Grups de recerca > Societats Rurals > Activitats > Seminaris d'Història Econòmica i Social
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Centre de Recerca d'Història Rural

Seminaris d'Història Econòmica i Social

Seminari anual

Dintre de les activitats que organitza el Grup de Recerca en Història de les Societats Rurals destaca especialment, pel seu caràcter internacional i per la continuïtat que les seves convocatòries han tingut, el Seminari d’Història Econòmica i Social.

Aquest seminari, que s’organitza cada any, ha comptat amb la participació de rellevants especialistes tant nacionals com estrangers. Al llarg de les seves edicions ha tractat diversos temes centrals de la història rural europea, sempre des d’una perspectiva interdisciplinària i de llarga durada. El Seminari està adreçat tant als membres de la comunitat universitària com a tots aquells investigadors, i públic en general, interessats en la història rural.

Per a la realització dels Seminaris d’Història Econòmica i Social, a més d'ajuts per als cursos d’estiu de la UdG, s’ha comptat amb subvencions atorgades per diverses institucions.

Girona, 4 i 5 de juliol de 2019

Del traç al byte. Eines digitals per a l’estudi històric del canvi social

Ponències:

Ricard Garcia-Orallo (Universitat de Girona): Buscando el cambio social entre millones de páginas: búsquedas masivas automáticas en repositorios de prensa histórica

Josean Garrués (Universidad de Granada) i Juan Antonio Rubio Mondéjar (Universidad Pablo de Olavide): Análisis de redes sociales. Aplicaciones a la investigación en Historia Económica y Social

 Fernando Ramos Palencia (Universidad Pablo de Olavide): Compilación de datos con fuentes preindustriales: el Catastro de Ensenada, c. 1750

Concepción Camarero Bullón i Laura García Juan (Universidad Autónoma de Madrid): Buscando la eficiencia en la investigación con fuentes geohistóricas:  nuevas tecnologías y catastros textuales

Massimiliano Grava (Università di Pisa): Dos siglos de evolución socioeconómica en la Toscana: un enfoque basado en el uso de SIG para colocar topónimos y utilizarlos como fuentes históricas

Camillo Berti (Università degli Studi di Firenze): Dinamiche sociali ed evoluzione del paesaggio nella montagna dell’'Italia centrale in età contemporanea: geografia storica e GIS 

Joana Maria Pujadas-Mora (Universitat Autònoma de Barcelona): Projectes de ciència ciutadana: Transcripció assistida de documents demograàfico-històrics per visió per computador

Lorenzo Quirós (Universitat Politècnica de València): Extracción probabilística de datos en documentos manuscritos

Rosa Congost, Enric Saguer, Jordi Regincós i Rosa Ros (Universitat de Girona): Explorando los cambios sociales silenciosos: la explotación digital de una gran mina de datos históricos

XXIX Seminari d’Història Econòmica i Social (Girona, 2-4 juliol 2018):

 

Ni elits ni pobres. Classes mitjanes i canvi social en perspectiva històrica/ Ni élites ni pobres. Clases medias y cambio social en perspectiva històrica/ Neither elite nor poor: middle classes and social change in historical perspective

 

Seminari d’Història Econòmica i Social organitzat pel Centre d’Història Rural, el CNRS i l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, com a part de la International Research Network (GRDI) AAA “Agriculture, Approvisionnement, Alimentation”

 

Ponències

Xavier Soldevila (col·laborador del CRHR)

«Dots, herències i “classes mitjanes” a les viles catalanes trescentistes»/ «Dowries, bequests and the “middle classes” in fourteenth century Catalan towns»

 

Vicent Royo (URV)

«No solo de pan vive el hombre. La dedicación ganadera del sector medio del campesinado en Vilafranca del Cid (1307-1412)»/ «Man does not live on bread alone. Middling peasants and livestock farming in Vilafranca del Cid (1307-1412)

 

Wouter Ronsijn (Universitat Bocconi/Ghent)

The resilience of the middle class: the Land of Waes in Flanders, 16th to 19th centúries

 

Rosa Congost, Pere Gifre i Rosa Lluch (UdG-CRHR, UB)

