UdG Qualitat > Sistema de garantia interna > Pla de millora
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Pla de millora

El Pla de Millora és el document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen i neix a partir dels informes d’acreditació i/o seguiment de les titulacions. Aquest pla és:

  • Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de grau i de màster del centre docent, així com el procediments del SGIQ;
  • Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditaciódels estudis, però s’alimenta cada any amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions;
  • Dinàmic: el Pla de Millora, tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les actuacions el poden anar informant quan creuen convenient;
  • Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels objectius i actuacions de millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del centre és responsable també del treball coordinat dels agents implicats;
  • Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per identificar la procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns;
  • Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els informes d’acreditació, seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SGIQ;
  • Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a una aplicació web que en facilita la complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat de les actuacions i el seu desplegament temporal: Mentre el Servei Informàtic no acabi el total desenvolupament d’aquesta aplicació web, els plans de millora es gestionen per mitjà d’un llibre excel
  • Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat del centre.

Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el moment inicial de l’acreditació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió de Qualitat del Centre i pels responsables de qualitat del centre. És, a més,  l’informe que dóna compte de la revisió dels procediments del SGICdel centre arrel de la reflexió sobre el seu funcionament.

La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les titulacions.

El seguiment d’aquest pla de millora recau en la Comissió de Qualitat del centre docent qui, en l’informe de seguiment anual, analitzaran la situació de cada un dels objectius i accions de millora, tal com es descriu al procediment P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents.