UdG Qualitat > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

  • 75Objectius en curs
  • 8Objectius tancats el darrer any
  • 216Accions en curs
  • 68Accions tancades dels objectius mostrats

Responsable:
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la comptències en les altres universitats de SUC i es poaratà una proposta a la promera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%

Responsable:
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%

Responsable:
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del SN i es decideix amb la gerència i el VR mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels ususaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003075
Difondre la possibilitat d'avaluar la recerca dels departaments - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003074
Fer una anàlisi dels grups de recerca amb SGQ - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les directrius de contractació és una de les peces claus en el desenvolupament de l'acord de claustre de la "Plantilla teòrica del PDI" de la UdG. Defineixen la política en l'assignació de les places als departaments i la transformació de les places existents
Diagnòstic:
Les directrius actuals s'han d'adaptar al canvi que representa la nova edició del Pla Serra Húnter Han d'incorporar la política d'estabilització de places per acreditació I3 Es posposa l'objectiu uns mesos a l'espera de la possible aprovació de la LOSU
ACC0003127
Nova versió de les directrius de contractació de PDI - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
La implementació de la gestió electrònia dels rebaixos a carrec d'unitats està pendent per acumulació de tasques de desenvolupament al SI
ACC0003089
Constituir un grup de treball per revisar el circuit pels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats
Tancada
ACC0003091
Implementació de la gestió electrònica dels rebaixos docents amb finançament a càrrec d'unitats - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millores en l'aplicatiu de Programació de Plantilla que permeti: relacionanar-lo amb la gestió de convocatòries, obtenir projeccions (pressupostàries, de necessitat d'ETC, de taxa de reposició, noves places o renovació de les existents, etc)
ACC0003116
Incorporació a l'aplicatiu Programació Plantilla dades econòmiques - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Generalitzar l'ús del gestor de concursos a totes les figures contractuals. Adaptant-lo als requeriments de la política OTM-R
ACC0003132
Adaptar el gestor de concursos de contractació de PDI a temps complet de plantilla - 0%
ACC0003133
Tramitador de contractació de PAS i PDI de projectes de recerca i transferència tecnologia. Adaptació del gestor de concursos - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
39%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre el Codi ètic, un instrument col·lectiu d'autoregulació que proporciona una guia accessible i completa de les polítiques i procediments ètics establerts sobre les activitats bàsiques de la UdG (docència, recerca i transferència de coneixement i compromís social) i la captació/finançament (inversió i finançament).
ACC0003184
Avaluació comparativa amb altres centres
Tancada
ACC0003188
Redacció de l'esborrany del codi ètic - 95%
ACC0003189
Aprovació del Codi ètic de la UdG pel Consell de Govern - 0%
ACC0003190
Traducció i publicació del Codi ètic aprovat per CdG (anglès i castellà) - 0%
ACC0003191
Difusió del codi ètic a la comunitat universitària - 0%

Responsable:
Data prevista:
29-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest codi hauria de millorar i ampliar el Codi de Bones Pràctiques EDUdG i abordar els reptes emergents que emanen dels desenvolupaments tecnològics, la ciència oberta, la ciència ciutadana i les xarxes socials, entre altres àrees en línia amb el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca publicat per ALLEA.
ACC0003194
Anàlisi i avaluació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació d'institucions destacades - 0%
ACC0003195
Identificar els temes que s'han d'incloure - 0%
ACC0003196
Redactar un esborrany del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003197
Consulta oberta als grups d'interès - 0%
ACC0003198
Aprovació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003199
Publicació i traducció del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%
ACC0003200
Difusió del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i Innovació - 0%