«De remences a hisendats, passant per les classes mitjanes: l’evolució d’un grup social des d’una perspectiva de llarga durada»/ «From serfs to landowners, passin through the middle classes: the evolution of a social group from a long-term perspective»

 

Biel Jover, Antònia Morey i José Vilallonga (UdG-CRHR, UIB)

« ‘El naufragio de la gananca’: especialización oleícola y distribución de la renta en Mallorca, 1650-1720»/ « ‘The sinking of profit’: olive oil specialization and income Distribution in Mallorca, 1650-1720»

 

Gerard Béaur (CNRS/EHESS)

«Social change in 18th century France. The marriage contracts in the countryside close to the city of Charters, 1731-1790»

 

Antònia Morey (UIB)

«Explorant les pautes d’inversió de dos grups intermedis d’adscripció pagesa. Els arrendataris i hortolans de la ciutat de Palma (1750-1836)»/ «Exploring the investment paterns of two intermediate groups of peasant farmers. Tenant and market gardeners in the city of Palma (1750-1836)»

 

Antonio López Estudillo (UdG-CRHR)

«¿Rabassaires de classe media? Conflicto, organización y poder local de las clases rurales subalternes en la Cataluña de mediados del siglo XIX»/ «Middle-class rabassaires? Conflict, organization and local power of the subordinate rural classes in the mid-nineteenth century Catalonia»

 

Rosa Congost, Rosa Ros i Enric Saguer (UdG-CRHR)

«Identificant els grups socials intermedis a finals de l’antic règim: la regió de Girona a finals del segle XVIII»/ «Identifying intermediate social groups at the end of the Ancien Régime: the region of Girona at the end of the eighteenth century

 

Rosa Ros (UdG)

«La formació d’un nou ofici: els tapers (1750-1850)» / «The formation of a new trade: the cork stoppers makers [1750-1850]»

 

Lídia Torra (ESCI-UPF)

«Negocis i canvi socioeconòmic en el sector artesanal de Barcelona (segona meitat del s. XVIII)» / «Business and socioeconòmic change in the crafts of Barcelona (second half of the eighteenth century»

 

Llorenç Ferrer (UB)

«Més enllà de la proletarització. Companyies, fabricants, mestres i fadrins. L’evolució social en el gremi de velers de Manresa (segles XVIII-XIX)» / «Beyond proletarianization. Companies, manufcatuers, masters and journeymen. Social evolution in the Guild of velers of Manresa (eighteenth and nineteenth centuries)

 

Peter Heyrman (KADOC-KU Lovaina)

«Middle class policies in Belgium, 1945-1975. Securing a place for small and mèdium-sized enterprises in the postwar welfare state»

 

Stephen Jacobson (UPF)

«Lawyers on the Spanish Atlantic on the Eve of Revolution, 1759-1808»

 

Ricardo González Leandri (CSIC)

«El papel de la prensa en la construcción de un campo médico profesional. Argentina (1850-1910)»/ «The role of the press in the construction of a professional Medical field. Argentina (1850-1910)»

 

Núria Sala Vila (UdG-CRHR)

«¿Un campo tropical? Saberes profesionales y colonización en el Perú (1940-1948)»/ «A tropical field? Professional knowledge and colonization in Peru (1940-1948)»

 

Joaquim M. Puigvert Solà (UdG-CRHR)

«Los arquitectes diocesanos en el mundo rural: reclutamiento social y prácticas profesionales. España, 1876-1950» / «The diocesan architects in the rural world: social recruitment and professional practices. Spain, 1876-1950»

XXVIII Seminari d’Història Econòmica i Social (Girona, 29-30 juny 2017):

 

Consum, alimentació i canvi social: Una perspectiva històrica / Consumo, alimentación y cambio social: Una perspectiva històrica / Consumption, food and social change: A historical perspective

 

Seminari d’Història Econòmica i Social organitzat pel Centre d’Història Rural, el CNRS i l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, com a part de la International Research Network (GRDI) AAA “Agriculture, Approvisionnement, Alimentation” que es va fer a la Facultat de Lletres

 

Rosa Lluch (UB) i Maria Soler (UB): «La imposició del pa en el camp català a l’edat mitjana»

Lluís To (CRHR, UdG): «El consum de productes tèxtils a la ciutat de Vic (segles XIII-XIV)»

