UdG Qualitat > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

  • 129Objectius en curs
  • 15Objectius tancats el darrer any
  • 381Accions en curs
  • 151Accions tancades dels objectius mostrats

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
ACC0002190
Aprovar competència gènere

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
19%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 10%
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
ACC0009177
Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats per veure els punts febles dque no permeten tenir excel·lència - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 75%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant una possible restructuració de la recerca amb les noves lleis (LOSU i Llei Ciència) es decideix desistir, de moment, d'aqeust objectiu.
ACC0003075
Difondre la possibilitat d'avaluar la recerca dels departaments

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant una possible restructuració de la recerca amb les noves lleis (LOSU i Llei Ciència) es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu.
ACC0003074
Fer una anàlisi dels grups de recerca amb SGQ

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
27-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les directrius de contractació és una de les peces claus en el desenvolupament de l'acord de claustre de la "Plantilla teòrica del PDI" de la UdG. Defineixen la política en l'assignació de les places als departaments i la transformació de les places existents
Diagnòstic:
Les directrius actuals s'han d'adaptar al canvi que representa la nova edició del Pla Serra Húnter Han d'incorporar la política d'estabilització de places per acreditació I3 Es posposa l'objectiu uns mesos a l'espera de la possible aprovació de la LOSU
Valoració:
S'han aprovat i publicat unes noves directrius contractació de PDI a temps complet i també a temps parcial que donen resposta a: - la nova legislació LOSU. - el pla de xoc de la Generalitat en la incorporació de PDI en els propers 3 anys. - donar més flexibiliat en l'aplicació de les directrius a través de la Comissió Delegada de Personal del Consell de Govern.
ACC0003127
Nova versió de les directrius de contractació de PDI

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2025
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
La implementació de la gestió electrònia dels rebaixos a carrec d'unitats està pendent per acumulació de tasques de desenvolupament al SI.
ACC0003089
Constituir un grup de treball per revisar el circuit pels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats
ACC0003091
Implementació de la gestió electrònica dels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
Valoració:
Les accions han estat assignades al Servei de Recursos Humans
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
25-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millores en l'aplicatiu de Programació de Plantilla que permeti: relacionanar-lo amb la gestió de convocatòries, obtenir projeccions (pressupostàries, de necessitat d'ETC, de taxa de reposició, noves places o renovació de les existents, etc)
Valoració:
L'aplicatiu de Programació de Plantilla ha tingut evolucions durant l'últim any. En l'apartat de valoració econòmica ja permet valorar els costos retributius del PDI i del PAS i és una eina important ja utilitzada en l'elaboració de l'autorització del capítol 1 i en l'elaboració del pressupost de la Universitat de Girona. Però encara manca que incorpori els càlculs dels complements retributius tals com triennis, trams docents, de recerca i de gestió, estimació del creixement vegetatiu, etc.) En l'apartat de control de la taxa de reposició del PDI s'ha creat un mecanisme pel seu control en les diferents convocatòries. Encara hi mancaria una integració major en el l'aplicatiu que gestiona les convocatòries en del PDI. En el cas del PAS no s'ha realitzat encara cap implementació. En un futur proper s'haurà d'integrar amb la RLT del PDI tal com marca la LOSU.
ACC0003116
Incorporació a l'aplicatiu Programació Plantilla dades econòmiques

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Generalitzar l'ús del gestor de concursos a totes les figures contractuals. Adaptant-lo als requeriments de la política OTM-R
ACC0003132
Adaptar el gestor de concursos de contractació de PDI a temps complet de plantilla - 20%
ACC0003133
Tramitador de contractació de PAS i PDI de projectes de recerca i transferència tecnologia. Adaptació del gestor de concursos - 20%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%

Responsable:
Vicerectora de territori i compromís social
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
91%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre el Codi ètic, un instrument col·lectiu d'autoregulació que proporciona una guia accessible i completa de les polítiques i procediments ètics establerts sobre les activitats bàsiques de la UdG (docència, recerca i transferència de coneixement i compromís social) i la captació/finançament (inversió i finançament).
Valoració:
El procés de traducció està en curs i a continuació es farà la difusió.
ACC0003184
Avaluació comparativa amb altres centres
ACC0003188
Redacció de l'esborrany del codi ètic i consulta oberta a tota la comunitat universitària
ACC0003189
Aprovació del Codi ètic de la UdG pel Consell de Govern
ACC0003190
Traducció i publicació del Codi ètic aprovat per CdG (anglès i castellà) - 80%
ACC0003191
Difusió del codi ètic a la comunitat universitària - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
31-10-2024
Assoliment:
58%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest codi hauria de millorar i ampliar el Codi de Bones Pràctiques EDUdG i abordar els reptes emergents que emanen dels desenvolupaments tecnològics, la ciència oberta, la ciència ciutadana i les xarxes socials, entre altres àrees en línia amb el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca publicat per ALLEA.
Valoració:
S'ha realitzat una anàlisi i avaluació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació d'institucions destacades. S'han identificat els grups d'interès i s'ha fet una crida per formar el grup de treball.
ACC0003194
Anàlisi i avaluació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació d'institucions destacades - 100%
ACC0003195
Identificar els temes que s'han d'incloure - 100%
ACC0003196
Redactar un esborrany del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 65%
ACC0003197
Consulta oberta als grups d'interès - 0%
ACC0003198
Aprovació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003199
Publicació i traducció del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003200
Difusió del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
83%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Elaborar la Política de Propietat Intel.lectual (IPP) de la UdG. Aquesta política ha de regular la titularitat i el dret d'ús de la IP resultant de les activitats d'R+D pròpies o col·laboratives de la institució. Ha d'establir regles sobre com identificar, avaluar, protegir i gestionar amb precisió la IP per al seu desenvolupament posterior i proporcionar un marc transparent per a la cooperació amb tercers i directrius sobre la compartició dels beneficis econòmics derivats de la comercialització de la propietat intel·lectual.
Valoració:
S'ha realitzat una avaluació i anàlisi de polítiques de propietat intel·lectual i propietat industrial. S'ha elaborat un esborrany de la política de Propietat Intel·lectual de la UdG que cal contrastar amb els diferents serveis implicats.
ACC0003210
Avaluació i anàlisi de polítiques de propietat intel·lectual i propietat industrial
ACC0003211
Redacció esborrany de la Política de Propietat Industrial
ACC0003212
Aprovació Política de Propietat Industrial
ACC0003213
Traducció, publicació i difusió de la Política de Propietat Industrial - 0%
ACC0003567
Redacció esborrany política intel.lectual - 100%
ACC0003568
Aprovació Política de Propietat Intel.lectual - 0%
ACC0003569
Traducció, publicació i difusió de la Política de Propietat Intel.lectual - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
61%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un sistema d'informació de recerca actual (CRIS) fusionant informació de recerca de diferents fonts i bases de dades per descriure i informar sobre la recerca (activitats) de la institució, les seves unitats organitzatives i individus per a una millor planificació estratègica.
Valoració:
S'ha realitzat una anàlisi i valoració d'opcions de programari. S'ha adquirit una plataforma CRIS seguint els procediments de contractació pública. Axtualment s'està trebllant en la definició dels camps que han d'aparèixer en el CRIS i com s'integraran als sistemes existents a la UdG.
ACC0003228
Anàlisi i valoració d'opcions de programari
ACC0003233
Definir continguts, eines i accions
ACC0003234
Adquisició d'una plataforma CRIS seguint procediments de contractació pública
ACC0003235
Integrar gradualment els recursos disponibles - 10%
ACC0003236
Formació específica a personal de l'OITT i investigadors sobre el potencial i l'ús de la nova plataforma - 25%

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Orientar sobre com establir un pla de comunicació per a projectes de recerca mitjançant la definició d'objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, realistes i limitats en el temps) basats en els requisits de comunicació de les parts interessades, les eines/mitjans disponibles i les polítiques i requisits dels finançadors.
Valoració:
Un apartat nou de comunicació i divulgació està disponible a través de la Guia de l'investigador (https://ja.cat/UdGHRS4RGuiaInvestigadorPlaComunicacioProjectesRecerca). Aquest lloc web conté informació i materials sobre plans de comunicació per a projectes de recerca: • Fases d'execució i components clau • Públics objectiu, estratègies de comunicació i mitjans de comunicació • Mètodes per avaluar l'eficàcia de les estratègies de comunicació interna i externa • Iniciatives i activitats adreçades a públics no experts • Empats per als plans de comunicació Enllaça amb UdGDivulga (https://www.udg.edu/en/investiga/udgdivulga), el portal de notícies de la institució amb actualitzacions de la recerca de la UdG. L'acció es considera completa, tot i que els continguts s'ampliaran i actualitzaran
ACC0003237
Definir continguts, suports i accions
ACC0003238
Recollir recursos i eines
ACC0003239
Redactar l'esborrany del pla de comunicació dels projectes de recerca i configurar plantilles de plans de comunicació
ACC0003240
Publicar el pla de comunicació dels projectes de recerca a través d'un apartat del web de la Guia de l'investigador
ACC0003241
Traducció dels continguts del Pla de Comunicació publicat a l'apartat de la web de la Guia de l'Investigador

