Internacional > Beques/Grants/Becas > MOBINT
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Internacional

MOBINT-MIF 2022-23

Ajuts convocats i gestionats per l'Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

Ajuts MOBINT-MIF Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya

ATENCIÓ: la informació següent és vàlida per al curs 2022-2023.

Convocatòria dels Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes per al curs 2022-23 (MOBINT - MIF 2022)

Termini de les sol·licituds

Des del 22.07.2022 fins al 15.09.2022 a les 14h00 (hora local de Catalunya).

Contacte: estudiants.agaur@gencat.cat

Informeu-vos més detalladament del Programa a través de l'enllaç Programa Move & Learn

Normativa

RESOLUCIÓ REU/2763/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes (MOBINT - MIF). (DOGC  núm.  8501  publicat el  14/09/2021)

RESOLUCIÓ REU/2304/2022, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2022-2023 (MOBINT ? MIF) (ref. BDNS 639684). (DOGC  núm.  8714  publicat el  21/07/2022)

Objecte

Concedir ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat física, a fi de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països.

S'estableixen tres modalitats d'ajuts:

Modalitat A: estada acadèmica amb reconeixement acadèmic, en el marc del Programa Erasmus+ i en els països associats següents: Regne Unit, Suïssa, Illes Fèroe, Andorra, Mònaco, Sant Marino i Ciutat del vaticà, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes. Aquesta modalitat està reservada als països que participen en el programa.

Modalitat B: estada acadèmica amb reconeixement acadèmic a la resta de països del mon, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes.

Modalitat C: estada acadèmica amb reconeixement acadèmic, en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes.

Cal remarcar que no es pot obtenir l'ajut més d'una vegada al llarg dels estudis.

En el marc de les relacions bilaterals en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, s'ha previst atorgar un ajut complementari per fomentar i promocionar la mobilitat adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes que cursi estudis en universitats de la regió francesa d'Occitània. Aquest ajut consisteix en un pagament únic que s'afegirà automàticament, si és el cas, als altres ajuts que l'estudiantat pugui percebre en el marc dels programes de mobilitat que preveuen aquestes bases reguladores (modalitat A) i sempre que compleixi els requisits que s'hi preveuen.

Requisits

Se'n pot beneficiar l'estudiantat que compleixi els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'estudiantat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

b) Estar matriculat o matriculada d'algun crèdit en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en el curs acadèmic que prevegi la convocatòria i en algun dels estudis següents:

Per a les modalitats A i B: estudis adreçats a obtenir un títol oficial de grau o màster universitari del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, situació que s'ha de mantenir mentre duri l'ajut.

Per a la modalitat C: els estudis del grau en Educació Infantil i del grau en Educació Primària, en totes les ofertes, de totes les universitats del sistema universitari de Catalunya que els imparteixen, i que formen part del Programa de millora i Innovació en la formació de mestres.

Aquesta situació s'ha de mantenir mentre duri l'ajut.

c) Per a totes les modalitats, haver superat com a mínim 60 crèdits en el moment de presentar la sol·licitud. Excepcionalment, per als programes de mobilitat obligatòria de les universitats catalanes que especifica l'apartat VI d'aquestes bases reguladores, la data límit per complir i acreditar aquest requisit és la que prevegi la convocatòria.

d) Per a totes les modalitats, haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat del sistema universitari de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional d'una de les tres modalitats que estableix la base 1.

e) Per a totes les modalitats, acreditar un nivell B2 (entès com a B2.2 assolit) d'una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

En el cas que la llengua o les llengües de docència en què s'imparteixen els estudis no coincideixin amb la que l'estudiant ha acreditat, i entre les que s'han descrit al paràgraf anterior, l'estudiant, a més, ha d'acreditar un nivell B2 d'aquesta llengua de docència, excepte que la llengua de docència sigui una de les oficials de Catalunya.

Per acreditar una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya, s'han d'aportar els certificats i els diplomes acreditatius que reconeix la Resolució EMC/122/2017 , de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres; actualitzada per la Resolució EMC/1138/2019 , de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord, de 27 de març de 2019, de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya d'actualització de les taules annexes a l'Acord, de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

En el cas d'altres llengües no incloses en aquesta resolució, se n'ha d'acreditar el nivell B2 mitjançant els certificats que reconeix l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES).

Per a les llengües no incloses a les taules de l'Acord del CIC o de l'ACLES, s'admeten els certificats oficials que compleixen els mateixos criteris de qualitat.

Cal remarcar que no es valorarà cap llengua oficial de l'Estat espanyol.

f) Per a les modalitats A i B, tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada de 5,70 de l'expedient per als estudis de la branca del coneixement d'enginyeria i arquitectura, i de 6,30 per a la resta de branques del coneixement, calculada d'acord amb els criteris que especifica la base 8 d'aquestes bases reguladores.

Per als estudis de màster universitari, per al càlcul de la nota mitjana global també es té en compte la nota mitjana dels estudis que hi han donat accés. Si en el moment de sol·licitar l'ajut la nota mitjana no està incorporada a l'expedient acadèmic dels estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis que han donat accés al màster universitari.

L'AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant que acrediti aquest punt en qualsevol moment del procediment.

