Investiga > Valorización y Transferencia > Convenios y contratos
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Investiga

Convenios y contratos

Valorización y Transferencia

La Contractació

La modalitat de transferència de tecnologia per contractació inclou:

 • Les col·laboracions entre els grups de recerca de la universitat i les empreses i institucions de l'entorn establertes amb l'objectiu de dur a terme projectes de R+D.
 • Les activitats d'assessorament i consultoria dutes a terme per encàrrec extern.
 • Els serveis, analítiques, etc. sota demanda de les empreses.

Aquesta modalitat de transferència es fonamenta en:

 • Un contacte inicial entre un grup de recerca de la UdG i una empresa o institució.
 • Una negociació tècnica, relativa a l'objecte de treball, i econòmica
 • La formalització d'un contracte o comanda de serveis entre les parts
 • L'emissió de les factures corresponents per part de l'OITT
 • La realització del treball

El procediment de tramitació d'un contacte

 • En primer lloc, una vegada heu acordat amb l'entitat externa els trets bàsics de la col·laboració (objectiu del treball, terminis, import, etc.), heu de redactar una primera proposta del conveni o contracte a partir dels models existents a aquesta mateixa pàgina web.
 • A continuació trameteu el document a l'OITT per correu electrònic a l'adreça contractacio@udg.edu 
 • Seguidament l'OITT revisarà el conveni o contracte i modificarà o adaptarà aquells aspectes tècnics o legals que ho requereixin. En aquesta fase caldrà una comunicació entre el professor responsable i l'OITT per definir la redacció final del conveni o contracte.
 • L'OITT es posarà en contacte amb l'entitat externa per aconseguir el consens en la proposta definitiva.
 • Una vegada acordats els termes de la proposta final, l'OITT procedirà a la gestió de la signatura del conveni o contracte.
 • Un cop l'OITT tingui l'original signat per totes les parts, procedirà a registrar-lo. a partir d'aquest moment es podrà facturar.

Normativa d'incompatibilitats

La Llei d’incompatibilitats estableix que els treballadors de l’administració pública no poden portar a terme activitats privades que es relacionin amb les activitats que es porten a terme a l’administració pública. Aquesta incompatibilitat inclou:

 • la pertinença al consell d’administració o el desenvolupament de càrrecs de forma directa o mitjançant persona interposada d’entitats que tinguin aquesta activitat,
 • l’exercici directe o com assalariat, de l’activitat i
 • la participació superior al 10% en el capital social.

De forma excepcional sota certes condicions, la DA 24 de la LOU, estableix que no s’aplicaran les següents limitacions:

 • A actuar com a administrador, i
 • A participar en més d’un 10% del capital social

Per que es puguin aplicar les excepcions de la DA 24 de la LOU s’han de donar 3 condicions:

 • Que l’empresa estigui participada per la Universitat,
 • Que hi hagi un contracte de llicència amb la Universitat
 • Que s’hagi seguit el procediment establert per la Universitat.

En cap cas, les excepcions no eximeixen la incompatibilitat per treballar o cobrar qualsevol tipus de retribució, ni tampoc a tenir càrrecs en empreses o societats concessionàries o contractistes d’obres o serveis.

Actualment, la UdG només permet que es puguin portar a terme tasques incompatibles amb la que s’està exercint a l’entitat, en 2 casos:

 • Demanant excedència
 • Mitjançant la contractació a l’empara de l’art. 83 de la LOU (art. 2.h llei 21/87).

En darrer lloc comentar que l’art. 18 de la Llei de la Ciència permet sol·licitar la compatibilitat a la Universitat per poder dur a terme una feina/tasca incompatible, en una empresa, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada sempre que:

 • Que la societat estigui creada o participada per la Universitat.
 • Que hi hagi una justificació prèvia, degudament motivada en una actuació relacionada amb les prioritats científic o tècniques establertes a l’“Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia "O al”Estrategia Española de Innovación ”.
 • El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar el horario ni la jornada laboral en la Universidad.

En caso de que el trabajo sea compatible, la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades regula el procedimiento para pedir la compatibilidad para trabajar.

 • El artículo 16 establece que debe hacerse una declaración previa de actividades.
 • El artículo 17 establece que la compatibilidad requiere autorización expresa de la Universidad previa al ejercicio de la actividad.
 • El arte. 21 establece que el reconocimiento de compatibilidad no puede modificar la jornada ni el horario de trabajo y queda acondicionada al estricto cumplimiento de lo mismo.

Marc legal de referència

El marc legal fonamental que permet que els investigadors i investigadores universitaris puguin dur a terme treballs per encàrrec extern és la Llei orgànica d'universitats (LOU), concretament l'article 83. Fan referència també a aquest tema la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) i els Estatuts de la Universitat de Girona.

Ley Orgánica de Universidades (Llei 6/2001, BOE de 24 de desembre)

Artículo 68. Régimen de dedicación

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

Ley de universidades de Cataluña (Ley 1/2003 - DOGC 3826)

Artículo 27. Contratos para estudios

La contratación para llevar a cabo trabajos de investigación, técnicos o artísticos, correspondientes a lo que establece el artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, debe atender el principio de compensación. La Universidad debe ser compensada por todos los costes, directos o indirectos, que sean atribuibles a cada contrato.

Models de documents

Els documents relatius a contractació de R+D+I estan disponibles a l'espai personal a la ruta:

La Meva UdG > Recerca > Gestió de la Recerca > Convenis i Contractes

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.