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data prevista:
29-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptar la intranet de la UdG per permetre una agenda comuna "multinivell" i "multiusuari" per gestionar els diferents esdeveniments, activitats, reunions, etc. Aquesta agenda serà una de les principals eines de comunicació de la recerca tant a nivell de la UdG (intranet) com de la societat (internet).
ACC0003242
Definir el suport i el format més adequats - 0%
ACC0003243
Identificar continguts rellevants i grups d'interès - 0%
ACC0003244
Configurar un protocol per a les actualitzacions - 0%
ACC0003245
Implementar una agenda comuna - 0%
ACC0003246
Difondre àmpliament l'agenda comuna entre els actors rellevants - 0%

Responsable:
Biblioteca
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Una eina dissenyada específicament per ajudar els investigadors a gestionar els serveis i recursos disponibles a la UdG. El pack es construirà i publicarà en el web progressivament, incorporant els materials i polítiques existents i els productes d'aquest pla d'acció fins a completar-lo.
Valoració:
S'ha posat en marxa una plataforma web que està disponible a https://guia-investigador.udg.edu/. Per a les proves beta (Abril 2022), un grup objectiu de 306 investigadors va avaluar el resultat, amb 1621 accessos a la pàgina web i 26 suggestions per millorar. La Guia de l'investigador és dinàmica i s'anirà actualitzant i ampliant progressivament. Pel que fa a la resta d'actuacions, s'ha afegit una acció per facilitar el seguiment dels progressos així com l'avaluació de l'impacte a curt i mitjà termini a través d'indicadors clau d'acompliment.
ACC0003247
Identificar continguts rellevants i grups d'interès
ACC0003248
Definir el suport i el format més adequats
ACC0003249
Construcció del web de la Guia de l'Investigador
ACC0003250
Participació comunitat universitària
ACC0003251
Difusió Guia de l'Investigador a la comunitat universitària
ACC0003252
Traducció Guia de l'Investigador

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
6%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El protocol d'acollida complementarà la Guia de l'investigador proporcionant les dades necessàries als nouvinguts (investigadors reclutats i visitants) per permetre una integració completa i fluida en l'entorn laboral de la Universitat.
Valoració:
S'ha realitzat la guia de l'investigador El protocol d'acollida del PDI té ja una implementació parcial
ACC0003253
Auditoria de procediments actuals - 40%
ACC0003254
Detectar les mancances dels procediments i necessitats actuals - 0%
ACC0003255
Identificar els punts crítics a abordar, els grups d'interès rellevants i les responsabilitats - 0%
ACC0003256
Redactar un esborrany del protocol d'acollida per a investigadors - 0%
ACC0003257
Aprovació del Protocol d'Acollida per als inestigadors per la Comisisó Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%
ACC0003258
Publicació i traducció del Protocol d'acollida per als investigadors - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
El grup de treball OTM-R revisarà i definirà els processos de selecció i contractació d'investigadors per a l'adaptació progressiva al sistema OTM-R. S'auditarà tot el conjunt de normes internes en matèria de publicitat, selecció i contractació de personal investigador, així com procediments i pràctiques. El llibre de mà de l'OTM-R recollirà tot el conjunt de normes internes relatives a la publicitat, selecció i contractació del personal investigador a tots els nivells de la UdG, així com els procediments i pràctiques associades a aquestes.
Valoració:
En data 13 de desembre de 2021, el Consell de Govern 10/2021 va aprovar la POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ OBERTA, TRANSPARENT I BASADA EN EL MÈRIT de la Universitat de Girona. El document es publica en català, castellà i anglès a la pàgina web de la Universitat de Girona dedicada a HRS4R (https://www.udg.edu/en/investiga/recerca-i-innovacio-responsible/hrs4r). Donada la importància de la millora contínua pel que fa a la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R), s'està duent a terme una revisió sistemàtica sota la llista de comprovació OTM-R que assegura l'avanç de la millora contínua d'acord amb els principis de C&C. Aquesta revisió va permetre reforçar aquells procediments que ja compleixen els requisits del C&C. A més, s'han identificat les debilitats m ain per processos (fase de nomenament) i per grup destinatari (contractes de recerca basats en recursos competitius). A aquest Pla d'acció revisat s'incorporen dues noves actuacions per fer front a les mancances de l'ESE: • Acció A26 sobre la millora de la fase de selecció i avaluació d'investigadors R2 i R3 finançats amb recursos competitius d'R+D, i • Acció A27, sobre la millora de la comunicació amb els aspirants en fase de nomenament per a tots els llocs
ACC0003259
Definició de la política OTM-R de la UdG
ACC0003260
Auditar els procediments tenint en compte els principis i requisits de Carta i Codi (C&C) de l'OTM-R
ACC0003261
Reforç dels elements OTM-R que ja compleixen els requisits del C&C
ACC0003262
Detectar les principals debilitats que ha d'abordar el procés / perfil objectiu
ACC0003263
Aprovació de la Politíca OTM-R de la UdG
ACC0003264
Traducció i publicació de la Política OTM-R de la UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
28%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG ha de vetllar per la implementació d'un programa de formació adequat per a tots els actors clau, inclosos els membres de les comissions de selecció, el personal administratiu implicat en els processos de selecció, els membres dels consells d'administració i dels departaments i instituts de recerca.
ACC0003265
Identificar grups d'interès i destinataris rellevants
ACC0003266
Disseny d'un curs de formació OTM-R - 0%
ACC0003267
Incloure en el Pla de Formació el curs de formació sobre OTM-R - 0%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es promou l'ús d'eines electròniques per a tot el procés de selecció, considerant anuncis d'ocupació, sol·licituds i informes sobre el procés de selecció per reduir la càrrega administrativa per als candidats i les comissions de selecció.
ACC0003268
Anàlisi de les necessitats per a la implantació d'eines electròniques per a la contractació
ACC0003269
Desplegament d'eines electròniques per a la certificació d'autenticitat en formularis de sol·licitud
ACC0003270
Protocol per a la contractació electrònica dels diferents llocs de treball definits
ACC0003271
Programari i capacitats tècniques per a la contractació electrònica

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
5%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El desplegament de l'administració electrònica mitjançant solucions pròpies desenvolupades i comercials formalitza el sistema de gestió de la qualitat per a OTM-R. Ha de documentar processos, procediments i responsabilitats per a la consecució de polítiques i objectius de qualitat, i complir amb els requisits de la tramitació electrònica completa. L'objectiu final és establir un sistema robust i fiable que millori la rapidesa, l'eficiència i la transparència en el procés global de contractació.
ACC0003272
Catàleg de procediments de contractació - 0%
ACC0003273
Matriu de responsabilitat RASCI (responsable, responsable, suport, consultat, informat) adoptada per assignar i mostrar responsabilitats - 0%
ACC0003274
Implementació de formularis electrònics específics relacionats amb cada procediment OTM-R - 0%
ACC0003275
Fer més accessible l'accés electrònic a tots els usuaris, principalment a les persones candidates. - 70%

Responsable:
Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere
Data de tancament:
23-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
El Segon Pla d'Igualtat de Gènere serà una eina de desenvolupament en la qual es defineixen les línies estratègiques i accions proposades pel govern per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els diferents àmbits competencials de la Universitat de Girona. El pla reforçarà i actualitzarà les mesures actualment vigents en el marc del Pla d'Igualtat d'Oportunitats, l'objectiu del qual és aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de gènere.
Valoració:
El 29 d'abril de 2021, el Consell de Govern 3/2021 va aprovar el Segon Pla d'Igualtat de la Universitat de Girona (2021-2025), una eina estratègica que definirà les polítiques de gènere de la nostra comunitat universitària. Expressa el compromís indestructible de la institució amb el valor de la igualtat, un compromís que es reflectirà en tots els àmbits competencials de la UdG i que es materialitzarà en una cinquantena d'accions estructurades al voltant de sis grans eixos estratègics basats en el consens. Aquest instrument de planificació estratègica, així com tots els informes i dades que van servir de base per al diagnòstic, el disseny i la priorització de les actuacions, es poden trobar a https://www.udg.edu/en/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/el-pla-digualtat. El Segon Pla d'Igualtat s'ha dissenyat i consensuat en el marc d'un procés participatiu amb un ampli abast impulsat durant el primer semestre del curs 2020-2021. Aquest procés participatiu ha inclòs una enquesta enviada a la comunitat universitària de la UdG, contestada per 918 persones; diversos grups de discussió que van sumar les aportacions d'una setantena de persones dels diferents col·lectius (estudiants, PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR i PAS); entrevistes; sessions informatives, reflexió crítica i debats amb els estudiants, així com classes focalitzades i activitats pràctiques en el marc de diverses assignatures impartides en diversos graus. Aquest Segon Pla d'Igualtat també ha estat revisat per diversos òrgans de representació i govern, així com per xarxes d'expertesa en gènere de la UdG. Eldesplegament d'aquest procés participatiu ha permès consensuar i completar el llistat d'accions, fent del nou Pla d'Igualtat un projecte col·lectiu per a la comunitat UdG i una eina de planificació estratègica que inclogui compromisos i reptes marcats per la comunitat, les diferents unitats, estructures i serveis.
ACC0003276
Definició d'objectius prioritaris i línies estratègiques
ACC0003277
Identificació d'actuacions, recursos i responsabilitats de les diferents unitats i serveis
ACC0003279
Definició d'un procés participatiu que permeti el feedback de la comunitat universitària i d'experts en igualtat de gènere
ACC0003280
Redacció del Segon Pla d'Igualtat de Gènere
ACC0003281
Aprovació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere
ACC0003282
Traducció i publicació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere

Responsable:
Vicegerència d'Organització
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
27%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un inventari fàcil d'utilitzar per a tots els equips científics i tecnològics disponibles en departaments, instituts i centres de recerca. L'inventari ha de proporcionar una visió general de les capacitats científiques i tècniques, a més de recollir tots els requisits relatius a problemes de manteniment o seguretat i salut.
ACC0003288
Avaluació de les opcions de programari i capacitats tècniques necessàries per a la implementació de l'inventari
ACC0003289
Programari i capacitats tècniques per a la gestió d'infraestructures de recerca ja implantades
ACC0003290
Definició del protocol d'actualització de l'inventari i relacions amb altres bases de dades institucionals
ACC0003291
Plantilla amb les principals característiques dels equips a incloure en l'inventari - 0%
ACC0003292
Construcció base de dades i actualitzada progressivament - 0%
ACC0003293
Inventari d'equips científics i tecnològics amb capacitats i aplicacions identificades desplegades progressivament - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
15%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
D'acord amb el mapa de competències identificat en el Marc de desenvolupament per a investigadors (Objectiu A19), s'han d'identificar i desplegar les millors eines per obtenir aquestes competències i incloure una dotació d'eines per augmentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Com a primer pas, aquesta acció proposa redefinir l'actual pla de formació de la UdG per a docents i investigadors i millorar-ne la difusió.
Valoració:
Pendent del pla de formació de la UdG
ACC0003300
Revisió de l'actual pla de formació del personal docent i investigador de la UdG
ACC0003301
Identificació i reunió amb grups d'interès i representants rellevants - 0%
ACC0003302
Redactar un esborrany del pla de formació de desenvolupament continu per a investigadors basat en els marcs de desenvolupament existents i identificats (A19) - 0%
ACC0003303
Aprovació per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003304
Configuració del calendari de formació - 0%

Responsable:
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
56%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació interna dels investigadors individuals mitjançant el reconeixement de la condició d'Investigador Actiu (IA) és una manera de millorar l'activitat investigadora. El percentatge d'investigadors reconeguts com a IA ha augmentat al llarg dels anys fins a superar el 95%. Així, es poden establir nous objectius per animar els investigadors a millorar encara més la seva recerca.
Valoració:
S'han identificat els procediments actuals d'avaluació de la recerca. S'ha fet una anàlisi de necessitats.
ACC0003305
Anàlisi i avaluació de criteris d'avaluació de la recerca
ACC0003306
Identificar els grups d'interès rellevants
ACC0003307
Reunions amb grups d'interès rellevants
ACC0003308
Redactar els esborranys dels criteris d'avaluació a nivell individual i de grup de recerca - 20%
ACC0003309
Aprovació avantprojecte per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003310
Traducció i publicació dels procediments d'avaluació de la recerca - 0%
ACC0003311
Difusió dels procediments d'avaluació de la recerca entre la comunitat investigadora. - 0%

Responsable:
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
41%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dissenyar un pla de comunicació de HRS4R per informar la comunitat UdG de les diferents accions i resultats de la iniciativa HRS4R a la Universitat de Girona.
ACC0003313
Disseny de la imatge corporativa del projecte i llibre d'estil
ACC0003314
Actualitzar progressivament els continguts de la pàgina web amb resultats rellevants - 30%
ACC0003315
Creació de notícies i altres accions en xarxes virtuals i socials - 0%
ACC0003316
Creació de missatges per a la difusió al personal investigador per segments destinataris - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Establir una estratègia a llarg termini per a les infraestructures de recerca de TI per satisfer les necessitats de computació d'alt rendiment i gestió de dades basada en els estàndards de dades científiques FAIR i la custòdia.
Valoració:
Aquest procés està aturat per la seva prioritat baixa.
ACC0003317
Inventari de béns disponibles i necessitats futures
ACC0003318
Anàlisi i avaluació d'esquemes de gestió d'infraestructures informàtiques compartides en institucions de recerca rellevants. - 60%
ACC0003319
Crear un grup de treball sobre infraestructures informàtiques per a la recerca - 100%
ACC0003320
Establir normes per a l'adquisició i gestió d'infraestructures informàtiques per a la recerca - 0%
ACC0003321
Redactar un esborrany de l'estratègia robusta i sostenible per a la gestió d'infraestructures DE TI a la UdG - 0%
ACC0003322
Aprovació estratègia per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003323
Traducció i publicació de l'estratègia aprovada - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG farà una revisió de les polítiques i pràctiques postdoctorals (R2). La viabilitat d'establir una oficina postdoctoral i/o una associació postdoctoral s'avaluarà acuradament en aquest marc, d'acord amb les recomanacions de l'Associació Postdoctoral Nacional dels EUA.
Valoració:
L'anàlisi ha conclòs que establir una postdoc office no sembla ser la millor opció. En comptes d'això, es vol promoure la interacció entre els R2 i la seva proximitat als diferents serveis i altres instàncies de la Universitat mitjançant altres accions, en les quals es treballa actualment.
ACC0003324
Anàlisi i avaluació de programes de suport a investigadors R2 - 80%
ACC0003325
Identificar els grups d'interès rellevants
ACC0003326
Reunions amb grups d'interès rellevants - 30%
ACC0003327
Informe sobre la viabilitat d'establiruna associació post-doc office/post-doc - 100%
ACC0003328
Redactar l'esborrany del programa de suport als investigadors de R2. - 50%
ACC0003329
Aprovació de l'esborrany per part de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptació al nou marc normatiu espanyol i millora de la fase de selecció i avaluació per a la contractació d'investigadors postdoctorals finançats amb recursos competitius d'R+D. Aquest procediment de contractació s'ha d'implementar utilitzant eines d'administració electrònica d'acord amb els objectius A15 (Ús d'eines electròniques per a la contractació) i A16 (sistema d'administració electrònica i gestió de la qualitat de les OTM-R en la contractació).
Valoració:
Adaptació del procés a la reforma de la Llei de la Ciència estatal
ACC0003330
Adaptació de la normativa interna a la nova legislació espanyola sobre processos de selecció d'investigadors - 0%
ACC0003331
Implementar el procediment electrònic complet segons l'objectiu A16 sobre administració electrònica - 0%
ACC0003332
Elaboració de plantilles i fluxos de treball per garantir la publicació de les convocatòries a Euraxess - 40%
ACC0003333
Definició d'un programa de formació específic d'acord amb l'objectiu A14. - 0%

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dirigit a millorar la comunicació amb els sol·licitants un cop finalitzats els processos de selecció (comunicació ex post), proporcionant un feedback adequat als candidats avaluats i entrevistats.
Valoració:
S'ha d'assegurar el feed-back de totes la valoracions acadèmiques per part de les persones candidates
ACC0003334
Millorar les eines electròniques utilitzades per informar als candidats en finalitzar el procés de selecció - 0%
ACC0003335
Activació per defecte d'un informe per proporcionar un feedback adequat a tots els candidats avaluats i entrevistats - 0%
ACC0003336
Informar de forma clara sobre els mecanismes disponibles per a queixes i recursos - 0%

Responsable:
Adjunta al rector per a les Infraestructures i els Recursos Cientificotècnics
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació de l'estratègia de la UdG per implementar els principis del C&C es durà a terme mitjançant entrevistes web i grups focals ad hoc que revisaran les mancances identificades i els resultats del Pla d'acció inicial i revisat. A través d'aquesta avaluació, i dels resultats de la visita al lloc d'experts de la UE, s'establirà el pla per al Pla d'Acció millorat 2025-2027, reforçant el compromís de tota la comunitat en el procés de millora contínua.
ACC0003338
Establir una entrevista web assistida per ordinador (CAWI) sobre les opinions de la comunitat de la UdG sobre l'aplicació dels principis de C&C - 0%
ACC0003339
Preparar materials per a grups focals - 0%
ACC0003340
Definir grups focals - 0%
ACC0003341
Preparació de la visita per a la renovació del premi de RRHH - 0%
ACC0003342
Recopilació dels resultats - 0%
ACC0003343
Definir les accions a emprendre dins del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003344
Redactar un esborrany del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003345
Aprovació del projecte per part del Consell de Direcció i del Consell de Govern - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
30-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovat el procés per la CQ
ACC0003427
Aprovar el model de carrera professional del PAS
ACC0003428
Crear el document pel P0705 Avaluació del PAS

