir un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura)

- Informe de pràctiques, 20% de la nota.

- Prelabs, 5% de la nota

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

Cal presentar obligatòriament els exercicis, problemes i treballs plantejats dins dels terminis establerts per aprovar l'assignatura.


L'única activitat que és recuperable en segona convocatòria és la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència dels alumnes a les pràctiques i al cas d'estudi és obligatòria quedant automàticament suspesos en cas d'absència no justificada qualsevol dels dies establerts a l'horari.
No presentar-se a la prova final i no fer l'avaluació continuada.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final amb teoria i problemes. Es programarà també l'examen de recuperació pertinent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'estudiant demanarà tutoria per e-mail, i professor i estudiant es posaran d'acord amb dia i hora.
La tutoria serà presencial al despatx, per e-mail (si els dubtes són curts) i en cas necessari per streaming

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els mecanismes de comunicació seran principalment:
-Pel fòrum del moodle si la informació és per al grup de classe
-Per e-mail si és per comunicació individual amb l’estudiant

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
-Escenari semi-presencial
Es farà la meitat de la docència teòrica amb sessions presencials en les quals es resoldran dubtes i utilitzà per a desenvolupar exercicis/ problemes per assolir la part teòrica
Per la part de docència no presencial, es penjarà al Moodle el material de teoria necessari i es pautarà el treball de l’estudiant per estar coordinat amb les sessions presencials.
Les classes de problemes es faran sincròniques sigui per streaming o fent seguiment mitjançant fòrum Moodle.

-Escenari tancament UdG
Tot el material es penjarà al Moodle, es pautarà la teoria i es faran sessions per streaming per resoldre els dubtes i fes exercicis guiats per assolir els coneixements. Les classes de problemes es faran per streaming o fent seguiment mitjançant fòrum Moodle

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Tot el material estarà disponible al Moodle. Es pautarà la teoria i es programaran sessions de tutoria individuals per a resoldre els dubtes.

Modificació de l'avaluació:
-Escenari semi-presencial
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació proposada

-Escenari tancament UdG
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació, només que les activitats/proves/exàmens seran virtuals

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació, només que les activitats/proves/exàmens seran virtuals

Tutoria i comunicació:
- Escenari semi-presencial
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, tot i que per la part de tutoria es prioritza les tutories virtuals

-Escenari tancament UdG
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte s'elimina l'opció presencial

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte s'elimina l'opció presencial