Gerard Béaur (EHESS/CNRS): «New paterns of food consumption and social changes. Luxury products in the post-mortem inventories of Meaux and of its countryside (1600-1790)»

Antònia Morey (UIB): «Sobre les pautes de consum dels pagesos de la ciutat de Palma a l’etapa final de l’Antic Règim»

Rosa Congost, Rosa Ros, Enric Saguer (CRHR, UdG): «Consum i canvi social a la Catalunya del segle XVIII. Reflexions a partir dels inventaris dels treballadors de la regió de Girona»

Gabriel Jover (CRHR, UdG): «Durant la segona meitat del segle XVIII ¿les despeses en alimentació van compensar el salari real agrícola? Una anàlisi a partir dels llibres de despeses i salaris dels predis mallorquins»

Rosa Congost (CRHR, UdG): «El procés de difusió de les patates a Catalunya. Revisio de les tesis elitistes o institucionalistes»

XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social (Girona, 1-2 juliol 2016): Ingressos, riquesa i dinàmiques socials: una perspectiva històrica

Seminari d’Història Econòmica i Social organitzat pel Centre d’Història Rural, el CNRS i l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, com a part de la International Research Network (GRDI) AAA “Agriculture, Approvisionnement, Alimentation” que es va fer a la Facultat de Lletres, els dies 1 i 2 de juliol de 2016.

 

Ponències:

Lluís To (Universitat de Girona): «Treball assalariat a les viles medievals catalanes: un estat de la qüestió»

Pere Orti (Universitat de Girona): «A la recerca del fantasma d’un grup social: qui treballa a jornal a la Catalunya baixmedieval?»

Gérard Béaur (CNRS-EHESS, París): «Gagner sa vie dans les campagnes (15e-18e siècles). Les salaires dans les revenus de la paysannerie»

Gabriel Jover (Universitat de Girona): «Salaris “eixuts” i amb “companatge”: la remuneració de la mà d’obra jornalera, Mallorca 1630-1720»

Julie Marfany (Universitat de Durham): «Adapting to new markets: the income and expenditure of a Catalan peasant family 1686-1812»

Rosa Congost, Rosa Ros i Enric Saguer (Universitat de Girona): «Deixant la pobresa enrere. Salaris i ingressos dels treballadors a la Catalunya del segle XVIII»

Gilles Postel-Vinay (Paris School of Economics / EHESS, París): «Income and wealth: an issue at the individual level? At the family level? Or at the social level?»

Núria Sala i Vila (Universitat de Girona): «El boom extractivo del cauchú y los cambios económicos en las economies indígenes (1870-1929)»

Luisa Muñoz Abeledo (Universitat de Santiago): «Salarios e ingressos familiares en la Galicia urbana y rural 1850-1924»

Laurent Herment (CNRS) i Luca Andreoni (Universitat Politècnica de les Marques, Ancona – Universitat de Bordeus): «French Agriculture, Employment and Wages in the First Half of the 20th Century»

Mobilitat social i mobilitat geogràfica en la història de les societats rurals

Girona, 2 i 3 de juliol de 2014

El seminari vol reunir treballs de recerca que analitzin processos de mobilitat social i mobilitat geogràfica en diferents moments històrics, que abracin des de l’època medieval fins als nostres dies. Els investigadors analitzaran en les seves exposicions la relació entre canvis socials i econòmics i canvis residencials, i exploraran noves metodologies per analitzar aquesta relació. També es presentaran recerques sobre canvis en la residència per raons familiars o matrimonials i, per tant, com a estratègies de reproducció social. Els investigadors també han estat convidats a explorar el sentit –ascendent o descendent– de la mobilitat social –tant de les dones com dels homes– que impliquen els canvis de domicili analitzats.

De quins pagesos parlem? Els processos de diferenciació social en la història rural europea

Girona, 27-29 de juny de 2013

Sovint s’ha confós la definició i classificació dels grups socials amb la definició d’unes estructures socials determinades. Potser per això, la definició i classificació dels grups socials no sempre han facilitat l’anàlisi del paper que les dinàmiques socials, condicionades per aquells grups socials, poden haver tingut en els canvis estructurals d’una societat. Els treballs que es presenten en aquest seminari proposen formes de definició i classificació dels grups socials que permeten estudiar les dinàmiques socials que s’amaguen darrere d’alguns canvis estructurals. De forma particular, s’abordarà la definició dels grups socials en relació amb els drets de propietat, amb l’objectiu de facilitar la comparació entre diferents societats històriques. També mereixerà una especial atenció el grup dels jornalers i els processos d’empobriment i enriquiment, entenent que aquests processos poden donar la clau tant per als estudis de processos de diferenciació en el si d’un mateix grup social com per als processos d’emergència o declivi de grups socials mitjans

Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural.

Girona, 27-29 de setembre de 2012

Els dies 27, 28 i 29 de setembre s'ha celebrat, a la Facultat de Lletres, el XXIV Seminari d'Història Econòmica i Social, que aquest any tractava el tema "Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural".

En aquesta edició el seminari ha passat a formar part de les activitats de la  xarxa europea  International Scientific Coordination Network (GDRI) "Crises and Changes in the European Countryside in the long run" (CRICEC). La xarxa aplega investigadors de set països diferents i s'ha creat amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre els diversos grups  de recerca per tal de mobilitzar l’experiència històrica i proposar noves idees i noves maneres de pensar els problemes que avui dia sacsegen el món rural. Farà possible investigar els problemes suscitats per les crisis agrícoles i agràries, alimentàries i socials, així com els canvis que aquestes crisis comporten en el paisatge, el clima i la societat, i també permetrà analitzar críticament les solucions ideades per l’Estat i les famílies davant d’aquests problemes així com els canvis que se’n deriven per a la propietat de les terres. Es tracta d’un projecte que estudiarà l’evolució que s’han registrat a molt llarg termini en una àmplia àrea geogràfica: aquests dos enfocaments proporcionaran el marc experimental necessari per donar resposta als reptes del nostre temps.

Les pràctiques emfitèutiques a l'època moderna i contemporània. Una perspectiva comparada.

Universitat de Girona, 16-18 de juny de 2011 

Els debats sobre l’emfiteusi han girat moltes vegades al voltant del seu suposat caràcter feudal, però preguntar-se sobre l’emfiteusi també significa preguntar-se sobre un instrument d’explotació de recursos i, per tant, un possible instrument de creixement econòmic i de distribució de rendes, en diferents èpoques, a moltes regions. El seminari reunirà experts de diferents països europeus i llatinoamericans interessats a aproximar-se a les pràctiques emfitèutiques a diferents regions i períodes, que abracen les èpoques moderna i contemporània, per reflexionar i discutir per què aquest instrument contractual va ser utilitzat o refusat per grups socials de característiques molt diferents i en contextos diferents. 

XXII Seminari d'Història Econòmica i Social

Processos d'empobriment i enriquiment en el món rural. Girona, Facultat de Lletres, 21-23 de juny de 2010.

Ponents: Jorge Gelmán (Universidad de Buenos Aires), Antonio López Estudillo (CRHR-UdG), Rui Santos (Universidade Nova de Lisboa), Gabriel Jover (CRHR-UdG), Rosa Congost i Sebastià Villalón (CRHR-UdG), Xavier Marcó, Pere Orti i Lluís Sales (CRHR-UdG), Mònica Bosch (CRHR-UdG), Ricard García Orallo (CRHR-UdG), Núria Sala (CRHR-UdG), Gérard Béaur (EHESS, CRH-París), Julie Marfany (University of Cambridge), Belén Moreno (Universidad Autónoma de Madrid), Rosa Congost i Eulàlia Esteve (CRHR-UdG), Rosa Lluch (Universitat de Barcelona), Pere Gifre (CRHR-UdG), Enric Saguer (CRHR-UdG).