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu persegueix implementar accions encaminades a reduir la mobilitat quotidiana en la línia de la no mobilitat, per tant es contemplen accions com la compactació de classes de 5 dies a 4, el que suposaria una reducció d'un 20% d'emissions derivades de la mobilitat. S'ha fet una primera diagnosi a partir d'entrevistes amb els deganats.
ACC0004275
Concentrar l'activitat acadèmica i administrativa per tal de reduir els desplaçaments setmanals. - 25%
ACC0004277
Definir el concepte de semipresencialitat a la UdG per permetre metodologies docents que fomentin la complementarietat de la docència presencial i no presencial - 0%
ACC0004280
Definir una política de teletreball ambiciosa que tingui en compte la necessitat real de la presencialitat en cada lloc de treball. - 50%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Segons les darreres enquestes de mobilitat obligada de la UdG, el 53% de l'estudiantat prové de fora de Girona. L'objectiu és la de reduir la mobilitat per tal d'evitar desplaçaments més llargs i per tant amb més emissions de GEH, incrementant l'oferta actual de pisos per a l'estudiantat apoder ser a la ciutat de Girona, cosa que actual,ment presentar certes dificultats. La UdG ha plantejat aquesta situació a l'administració local i també en reunions amb els Serveis Territorials de la GENCAT a Girona, per tal de proposar solucions en aquest àmbit a nivell supramunicipal. També s'ha plantejat com a problemàtica a tenir en compte en el marc del Pla de mobilitat supramunicipal i sostenible de Girona que actualment es troba en fase de redacció.
ACC0004626
En el termini màxim de dos anys, elaborar un estudi que explori les diferents opcions d'allotjament per a l'estudiantat de la UdG a l'àrea urbana de Girona. - 0%
ACC0004628
Incrementar l'oferta d'allotjament universitari per als estudiants. - 25%
ACC0004630
Pactar una política d'allotjament per als estudiants que asseguri una oferta de qualitat i no especulativa per a tothom. - 0%
ACC0004633
Establir un conveni de col·laboració i coordinació entre la UdG i els serveis socials dels diferents municipis per accedir a diferents modalitats d'allotjament. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
48%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0004645
Consolidar i repensar, si és el cas, els projectes de promoció de la mobilitat quotidiana amb mitjans col·lectius i dels hàbits de caminar i anar amb bicicleta. - 100%
ACC0004648
Consolidar i fer créixer els projectes que fomentin l'ús compartit de l'automòbil dins de la comunitat de la UdG o amb altres comunitats properes. - 50%
ACC0004650
Promoure, conjuntament amb les administracions de l'àmbit gironí, projectes d'automòbil elèctric compartit. - 20%
ACC0004652
Sumar esforços amb les administracions per tal de millorar i ampliar el servei que el transport públic presta a la UdG: rutes, horaris i qualitat. - 60%
ACC0004654
Reduir progressivament la superfície per a aparcament de cotxes de motor de combustió interna, a favor dels cotxes elèctrics i millora de la vida al campus. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
43%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Desenvolupar estratègies per a reduir desplaçaments professionals basades en la no mobilitat, dissenyar sistemes de supor a la presa de decisions.
ACC0004661
Dissenyar un arbre de decisió per facilitar alternatives als viatges professionals emissors de GEH, d'acord amb una sèrie de criteris. - 100%
ACC0004663
Dissenyar un programa que permeti ajustar els desplaçaments del personal de la UdG al pressupost anual de carboni de la Universitat. - 0%
ACC0004665
Incorporar, entre els criteris d'intercanvi d'estudiants, l'augment del període d'intercanvi i la minimització de la petjada de carboni. - 0%
ACC0004667
Incentivar i facilitar les trobades i els actes en línia no presencials amb l'oferta d'espais degudament equipats. - 75%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Objectiu fonamental per assolir els objectius globals de reducció de CO2eq i els específics per assolir la reducció del 40% del consum energètic pel 2030. El desenvolupament de les accions del Pla d'Emergència Energètica han comportat la reducció del 18,6% del consum elèctric (compra 100% renovable amb garantia d'origen) i del 24,4% de gas fins el 3r trimestre de 2023.
ACC0004890
Reduir el consum d'energia als edificis en un 40 % d'aquí a l'any 2030. - 60%
ACC0004892
Escollir un responsable d'ambientalització i crear un comitè d'ambientalització a cada centre o edific (Pla autonomia mant. edificis i entorn) - 73%
ACC0004894
Definir el concepte de semipresencialitat a la UdG. Metodologies docents que fomentin complementarietat de la docència presencial i no presencial - 0%
ACC0004896
Concentrar l'activitat acadèmica de manera que l'ús de cada espai docent (aules i laboratoris) sigui al més continu possible. - 35%
ACC0004898
Programar l'horari d'obertura dels centres en ocupació elevada. Quan l'ocupació prevista sigui baixa, traslladar l'activitat a un altre centre. - 65%
ACC0004900
Evitar la climatització dels espais sense ocupació o de pas. Allà on no sigui possible el control automàtic, habilitar el control manual. - 70%
ACC0004902
Evitar la il·luminació de les aules fora d'hores de docència i optimitzar l'ús de la llum natural. - 70%
ACC0004904
Elaborar un manual de bones pràctiques dels edificis. - 0%
ACC0004906
Optimitzar el consum d'energia elèctrica als laboratoris i instal·lacions de recerca. - 50%
ACC0004908
Fer estudis per conèixer la demanda energètica real dels edificis que incloguin aspectes relacionats amb el confort lumínic i tèrmic. - 0%
ACC0004910
Presentar anualment al CdG un informe que reculli les dades comparatives de consum d'energia dels diversos edificis de la UdG. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment les instal·lacions d'energies renovables suposen un 1% del consum energètic: solar tèrmica Servei d'Esports, geotèrrmica de Tallers, coberta FV de P4 i pesants, eòlica al P2, sistema de cogeneració a la Residència d'estudiants UniHabit. Pendent de resolució un projecte New Generation per a la instal·lacio de 652kWp repartits entre 5 cobertes del CM.
ACC0004915
Desenvolupar estudis sobre la capacitat fotovoltaica i el potencial d'instal·lació d'energies renovables per a autoconsum als campus de la UdG. - 50%
ACC0004917
Estudiar viabilitat d'establir convenis amb empreses locals (energies renovables) oferint les cobertes dels edificis per a instal·lacions fotovoltaiques - 0%
ACC0004919
Incentivar la recerca en energies renovables i dissenyar mòduls docents específics sobre aquestes energies. - 0%
ACC0004921
Fomentar el desplegament de les energies renovables al territori a través de diferents grups de recerca de la Universitat, que aportin expertesa. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es tracta d'un pla renove de les calderes de gas de cares a anar electrificant tot el sistema de calefacció. Actualment el 56% d'edicifis disposen de bombes de calor per a climatitzar, d'aquests un 22% també té calderes de gas per a calefacció (Ciències i Campus Centre). Un 38% es climatitza per gas., d'aquests edificis el 40% durant el 2024 passaran a electrificar el clima. Pel que fa a l'aigua calenta, al Servei d'Esports que seria un dels punts de major consum en el punt de major consum ent hi ha instal·lat un sistema d'energia solar tèrmica per a les dutxes dels vestidors del Servei d'Esports.
ACC0004924
Definir un programa de substitució progressiva de les calderes de gas per sistemes alternatius elèctrics d'alta eficiència o de biomassa. - 65%
ACC0004926
Estudiar la viabilitat de proveir aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica on es requereixi i redimensionar la instal·lac. solar S.Esports - 0%
ACC0004928
Substituir les cuines i forns de gas dels concessionaris per aparells elèctrics. - 0%
ACC0004930
Reduir i substituir progressivament la flota de vehicles de la UdG per vehicles elèctrics. - 23%
ACC0004932
Instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics en zones d'aparcament ecològic dels campus (acció compartida amb la línia "Gestió d'espais"). - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
24%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Per assolir l'objectiu cal desenvolupar actuacions en molts casos relacionats amb reformes en els edificis ja siguin estructurals relacionades amb l'envolvent tèrmic o de substitució d'lement i intal·lacions.
ACC0004935
Fer auditories energètiques de tots els edificis de la UdG i propostes de millora per aconseguir augmentar la seva categoria energètica. - 10%
ACC0004937
Introduir elements externs per a la regulació tèrmica dels edificis per evitar sobreescalfaments (arbrat, tendals, persianes, etc.). - 50%
ACC0004939
Definir un programa de millora de l'envoltant tèrmic dels edificis (aïllaments, tancaments, doble vidre, ponts tèrmics, etc.). - 0%
ACC0004941
Definir un programa de substitució progressiva de les lluminàries interiors i exteriors amb tecnologia LED. - 40%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0004944
Fomentar la participació de tota la UdG per crear una comunitat energètica d'energies renovables. - 0%
ACC0004947
Donar suport a iniciatives de comunitats energètiques quilòm. zero i cooperatives de consum locals per avançar en la transf. del sector energètic - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dotar la UdG dels procediments adequats per quantificar amb precisió i agilitat la seva petjada de carboni, que quedarà detallada en l'inventari d'emissions i servirà de base per establir el pressupost de carboni anual.
Valoració:
A la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica celebrada el maig de 2019, s'instava als Sectors del coneixement, universitats, ensenyament i recerca que s'adherissin al Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la GENCAT, la UdG hi està adherida des de 2011. El PAV ofereix anualment una calculadora per a dur terme l'inventari d'emissions de CO2eq de la institució en base a la norma ISO 14064; el PAV també obliga a d'executar anualment una actuació permanent de reducció de GEH
ACC0004956
Dissenyar enquesta/mostra significativa dels estudiants, a fi de determinar la seva petjada de carboni relacionada amb l'accés als campus. - 75%
ACC0004960
Dissenyar una enquesta equivalent per al PDI i el PAS o, alternativament, establir una "declaració de mobilitat". - 50%
ACC0004962
Posar a punt un procediment que reculli tots els viatges de gestió i professionals fets a càrrec de la UdG i que quantifiqui la petjada de carboni de cadascun. - 0%
ACC0004964
Dissenyar una enquesta per determinar els desplaçament ocasionats pels programes d'intercanvi en què participin estudiants de la UdG i establir criteris. - 100%
ACC0004966
Dissenyar enquesta per determinar els desplaçaments ocasionats per estudiants estrangers en els programes de màster i de doctorat i establir criteris - 0%
ACC0004969
Continuar la quantificació de la petjada de carboni pels conceptes actualment recollits en el Programa d'acords voluntaris i en la futura adaptació ISO14064. - 100%
ACC0004971
Preparar l'inventari d'emissions sobre la petjada de carboni anual, on detallarà la contribució de tots els apartats recollits en el pressupost de carboni.a - 0%