Responsable:
Data prevista:
23-02-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Elaborar i adoptar formalment la Política de Gestió de Dades de Recerca de la UdG. Aquesta política ha d'establir orientacions clares sobre qüestions rellevants, com ara les pràctiques de gestió sòlides i la retenció i el manteniments dels registres/dades de recerca, com també ha de descriure la seva relació amb altres polítiques rellevants de la UdG.
ACC0003205
Anàlisi i avaluació de la política de propietat de dades en recerca i innovació - 100%
ACC0003206
Redactar esborrany de la Política de gestió de dades de recerca - 100%
ACC0003207
Aprovació Política de gestió de dades de recerca - 100%
ACC0003208
Traducció i publicació de la Política de gestió de dades de recerca a l'anglès i esp - 100%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Elaborar la Política de Propietat Intel.lectual (IPP) de la UdG. Aquesta política ha de regular la titularitat i el dret d'ús de la IP resultant de les activitats d'R+D pròpies o col·laboratives de la institució. Ha d'establir regles sobre com identificar, avaluar, protegir i gestionar amb precisió la IP per al seu desenvolupament posterior i proporcionar un marc transparent per a la cooperació amb tercers i directrius sobre la compartició dels beneficis econòmics derivats de la comercialització de la propietat intel·lectual.
ACC0003210
Avaluació i anàlisi de polítiques de propietat intel·lectual - 100%
ACC0003211
Redacció esborrany de la Política de Propietat Intel.lectual - 0%
ACC0003212
Aprovació Política de Propietat Intel.lectual - 0%
ACC0003213
Traducció, publicació i difusió de la Política de Propietat Intel.lectual - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre una guia de referència per a la gestió de dades de recerca basada en FAIR (trobable, accessible, interoperable i reutilitzable) per a tot el cicle de vida de les dades de recerca (adquisició i recopilació de dades; emmagatzematge, seguretat i anàlisi; difusió i preservació).
ACC0003214
Auditar les pràctiques actuals en l'enregistrament i emmagatzematge de dades de recerca
Tancada
ACC0003215
Definir categories de gestió de dades segons requisits i objectius
Tancada
ACC0003216
Identificar el suport i el format més adequats per a cada nivell
Tancada
ACC0003217
Avaluació de les opcions de programari i capacitats tècniques necessàries per a cada categoria de gestió de dades
Tancada
ACC0003218
Redactar un esborrany de la Guia de referència per a la gestió de dades de recerca
Tancada
ACC0003219
Edició de la guia en català, anglès i espanyol.
Tancada

Responsable:
Data prevista:
19-04-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Redactar i difondre la nova política institucional d'accés obert, que ha d'establir procediments i eines per fer front al canvi de paradigma respecte a les publicacions científiques tradicionals i a la manera d'entendre la difusió dels resultats de la recerca.
ACC0003220
Avaluació i anàlisi de la política i les pràctiques institucionals actuals en matèria d'accés obert - 100%
ACC0003221
Avaluar l'eficàcia dels diferents canals de comunicació per a la promoció i la formació - 100%
ACC0003222
Aprovació de la Política d'Accés obert - 100%
ACC0003223
Publicació i traducció de la Política d'accés obert - 100%

Responsable:
Data prevista:
17-12-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Orientar els investigadors sobre com complir les polítiques d'accés obert, especialment la gestió dels drets de propietat intel·lectual/drets d'autor per garantir l'accés obert a les seves publicacions i tesis electròniques.
ACC0003224
Llista de preguntes freqüents sobre l'accés obert - 100%
ACC0003225
Identificar informació i recursos rellevants - 100%
ACC0003226
Traducció dels continguts a l'espanyol i a l'anglès - 100%
ACC0003227
Sessions de promoció i formació per a investigadors R1-R4 - 100%

Responsable:
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
64%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un sistema d'informació de recerca actual (CRIS) fusionant informació de recerca de diferents fonts i bases de dades per descriure i informar sobre la recerca (activitats) de la institució, les seves unitats organitzatives i individus per a una millor planificació estratègica.
ACC0003228
Anàlisi i valoració d'opcions de programari - 100%
ACC0003233
Definir continguts, eines i accions - 100%
ACC0003234
Adquisició d'una plataforma CRIS seguint procediments de contractació pública - 100%
ACC0003235
Integrar gradualment els recursos disponibles - 10%
ACC0003236
Formació específica a personal de l'OITT i investigadors sobre el potencial i l'ús de la nova plataforma - 10%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Orientar sobre com establir un pla de comunicació per a projectes de recerca mitjançant la definició d'objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, realistes i limitats en el temps) basats en els requisits de comunicació de les parts interessades, les eines/mitjans disponibles i les polítiques i requisits dels finançadors.
ACC0003237
Definir continguts, suports i accions - 100%
ACC0003238
Recollir recursos i eines - 100%
ACC0003239
Redactar l'esborrany del pla de comunicació dels projectes de recerca i configurar plantilles de plans de comunicació - 100%
ACC0003240
Publicar el pla de comunicació dels projectes de recerca a través d'un apartat del web de la Guia de l'investigador - 100%
ACC0003241
Traducció dels continguts del Pla de Comunicació publicat a l'apartat de la web de la Guia de l'Investigador - 100%