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en què cal fer constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir amb la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

e) Presentar una declaració responsable de complir les regles de conducta i els principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura de l'adhesió al Codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o la declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

Exclusions

S'exclouen d'aquestes bases reguladores:

a) Per a les modalitats A i B, queden exclosos d'aquestes bases reguladores els estudis de màster no universitari, els cursos de postgrau, els d'extensió universitària, els doctorats i els títols propis; així mateix, en queden excloses les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic.

Com a programes de mobilitat, en queden exclosos els programes d'Erasmus Mundus (amb finançament) i les pràctiques o les estades fetes un cop finalitzats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic.

b) Per a la modalitat C, s'exclouen d'aquestes bases reguladores aquells estudiants que ja tinguin una titulació universitària prèvia.

c) S'exclouen els intercanvis que no comportin mobilitat física a altres països.

Només es pot gaudir de l'ajut un sol cop al llarg dels estudis universitaris.

Només es pot sol·licitar l'ajut per a una modalitat.

Ajut

L'import de l'ajut serà de 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€.

Sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment per mitjans telemàtics, acompanyada de la documentació que preveuen les bases reguladores.

La sol·licitud l'ha de formalitzar la persona interessada i s'ha de presentar segons el model normalitzat i seguint les instruccions disponibles a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya .

Les persones han de signar les sol·licituds per mitjans telemàtics i s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica que admet la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que les persones sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit, poden ser identificades i autenticades pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per ser autenticada pel personal habilitat. Per a aquesta actuació els ciutadans han de dirigir-se a les oficines d'atenció presencial amb funcions d'assistència en matèria de registre. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei .

En el supòsit que el funcionament de la seu electrònica s'interrompés per circumstàncies accidentals, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, el qual ha d'indicar els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i ha d'informar dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per realitzar el tràmit corresponent, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 esmentada.

L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) La credencial emesa per la universitat o el centre d'origen que acrediti que la persona sol·licitant ha estat seleccionada per fer una estada acadèmica de mobilitat amb reconeixement acadèmic el curs que prevegi la convocatòria. En aquest certificat, cal fer-hi constar la informació següent: la modalitat de l'estada, la universitat o el centre de destinació, el país de destinació, la durada en mesos, la llengua de docència en què s'imparteixen els estudis a la universitat o al centre de destinació i si es tracta d'un programa de pràctiques. També hi ha de constar que l'estada és amb reconeixement acadèmic. En cas de discrepàncies entre la durada de l'estada, la modalitat i la llengua de docència sol·licitada per la persona interessada i la informació que consta als documents oficials emesos per la universitat d'origen, preval la informació emesa per la universitat o el centre d'origen.

b) L'expedient acadèmic complet o el document, degudament segellat pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal), calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores, i el nombre de crèdits superats i matriculats fins al moment de sol·licitar l'ajut.

Les dades acadèmiques consignades han de ser les mateixes que consten a l'expedient acadèmic en el moment de sol·licitar l'ajut MOBINT-MIF i que preveu la convocatòria. Únicament es tindran en compte els expedients acadèmics actualitzats, tal com estableix la convocatòria corresponent. Excepcionalment, i per als casos de programes de mobilitat obligatòria, aquesta circumstància es pot complir i acreditar fins al dia que prevegi la convocatòria.

c) Per acreditar el coneixement de llengües, com a requisit o com a mèrit, s'ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent, d'acord amb el que indica la base 2.1.e).

No es tindrà en compte cap circumstància personal de coneixement de llengües sense un document que ho acrediti.

d) Per a les modalitats A i B, l'estudiantat de màster universitari ha d'aportar un document, degudament segellat pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal) dels estudis que li han donat accés, calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores.

En els casos dels estudis de màster universitari que no tinguin incorporada la nota a l'expedient acadèmic, en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació addicional només es tindrà en compte la nota dels estudis que han donat accés al màster universitari.

En el cas dels estudiants que hagin cursat estudis universitaris en altres països que els hagin donat accés als estudis actuals a les universitats catalanes, per al càlcul de la nota mitjana dels expedients procedents de l'estranger hauran d'aportar un document amb l'equivalència de la nota del 0 al 10. Aquest document es pot obtenir al lloc web del Ministeri .

Aquesta equivalència s'ha de validar amb les universitats catalanes abans de lliurar-la juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

e) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'estudiantat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

f) Qualsevol altra documentació necessària per justificar la situació acadèmica o personal al·legada per la persona sol·licitant.

g) L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent. La no aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.

En general, les actuacions que preveuen aquestes bases reguladores que requereixin que s'hagin de notificar a les persones sol·licitants s'han de publicar al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat d'una diligència del director executiu o la directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 esmentada.

Tenint en compte que per tramitar la sol·licitud l'AGAUR comprova la concurrència de diferents requisits, es podran publicar diverses diligències d'esmenes en diferents moments de la tramitació de les sol·licituds.

La presentació de la sol·licitud comporta que s'accepten plenament aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

La presentació de la sol·licitud comporta que s'autoritza l'AGAUR a obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant amb els organismes públics, els centres de recerca, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria.

En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents necessaris a la persona sol·licitant.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.