Fonts per l'estudi dels grups i les desigualtats socials

Girona, 25 i 26 de juny de 2009

En aquest primer seminari del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el análisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST), l’equip investigador vol afrontar de manera conjunta tres problemes de l’anàlisi històrica de les societats: 1) els problemes de classificació dels individus i les famílies, 2) els problemes relatius als indicadors de la riquesa i la pobresa i 3) els problemes de detecció dels moviments de rendes en el si d’una població. Les fonts històriques disponibles per tractar amb èxit aquests tres problemes, variables segons les èpoques i les regions, i sovint escasses, no sempre faciliten la tasca, bàsica, d’identificar els grups i les desigualtats socials. Sovint ofereixen una imatge excessivament rígida i estàtica, que sabem o intuïm que no es correspon amb la realitat històrica, per definició dinàmica. La perspectiva comparada i la mirada de llarga durada a les diferents fonts –facilitada pel diàleg entre investigadors de diferents àrees i èpoques interessats en els mateixos problemes– han d’ajudar a superar aquests obstacles de cara a comprendre les dinàmiques socials reals que s’amaguen darrere els processos de canvi històric.

Organització: Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica, UdG), en el marc del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el anàlisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

Coordinació: Rosa Congost Colomer (UdG)

Ponents: Pere Ortí (CRHR-UdG), Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires), Giuliana Biagioli (Università di Pisa), Núria Sala Vila (CRHR-UdG), Gabriel Jover Avellà (CRHR-UdG), Gilles Postel-Vinay (EHESS-INRA), Joaquim M. Puigvert Solà (CRHR-UdG), Gerard Béaur (EHESS, CRH-París), Belén Moreno Claverías (Universidad Autónoma de Madrid), Julie Marfany (University of Cambridge), Rosa Congost Colomer (CRHR-UdG), Pere Gifre Ribas (CRHR-UdG), Rosa Lluch Bramon (CRHR/UB), Xavier Marcó Masferrer (CRHR-UdG), Tünde Mikes Jani (CRHR-UdG), Rosa Ros Massana (CRHR-UdG), Lluís To Figueras (CRHR-UdG), Josep Colls Comas (CRHR-UdG), Enric Saguer Hom (CRHR-UdG).

Terres, treball, diner: tres (o més) mercats problemàtics. Europa occidental, segles XII-XX

Girona, 27-29 de març de 2008

No es pot comprendre la història d’una societat si no es comprèn el conjunt de les seves dinàmiques socials. Algunes investigacions recents sobre els mercats de la terra, del treball i del diner han evidenciat no només la necessitat de revisar el paper d’aquests mercats en l’evolució de les societats objecte d’estudi, sinó també la necessitat d’estudiar-ne, d’una manera diferent, el funcionament. Aquest seminari posa en contacte investigadors de la història medieval, moderna i contemporània de diferents regions i països, interessats a explorar conjuntament noves vies metodològiques d’anàlisi històrica, les quals permetin incorporar l’estudi de les dinàmiques socials en l’estudi dels mercats, i promoure d’aquesta manera, des de la perspectiva regional comparada, la reflexió i el debat sobre la història social i econòmica d’Europa.

Organització: Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, en el marc del projecte de recerca HUM2005-04731/HIST i de l’acció EXPLORA HUM2006-26462-E, finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Educación y Ciencia.
GDR : Sociétés rurales européennes, Groupe de recherches pour l’histoire économique et sociale des campagnes (XVe-XXe siècles) CNRS, SORE-GHREC

Coordinació: Rosa Congost (UdG) i Gérard Béaur (CNRS)

Ponents: Gérard Béaur (CNRS, EHESS), Mònica Bosch (CRHR, UdG), Fabrice Boudjaaba (Université Rennes 2), Jean-Michel Chevet (INRA), Rosa Congost (CRHR, UdG), Antoni Furió (Universitat de València), Ricard Garcia (CRHR, UdG), Gabriel Jover (CRHR, UdG), Erich Landsteiner (Universitat de Viena), Antonio López Estudillo (CRHR, UdG), Gilles Postel-Vinay (INRA, ENS), Enric Saguer (CRHR, UdG), Rui Santos (Universidade Nova de Lisboa), Lluís To (CRHR, UdG) i Sebastià Villalón (CRHR, UdG)