Responsable:
Data prevista:
29-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptar la intranet de la UdG per permetre una agenda comuna "multinivell" i "multiusuari" per gestionar els diferents esdeveniments, activitats, reunions, etc. Aquesta agenda serà una de les principals eines de comunicació de la recerca tant a nivell de la UdG (intranet) com de la societat (internet).
ACC0003242
Definir el suport i el format més adequats - 0%
ACC0003243
Identificar continguts rellevants i grups d'interès - 0%
ACC0003244
Configurar un protocol per a les actualitzacions - 0%
ACC0003245
Implementar una agenda comuna - 0%
ACC0003246
Difondre àmpliament l'agenda comuna entre els actors rellevants - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Una eina dissenyada específicament per ajudar els investigadors a gestionar els serveis i recursos disponibles a la UdG. El pack es construirà i publicarà en el web progressivament, incorporant els materials i polítiques existents i els productes d'aquest pla d'acció fins a completar-lo.
ACC0003247
Identificar continguts rellevants i grups d'interès - 100%
ACC0003248
Definir el suport i el format més adequats - 100%
ACC0003249
Construcció del web de la Guia de l'Investigador - 100%
ACC0003250
Participació comunitat universitària - 100%
ACC0003251
Difusió Guia de l'Investigador a la comunitat universitària - 100%
ACC0003252
Traducció Guia de l'Investigador - 100%

Responsable:
Data prevista:
29-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El protocol d'acollida complementarà la Guia de l'investigador proporcionant les dades necessàries als nouvinguts (investigadors reclutats i visitants) per permetre una integració completa i fluida en l'entorn laboral de la Universitat.
ACC0003253
Auditoria de procediments actuals - 0%
ACC0003254
Detectar les mancances dels procediments i necessitats actuals - 0%
ACC0003255
Identificar els punts crítics a abordar, els grups d'interès rellevants i les responsabilitats - 0%
ACC0003256
Redactar un esborrany del protocol d'acollida per a investigadors - 0%
ACC0003257
Aprovació del Protocol d'Acollida per als inestigadors per la Comisisó Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%
ACC0003258
Publicació i traducció del Protocol d'acollida per als investigadors - 0%

Responsable:
Data prevista:
13-12-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El grup de treball OTM-R revisarà i definirà els processos de selecció i contractació d'investigadors per a l'adaptació progressiva al sistema OTM-R. S'auditarà tot el conjunt de normes internes en matèria de publicitat, selecció i contractació de personal investigador, així com procediments i pràctiques. El llibre de mà de l'OTM-R recollirà tot el conjunt de normes internes relatives a la publicitat, selecció i contractació del personal investigador a tots els nivells de la UdG, així com els procediments i pràctiques associades a aquestes.
ACC0003259
Definició de la política OTM-R de la UdG
Tancada
ACC0003260
Auditar els procediments tenint en compte els principis i requisits de Carta i Codi (C&C) de l'OTM-R - 100%
ACC0003261
Reforç dels elements OTM-R que ja compleixen els requisits del C&C - 100%
ACC0003262
Detectar les principals debilitats que ha d'abordar el procés / perfil objectiu - 100%
ACC0003263
Aprovació de la Politíca OTM-R de la UdG
Tancada
ACC0003264
Traducció i publicació de la Política OTM-R de la UdG - 100%

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG ha de vetllar per la implementació d'un programa de formació adequat per a tots els actors clau, inclosos els membres de les comissions de selecció, el personal administratiu implicat en els processos de selecció, els membres dels consells d'administració i dels departaments i instituts de recerca.
ACC0003265
Identificar grups d'interès i destinataris rellevants - 100%
ACC0003266
Disseny d'un curs de formació OTM-R - 0%
ACC0003267
Incloure en el Pla de Formació el curs de formació sobre OTM-R - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-05-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es promou l'ús d'eines electròniques per a tot el procés de selecció, considerant anuncis d'ocupació, sol·licituds i informes sobre el procés de selecció per reduir la càrrega administrativa per als candidats i les comissions de selecció.
ACC0003268
Anàlisi de les necessitats per a la implantació d'eines electròniques per a la contractació - 100%
ACC0003269
Desplegament d'eines electròniques per a la certificació d'autenticitat en formularis de sol·licitud - 100%
ACC0003270
Protocol per a la contractació electrònica dels diferents llocs de treball definits - 100%
ACC0003271
Programari i capacitats tècniques per a la contractació electrònica - 100%

