UdG Qualitat > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

  • 76Objectius en curs
  • 17Objectius tancats el darrer any
  • 155Accions en curs
  • 95Accions tancades dels objectius mostrats

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Low archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
44%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003075
Difondre la possibilitat d'avaluar la recerca dels departaments - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003074
Fer una anàlisi dels grups de recerca amb SGQ - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
27-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les directrius de contractació és una de les peces claus en el desenvolupament de l'acord de claustre de la "Plantilla teòrica del PDI" de la UdG. Defineixen la política en l'assignació de les places als departaments i la transformació de les places existents
Diagnòstic:
Les directrius actuals s'han d'adaptar al canvi que representa la nova edició del Pla Serra Húnter Han d'incorporar la política d'estabilització de places per acreditació I3 Es posposa l'objectiu uns mesos a l'espera de la possible aprovació de la LOSU
Valoració:
S'han aprovat i publicat unes noves directrius contractació de PDI a temps complet i també a temps parcial que donen resposta a: - la nova legislació LOSU. - el pla de xoc de la Generalitat en la incorporació de PDI en els propers 3 anys. - donar més flexibiliat en l'aplicació de les directrius a través de la Comissió Delegada de Personal del Consell de Govern.
ACC0003127
Nova versió de les directrius de contractació de PDI
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Valoració:
La implementació de la gestió electrònia dels rebaixos a carrec d'unitats està pendent per acumulació de tasques de desenvolupament al SI
ACC0003089
Constituir un grup de treball per revisar el circuit pels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats
Tancada
ACC0003091
Implementació de la gestió electrònica dels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millores en l'aplicatiu de Programació de Plantilla que permeti: relacionanar-lo amb la gestió de convocatòries, obtenir projeccions (pressupostàries, de necessitat d'ETC, de taxa de reposició, noves places o renovació de les existents, etc)
Valoració:
L'aplicatiu de Programació de Plantilla ha tingut evolucions durant l'últim any. En l'apartat de valoració econòmica ja permet valorar els costos retributius del PDI i del PAS i és una eina important ja utilitzada en l'elaboració de l'autorització del capítol 1 i en l'elaboració del pressupost de la Universitat de Girona. Però encara manca que incorpori els càlculs dels complements retributius tals com triennis, trams docents, de recerca i de gestió, estimació del creixement vegetatiu, etc.) En l'apartat de control de la taxa de reposició del PDI s'ha creat un mecanisme pel seu control en les diferents convocatòries. Encara hi mancaria una integració major en el l'aplicatiu que gestiona les convocatòries en del PDI. En el cas del PAS no s'ha realitzat encara cap implementació. En un futur proper s'haurà d'integrar amb la RLT del PDI tal com marca la LOSU.
ACC0003116
Incorporació a l'aplicatiu Programació Plantilla dades econòmiques - 50%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2022
Assoliment:
20%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Generalitzar l'ús del gestor de concursos a totes les figures contractuals. Adaptant-lo als requeriments de la política OTM-R
ACC0003132
Adaptar el gestor de concursos de contractació de PDI a temps complet de plantilla - 20%
ACC0003133
Tramitador de contractació de PAS i PDI de projectes de recerca i transferència tecnologia. Adaptació del gestor de concursos - 20%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%

Responsable:
Vicerectora de territori i compromís social
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
91%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre el Codi ètic, un instrument col·lectiu d'autoregulació que proporciona una guia accessible i completa de les polítiques i procediments ètics establerts sobre les activitats bàsiques de la UdG (docència, recerca i transferència de coneixement i compromís social) i la captació/finançament (inversió i finançament).
ACC0003184
Avaluació comparativa amb altres centres
Tancada
ACC0003188
Redacció de l'esborrany del codi ètic i consulta oberta a tota la comunitat universitària
Tancada
ACC0003189
Aprovació del Codi ètic de la UdG pel Consell de Govern
Tancada
ACC0003190
Traducció i publicació del Codi ètic aprovat per CdG (anglès i castellà) - 80%
ACC0003191
Difusió del codi ètic a la comunitat universitària - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
29-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest codi hauria de millorar i ampliar el Codi de Bones Pràctiques EDUdG i abordar els reptes emergents que emanen dels desenvolupaments tecnològics, la ciència oberta, la ciència ciutadana i les xarxes socials, entre altres àrees en línia amb el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca publicat per ALLEA.
ACC0003194
Anàlisi i avaluació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació d'institucions destacades - 0%
ACC0003195
Identificar els temes que s'han d'incloure - 0%
ACC0003196
Redactar un esborrany del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003197
Consulta oberta als grups d'interès - 0%
ACC0003198
Aprovació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003199
Publicació i traducció del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003200
Difusió del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
21-04-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Elaborar i adoptar formalment la Política de Gestió de Dades de Recerca de la UdG. Aquesta política ha d'establir orientacions clares sobre qüestions rellevants, com ara les pràctiques de gestió sòlides i la retenció i el manteniments dels registres/dades de recerca, com també ha de descriure la seva relació amb altres polítiques rellevants de la UdG.
Valoració:
El Consell de Govern de la UdG ha aprovat la Política de Gestió de Dades de Recerca en la sessió 2/2022, celebrada el dia 16 de febrer de 2022, amb l'informe previ i favorable de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat. (https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/20837) La política assigna funcions i responsabilitats als actors clau, establint orientacions sobre qüestions rellevants que es desenvolupen encara més sota el paraigua dels objectius de Política de propietat intel.lectual i de la Guia de referència per a la gestió de dades de recerca. L'objectiu principal és alinear-se amb els esforços nacionals i internacionals de dades de recerca, així com amb agències de finançament i avaluació, revistes i editorials, per fer que les dades de recerca siguin FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) i el més obertes possibles, alhora que estiguin el més protegides possible.
ACC0003205
Anàlisi i avaluació de la política de propietat de dades en recerca i innovació
Tancada
ACC0003206
Redactar esborrany de la Política de gestió de dades de recerca
Tancada
ACC0003207
Aprovació Política de gestió de dades de recerca
Tancada
ACC0003208
Traducció i publicació de la Política de gestió de dades de recerca a l'anglès i esp
Tancada

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
83%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Elaborar la Política de Propietat Intel.lectual (IPP) de la UdG. Aquesta política ha de regular la titularitat i el dret d'ús de la IP resultant de les activitats d'R+D pròpies o col·laboratives de la institució. Ha d'establir regles sobre com identificar, avaluar, protegir i gestionar amb precisió la IP per al seu desenvolupament posterior i proporcionar un marc transparent per a la cooperació amb tercers i directrius sobre la compartició dels beneficis econòmics derivats de la comercialització de la propietat intel·lectual.
ACC0003210
Avaluació i anàlisi de polítiques de propietat intel·lectual i propietat industrial
Tancada
ACC0003211
Redacció esborrany de la Política de Propietat Industrial
Tancada
ACC0003212
Aprovació Política de Propietat Industrial
Tancada
ACC0003213
Traducció, publicació i difusió de la Política de Propietat Industrial - 0%
ACC0003567
Redacció esborrany política intel.lectual - 100%
ACC0003568
Aprovació Política de Propietat Intel.lectual - 0%
ACC0003569
Traducció, publicació i difusió de la Política de Propietat Intel.lectual - 0%

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
21-04-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre una guia de referència per a la gestió de dades de recerca basada en FAIR (trobable, accessible, interoperable i reutilitzable) per a tot el cicle de vida de les dades de recerca (adquisició i recopilació de dades; emmagatzematge, seguretat i anàlisi; difusió i preservació).
Valoració:
La Biblioteca de la UdG ha posat en marxa un servei de suport a la gestió de dades de recerca basat en la Política de gestió de dades de recerca. La pàgina web (https://biblioteca-recerca.udg.edu/dades-de-recerca/) recull polítiques rellevants i eines específiques per a bones pràctiques en gestió de dades de recerca i dades obertes. Els continguts són dinàmics i s'actualitzen i amplien progressivament.
ACC0003214
Auditar les pràctiques actuals en l'enregistrament i emmagatzematge de dades de recerca
Tancada
ACC0003215
Definir categories de gestió de dades segons requisits i objectius
Tancada
ACC0003216
Identificar el suport i el format més adequats per a cada nivell
Tancada
ACC0003217
Avaluació de les opcions de programari i capacitats tècniques necessàries per a cada categoria de gestió de dades
Tancada
ACC0003218
Redactar un esborrany de la Guia de referència per a la gestió de dades de recerca
Tancada
ACC0003219
Edició de la guia en català, anglès i espanyol.
Tancada

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
21-04-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre la nova política institucional d'accés obert, que ha d'establir procediments i eines per fer front al canvi de paradigma respecte a les publicacions científiques tradicionals i a la manera d'entendre la difusió dels resultats de la recerca.
Valoració:
La nova política d'accés obert a la recerca va ser aprovada per la Junta de Govern el 12/4/2021 i es va publicar al web: https://ja.cat/UdGHRS4ROpenAccesMandate L'objectiu era adaptar l'antiga política, obsoleta, implementada el 2012, als canvis en l'accés obert i la ciència oberta. La nova política s'adhereix a les normes i directrius actuals de la Comissió Europea i del Ministeri de Ciència i Innovació i del Ministeri d'Universitats. L'aprovació va arribar després d'un procés participatiu amb professors i investigadors de tots els nivells (R1-R4). Pel que fa a la promoció i la formació, durant el primer trimestre de 2021 es van realitzar un total de 24 sessions per a investigadors dels diferents departaments. En total, el nombre d'assistents va ser de 252. L'evolució de la publicació en accés obert per a la Universitat de Girona per tipologia ja es pot consultar en línia a https://ja.cat/UdGHRS4ROA i https://portalrecerca.csuc.cat/estadistiques/publicacions/accesobert.
ACC0003220
Avaluació i anàlisi de la política i les pràctiques institucionals actuals en matèria d'accés obert
Tancada
ACC0003221
Avaluar l'eficàcia dels diferents canals de comunicació per a la promoció i la formació
Tancada
ACC0003222
Aprovació de la Política d'Accés obert
Tancada
ACC0003223
Publicació i traducció de la Política d'accés obert
Tancada

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
21-04-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Orientar els investigadors sobre com complir les polítiques d'accés obert, especialment la gestió dels drets de propietat intel·lectual/drets d'autor per garantir l'accés obert a les seves publicacions i tesis electròniques.
Valoració:
Vinculada a la Política d'accés obert, la pàgina web https://biblioteca-recerca.udg.edu/comunicacio-cientifica, recopila informació rellevant i actualitzada. El conjunt de les accions inicials establertes es van modificar per fer un millor seguiment de la taxa d'implementació de l'objectiu i el rendiment del resultat. Pel que fa a la promoció i la formació, fins ara s'han realitzat un total de 24 sessions per a investigadors dels diferents departaments. En total, el nombre d'assistents va ser de 252 . L'evolució de la publicació en accés obert per a la Universitat de Girona per tipologia ja es pot consultar en línia a https://ja.cat/UdGHRS4ROA i https://portalrecerca.csuc.cat/estadistiques/publicacions/accesobert.
ACC0003224
Llista de preguntes freqüents sobre l'accés obert
Tancada
ACC0003225
Identificar informació i recursos rellevants
Tancada
ACC0003226
Traducció dels continguts a l'espanyol i a l'anglès
Tancada
ACC0003227
Sessions de promoció i formació per a investigadors R1-R4
Tancada

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
61%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un sistema d'informació de recerca actual (CRIS) fusionant informació de recerca de diferents fonts i bases de dades per descriure i informar sobre la recerca (activitats) de la institució, les seves unitats organitzatives i individus per a una millor planificació estratègica.
ACC0003228
Anàlisi i valoració d'opcions de programari
Tancada
ACC0003233
Definir continguts, eines i accions
Tancada
ACC0003234
Adquisició d'una plataforma CRIS seguint procediments de contractació pública
Tancada
ACC0003235
Integrar gradualment els recursos disponibles - 10%
ACC0003236
Formació específica a personal de l'OITT i investigadors sobre el potencial i l'ús de la nova plataforma - 25%

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Orientar sobre com establir un pla de comunicació per a projectes de recerca mitjançant la definició d'objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, realistes i limitats en el temps) basats en els requisits de comunicació de les parts interessades, les eines/mitjans disponibles i les polítiques i requisits dels finançadors.
Valoració:
Un apartat nou de comunicació i divulgació està disponible a través de la Guia de l'investigador (https://ja.cat/UdGHRS4RGuiaInvestigadorPlaComunicacioProjectesRecerca). Aquest lloc web conté informació i materials sobre plans de comunicació per a projectes de recerca: • Fases d'execució i components clau • Públics objectiu, estratègies de comunicació i mitjans de comunicació • Mètodes per avaluar l'eficàcia de les estratègies de comunicació interna i externa • Iniciatives i activitats adreçades a públics no experts • Empats per als plans de comunicació Enllaça amb UdGDivulga (https://www.udg.edu/en/investiga/udgdivulga), el portal de notícies de la institució amb actualitzacions de la recerca de la UdG. L'acció es considera completa, tot i que els continguts s'ampliaran i actualitzaran
ACC0003237
Definir continguts, suports i accions
Tancada
ACC0003238
Recollir recursos i eines
Tancada
ACC0003239
Redactar l'esborrany del pla de comunicació dels projectes de recerca i configurar plantilles de plans de comunicació
Tancada
ACC0003240
Publicar el pla de comunicació dels projectes de recerca a través d'un apartat del web de la Guia de l'investigador
Tancada
ACC0003241
Traducció dels continguts del Pla de Comunicació publicat a l'apartat de la web de la Guia de l'Investigador
Tancada

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data prevista:
29-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptar la intranet de la UdG per permetre una agenda comuna "multinivell" i "multiusuari" per gestionar els diferents esdeveniments, activitats, reunions, etc. Aquesta agenda serà una de les principals eines de comunicació de la recerca tant a nivell de la UdG (intranet) com de la societat (internet).
ACC0003242
Definir el suport i el format més adequats - 0%
ACC0003243
Identificar continguts rellevants i grups d'interès - 0%
ACC0003244
Configurar un protocol per a les actualitzacions - 0%
ACC0003245
Implementar una agenda comuna - 0%
ACC0003246
Difondre àmpliament l'agenda comuna entre els actors rellevants - 0%

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Una eina dissenyada específicament per ajudar els investigadors a gestionar els serveis i recursos disponibles a la UdG. El pack es construirà i publicarà en el web progressivament, incorporant els materials i polítiques existents i els productes d'aquest pla d'acció fins a completar-lo.
Valoració:
S'ha posat en marxa una plataforma web que està disponible a https://guia-investigador.udg.edu/. Per a les proves beta (Abril 2022), un grup objectiu de 306 investigadors va avaluar el resultat, amb 1621 accessos a la pàgina web i 26 suggestions per millorar. La Guia de l'investigador és dinàmica i s'anirà actualitzant i ampliant progressivament. Pel que fa a la resta d'actuacions, s'ha afegit una acció per facilitar el seguiment dels progressos així com l'avaluació de l'impacte a curt i mitjà termini a través d'indicadors clau d'acompliment.
ACC0003247
Identificar continguts rellevants i grups d'interès
Tancada
ACC0003248
Definir el suport i el format més adequats
Tancada
ACC0003249
Construcció del web de la Guia de l'Investigador
Tancada
ACC0003250
Participació comunitat universitària
Tancada
ACC0003251
Difusió Guia de l'Investigador a la comunitat universitària
Tancada
ACC0003252
Traducció Guia de l'Investigador
Tancada

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
El protocol d'acollida complementarà la Guia de l'investigador proporcionant les dades necessàries als nouvinguts (investigadors reclutats i visitants) per permetre una integració completa i fluida en l'entorn laboral de la Universitat.
ACC0003253
Auditoria de procediments actuals - 0%
ACC0003254
Detectar les mancances dels procediments i necessitats actuals - 0%
ACC0003255
Identificar els punts crítics a abordar, els grups d'interès rellevants i les responsabilitats - 0%
ACC0003256
Redactar un esborrany del protocol d'acollida per a investigadors - 0%
ACC0003257
Aprovació del Protocol d'Acollida per als inestigadors per la Comisisó Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%
ACC0003258
Publicació i traducció del Protocol d'acollida per als investigadors - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
El grup de treball OTM-R revisarà i definirà els processos de selecció i contractació d'investigadors per a l'adaptació progressiva al sistema OTM-R. S'auditarà tot el conjunt de normes internes en matèria de publicitat, selecció i contractació de personal investigador, així com procediments i pràctiques. El llibre de mà de l'OTM-R recollirà tot el conjunt de normes internes relatives a la publicitat, selecció i contractació del personal investigador a tots els nivells de la UdG, així com els procediments i pràctiques associades a aquestes.
Valoració:
En data 13 de desembre de 2021, el Consell de Govern 10/2021 va aprovar la POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ OBERTA, TRANSPARENT I BASADA EN EL MÈRIT de la Universitat de Girona. El document es publica en català, castellà i anglès a la pàgina web de la Universitat de Girona dedicada a HRS4R (https://www.udg.edu/en/investiga/recerca-i-innovacio-responsible/hrs4r). Donada la importància de la millora contínua pel que fa a la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R), s'està duent a terme una revisió sistemàtica sota la llista de comprovació OTM-R que assegura l'avanç de la millora contínua d'acord amb els principis de C&C. Aquesta revisió va permetre reforçar aquells procediments que ja compleixen els requisits del C&C. A més, s'han identificat les debilitats m ain per processos (fase de nomenament) i per grup destinatari (contractes de recerca basats en recursos competitius). A aquest Pla d'acció revisat s'incorporen dues noves actuacions per fer front a les mancances de l'ESE: • Acció A26 sobre la millora de la fase de selecció i avaluació d'investigadors R2 i R3 finançats amb recursos competitius d'R+D, i • Acció A27, sobre la millora de la comunicació amb els aspirants en fase de nomenament per a tots els llocs
ACC0003259
Definició de la política OTM-R de la UdG
Tancada
ACC0003260
Auditar els procediments tenint en compte els principis i requisits de Carta i Codi (C&C) de l'OTM-R
Tancada
ACC0003261
Reforç dels elements OTM-R que ja compleixen els requisits del C&C
Tancada
ACC0003262
Detectar les principals debilitats que ha d'abordar el procés / perfil objectiu
Tancada
ACC0003263
Aprovació de la Politíca OTM-R de la UdG
Tancada
ACC0003264
Traducció i publicació de la Política OTM-R de la UdG
Tancada

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
28%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG ha de vetllar per la implementació d'un programa de formació adequat per a tots els actors clau, inclosos els membres de les comissions de selecció, el personal administratiu implicat en els processos de selecció, els membres dels consells d'administració i dels departaments i instituts de recerca.
ACC0003265
Identificar grups d'interès i destinataris rellevants
Tancada
ACC0003266
Disseny d'un curs de formació OTM-R - 0%
ACC0003267
Incloure en el Pla de Formació el curs de formació sobre OTM-R - 0%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es promou l'ús d'eines electròniques per a tot el procés de selecció, considerant anuncis d'ocupació, sol·licituds i informes sobre el procés de selecció per reduir la càrrega administrativa per als candidats i les comissions de selecció.
ACC0003268
Anàlisi de les necessitats per a la implantació d'eines electròniques per a la contractació
Tancada
ACC0003269
Desplegament d'eines electròniques per a la certificació d'autenticitat en formularis de sol·licitud
Tancada
ACC0003270
Protocol per a la contractació electrònica dels diferents llocs de treball definits
Tancada
ACC0003271
Programari i capacitats tècniques per a la contractació electrònica
Tancada

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
22-12-2023
Assoliment:
5%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
El desplegament de l'administració electrònica mitjançant solucions pròpies desenvolupades i comercials formalitza el sistema de gestió de la qualitat per a OTM-R. Ha de documentar processos, procediments i responsabilitats per a la consecució de polítiques i objectius de qualitat, i complir amb els requisits de la tramitació electrònica completa. L'objectiu final és establir un sistema robust i fiable que millori la rapidesa, l'eficiència i la transparència en el procés global de contractació.
ACC0003272
Catàleg de procediments de contractació - 0%
ACC0003273
Matriu de responsabilitat RASCI (responsable, responsable, suport, consultat, informat) adoptada per assignar i mostrar responsabilitats - 0%
ACC0003274
Implementació de formularis electrònics específics relacionats amb cada procediment OTM-R - 0%
ACC0003275
Fer més accessible l'accés electrònic a tots els usuaris, principalment a les persones candidates. - 70%

Responsable:
Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
El Segon Pla d'Igualtat de Gènere serà una eina de desenvolupament en la qual es defineixen les línies estratègiques i accions proposades pel govern per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els diferents àmbits competencials de la Universitat de Girona. El pla reforçarà i actualitzarà les mesures actualment vigents en el marc del Pla d'Igualtat d'Oportunitats, l'objectiu del qual és aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de gènere.
Valoració:
El 29 d'abril de 2021, el Consell de Govern 3/2021 va aprovar el Segon Pla d'Igualtat de la Universitat de Girona (2021-2025), una eina estratègica que definirà les polítiques de gènere de la nostra comunitat universitària. Expressa el compromís indestructible de la institució amb el valor de la igualtat, un compromís que es reflectirà en tots els àmbits competencials de la UdG i que es materialitzarà en una cinquantena d'accions estructurades al voltant de sis grans eixos estratègics basats en el consens. Aquest instrument de planificació estratègica, així com tots els informes i dades que van servir de base per al diagnòstic, el disseny i la priorització de les actuacions, es poden trobar a https://www.udg.edu/en/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/el-pla-digualtat. El Segon Pla d'Igualtat s'ha dissenyat i consensuat en el marc d'un procés participatiu amb un ampli abast impulsat durant el primer semestre del curs 2020-2021. Aquest procés participatiu ha inclòs una enquesta enviada a la comunitat universitària de la UdG, contestada per 918 persones; diversos grups de discussió que van sumar les aportacions d'una setantena de persones dels diferents col·lectius (estudiants, PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR i PAS); entrevistes; sessions informatives, reflexió crítica i debats amb els estudiants, així com classes focalitzades i activitats pràctiques en el marc de diverses assignatures impartides en diversos graus. Aquest Segon Pla d'Igualtat també ha estat revisat per diversos òrgans de representació i govern, així com per xarxes d'expertesa en gènere de la UdG. Eldesplegament d'aquest procés participatiu ha permès consensuar i completar el llistat d'accions, fent del nou Pla d'Igualtat un projecte col·lectiu per a la comunitat UdG i una eina de planificació estratègica que inclogui compromisos i reptes marcats per la comunitat, les diferents unitats, estructures i serveis.
ACC0003276
Definició d'objectius prioritaris i línies estratègiques
Tancada
ACC0003277
Identificació d'actuacions, recursos i responsabilitats de les diferents unitats i serveis
Tancada
ACC0003279
Definició d'un procés participatiu que permeti el feedback de la comunitat universitària i d'experts en igualtat de gènere
Tancada
ACC0003280
Redacció del Segon Pla d'Igualtat de Gènere
Tancada
ACC0003281
Aprovació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere
Tancada
ACC0003282
Traducció i publicació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere
Tancada

Responsable:
Vicegerència d'Organització
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
27%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un inventari fàcil d'utilitzar per a tots els equips científics i tecnològics disponibles en departaments, instituts i centres de recerca. L'inventari ha de proporcionar una visió general de les capacitats científiques i tècniques, a més de recollir tots els requisits relatius a problemes de manteniment o seguretat i salut.
ACC0003288
Avaluació de les opcions de programari i capacitats tècniques necessàries per a la implementació de l'inventari
Tancada
ACC0003289
Programari i capacitats tècniques per a la gestió d'infraestructures de recerca ja implantades
Tancada
ACC0003290
Definició del protocol d'actualització de l'inventari i relacions amb altres bases de dades institucionals
Tancada
ACC0003291
Plantilla amb les principals característiques dels equips a incloure en l'inventari - 0%
ACC0003292
Construcció base de dades i actualitzada progressivament - 0%
ACC0003293
Inventari d'equips científics i tecnològics amb capacitats i aplicacions identificades desplegades progressivament - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
20-04-2023
Tancament:
Withdrawal
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest objectiu es dona per completat, ja que a partir de les avaluacions i anàlisis fetes al principi, es considera que s'han de tenir en compte altres factors i prioritats clau, d'acord amb el pla estratègic UdG2030 i les línies polítiques de l'Equip de Govern relacionades amb HRS4R. Per aquest motiu, aquest objectiu queda diluït en diversos objectius de l'HRS4R, com ara: el "Pla de comunicació HRS4R" (A23), la "Definició del Pla de formació per al desenvolupament dels investigadors" (A20), els "Procediments d'avaluació de la recerca" (A21), el "Programa de suport als investigadors postdoctorals"
Valoració:
Aquest objectiu, que correspon a l'acció 19, en el pla d'accions de l'HRS4R, tal com es va redactar originalment, no va satisfer els reptes. Pel que fa als resultats de les 3 accions executades, l'Implentation and Monitoring Committee (IMC) va recomanar abandonar aquesta acció i transmetre les prioritats clau que es persegueixen a través de diverses accions d'acord amb el pla estratègic UdG2030 i les línies polítiques de l'Equip de Govern relacionades amb HRS4R. La varietat d'opcions professionals disponibles avui en dia exigeix una àmplia gamma d'habilitats. L'aprenentatge al llarg de la vida es considera essencial per a la independència i l'èxit professional i requereix una autoavaluació contínua. Els investigadors han d'estar informats sobre les iniciatives per definir les competències com a base per a l'autoavaluació i determinar àrees per a la seva pròpia superació professional. Això es durà a terme dins de l'objectiu OBJ0002391- Pla de comunicació de HRS4R_A23. D'altra banda, els esquemes que identifiquen competències, s'incorporen explícitament a l'objectiu OBJ0002388- Pla de formació contínua per a investigadors_A20, així com en l'objectiu OBJ0002389- Procediments d'avaluació de la recerca_A21. Un col·lectiu especialment sensible són els becaris postdoctorals (R2), ja que una escola de doctorat ben establerta amb un sistema intern de gestió de la qualitat per millorar contínuament la formació i l'avaluació dels investigadors de R1 és un dels nostres punts forts. Al llarg del període de formació de beques postdoctorals, els investigadors haurien de referir-se contínuament a les competències per mesurar el seu propi objectiu desitjat i l'adquisició d'habilitats. Així, s'ha dissenyat una actuació específica, dins l'objectiu OBJ0002395- Programa de suport als investigadors postdoctorals_A25, per fer front a les necessitats de l'R2 en la seva transició cap a l'R3.
ACC0003294
Anàlisi i avaluació de marc de desenvolupament per a investigadors en centres de recerca i universitats destacades
Tancada
ACC0003571
Identificar els grups d'interès rellevants
Tancada
ACC0003572
Reunions amb grups d'interès rellevants
Tancada

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
15%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
D'acord amb el mapa de competències identificat en el Marc de desenvolupament per a investigadors (Objectiu A19), s'han d'identificar i desplegar les millors eines per obtenir aquestes competències i incloure una dotació d'eines per augmentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Com a primer pas, aquesta acció proposa redefinir l'actual pla de formació de la UdG per a docents i investigadors i millorar-ne la difusió.
ACC0003300
Revisió de l'actual pla de formació del personal docent i investigador de la UdG
Tancada
ACC0003301
Identificació i reunió amb grups d'interès i representants rellevants - 0%
ACC0003302
Redactar un esborrany del pla de formació de desenvolupament continu per a investigadors basat en els marcs de desenvolupament existents i identificats (A19) - 0%
ACC0003303
Aprovació per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003304
Configuració del calendari de formació - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
56%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació interna dels investigadors individuals mitjançant el reconeixement de la condició d'Investigador Actiu (IA) és una manera de millorar l'activitat investigadora. El percentatge d'investigadors reconeguts com a IA ha augmentat al llarg dels anys fins a superar el 95%. Així, es poden establir nous objectius per animar els investigadors a millorar encara més la seva recerca.
ACC0003305
Anàlisi i avaluació de criteris d'avaluació de la recerca
Tancada
ACC0003306
Identificar els grups d'interès rellevants
Tancada
ACC0003307
Reunions amb grups d'interès rellevants
Tancada
ACC0003308
Redactar els esborranys dels criteris d'avaluació a nivell individual i de grup de recerca - 20%
ACC0003309
Aprovació avantprojecte per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003310
Traducció i publicació dels procediments d'avaluació de la recerca - 0%
ACC0003311
Difusió dels procediments d'avaluació de la recerca entre la comunitat investigadora. - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
20-04-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Revisar i reforçar els programes propis de la UdG orientats a l'atracció i retenció de talent dirigit als investigadors R2-R4. Aquests programes s'han de coordinar amb convocatòries internes ben establertes, com les de contractació d'investigadors R1-R2 i de foment de la mobilitat, i s'han d'harmonitzar amb convocatòries externes per garantir una acció sostinguda cap al desenvolupament professional dels investigadors. Aquests programes han de trobar un equilibri entre la retenció, l'ús del talent propi de la UdG i la captació, incentivant l'atracció d'investigadors amb talent finançats per convocatòries externes. S'han establert un conjunt de programes d'ajuda al desenvolupament professional per fomentar la retenció de talent i la contractació d'investigadors d'excel·lència que cobreixin l'R2-R4 i que, en resum, comprenen: 1) Accions dirigides a la captació d'investigadors amb ajuts portàtils com el programa Ramón y Cajal, les beques ICREA i les beques ERC, que inclou contractes per a investigadors R1 o R2 per facilitar la seva activitat investigadora immediata en incorporar-se. (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/2079) 2) Continuïtat dels programes Serra-Hunter i Beatriz Galindo per a la contractació competitiva internacional d'investigadors R2-R3 basats en mèrits i adaptació a polítiques genèriques de contractació en Departaments i Grups de Recerca (veure https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1878) 3) Programa'm per a la consolidació d'investigadors acreditats per I3 (a través de programes competitius com Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, Marie Curie, etc.) 4) Convocatòria competitiva al cos de catedràtics R4 per mèrits, com la nova convocatòria Serra-Hunter Sènior (https://serrahunter.gencat.cat/en/inici/index.html) 5) Reducció del nombre de professors i investigadors interins mitjançant l'obertura de noves places permanents R3 (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/1384)
Valoració:
S'han establert un conjunt de programes d'ajuda al desenvolupament professional per fomentar la retenció de talent i la contractació d'investigadors d'excel·lència que cobreixin l'R2-R4 i que, en resum, comprenen: 1) Accions dirigides a la captació d'investigadors amb ajuts portàtils com el programa Ramón y Cajal, les beques ICREA i les beques ERC, que inclou contractes per a investigadors R1 o R2 per facilitar la seva activitat investigadora immediata en incorporar-se. (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/2079) 2) Continuïtat dels programes Serra-Hunter i Beatriz Galindo per a la contractació competitiva internacional d'investigadors R2-R3 basats en mèrits i adaptació a polítiques genèriques de contractació en Departaments i Grups de Recerca (veure https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1878) 3) Programa'm per a la consolidació d'investigadors acreditats per I3 (a través de programes competitius com Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, Marie Curie, etc.) 4) Convocatòria competitiva al cos de catedràtics R4 per mèrits, com la nova convocatòria Serra-Hunter Sènior (https://serrahunter.gencat.cat/en/inici/index.html) 5) Reducció del nombre de professors i investigadors interins mitjançant l'obertura de noves places permanents R3 (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/1384)
ACC0003312
Establiment de programes d'ajuda al desenvolupament professional per fomentar la retenció de talent i la contractació d'investigadors d'excel·lència que cobreix
Tancada
ACC0003346
Identificar grups d'interès rellevants i perfils objectiu
Tancada
ACC0003347
Elaborar programes específics per a grups i perfils objectiu
Tancada

