Institutes > IRH > Research > Doctoral theses
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Institute of Historical Research

Doctoral theses

Institute of Historical Research

Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera

Autor
Sales Favà, Lluís
Direcció
Orti Gost, Pere
Lectura
07/06/2019

"Visch de mon treball i seguint los amos". Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (bisbat de Girona ss. XVI i XVII)

Autor
Barquer Cerdà, Arnau
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
25/01/2019

La formació d'una classe dirigent (1790-1850). Els Carles en la societat gironina

Autor
Bosch Portell, Mònica
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
09/01/2019

Història de la industria làctia a les comarques gironines: la Central Lletera Municipal de Girona i la Lactaria Española de Vidreres, entre d’altres

Autor
García Moreno, Antoni
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
20/12/2017

Parentela aristocràtica, territori i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423

Autor
Martínez Giralt, Alejandro
Direcció
Orti Gost, Pere
Lectura
10/02/2016

Les societats ibèriques de la Hispània Citerior durant els primers anys de romanització (218-133 aC)

Autor
Vivo Llorca, Jordi
Direcció
Burch Rius, Josep
Lectura
09/02/2016

Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L'àrea de Besalú (1750-1850)

Autor
Serramontmany Hugas, Albert
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
08/02/2016

Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445)

Autor
Reixach Sala, Albert
Direcció
Orti Gost, Pere; Verdés Pijuan, Pere
Lectura
24/07/2015

Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

Autor
Serrano Jiménez, Lluís
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
23/01/2015

Informació i persuasió: en els orígens de la premsa catalana (c. 1500-1720)

Autor
Expósito Amagat, Ricard
Direcció
Torres Sans, Xavier
Lectura
15/07/2014

Els museus catalans en els primers anys del franquisme. Anàlisi de la utilització dels centres museístics catalans en el període 1939-1947

Autor
Serra Armengol, Maria de Lluc
Direcció
Alcalde Gurt, Gabriel
Lectura
18/06/2014

La “Història moral de Cathalunya” de Pere Gil (1550-1622) i la historiografia catalana de l’època moderna

Autor
Galdeano Carretero, Rodolfo
Direcció
Torres Sans, Xavier; Garriga Riera, Joaquim
Lectura
11/12/2013

El suburbium de Gerunda. Evolució del Pla de Girona en època romana

Autor
Palahí Grimal, Lluís
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
11/10/2013

Els visitants infantils dels museus gironins en el marc d'una visita familiar i no organitzada

Autor
Servitja Tormo, Lada
Direcció
Burch Rius, Josep
Lectura
28/11/2012

El armamento de influencia La Tène en la Península Ibérica (Siglos V-I a.C)

Author
García Jiménez, Gustavo Adolfo
Directed by
Vivó Codina, David / Fernando, Quesada Sanz
Reading
07/10/2011

Fonti cartografiche di Toscana e Catalogna di età moderna e contemporanea. Ricostruire con il GIS, comunicare con WebGIS [Cartography sources of Tuscany and Catalonia from the modern and contemporary age. Reconstruct using GIS, communicate using WebGIS]

External UdG thesis

Author
Grava, Massimiliano
Directed by
Congost Colomer, Maria Rosa / Francesca, Bocchi
Reading
27/05/2011

De l’antiquarisme a l’arqueologia. La protecció i conservació del patrimoni històric i arqueològic a la província de Girona (1835-1876) [From antiquary to archaeology. The protection and conservation of historical and archaeological heritage in the province of Girona (1835-1876)]

Author
Buscató Somoza, L. Jaume
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
12/09/2011

L’èxode català de 1936 a través dels Pirineus. De la derrota a la victòria [The Catalan exodus of 1936 across the Pyrenees. From defeat to victory]

Author
Rubió Coromina, Jordi Esteve
Directed by
Duarte Montserrat, Àngel / Canal Morell, Jordi
Reading
09/09/2011