Les transformacions agràries del segle XVIII català

30 de novembre i 1 de desembre de 2006

Pierre Vilar va dedicar una part important de la seva tesi doctoral, Catalunya dins l’Espanya Moderna, a l’estudi de les transformacions agràries del segle XVIII català. El títol d’aquest seminari és el del tercer volum de l’edició catalana de l’obra, –que es correspon al segon volum de l’edició francesa–. La seva relectura, quaranta anys després, confirma el caràcter sòlid i pioner dels plantejaments de Pierre Vilar, que ja qüestionaven seriosament la idea d’un model únic de desenvolupament històric vers el capitalisme, basat en el cas anglès. Han hagut de passat moltes dècades perquè el canvi de paradigma anunciat per Vilar s’hagi acabat imposant en la historiografia europea. Mentrestant, les pàgines de Pierre Vilar han servit de referència a nombrosos investigadors catalans que, sovint atrets pels nombrosos interrogants plantejats per l’historiador, van voler i volen col·laborar a escurçar, amb les seves recerques d’arxiu, “la distància entre el que podrem dir aquí i el que caldria saber, a Catalunya i a Espanya sobre els problemes agraris concrets del segle XVIII”. Amb l’organització d’aquest seminari, el Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, la revista Estudis d’Història Agrària i el comitè d’iniciativa de l’Atelier Pierre Vilar volen oferir un balanç –i un marc de discussió– d’aquestes recerques, tot animant els joves investigadors a continuar llegint Vilar i a continuar endinsant-se en els arxius per tal de copsar millor, en una perspectiva d’història comparada, els “caràcters originals” de la història social catalana.

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona.

Coordinació: Rosa Congost Colomer

Lloc de realització: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (Plaça Ferrater Mora, 1, Girona)

Ponents: Jaume Torras (Universitat Pompeu Fabra), Ramon Garrabou (Universitat Autònoma de Barcelona), Enric Tello (Universitat de Barcelona), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Rosa Congost (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Enric Vicedo (Universitat de Lleida), Francesc Valls (Universitat de Barcelona), Belén Moreno (Universidad Autónoma de Madrid).

Treball, món rural i canvi agrari a l’Europa contemporània. Noves perspectives d’anàlisi històrica

Girona, 16 i 17 de desembre de 2005

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona. Aquest seminari forma part de les activitats programades en el marc del projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia BHA2002-03051.

Coordinació: Rosa Congost Colomer

Ponents: Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Enric Saguer (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Jean-Luc Mayaud (Laboratoire d’Études Rurales - SEREC, Lió, França), Giuliana Biagioli (Universitat de Pisa), Antonio López Estudillo (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Pere Roca (Centre d’Estudis Històrics de Terrassa), Mònica Bosch (Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines), Antonio Míguez (Universitat de Santiago de Compostel·la) i Fernando Mikelarena (Universitat de Saragossa).

Les muntanyes i els homes: societat, economia, història (segles IX-XIX)

Girona, 5 i 6 de novembre de 2004

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Josep M. Bringué, Rosa Congost i M. Àngels Sanllehy

Ponents: Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Domènec Bascompte (Arxiu Històric Nacional d’Andorra), Jacinto Bonales (Universitat de Lleida), Josep M. Bringué (Universitat de Barcelona), Olivier Codina (Àrea de Recerca Històrica del Govern d'Andorra), Pere Gifre (Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG), Gabriel Jover (Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG), Tünde Mikes (Departament de Dret Privat de la UdG), Ignasi Ros (Universitat de Lleida), M. Àngels Sanllehy (Seccion d’Istòria, Institut d’Estudis Aranesi) i Roland Viader (CNRS, Toulouse).

Paisatge, territori i societat. Una perspectiva històrica

27, 28 i 29 de novembre de 2003

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG) i Can Quintana-Centre Cultural de la Mediterrània (Torroella de Montgrí).

Coordinació: Gabriel Jover Avellà i Joaquim M. Puigvert Solà

Ponents: Santos Casado (Univ. Autónoma de Madrid), Ramon Garrabou (Univ. Autònoma de Barcelona), Fridolin Krausmann (Univ. de Viena), Manuel González de Molina (Univ. Pablo de Olavide, Sevilla), Gloria Guzmán (Consorcio de Agricultura Ecológica de Granada), David Molina (Univ. Autònoma de Barcelona), José Ramón Olarieta (Univ. de Lleida), Josep Pintó (Univ. de Girona), Santiago Riera (Univ. de Barcelona), Narcís Soler (Univ. de Girona), Enric Tello (Univ. de Barcelona).