Responsable:
Data prevista:
22-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El desplegament de l'administració electrònica mitjançant solucions pròpies desenvolupades i comercials formalitza el sistema de gestió de la qualitat per a OTM-R. Ha de documentar processos, procediments i responsabilitats per a la consecució de polítiques i objectius de qualitat, i complir amb els requisits de la tramitació electrònica completa. L'objectiu final és establir un sistema robust i fiable que millori la rapidesa, l'eficiència i la transparència en el procés global de contractació.
ACC0003272
Catàleg de procediments de contractació - 0%
ACC0003273
Matriu de responsabilitat RASCI (responsable, responsable, suport, consultat, informat) adoptada per assignar i mostrar responsabilitats - 0%
ACC0003274
Implementació de formularis electrònics específics relacionats amb cada procediment OTM-R - 0%
ACC0003275
Fer més accessible la signatura electrònica a tots els usuaris - 0%

Responsable:
Data prevista:
29-04-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El Segon Pla d'Igualtat de Gènere serà una eina de desenvolupament en la qual es defineixen les línies estratègiques i accions proposades pel govern per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els diferents àmbits competencials de la Universitat de Girona. El pla reforçarà i actualitzarà les mesures actualment vigents en el marc del Pla d'Igualtat d'Oportunitats, l'objectiu del qual és aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de gènere.
ACC0003276
Definició d'objectius prioritaris i línies estratègiques - 100%
ACC0003277
Identificació d'actuacions, recursos i responsabilitats de les diferents unitats i serveis - 100%
ACC0003279
Definició d'un procés participatiu que permeti el feedback de la comunitat universitària i d'experts en igualtat de gènere - 100%
ACC0003280
Redacció del Segon Pla d'Igualtat de Gènere - 100%
ACC0003281
Aprovació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere - 100%
ACC0003282
Traducció i publicació del Segon Pla d'Igualtat de Gènere - 100%

Responsable:
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Desplegar un inventari fàcil d'utilitzar per a tots els equips científics i tecnològics disponibles en departaments, instituts i centres de recerca. L'inventari ha de proporcionar una visió general de les capacitats científiques i tècniques, a més de recollir tots els requisits relatius a problemes de manteniment o seguretat i salut.
ACC0003288
Avaluació de les opcions de programari i capacitats tècniques necessàries per a la implementació de l'inventari - 100%
ACC0003289
Programari i capacitats tècniques per a la gestió d'infraestructures de recerca ja implantades - 100%
ACC0003290
Definició del protocol d'actualització de l'inventari i relacions amb altres bases de dades institucionals - 100%
ACC0003291
Plantilla amb les principals característiques i característiques dels equips a incloure en l'inventari - 0%
ACC0003292
Base de dades construïda i actualitzada progressivament - 0%
ACC0003293
Inventari d'equips científics i tecnològics amb capacitats i aplicacions identificades desplegades progressivament - 0%

