Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / SANDRA HERAS MENA  / NURIA PEREZ BIELSA  / LAIA PLANELLA ALBI  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. BASES MOLECULARS DE L'HERÈNCIA BIOLÒGICA

          1.1. MUTACIÓ, REPARACIÓ I RECOMBINACIÓ

          1.2. TRANSCRIPCIÓ I TRADUCCIÓ

          1.3. MECANISMES DE REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA EN PROCARIOTES

          1.4. MECANISMES DE REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA EN EUCARIOTES

2. MÉS ENLLÀ DEL MENDELISME

          2.1. RELACIONS ENTRE AL·LELS DEL MATEIX LOCUS

          2.2. RELACIONS ENTRE AL·LELS DE DIFERENTS LOCI

          2.3. LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ

          2.4. HERÈNCIA EXTRANUCLEAR

          2.5. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS

          2.6. CANVIS CROMOSÒMICS ESTRUCTURALS

          2.7. INTERACCIÓ GEN - AMBIENT

          2.8. HERÈNCIA QUANTITATIVA

3. GENÈTICA DE POBLACIONS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Anàlisi / estudi de casos 4 24 28
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1 12 13
Classes expositives 30 15 45
Lectura / comentari de textos 3 7,5 10,5
Prova d'avaluació 7 39,5 46,5
Total 45 100 145

Bibliografia

 • Gardner, Eldon J (cop. 1998 ). Principios de genética (4ª ed.). México D.F.: Limusa. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2002 ). Essential genetics : a genomics perspective (3rd ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Hartl D (2014). Essential Genetics: A genomics perspective (6). Jones & Bartlett.
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Klug WS, Cummings MR (2013). Conceptos de genética (10). Pearson.
 • Pierce BA (2011). Fundamentos de Genética. . Madrid: Medica Panamericana. Catàleg
 • Pierce, B (2016). Genética (eBook online). Un enfoque conceptual (5). Editorial Mèdica Panamericana.
 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Puertas, M. J (1999 ). Genética : fundamentos y perspectivas (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Russell, Peter J (1998 ). Genetics (5th ed). Menlo Park [etc.]: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Watson J, Baker T, Bell S, Gann A, Levine M & Losick R. (2016). Biologia Molecular del gen (eBook online) (7). Editorial Mèdica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Examen final de curs amb dues parts: primera part de coneixaments generals de la matèria (és eliminatòria - mirar criteris de qualificació-) i segona part d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). 50
Disseny d'un organisme transgènic: informe escrit Treball realitzat en la recerca d'informació sobre un disseny experimental en genètica i presentació escrita del disseny.
10
Disseny d'un organisme transgènic: presentació oral Presentació oral del disseny del transgènic mitjançant suport visual 10
Anàlisi d'un cas complexe d'herència Presentació d'informe escrit amb l'anàlisi del cas 15
Discussió en grups reduïts d'alumnes d'idees sobre la materia del curs Resolució en grup reduït d'estudiants de diversos qüestionaris via web. Cada alumne te un qüestionari, però la resposta s'ha de consensuar pel grup i la nota es compartida per tots els membres. 10
Autoavaluació de la feina realitzada durant el curs, particularment la contribució als treballs de grup Entregar informe 5

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté sumant la contribució relativa de totes les activitats avaluables:

1- Examen final: 50% de la nota. Té dues parts: una de coneixements generals i una altra d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). A la part de coneixements generals un 10% són qüestions sobre un text en anglès, per avaluar la Competència Bàsica 2c "Comprensió llengua anglesa". La nota de l'examen final és la mitjana de les dues parts.

Els alumnes que no arribin al 4,5 en la nota mitjana de l'examen final, com a màxim podran obtenir una nota de 4 en l'assignatura. Als alumnes amb nota de l'examen final superior a 4,5 punts se'ls calcularà la nota final de l'assignatura com la mitjana ponderada entre la nota de l'examen i les obtingudes en la resta d'activitats, que es detallen a a continuació.


2- Activitats presencials durant el curs: 35%. Inclou la participació de l'alumne en un disseny propi d'un organisme transgènic (10% informe escrit, 10% presentació oral), la interpretació d'un cas complex d'herència (informe escrit 15%) i la participació en les activitats de comprensió de textos científics en anglès (preguntes sobre aquest textos poden aparèixer també a la prova final de coneixements generals).

3- Activitats via web: 15%. Inclou la resolució de qüestionaris online (10%) i l'entrega d'un informe d'autoavaluació (5%).

L'Examen final i l'informe d'autoavaluació són activitats individuals.
La resta d'activitats l'alumne treballa com a membre d'un equip reduït. Els alumnes que no cooperin amb la resta de membres del seu equip podran ser expulsats. En cas de plantejar-se aquesta situació, tots els membres de l'equip han de parlar abans amb el professor responsable de l'assignatura. Si finalment es produeix l'expulsió, les notes de l'alumne que queda fora del grup seran un 0 a les activitats relacionades amb el "disseny d'un organisme transgènic" i amb l'"anàlisi d'un cas complexe d'herència", independentment del moment del curs en que es faci la seva expulsió. A més, en cap cas no s'acceptarà l'entrega d'aquests treballs de manera individual, ni per subequips.

Totes les activitats d'avaluació són obligatòries i cal fer-les en el període indicat del calendari.
NOMÉS L'EXAMEN FINAL ES CONSIDERA ACTIVITAT RECUPERABLE, però per l'avaluació de la competència bàsica 2c, es conserva la nota del primer examen.
Per assistir a la recuperació de l'examen final cal haver-se presentat a la primera data d'examen final, llevat de les situacions de causa major imprevisible i convenientment justificada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han participat en cap de les activitats previstes per a l'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica