Research > Valuation and Transfer > Agreements and contracts
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Investigate

Agreements and contracts

Valuation and Transfer

La Contractació

La modalitat de transferència de tecnologia per contractació inclou:

 • Les col·laboracions entre els grups de recerca de la universitat i les empreses i institucions de l'entorn establertes amb l'objectiu de dur a terme projectes de R+D.
 • Les activitats d'assessorament i consultoria dutes a terme per encàrrec extern.
 • Els serveis, analítiques, etc. sota demanda de les empreses.

Aquesta modalitat de transferència es fonamenta en:

 • Un contacte inicial entre un grup de recerca de la UdG i una empresa o institució.
 • Una negociació tècnica, relativa a l'objecte de treball, i econòmica
 • La formalització d'un contracte o comanda de serveis entre les parts
 • L'emissió de les factures corresponents per part de l'OITT
 • La realització del treball

El procediment de tramitació d'un contacte

 • En primer lloc, una vegada heu acordat amb l'entitat externa els trets bàsics de la col·laboració (objectiu del treball, terminis, import, etc.), heu de redactar una primera proposta del conveni o contracte a partir dels models existents a aquesta mateixa pàgina web.
 • A continuació trameteu el document a l'OITT per correu electrònic a l'adreça contractacio@udg.edu 
 • Seguidament l'OITT revisarà el conveni o contracte i modificarà o adaptarà aquells aspectes tècnics o legals que ho requereixin. En aquesta fase caldrà una comunicació entre el professor responsable i l'OITT per definir la redacció final del conveni o contracte.
 • L'OITT es posarà en contacte amb l'entitat externa per aconseguir el consens en la proposta definitiva.
 • Una vegada acordats els termes de la proposta final, l'OITT procedirà a la gestió de la signatura del conveni o contracte.
 • Un cop l'OITT tingui l'original signat per totes les parts, procedirà a registrar-lo. a partir d'aquest moment es podrà facturar.

Normativa d'incompatibilitats

La Llei d’incompatibilitats estableix que els treballadors de l’administració pública no poden portar a terme activitats privades que es relacionin amb les activitats que es porten a terme a l’administració pública. Aquesta incompatibilitat inclou:

 • la pertinença al consell d’administració o el desenvolupament de càrrecs de forma directa o mitjançant persona interposada d’entitats que tinguin aquesta activitat,
 • l’exercici directe o com assalariat, de l’activitat i
 • la participació superior al 10% en el capital social.

De forma excepcional sota certes condicions, la DA 24 de la LOU, estableix que no s’aplicaran les següents limitacions:

 • A actuar com a administrador, i
 • A participar en més d’un 10% del capital social

Per que es puguin aplicar les excepcions de la DA 24 de la LOU s’han de donar 3 condicions:

 • Que l’empresa estigui participada per la Universitat,
 • Que hi hagi un contracte de llicència amb la Universitat
 • Que s’hagi seguit el procediment establert per la Universitat.

En cap cas, les excepcions no eximeixen la incompatibilitat per treballar o cobrar qualsevol tipus de retribució, ni tampoc a tenir càrrecs en empreses o societats concessionàries o contractistes d’obres o serveis.

Actualment, la UdG només permet que es puguin portar a terme tasques incompatibles amb la que s’està exercint a l’entitat, en 2 casos:

 • Demanant excedència
 • Mitjançant la contractació a l’empara de l’art. 83 de la LOU (art. 2.h llei 21/87).

En darrer lloc comentar que l’art. 18 de la Llei de la Ciència permet sol·licitar la compatibilitat a la Universitat per poder dur a terme una feina/tasca incompatible, en una empresa, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada sempre que:

 • Que la societat estigui creada o participada per la Universitat.
 • Que hi hagi una justificació prèvia, degudament motivada en una actuació relacionada amb les prioritats científic o tècniques establertes a l’“Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia ” or to the”Estrategia Española de Innovación ”.
 • The recognition of compatibility should not in any way alter the working hours or the working day at University.

In the event that the work is compatible, Law 21/1987 of 26 November on incompatibilities regulates the procedure for requesting compatibility to work.

 • Article 16 establishes that a preliminary declaration of activities has to be made.
 • Art 17 establishes that the compatibility requires express authorisation from the University prior to the undertaking of the activity.
 • Article 21 establishes that the recognition of compatibility should not in any way alter the working day or work hours and is conditional upon strict compliance with such hours.

Marc legal de referència

El marc legal fonamental que permet que els investigadors i investigadores universitaris puguin dur a terme treballs per encàrrec extern és la Llei orgànica d'universitats (LOU), concretament l'article 83. Fan referència també a aquest tema la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) i els Estatuts de la Universitat de Girona.

Ley Orgánica de Universidades (Llei 6/2001, BOE de 24 de desembre)

Artículo 68. Régimen de dedicación

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

Catalan Universities Act (Law 1/2003 - DOGC 3826)

Article 27. Contracts for studies

Contracting to carry out research, technical or artistic projects, as provided for in article 83 of organic Law 6/2001, of 21 December, on universities, has to attend to the principle of compensation. The university has to be compensated for all costs, direct or indirect, that are attributable in each contract.

Models de documents

Els documents relatius a contractació de R+D+I estan disponibles a l'espai personal a la ruta:

La Meva UdG > Recerca > Gestió de la Recerca > Convenis i Contractes

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.