Responsable:
Data prevista:
30-09-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest objectiu es dona per completat, ja que a partir de les avaluacions i anàlisis fetes al principi, es considera que s'han de tenir en compte altres factors i prioritats clau, d'acord amb el pla estratègic UdG2030 i les línies polítiques de l'Equip de Govern relacionades amb HRS4R. Per aquest motiu, aquest objectiu queda diluït en diversos objectius de l'HRS4R, com ara: el "Pla de comunicació HRS4R" (A23), la "Definició del Pla de formació per al desenvolupament dels investigadors" (A20), els "Procediments d'avaluació de la recerca" (A21), el "Programa de suport als investigadors postdoctorals"
ACC0003294
Anàlisi i avaluació de marc de desenvolupament per a investigadors en centres de recerca i universitats destacades - 100%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
D'acord amb el mapa de competències identificat en el Marc de desenvolupament per a investigadors (Objectiu A19), s'han d'identificar i desplegar les millors eines per obtenir aquestes competències i incloure una dotació d'eines per augmentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Com a primer pas, aquesta acció proposa redefinir l'actual pla de formació de la UdG per a docents i investigadors i millorar-ne la difusió.
ACC0003300
Revisió de l'actual pla de formació del personal docent i investigador de la UdG - 100%
ACC0003301
Identificació i reunió amb grups d'interès i representants rellevants - 0%
ACC0003302
Redactar un esborrany del pla de formació de desenvolupament continu per a investigadors - 0%
ACC0003303
Aprovació per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003304
Configuració del calendari de formació - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació interna dels investigadors individuals mitjançant el reconeixement de la condició d'Investigador Actiu (IA) és una manera de millorar l'activitat investigadora. El percentatge d'investigadors reconeguts com a IA ha augmentat al llarg dels anys fins a superar el 95%. Així, es poden establir nous objectius per animar els investigadors a millorar encara més la seva recerca.
ACC0003305
Anàlisi i avaluació de criteris d'avaluació de la recerca - 0%
ACC0003306
Identificar els grups d'interès rellevants - 0%
ACC0003307
Reunions amb grups d'interès rellevants - 0%
ACC0003308
Redactar els esborranys dels criteris d'avaluació a nivell individual i de grup de recerca - 0%
ACC0003309
Aprovació avantprojecte per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003310
Traducció i publicació dels procediments d'avaluació de la recerca - 0%
ACC0003311
Difusió dels procediments d'avaluació de la recerca entre la comunitat investigadora. - 0%

Responsable:
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Revisar i reforçar els programes propis de la UdG orientats a l'atracció i retenció de talent dirigit als investigadors R2-R4. Aquests programes s'han de coordinar amb convocatòries internes ben establertes, com les de contractació d'investigadors R1-R2 i de foment de la mobilitat, i s'han d'harmonitzar amb convocatòries externes per garantir una acció sostinguda cap al desenvolupament professional dels investigadors. Aquests programes han de trobar un equilibri entre la retenció, l'ús del talent propi de la UdG i la captació, incentivant l'atracció d'investigadors amb talent finançats per convocatòries externes. S'han establert un conjunt de programes d'ajuda al desenvolupament professional per fomentar la retenció de talent i la contractació d'investigadors d'excel·lència que cobreixin l'R2-R4 i que, en resum, comprenen: 1) Accions dirigides a la captació d'investigadors amb ajuts portàtils com el programa Ramón y Cajal, les beques ICREA i les beques ERC, que inclou contractes per a investigadors R1 o R2 per facilitar la seva activitat investigadora immediata en incorporar-se. (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/2079) 2) Continuïtat dels programes Serra-Hunter i Beatriz Galindo per a la contractació competitiva internacional d'investigadors R2-R3 basats en mèrits i adaptació a polítiques genèriques de contractació en Departaments i Grups de Recerca (veure https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1878) 3) Programa'm per a la consolidació d'investigadors acreditats per I3 (a través de programes competitius com Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, Marie Curie, etc.) 4) Convocatòria competitiva al cos de catedràtics R4 per mèrits, com la nova convocatòria Serra-Hunter Sènior (https://serrahunter.gencat.cat/en/inici/index.html) 5) Reducció del nombre de professors i investigadors interins mitjançant l'obertura de noves places permanents R3 (https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/boudg/pdfarticle/disposicio/1384)
ACC0003312
Establiment de programes d'ajuda al desenvolupament professional per fomentar la retenció de talent i la contractació d'investigadors d'excel·lència que cobreix - 100%
ACC0003346
Identificar grups d'interès rellevants i perfils objectiu - 100%
ACC0003347
Elaborar programes específics per a grups i perfils objectiu - 100%

Responsable:
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
32%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dissenyar un pla de comunicació de HRS4R per informar la comunitat UdG de les diferents accions i resultats de la iniciativa HRS4R a la Universitat de Girona.
ACC0003313
Disseny de la imatge corporativa del projecte i llibre d'estil - 100%
ACC0003314
Actualitzar progressivament els continguts de la pàgina web amb resultats rellevants - 30%
ACC0003315
Creació de notícies i altres accions en xarxes virtuals i socials - 0%
ACC0003316
Creació de missatges per a la difusió al personal investigador per segments destinataris - 0%