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
41%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dissenyar un pla de comunicació de HRS4R per informar la comunitat UdG de les diferents accions i resultats de la iniciativa HRS4R a la Universitat de Girona.
ACC0003313
Disseny de la imatge corporativa del projecte i llibre d'estil
Tancada
ACC0003314
Actualitzar progressivament els continguts de la pàgina web amb resultats rellevants - 30%
ACC0003315
Creació de notícies i altres accions en xarxes virtuals i socials - 0%
ACC0003316
Creació de missatges per a la difusió al personal investigador per segments destinataris - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
29-09-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Establir una estratègia a llarg termini per a les infraestructures de recerca de TI per satisfer les necessitats de computació d'alt rendiment i gestió de dades basada en els estàndards de dades científiques FAIR i la custòdia.
ACC0003317
Inventari de béns disponibles i necessitats futures
Tancada
ACC0003318
Anàlisi i avaluació d'esquemes de gestió d'infraestructures informàtiques compartides en institucions de recerca rellevants. - 60%
ACC0003319
Crear un grup de treball sobre infraestructures informàtiques per a la recerca - 100%
ACC0003320
Establir normes per a l'adquisició i gestió d'infraestructures informàtiques per a la recerca - 0%
ACC0003321
Redactar un esborrany de l'estratègia robusta i sostenible per a la gestió d'infraestructures DE TI a la UdG - 0%
ACC0003322
Aprovació estratègia per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003323
Traducció i publicació de l'estratègia aprovada - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
16%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG farà una revisió de les polítiques i pràctiques postdoctorals (R2). La viabilitat d'establir una oficina postdoctoral i/o una associació postdoctoral s'avaluarà acuradament en aquest marc, d'acord amb les recomanacions de l'Associació Postdoctoral Nacional dels EUA.
ACC0003324
Anàlisi i avaluació de programes de suport a investigadors R2 - 0%
ACC0003325
Identificar els grups d'interès rellevants
Tancada
ACC0003326
Reunions amb grups d'interès rellevants - 0%
ACC0003327
Informe sobre la viabilitat d'establiruna associació post-doc office/post-doc - 0%
ACC0003328
Redactar l'esborrany del programa de suport als investigadors de R2. - 0%
ACC0003329
Aprovació de l'esborrany per part de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptació al nou marc normatiu espanyol i millora de la fase de selecció i avaluació per a la contractació d'investigadors postdoctorals finançats amb recursos competitius d'R+D. Aquest procediment de contractació s'ha d'implementar utilitzant eines d'administració electrònica d'acord amb els objectius A15 (Ús d'eines electròniques per a la contractació) i A16 (sistema d'administració electrònica i gestió de la qualitat de les OTM-R en la contractació).
ACC0003330
Adaptació de la normativa interna a la nova legislació espanyola sobre processos de selecció d'investigadors - 0%
ACC0003331
Implementar el procediment electrònic complet segons l'objectiu A16 sobre administració electrònica - 0%
ACC0003332
Elaboració de plantilles i fluxos de treball per garantir la publicació de les convocatòries a Euraxess - 40%
ACC0003333
Definició d'un programa de formació específic d'acord amb l'objectiu A14. - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dirigit a millorar la comunicació amb els sol·licitants un cop finalitzats els processos de selecció (comunicació ex post), proporcionant un feedback adequat als candidats avaluats i entrevistats.
ACC0003334
Millorar les eines electròniques utilitzades per informar als candidats en finalitzar el procés de selecció - 0%
ACC0003335
Activació per defecte d'un informe per proporcionar un feedback adequat a tots els candidats avaluats i entrevistats - 0%
ACC0003336
Informar de forma clara sobre els mecanismes disponibles per a queixes i recursos - 0%

Responsable:
Adjunta al rector per a les Infraestructures i els Recursos Cientificotècnics
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació de l'estratègia de la UdG per implementar els principis del C&C es durà a terme mitjançant entrevistes web i grups focals ad hoc que revisaran les mancances identificades i els resultats del Pla d'acció inicial i revisat. A través d'aquesta avaluació, i dels resultats de la visita al lloc d'experts de la UE, s'establirà el pla per al Pla d'Acció millorat 2025-2027, reforçant el compromís de tota la comunitat en el procés de millora contínua.
ACC0003338
Establir una entrevista web assistida per ordinador (CAWI) sobre les opinions de la comunitat de la UdG sobre l'aplicació dels principis de C&C - 0%
ACC0003339
Preparar materials per a grups focals - 0%
ACC0003340
Definir grups focals - 0%
ACC0003341
Preparació de la visita per a la renovació del premi de RRHH - 0%
ACC0003342
Recopilació dels resultats - 0%
ACC0003343
Definir les accions a emprendre dins del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003344
Redactar un esborrany del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003345
Aprovació del projecte per part del Consell de Direcció i del Consell de Govern - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
30-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovat el procés per la CQ
ACC0003427
Aprovar el model de carrera professional del PAS - 100%
ACC0003428
Crear el document pel P0705 Avaluació del PAS
Tancada

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dissenyar un arbre de decisions per facilitar alternatives als viatges professionals emissors de GEH (Gasos amb efecte d'hivernacle) d'acord amb una sèrie de criteris com la no mobilitat, la distància, el temps de durada del viatge, opcions de mobilitat més sostenibles, etc...

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incentivar i facilitar les trobades i els actes no presencials (congressos, seminaris i reunions multitudinàries, entre d'altres) en línia amb l'oferta d'espais degudament equipats

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar, entre els criteris d'intercanvi d'estudiants, l'augment del període d'intercanvi i la minimització de la petjada de carboni relacionada amb els desplaçaments que genera, també amb l'ús d'eines d'intercanvi virtual com el COIL o l'Euroweek.

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Reduir progressivament (segons el mateix ritme de reducció establert per la petjada de carboni) la superfície per a l'aparcament de cotxes de combustió interna, a favor dels cotxes elèctrics i d'una millora de la vida al campus.

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
En el termini màxim de dos anys, elaborar un estudi que explori les diferents opcions d'allotjament per a l'estudiantat de la UdG a l'àrea urbana de Girona.

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Pactar amb els municipis de l'àrea urbana de Girona, amb la participació d'entitats sense ànim de lucre, una política d'allotjament per als estudiants que asseguri una oferta de qualitat i no especulativa per a tothom.

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Establir un conveni de col·laboració i coordinació entre la UdG i els serveis socials dels diferents municipis per accedir a diferents modalitats d'allotjament, com ara el programa "Viure i conviure".

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003856
Incloure el registre de les observacions per part dels tècnics de qualitat - 0%
ACC0003858
Crear un procediment per les verificacions de titulacions interuniversitaries no coordinades per la UdG - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.