ACC0004973
Estudiar com es determinarà la petjada de carboni de referència per poder establir els objectius de reducció. - 80%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Amb la "Guia per a la compra i contractació ambientalment correcta" es varen definir les directrius a tenir en compte a l'hora d'ambientalitzar els plecs tècnics dels contractes així com totes les mesures del que s'anomena compra verda en relació als següents serveis: neteja, cafeteries i vènding, jardineria i manteniment dèspais exteriors, edificació, compra de material fungible, informàtica, ús de pintura i vernissos, disseny carpeta UdG, publicacions i reprografia, a més el 2024 la UdG serà la primera universitat en acreditar-se com Universitat pel Comerç Just
ACC0004976
Fomentar un consum més racional i reflexiu per tal d'ajustar el consum a les necessitats reals d'adquisició de productes i serveis. - 0%
ACC0004978
Millorar i donar continuïtat al model de compra verda establert en tots els àmbits de la UdG (ecoetiquetatge, sistemes de gestió ambiental, etc.). - 90%
ACC0004980
Fomentar l'ús de productes solidaris i de comerç just amb segell Fairtrade o equivalent més enllà dels productes alimentaris. - 75%
ACC0004982
Prioritzar el consum de proximitat (quilòmetre zero) tant en l'adquisició de productes com en la contractació de serveis. - 0%
ACC0004984
Fomentar una alimentació sostenible i saludable: en les prescripcions tècniques dels concessionaris de restauració i venda automàtica. - 100%
ACC0004986
Estudiar la viabilitat d'impulsar noves fórmules d'empoderament ciutadà fomentant la creació o la participació de la comunitat de la UdG en com.energètiques - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu persegueix optimitzar el recurs aigua en totes les seves etapes de consum, és a dir, fomentar-ne l'estalvi, captar i emmagatzemar aigua de pluja i fer un tractament de les residuals per a la seva reutilització en altres usos del campus. El 2023 es va aprovar un Pla per a fer front a la sequera a la UdG del qual ja s'estan executant accions com la supressió total del reg per asperssió de les zones verdes dels campus, l'aturada del reg gota gota de l'hort ecosolidari durant el peróde hivernal.
ACC0004991
Incorporar millores tècniques als punts de consum d'aigua per evitar-ne el malbaratament. - 75%
ACC0004993
Desenvolupar infraestructures a microescala per tal de fomentar l'estalvi d'aigua. - 60%
ACC0004995
Estudiar la viabilitat d'obtenir aigua que no provingui de la xarxa municipal per a determinats usos que no siguin de boca. - 20%
ACC0005003
Dissenyar sistemes de recuperació d'aigües grises/negres allà on sigui possible per a altres usos (reg, cisternes, etc.). - 0%
ACC0005005
Instal·lar una planta pilot per a la depuració de les aigües residuals dels edificis. - 0%
ACC0005007
Estudiar la viabilitat d'instal·lar un sistema pilot de llacunatge integrat a l'entorn natural dels campus i del PCiT. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Amb les accions no només es persegueix reduir la generació de residus, sinó que, si és possible, afavorir-ne la circularitat. El GT Sostenibilitat de l'ACUP té una línia específica per a la reducció del parament d'un sol ús.
ACC0005010
Minimitzar el consum de materials i recursos introduint criteris de sostenibilitat en la compra de productes i en la contractació de serveis. - 60%
ACC0005012
Reduir al màxim l'ús de productes amb substàncies tòxiques i perjudicials per a la salut i per al medi en tots els serveis vinculats a la UdG. - 90%
ACC0005014
Reduir al màxim els residus de laboratori: tècniques de microescala, inventari d'estocs i compra centralitzada, reactivació borsa de subproductes i substitució - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es parteix d'un objectiu de reducció de residus basat en el sistema de gestió de residus circular "cradle to cradle"
ACC0005017
Dissenyar estratègies per allargar la vida útil dels productes: revisar la durada de la renovació d'aparells informàtics, borsa de subproductes, ... - 0%
ACC0005019
Posar els equips que es renoven a disposició d'entitats solidàries o de l'estudiantat amb dificultats econòmiques. - 0%
ACC0005021
Crear una borsa per recuperar productes quan arriben al final de la seva vida útil a la UdG. - 10%
ACC0005023
Fomentar la reparació d'aparells i objectes que no han arribat al final del seu cicle de vida. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Totes les accions s'encaminan a revisar, consolidar i fer campanyes de sensibilització per tal reforçar el sistema existent d'àrees d'aportació de residus, i/o creant noves infraestrutures per a la reutilització, incloent-hi la recollida de matèria orgànica separativa a partir de 2024, part dela qual actualment es destina al compostatge per l'adob de l'hort Ecosolidari.
ACC0005026
Revisar les infraestructures de recollida selectiva per optimitzar-ne l'ús i l'eficiència. - 25%
ACC0005028
Programar la retirada de papereres individuals i generals de la fracció resta per millorar la qualitat de la recollida selectiva i augm recollida selectiva. - 10%
ACC0005030
Estudiar la viabilitat de crear una minideixalleria als campus i al PCiT que faciliti la reutilització d'aparells i objectes. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005035
Donar a conèixer les xarxes de reparació: tallers de reparació, botigues i mercats de segona mà i d'intercanvi. - 0%
ACC0005037
Estudiar la idea de crear un banc de residus/materials per a la reutilització i transformació destinat a centres escolars, associacions, etc. - 0%
ACC0005039
Incentivar la recerca enfocada a la innovació i l'ecodisseny. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
59%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
El compromís de la universitat d'afrontarel repte de la sosteniblitat va més enllà si tenim en compte la transcendència de les seves actuacions i la seva responsabilitat en tant que formadora de futurs professionals que incidiran d'una manera o una altra en el territori. En la seva tasca de generar coneixement i estimular el pensament crític, la universitat esdevé un mirall per a la societat; el deure ètic de la universitat comporta, doncs, adoptar un model de desenvolupament sostenible que repercuteixi al màxim en les actuacions al seu abast, tant pel que fa a la gestió dels seus propis campus: residus, recursos, mobilitat, edificació i espais, com a la seva tasca fonamental en l'educació i la formació, sense oblidar una important responsabilitat social en el camp de la comunicació envers la ciutadania.
ACC0005042
Dissenyar els espais de campus de manera que aportin valors sostenibilistes tant en la urbanització com en l'edificació. - 70%
ACC0005044
Convertir els campus en laboratoris d'experimentació en sostenibilitat:cicle aigua, manteniment jardineria ecològica, projectes ecosocials, etc. - 50%
ACC0005051
Introduir criteris d'ecodisseny tant en el tractament dels espais de relació i les zones d'esbarjo com en la connexió entre els diferents espais. - 100%
ACC0005053
Introduir criteris d'edificació sostenible en el plecs tècnics per tal d'aconseguir certificacions ambientals tant en projectes d'obra nova com en la rehabilita - 100%
ACC0005055
Dissenyar zones d'aparcament ECO dotades de punts de càrrega de vehicles elèctrics amb cobertes fotovoltaiques i amb places d'aparcament exclusives. - 10%
ACC0005057
Reduir progressivament la superfície per a l'aparcament de cotxes de motor de combustió interna, a favor dels cotxes elèctrics i millora campus. - 25%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005062
Incloure la vegetació com a element de regulació tèrmica i per crear espais d'ombra com a adaptació a les onades de calor. - 50%
ACC0005064
Dur a terme actuacions per reduir les possibles afectacions i riscos associats a tempestes, processos erosius, inundacions, nevades, etc. - 50%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
56%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Les accions estan encaminades a vetllar per la conservació de la dinàmica natural dels campus, principalment el campus periurbà de Montilivi, i afavorir i potenciar-ne la biodiversitat
ACC0005071
Vetllar per la conservació de la singularitat dels espais del campus i de l'entorn i de la dinàmica natural. - 50%
ACC0005073
Afavorir la infiltració de l'aigua d'escorriment: cercar l'equilibri entre espais construïts i espais naturals, naturalitzats i enjardinats. - 25%
ACC0005077
Afavorir la biodiversitat i la conservació dels espais naturals dins dels campus i en els entorns immediats. - 75%
ACC0005079
Dissenyar itineraris que posin en valor el patrimoni cultural i naturals dels campus. - 75%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005082
Fomentar la diversificació, la innovació i la recerca en sostenibilitat en els campus. - 0%
ACC0005085
Afavorir els processos d'aprenentatge mitjançant la resolució de problemes reals, contextualitzats en els campus. - 0%
ACC0005087
Experimentar diferents metodologies d'aprenentatge innovadores, en funció de cada projecte als mateixos campus. - 0%
ACC0005090
Integrar TFG, TFM i pràctiques externes per a projectes i solucions en els campus. - 0%
ACC0005092
Adaptar els espais docents, tant interiors com exteriors, amb criteris de flexibilitat i polivalència. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005095
Organitzar activitats amb la ciutadania en què es puguin posar en valor els projectes d'ambientalització dels campus. - 0%
ACC0005097
Dissenyar itineraris ambientals i culturals amb guiatge ofert per l'estudiantat de la UdG, oberts a centres docents i a la resta de la ciutadania. - 0%
ACC0005099
Oferir espais dels campus a centres educatius per a activitats d'aprenentatge en sostenibilitat. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005102
Afavorir la flexibilitat i la permeabilitat disciplinària en els currículums. - 0%
ACC0005104
Definir itineraris d'especialització en sostenibilitat específics per a les titulacions que ofereix la UdG interessades en el seu desenvolupament. - 0%
ACC0005106
Desenvolupar i aplicar fórmules d'autoavaluació de la sostenibilitat vinculades al sistema de qualitat de la institució. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Revisar la competència transversal en sosteniblitat existent. S'aplica de forma molt irregular i que depén excessivament de la voluntat del docent, cal fer-ne una revisió profunta i trobar la fórmula per a poder-la avaluar. També caldria revisar i actualitzar la guia per a la implementació d'aquesta competència transversal.
ACC0005109
Desplegar la competència transversal en sostenibilitat que permeti identificar la implicació socioambiental i econòmica. - 0%
ACC0005111
Definir un sistema d'avaluació de la competència transversal que sigui capaç de valorar la integració entre coneixement, habilitats i actituds. - 0%
ACC0005113
Dissenyar assignatures amb tècniques d'aprenentatge actiu que permeti a l'estudiantat reflexionar i fer propostes d'acció en clau de sostenibilitat en funció de - 0%
ACC0005115
Dissenyar per a cada campus de la UdG un taller participatiu d'almenys 20 hores de treball que pugui tenir reconeixement de crèdits per a l'estudiantat. - 0%
ACC0005117
Incloure la sostenibilitat en l'avaluació de TFG i TFM. - 10%