Un viaje por los extremos. Eugeni d'Ors entre la gran guerra y el fascismo (1914-1923)

Author
Fuentes Codera, Maximiliano
Directed by
Garcia Rovira, Anna Maria / Duarte Montserrat, Àngel
Reading
08/07/2011

La ofrenda animal durante el Bronce Inicial en Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Arqueozoología del ritual funerario [Animal sacrifice during the Early Bronze Age at Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Archeozoology of funeral rituals]

Author
Albizuri Canadell, Sílvia
Directed by
Maroto Genover, Julià
Reading
27/05/2011

"Per Déu i per la Ciència". L’Església i la Ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923) ["For God and for Science". The Church and Science in the Catalonia of the Restoration (1874-1923)]

Author
Bohigas Maynegre, Jordi
Directed by
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
10/05/2011

Practicantes, Matronas y Cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)

Author
Montesinos Vicente, Fernando
Directed by
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
18/03/2011

Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX [The people, lands, houses and homesteads of Baix Empordà. Study of social transformations in the 18th and 19th centuries]

Author
Esteve Torras, Eulàlia
Directed by
Congost Colomer, Maria Rosa
Reading
13/01/2011

Josep Claret: arquitectura i societat [Josep Claret: architecture and society]

Author
Pareta Marjanedas, Maria Mercè
Directed by
Clara Resplandis, Josep
Reading
05/03/2010

En la prehistòria dels hisendats: de senyors útils a propietaris (vegueria de Girona de 1486 a 1994)

Author
Gifre Ribas, Pere
Directed by
Serra Puig, Eva. Tutors: Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
22/04/2009

Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

Author
García Orallo, Ricard
Directed by
Congost Colomer, Maria Rosa
Reading
16/04/2009

Els precedents de la catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (segles 1 aC-XIV dC) [Precedents of the Santa Maria cathedral in Girona. From the religious square of the roman forum to the architecture of the Romanesque see (1st BC-14th century AD)]

Author
Sureda Jubany, Marc
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
29/09/2008

Parròquia i Societat Rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV [Parish and Rural Society in the Bishopric of Girona, 13th and 14th centuries]

Author
Mallorquí García, Elvis
Directed by
To Figueras, Lluís
Reading
26/03/2007

Rhodes. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics [Rhodes. Characterisation of the deposit and productions from its ceramic workshops]

Author
Puig Griessenberger, Anna Maria
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria / Nieto Prieto, Xavier
Reading
22/12/2006

Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900 [Social history of the school in central Catalonia. Vic 1830-1900]

Author
Godayol Puig, Maria Teresa
Directed by
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
17/11/2006

Caterina Llull Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia dell'400 [Caterina Llull Çabastida: a female Catalan merchant in 15th-century Sicily]

Author
Colesanti, Gemma Teresa
Directed by
Varela Rodríguez, M. Elisa
Reading
30/09/2005

La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800) [Catholic reform in the Catalan mountains through pastoral visits: the bishoprics of Girona and Vic (1587-1800)]

Author
Sola Colomer, Xavier
Directed by
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
29/09/2005

Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936)

Author
Domingo Hernández, Maria del Mar
Directed by
Duarte Montserrat, Àngel / Manuel, González Portilla
Reading
15/04/2005

Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sàhara Occidental) [The prehistoric cave paintings of the Zemmur (Western Sahara)]

Author
Soler i Subils, Joaquim
Director
Maroto Genover, Julià
Reading
14/01/2005

La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. [The construction of the church of Sant Feliu in Girona in the 14th century.] Work books

Author
Chamorro Trenado, Miguel Ángel
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
10/05/2004

Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants en el Barri Vell de Girona [Tourist perspectives of the city. Analysis of the behaviour of visitors to the Old Quarter of Girona]

Author
Galí Espelt, Núria
Directed by
Donaire Benito, José Antonio / Alcalde Gurt, Gabriel
Reading
28/10/2004

Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV) [The redemptions of the Bread Alms of the Girona See (14th and 15th centuries)]

Author
Lluch Bramon, Rosa
Directed by
To Figueras, Lluís
Reading
24/11/2003

L'anarquisme individualista a Espanya (1923-1938) [Individualist anarchism in Spain (1923-1938)]

Author
Díez Rodríguez, Xavier
Directed by
Duarte Montserrat, Àngel
Reading
09/04/2003

Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII) [The episcopal sees of Girona and Empúries and the lands to the northeast of Catalonia in written sources from the late antique period (4th and 7th centuries)]

Author
Amich Raurich, Narcís Maria
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
13/06/2002

Les ceràmiques de producció ibèrica de Sant Julià de Ramis: el poblat i els camps de sitges [The Iberian potteries of Sant Julià de Ramis: the village and the fields of silos]

Author
Sagrera Aradilla, Jordi
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
28/02/2002

Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939

Author
Cárdaba Carrascal, Marciano
Directed by
Congost Colomer, Maria Rosa
Reading
06/07/2001

La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l'ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l'Estany [The Roman villa of Vilauba. An example of Roman employment and exploitation in the lands of the comarca of Pla de l'Estany]

Author
Castanyer Masoliver, Pere
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
04/06/1999

Els rituals funeraris en el període calcolític-bronze final al nord-est de Catalunya [Funereal rituals in the late Calcolytic-Bronze Age in the northeast of Catalonia]

Author
Agustí Farjas, Bibiana
Directed by
Campillo Valero, Domènec. Tutor: Soler Masferrer, Narcís
Reading
07/05/1999

El programa iconogràfic de l'Attideion del Campo della Magna Mater a Òstia [The iconographic programme of the Attideion del Campo della Magna Mater in Òstia]

Author
Vivó Codina, David
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
18/12/1998

Ceràmiques romanes de producció local al NE de Catalunya (època augustal i altoimperial) [Roman potteries local to the north east of Catalonia (Augustan and High Empire period)]

Author
Tremoleda Trilla, Joaquim
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
25/06/1996

La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940) [The consolidation of peasant property in Catalonia (Baix Empordà, 1850-1940)]

Author
Saguer Hom, Enric
Directed by
Garrabou Segura, Ramon. Tutors: Puigvert Solà, Joaquim Maria
Reading
29/04/1996

L'emmagatzematge de cereals en sitges d'època ibèrica al nord-est de Catalunya [The storage of cereals in Iberian period silos in the northeast of Catalonia]

Author
Burch Rius, Josep
Directed by
Nolla Brufau, Josep Maria
Reading
22/04/1996

Néixer per a morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí [Born to die. Orphans, wet nurses and hospicians in 18th-century Girona]

Author
Borrell Sabater, Miquel
Directed by
Torres Sans, Xavier
Reading
25/04/1995

El pas del paleolític mitjà al paleolític superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic francoibèric [The move from the middle Palaeolithic period to the upper Palaeolithic period in Catalonia and its interpretation in the Franco-Iberian geographical context]

Author
Alcalde Gurt, Gabriel
Directed by
Soler Masferrer, Narcís
Reading
17/03/1993

La difusió de l'arqueologia mitjançant els museus arqueològics. Avaluació dels visitants dels museus arqueològics de Catalunya i anàlisi dels conceptes que aquests museus transmeten al públic [Dissemination of archaeology through archaeology museums. Visitor evaluation of archaeology museums in Catalonia and analysis of the concepts that these museums transmit to the public]

Author
Maroto Genover, Julià
Directed by
Soler Masferrer, Narcís
Reading
02/12/1994

L'acció antròpica sobre les matèries dures animals, durant el plistocè del nord-est de Catalunya [Anthropic action on hard animal materials during the Pleistocene in the northeast of Catalonia]

Author
Rueda Torres, Josep Manuel
Directed by
Soler Masferrer, Narcís
Reading
12/03/1993

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.