Responsable:
Data prevista:
29-09-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Establir una estratègia a llarg termini per a les infraestructures de recerca de TI per satisfer les necessitats de computació d'alt rendiment i gestió de dades basada en els estàndards de dades científiques FAIR i la custòdia.
ACC0003317
Inventari de béns disponibles i necessitats futures
Tancada
ACC0003318
Anàlisi i avaluació de béns disponibles i necessitats futures - 0%
ACC0003319
Crear un grup de treball sobre infraestructures informàtiques per a la recerca - 0%
ACC0003320
Establir normes per a l'adquisició i gestió d'infraestructures informàtiques per a la recerca - 0%
ACC0003321
Redactar un esborrany de l'estratègia robusta i sostenible per a la gestió d'infraestructures DE TI a la UdG - 0%
ACC0003322
Aprovació estratègia per part del Consell de Govern - 0%
ACC0003323
Traducció i publicació de l'estratègia aprovada - 0%

Responsable:
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes

Responsable:
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
16%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG farà una revisió de les polítiques i pràctiques postdoctorals (R2). La viabilitat d'establir una oficina postdoctoral i/o una associació postdoctoral s'avaluarà acuradament en aquest marc, d'acord amb les recomanacions de l'Associació Postdoctoral Nacional dels EUA.
ACC0003324
Anàlisi i avaluació de programes de suport a investigadors R2 - 0%
ACC0003325
Identificar els grups d'interès rellevants
Tancada
ACC0003326
Reunions amb grups d'interès rellevants - 0%
ACC0003327
Informe sobre la viabilitat d'establiruna associació post-doc office/post-doc - 0%
ACC0003328
Redactar l'esborrany del programa de suport als investigadors de R2. - 0%
ACC0003329
Aprovació de l'esborrany per part de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Adaptació al nou marc normatiu espanyol i millora de la fase de selecció i avaluació per a la contractació d'investigadors postdoctorals finançats amb recursos competitius d'R+D. Aquest procediment de contractació s'ha d'implementar utilitzant eines d'administració electrònica d'acord amb els objectius A15 (Ús d'eines electròniques per a la contractació) i A16 (sistema d'administració electrònica i gestió de la qualitat de les OTM-R en la contractació).
ACC0003330
Adaptació de la normativa interna a la nova legislació espanyola sobre processos de selecció d'investigadors - 0%
ACC0003331
Implementar el procediment electrònic complet segons l'objectiu A16 sobre administració electrònica - 0%
ACC0003332
Elaboració de plantilles i fluxos de treball per garantir la publicació de les convocatòries a Euraxess - 0%
ACC0003333
Definició d'un programa de formació específic d'acord amb l'objectiu A14. - 0%

Responsable:
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dirigit a millorar la comunicació amb els sol·licitants un cop finalitzats els processos de selecció (comunicació ex post), proporcionant un feedback adequat als candidats avaluats i entrevistats.
ACC0003334
Millorar les eines electròniques utilitzades per informar als candidats en finalitzar el procés de selecció - 0%
ACC0003335
Activació per defecte d'un informe per proporcionar un feedback adequat a tots els candidats avaluats i entrevistats - 0%
ACC0003336
Informar de forma clara sobre els mecanismes disponibles per a queixes i recursos - 0%

Responsable:
Data prevista:
15-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'avaluació de l'estratègia de la UdG per implementar els principis del C&C es durà a terme mitjançant entrevistes web i grups focals ad hoc que revisaran les mancances identificades i els resultats del Pla d'acció inicial i revisat. A través d'aquesta avaluació, i dels resultats de la visita al lloc d'experts de la UE, s'establirà el pla per al Pla d'Acció millorat 2025-2027, reforçant el compromís de tota la comunitat en el procés de millora contínua.
ACC0003338
Establir una entrevista web assistida per ordinador (CAWI) sobre les opinions de la comunitat de la UdG sobre l'aplicació dels principis de C&C - 0%
ACC0003339
Preparar materials per a grups focals - 0%
ACC0003340
Definir grups focals - 0%
ACC0003341
Preparació de la visita per a la renovació del premi de RRHH - 0%
ACC0003342
Recopilació dels resultats - 0%
ACC0003343
Definir les accions a emprendre dins del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003344
Redactar un esborrany del Pla d'Acció revisat - 0%
ACC0003345
Aprovació del projecte per part del Consell de Direcció i del Consell de Govern - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.