Responsable:
GPA Programació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003856
Incloure el registre de les observacions per part dels tècnics de qualitat - 0%
ACC0003858
Crear un procediment per les verificacions de titulacions interuniversitaries no coordinades per la UdG - 0%
ACC0007839
Definir i diagramar la fase de desplegament - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005120
Desenvolupar de manera cooperativa, amb grups interdisciplinaris de docents vinculats a l'ICE, unitats docents entorn d'un problema de sostenibilitat. - 0%
ACC0005122
Promoure la inclusió en el pla d'activitats del PDI d'aquesta formació del professorat, i en els plans pilot que se'n derivin. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Fomentar grups interdisciplinaris i transdisciplinaris per treballar la complexitat, la visió sistèmica i el concepte d'incertesa, necessaris per abordar la multicausalitat dels problemes ambientals.
ACC0005125
Reforçar la flexibilitat i la permeabilitat disciplinàries a través de projectes de treball interdisciplinari entre diferents àrees i matèries. - 0%
ACC0005127
Desenvolupar el projecte de formació interdisciplinari en el marc de la XID i dels Grups d'Innovació Docent per a la formació interna i elab. materials. - 0%
ACC0005129
Donar suport als experts de la UdG en els ODS (XID i GID) per crear i posar en pràctica cursos en línia, oberts, massius i gratuïts. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Crear espais de reflexió, participació i cocreació amb agents intern.s i externs per guiar les accions cap a la sostenibilitat en les seves tres dimensions: l'equitat social, el desenvolupament d'una economia circular i l'equilibri ecològic
ACC0005132
Incorporar a l'E.Doctorat, als centres que ofereixen postgraus i als instituts i grups de recerca, l'enfocament de sostenibilitat per TFM i tesis interdiscipl. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005135
Incorporar l'estudi i el tractament de problemàtiques ambientals locals i globals i reforçar la col·laboració amb entitats locals. - 0%
ACC0005137
Vincular el coneixement i les capacitats generades per les accions de la UCS, la CRSU i altres estructures afins amb la docència i la recerca. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005140
Reforçar els mecanismes d'interacció amb administracions i entitats per a facilitar la transferència de coneixement cap a un model sostenible. - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
41%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu coincideix amb un dels objectius globals de Pla d'Ambientalització que és el de "Generar coneixement i consciència de la problemàtica ambiental a la comunitat universitària"
ACC0005143
Utilitzar tots els canals de comunicació interna per informar periòdicament de l'evolució del Pla d'ambientalització. - 75%
ACC0005145
Vehicular la informació específica de cada centre a través de les comissions d'ambientalització. - 0%
ACC0005147
Aprofitar els diferents actes i esdeveniments organitzats dins i fora de la UdG per donar a conèixer el Pla d'ambientalització. - 0%
ACC0005149
Col·laborar en projectes de la ciutat i de la demarcació en què es fomenti la sostenibilitat i en què la UdG pugui transferir la seva expertesa. - 90%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Les accions van encaminades a crear sinèrgies amb altres administracions i entitats aprofitant esdeveniments de caràcter glogal per a sensibilitzar a la comunitat universitària, així com per a difondre accions del Pla d'Ambientalització. La UdG s'adhereix anualment a la Setmana Europea de la Mobilitat des de 1999, també ha participat en la Setama de l'Energia, Dies internacionals de l'aigua, del Comerç Just, etc. Es va dissenyar un calendari ambiental per destacar la implicació de plans i recerca de la UdG
ACC0005152
Adherir-se a les campanyes de conscienciació ambiental com a eines de sensibilització de la comunitat universitària. - 75%
ACC0005154
Aprofitar els grans esdeveniments i efemèrides per focalitzar els problemes ambientals i donar a conèixer l'aportació de la UdG en la seva resolució. - 75%
ACC0005156
Participar activament en estratègies d'informació i sensibilització impulsades per diferents institucions, organismes i institucions, en especial d'àmbit univer - 0%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
68%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La UdG ha optat per a reduir el material de comunicació en diferents tasques ofertes pel Servei de Publicacions tendint cap la digtalització, és a dir la desmaterialització del fet comunicacitu.
ACC0005159
Desenvolupar estratègies de comunicació, en la línia de l'ecoedició com a model innovador de gestionar les publicacions en clau de sostenibilitat. - 40%
ACC0005161
Tendir cada cop més cap a la desmaterialització de la comunicació, aprofitant els formats digitals i les tecnologies de la informació. - 90%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
41%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Els esdeveniments en general son un aparador per a difondre les accions dels plans institucionals, pel que fa a l'ambientalització d'esdeveniments s'han dissenyat uns protocols per a ambientalitzar tant esdeveniments acadèmics (organització de jornades, congressos, etc.) com festius (P.ex. Festa Major de la UdG)
ACC0005164
Desenvolupar estratègies d'organització d'esdeveniments virtuals per tal de reduir l'impacte ambiental. - 75%
ACC0005166
Elaborar nous protocols ambientalitzats per als esdeveniments presencials que incloguin el càlcul de la petjada de carboni i que puguin compensar-la. - 0%
ACC0005168
Aprofitar els actes i esdeveniments per donar a conèixer el Pla d'ambientalització de la UdG i els protocols d'ambientalització d'esdeveniments. - 50%

Responsable:
Tècnic en Medi ambient
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0005171
Actualitzar i tornar a impulsar el projecte UdGCO2mpensa, com a eina de càlcul de les emissions individuals i la possibilitat de compensar-les. - 0%
ACC0005173
Donar a conèixer la calculadora d'emissions del Programa d'acords voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0007900
Creació del model de fitxa d'indicador - 0%
ACC0007903
Implementació del generador del catàleg al SN - 0%
ACC0007907
Modificació del manual del SGQ per incloure el catàleg - 0%
ACC0007913
Revisió i definició de tots els indicadors de tots els processos - 0%

Responsable:
Biblioteca
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
45%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008326
Fer seguiment del projecte d'enginyeria i dotar econòmicament el cost de la licitació del nou sistema de videovigilància a la Biblioteca del Campus Montilivi
ACC0008332
Dur a terme una transferència de documentació de baix ús al GEPA
ACC0008335
Garantir la climatització òptima de les biblioteques de campus especialment durant les èpoques de màxima ocupació - 50%
ACC0008338
Remodelar les aules d'autoaprenentatge, el hall i l'hemeroteca cientificotècnica de la Biblioteca de Campus Montilivi
ACC0008342
Avançar en el projecte de la nova biblioteca de CC al c/Creu, revisant el fons bibliogràfic, redactant plecs tècnics i seguiment licitació
ACC0008387
Actualització i reestructuració de la configuració i elements de xarxa dels ordinadors de sala de les tres biblioteques
ACC0008633
Licitació i execució del sistema de videovigilància de la Biblioteca del Campus Montilivi - 0%
ACC0008644
Redactar plec tècnic nou CRAI Trueta i fer seguiment del pla funcional resultant - 0%
ACC0008648
Remodelar l'aula Anna Mir i la zona d'audiovisuals de la Biblioteca Barri Vell - 0%
ACC0008652
Remodelar l'espai d'assessoraments personalitzats de la Biblioteca Montilivi - 0%
ACC0008741
Renovar parc informàtic de les aules informàtiques Rafael Masó (MO) i Anna Mir (BV) i dels ordinadors de sala de les 3 biblioteques - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
41%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008347
Generar activitats d'avaluació de cada material de formació
ACC0008350
Generar materials monogràfics compartits sobre "com fer un treball adacèmic" seguint pautes REA
ACC0008353
Millorar la imatge i el disseny dels cursos Moodle
ACC0008356
Incorporació de l'enquesta d'avaluació als cursos formatius
ACC0008359
Ajustar la difusió del servei d'assessorament al pla de màrqueting de la Biblioteca
ACC0008719
Generar exercicis pràctics de cada material monogràfic de formació de 1r de grau - 0%
ACC0008721
Recollir bones pràctiques en l'ús de la IA per a la realització de treballs acadèmics: avaluació de la info i honestedat acadèmica - 0%
ACC0008723
Actualitzar, contingut i format, de les guies de Zotero i Mendedey, publicar-les al DUGI i aflorar-les al web. - 0%
ACC0008725
Iniciar l'elaboració i publicació de guies de recursos-e comuns i aflorar-les al web. - 0%
ACC0008727
ODS en treballs acadèmics. Recollir a quines guies d'estudis o reglaments s'esmenten explícitament i incorporar a les formacions els recursos-e - 0%
ACC0008732
Identificar aspectes de les guies/reglaments de TFG/TFM on caldria fer incís en les formacions (tipus de treballs, necessitats d'informació, etc.) - 0%
ACC0008734
Dissenyar i implementar un nou procediment per realitzar les inscripcions dels usuaris a les formacions per tal d'adaptar-nos a la nova gestió d'identitat UdG - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008363
Integració de GOBI a ALMA per a l'adquisició de llibres
ACC0008366
Milorar la visibilitat de les condicions d'ús dels recursos electrònics a OMNIA
ACC0008369
Desplegar la tercera fase de renovació i actualització de la infraestructura de servidors - 50%
ACC0008372
Establir un pla de contingència per a la infraestructura de servidors - 50%
ACC0008414
Millorar les prestacions i funcionalitats del servei de correcció digital d'exàmens
ACC0008666
Implementar RAPIDO i RAPID ILL, el nou sistema d'obtenció de documents integrat a ALMA - 0%
ACC0008668
Mostrar les noves adquisicions amb la funcionalitat "col·lecció" d'OMNIA. Avaluar aplicar-ho als Fons Especials - 0%
ACC0008671
Millorar la visibilitat de les condicions d'ús dels recursos electrònics a OMNIA - 0%
ACC0008694
Extraure de les llicències dels recursos-e les dades necessàries per implentar RAPIDO - 0%
ACC0008696
Millorar la visibilitat de la faceta "Tipus de recurs" a OMNIA - 0%
ACC0008706
Dissenyar, configurar i implementar el nou sistema de consulta de recursos-e per a usuaris externs - 0%
ACC0008738
Desenvolupar la integració amb la plataforma UdG de TFG i TFM per tal d'automatitzar el sistema de recollida de documents finals i metadades cap al DUGiDocs - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
44%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008377
Automatitzar la incorporació de l'enllaç de la bibliografia recomanda des d'OMNIA a la fitxa de l'assignatura
ACC0008380
Sincronitzar les cites bibliogràfiques dels Graus amb la informació a OMNIA
ACC0008383
Revisar els continguts de la primera plana d'Omnia
ACC0008391
Revisar i actualitzar els continguts de la web de la Biblioteca
ACC0008659
Establir espais efímers de joc i/o descans a les biblioteques de campus: campionat d'escacs, sodoku del dia, etc. - 0%
ACC0008677
Fer un nou desenvolupament per incorporar la bibliografia recomanada a OMNIA per adaptar-nos a les noves polítiques navegadors. - 0%
ACC0008744
Homogeneïtzar els CMS per a tots els portals de la Biblioteca: Realitzar estudi per a migrar de CMS la web de la Biblioteca - 0%
ACC0008746
Realitzar els estudis per a migrar a tecnologia docker (web i portals) i de drupal a wordpress (web). - 0%
ACC0008748
Dissenyar, desenvolupar i implementar la construcció automatitzada de les pàgines web de recursos electrònics que tenen accés amb usuari/pasword - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008395
Fer un estudi econòmic de la bibliografia recomanada essencial per adquirir-la en format electrònic
ACC0008399
Identificar la bibliografia recomanada als màsters i preparar la proposta d'adquisició en format electrònic - 50%
ACC0008691
Avaluar la utilitat de la proposta de comanda de llibres i la seva integració a ALMA - 0%
ACC0008709
Adquirir la bibliografia recomanada en format digital dels graus d'Infermeria i Medicina - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008406
Redactar i aprovar la política que ha de regir la publicació en obert dels recursos docents de la UdG
ACC0008410
Dissenyar el circuit i incorporar al repositori institucional la col·lecció de guies docents - 50%
ACC0008770
Dissenyar i posar en explotació una pàgina web sobre els REA - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008419
Geolocalització de les dades dels fitxers de mestres exiliats i visualització del mapa de geolocalitzacions - 50%
ACC0008422
Millora de les bases de dades d'articles del fons Bertrana i del fons Ferrater Mora
ACC0008425
Redacció del projecte per al tractament i dipòsit aCORA dels fitxers de dades meteorològiques de la zona de l'Estartit cedides per Josep Pasqual - 50%
ACC0008797
Establir un pla de treball amb els continguts generats per el grup de recerca "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana" - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008429
Oferir un curs sobre propietat intel·lectual dins el pla de formació de l'ICE

Responsable:
Biblioteca
Data prevista:
31-05-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008433
Migració del Portal de revistes científiques UdG a la versió del OJS 3.3
ACC0008470
Introduir les millores proposades per el PDI de l'àrea de botànica a l'herbari institucional
ACC0008775
Implementar Omeka Plus, com a nou sistema de gestió de continguts pel DUGI Imatges i migrar les actuals col·leccions del DUGi Imatges al nou sistema. - 0%
ACC0008777
Canviar la vista del repositori institucional - 0%
ACC0008779
Elaboració i aprovació del document de normalització de noms d'autors investigadors i la indicació del nom de la institució en les publicacions científiques. - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008437
Incorporar les modificacions del nou circuit per incorporar tesis al TDX a la pàgina web de difusió
ACC0008440
Incorporar informació sobre la protecció de dades pesonals de recerca en els treballs acadèmics

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008449
Migrar les dades de recerca del repositori institucional a CORA.RDR

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008453
Creació de la Comissió Tècnica de Ciència Oberta
ACC0008460
Introduir millores en el portal "Guia del personal investigador"
ACC0008784
Redacció de l'informe de monitoratge del mandat l'accés obert UdG. - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008483
Participar en el projecte Transcriu-me amb la col·lecció de pergamins del Monestir de Sant Daniel - 50%
ACC0008531
Disseny, implementació i migració del CMS del portal web del GAMAR - 50%
ACC0008819
Contactar amb les càtedres UdG i valorar possibles nous projectes. - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
39%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008511
Definir el programari per a la difusió dels Fons Especials, adquisició i formació. Omeka Plus
ACC0008516
Acabar l'inventari i metadades del fons Vicens Vives
ACC0008518
Avaçar en el processament del fons Borràs i fons Taruffo - 50%
ACC0008522
Dur a terme l'acte institucional de donació del fons Vicens Vives
ACC0008525
Catalogació del fons Salellas
ACC0008528
Fer visible la Biblioteca del MUME a OMNIA
ACC0008686
Fer visible la Fundació Masó a OMNIA i valorar la incorporació de CEDRE - 0%
ACC0008814
Catalogació de les parts components (capítols, articles, pròlegs, etc.) de Raimon Panikkar - 0%
ACC0008816
Publicar una primer conjunt d'exposicions virtuals amb OmeKaPlus - 0%
ACC0008822
Unificar els diferents donatius per visualitzar-los com un tot : descrivint les particularitats de cada donatiu (ex-libris, procedència, etc.) - 0%
ACC0008826
Publicar la correspondència de Joan Ferraté a DUGi Fons especials - 0%
ACC0008828
Creació d'un formulari específic per e-registre per les donacions de fons especials - 0%
ACC0008830
Automatització de l'elaboració de resums de les col·leccions de DUGiFonsEspecials - 0%
ACC0008832
Dissenyar i implementar una base de dades per publicar en obert conjunt d'articles del Fons Borràs provinents de la Hemeroteca de la Vanguardia - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
65%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008534
Presentació a la convocatòria anuyal de digitalització de patrimoni de la Biblioteca de Catalunya
ACC0008538
Carregar al DUGIFons Especials les col·leccions: Monzó Lasala i Joan Ferraté i els pergamins del Monestir de Sant Daniel a la Memòria Digital de Catalunya
ACC0008540
Digitalització dels quaderns de treball, correspondència i fotografies del Fons Joan Ferraté
ACC0008542
Digitalització dels manuscrits del Fons Panikkar
ACC0008544
Digitalització de les fotografies del Fons Ll.M. Mestras
ACC0008546
Digitalització del fons fotogràfic Ferrater Mora
ACC0008548
Digitalització i preservació de la correspondència Rafel Masó amb Esperança Bru - 50%
ACC0008793
Publicació en el DUGi Imatges del fons fotogràfic de Josep Ferrater Mora. - 0%
ACC0008807
Digitalització dels manuscrits de l'obra de Jaume Vicens Vives - 0%
ACC0008809
Digitalització de la correspondència del donatiu Guillamet-Fons Manuel Brunet - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
42%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008551
Desplegament del pla d'ambientalització de la UdG aplicables a la biblioteca
ACC0008554
Organitzar el 13è workshop BiblioUdG dedicat a l'emergència climàtica i a la sostenibilitat
ACC0008569
Establir els indicadors per donar de baixa revistes o recursos electrònics i portar-los a aprovació de la Comissió de Biblioteca
ACC0008839
Millora i reorganització de la plana web "biblioteca verda" - 0%
ACC0008841
Incrementar el fons bibliogràfic sobre ODS i sostenibilitat d'acord amb la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional - 0%
ACC0008843
Aplicació del pla de sequera de la UdG: desenvolupar accions als edificis i espais de les biblioteques de campus per a reduir el consum energètic - 0%
ACC0008845
Organització de xerrades per a conscienciar ala comunitat universitària, l'emergència climàtica, els efectes de la sequera, etc. - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008621
Desplegar l'intercanvi de coneixements entre professionals del CSUC - 40%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008627
Contractar a estudiants UdG de l'àmbit humanistic i social per realitzar el tractament dels Fons Especials i/o Biblioteques vinculades - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008561
Avaluar el pla Òrbita 18-23
ACC0008563
Establir el pla de màrqueting anual i sistematitzar la comunicació de la biblioteca
ACC0008565
Revisar els reglaments i normatives aprovades durant el període 2016-2020 per proposar, si escau, canvis i actualitzacions - 50%
ACC0008857
Sistematitzar la recollida de dades estadístiques amb l'objectiu de fixar-les com a indicador per a la presa de decisions basada en evidències. - 0%
ACC0008869
Dissenyar i implementar la integració de la intranet Biblioteca dins el nou entorn 365/sharepoint i migrar els continguts - 0%

Responsable:
Biblioteca
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0008574
Implementar el nou model de lloc de treball del PTGAS: migració al núvol, office365 i configuració de portàtils que substituiran el PC de sobretaula
ACC0008578
Realitzar l'enquesta triennal de satisfacció del servei a tots els membres de la comunitat universitària
ACC0008701
Millorar les càrregues d'usuaris a ALMA vinculant-lo al nou sistema de gestió d'identitat digital de la UdG - 0%
ACC0008703
Dissenyar i desplegar el nou sistema d'alta i renovació d'usuaris externs adaptat a la nova gestió d'identitat digital UdG - 0%
ACC0008761
Dissenyar, desenvolupar i implantar nous sistemes de gestió d'usuaris per adaptar-nos al nou sistema de gestió d'identitat digital de la UdG - 0%
ACC0008763
Finalitzar la tercera fase d'actualització i consolidació de la infraestructura de servidors - 0%
ACC0008765
Migració de sistema operatiu i elements relacionats de servidors de gestió interna i suport (biblioapps, bibgestio i bibliotools,...) - 0%
ACC0008850
Realitzar la gestió i arqutectura de continguts del Pla d'acollida del PTGAS - 0%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
74%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009414
Campus Cohesió i Compromís Social
ACC0009417
PECT Innovació social
ACC0009419
Projecte AI-ForA
ACC0009580
Projectes SHEFCE / SPACE - 50%
ACC0009593
Factoria Social - 20%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
76%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009422
"Reptes sectorials" a l'entorn de les possibilitats de la IA, big-data, block-chain, en sectors diana - 50%
ACC0009617
Aconseguir un projecte d'Ecosistemes de IA en la convocatòria del Ministeri amb fons NGEU.
ACC0009620
Aconseguir una Càtedra de l'Estratègia Nacional de IA - 80%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
87%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009428
Realitzar un esdeveniment paral·lel al Mobile World Capital sobre IA o suma d'intel·ligències
ACC0009627
Participar a la fira BlockChain per Catalunya
ACC0009630
Participar en el 4YFN del MWC - 75%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
91%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009432
Realitzar jornades a l'entorn de les implicacions de la IA - 75%
ACC0009434
Creació de l'Observatori de l'ètica de la IA a la UdG
ACC0009436
Acord amb la Generalitat perquè l'Observatori UdG esdevingui l'Observatori d'Ètica en IA a nivell català

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
65%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009441
Crear un Campus sectorial en Robòtica, amb una focalització cap a IA
ACC0009443
Incorporació de la UdG a clústers i associacions (amb empreses,...) de IA o similar - 60%
ACC0009445
Aliances amb universitats i centres de recerca, nacionals i internacionals - 0%
ACC0009643
Promoure la presència del Centre de BLockchain de Catalunya a Girona

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009449
Aconseguir presència de la IA i la SI en els congressos CIDUI - 20%
ACC0009451
Promoure la Suma Intel·ligències en altres congressos o reunions de docència, ensenyament i aprenentatge - 0%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009454
Pla de formació de PAS: formació en eines Office365, treball per projectes,... - 20%
ACC0009456
Pla formació PDI: formació en eines Office 365, fonaments de IA, motivació, treball projectes,... - 40%
ACC0009458
Organitzar formació específica en IA i Suma d'Intel·ligències en altres activitats - 30%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009461
Crear un nou grup o xarxa d'innovació docent sobre eines docents de la IA - 30%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009464
Curs: Artificial Intelligence: A research basic tool
ACC0009466
Cursos: Metodologies de recerca mixta; Foment de l'emprenedoria;...
ACC0009468
Altres cursos sobre recerca multidisciplinària i amb eines diverses (machine learning,...)

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
54%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009471
Model UdG21 i programa d'impuls per a la innovació i millora de la qualitat de la docència - 50%
ACC0009473
Programa pilot d'assignatures optatives transversals, basades en solució de reptes - 0%
ACC0009477
Escola de competències: càpsules IA i ML - 70%
ACC0009481
Nou màster en Ciència de dades
ACC0009664
Promoure estudis amb caràcter multidisciplinari - 50%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009488
Diagnosi en base inputs i outputs recents i en les prioritats de recerca nacionals i internacionals. - 0%
ACC0009490
Catàleg de línies i activitats de recerca que incorporen IA i SI. - 0%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
76%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009495
Programa de captació i retenció de talent investigador d'excel·lència
ACC0009497
Programa de Postdocs UdG - 80%
ACC0009672
Participar en programes europeus de captació de talent centrant la temàtica en la IA i la SI - 50%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009502
Valorar l'experiència en treball multidisciplinari, transversal, i en l' ús de noves tecnologies (IA, big data, blockchain...)  - 0%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009506
Programa d'impuls per a la innovació i la millora de la qualitat de la docència - 100%
ACC0009508
Programa de post-docs UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
26%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009513
Estandardització i definició de diccionaris, propietaris i administradors. - 30%
ACC0009684
Contractació de noves eines de gestió - 0%
ACC0009686
Aprofitar el programa Unidigital, amb finançament NGEU, per avançar la digilatizació de la UdG - 50%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009516
Canal específic a la plataforma Som UdG - 0%
ACC0009692
Distribuir un qüestionari a tot el PDI de la UdG sobre el Pla estratègic UdG 2030

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009521
Eines per a l'administració: e-administració, identitat digital,... - 50%
ACC0009523
Eines per a la docència no presencial: Moodle, Google,... - 70%
ACC0009525
Eines per a la comunicació no presencial: web, xarxes socials, som.UdG, reunions virtuals (teams, meet,...) - 50%
ACC0009699
Xatbot UdG - 0%
ACC0009701
Implantar una eina de subtitulació de vídeos - 30%

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009531
Difusió del Pla estratègic en el SUC, CIC, XVU, UNIMED, EUA, ACROSS,... - 20%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009534
Inclusió de la "UdG, universitat de la suma d'intel·ligències" en activitats de promoció - 0%
ACC0009536
Congrés digital La suma d'intel·ligències

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009540
Informació del desplegament del Pla Estratègic en el Consell Social - 20%
ACC0009542
Contacte continuat amb el sector econòmic, social i cultural sobre el Pla estratègic - 50%
ACC0009544
Crear la Fundació Girona, Regió del Coneixement
ACC0009736
Desplegar una plataforma d'innovació oberta - 80%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0009833
En el P0702 Procés d'Avaluació del professorat crear un indicador d'excel·lència - 0%
ACC0009836
En el procés P0702 Procés d'Avaluació del professorat crear indicador de no presentació - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.