Propietat de la terra i anàlisi històrica: Teories, pràctiques i discursos

22 i 23 de novembre de 2002

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Rosa Congost

Ponents: Robert C. Allen (Nuffield College, Oxford), Gérard Béaur (CRNS, París), Rosa Congost (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Josep Fontana (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona), Iñaki Iriarte-Goñi (Univ. de Zaragoza), José Miguel Lana Berasain (Univ. de Navarra), Juan Diego Pérez Cebada (Univ. de Huelva), Ricardo Robledo (Univ. de Salamanca) i Felipa Sánchez Salazar (Universidad Complutense de Madrid).

Migracions. Perspectives regionals i dinàmiques globals

11, 12 i 13 de juliol de 2001

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Rosa Congost i Àngel Duarte

Ponents: Enriqueta Camps (Univ. Pompeu Fabra), Josep Colls (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Lluís Costa (Arxiu Municipal de Begur), Fernando Devoto (Univ. de Buenos Aires), Angel Duarte (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Elda González (CSIC, Madrid), Enric Guinot (Univ. de València), David Moré (Arxiu Municipal de Tossa de Mar), Àngels Pascual (UAB), Gilles Postel-Vinay (École des Hautes Études en Sciences Sociales i INRA, París), Rosa Ros (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Carmen Sarasúa (UAB), Miquel Solana (UAB), Narcís Soler (Univ. de Girona), Xavier Torres (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), César Yáñez (Univ. de Barcelona).

Crèdits de lliure elecció: convalidable per 2 crèdits de lliure elecció de la UdG.

Els arxius patrimonials

6 i 7 d'octubre de 2000

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Vicens Vives, UdG) i Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Girona.

Coordinació: Rosa Congost i Pere Gifre

Ponents: Pere Gifre (Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines), Josep Matas (Arxiu Històric de Girona), Pere de Montaner (Arxiu Municipal de Palma de Mallorca), Carme Sanmartí (Universitat de Vic) i Santi Soler (Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordà).

El negoci del suro a l'Europa contemporània

5 al 7 de juliol de 1999

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives) i Museu del Suro de Palafrugell

Coordinació: Rosa Congost (ILCC-UdG), Rosa Ros (ILCC-UdG) i Santiago Zapata (Univ. d'Extremadura)

Ponents: Pablo Campos (CSIC, Madrid), Ana María Cardoso Matos (Univ. d'Évora, Portugal), Miquel Clopés (AECORK i Institut Català del Suro), Miguel Elena (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, IPROCOR, Mèrida), Josep Espadalé (Museu del Suro de Palafrugell), Maria da Graça Filipe (Ecomuseu Municipal de Seixal, Portugal), Christel Hess (Museu de la Tècnica de Mannheim, Alemanya), José Ignacio Jiménez Blanco (Univ. Complutense de Madrid), Gregorio Montero (CIFOR-INIA, Madrid), Jordi Nadal (Univ. de Barcelona), Joan Puig (Institut Català del Suro) i Santiago Zapata (Univ. d'Extremadura).

L'organització de l'espai agrari: masos, possessions, cortijos i poderi

6 al 8 de juliol de 1998

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: López Rosa Congost, Biel Jover i Antonio Estudillo

Ponents: Giuliana Biagioli (Univ. de Pisa), Llorenç Ferrer Alòs (Univ. de Barcelona), Mercedes Gamero (Univ. de Sevilla), Maria Ginatempo (Univ. de Siena), Isabel Moll (Univ. de les Illes Balears), Antònio Morey (Univ. de les Illes Balears), María Parias (Univ. de Sevilla), Rosa Congost, Pere Gifre, Biel Jover, Antonio López Estudillo, Elvis Mallorquí, Enric Saguer, Lluís To i Xavier Torres (ILCC-UdG).

L'agricultura capitalista a Europa (s. XIX-XX): explotacions familiars contra grans explotacions

30 de juny al 2 de juliol de 1997

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Ramon Garrabou (UAB) i Enric Saguer (ILCC-UdG)

Ponents: Ramon Garrabou (UAB), Jean-Luc Mayaud (Maison Rhone-Alpes des Sciences de l'Homme, Lió), Gino Massullo (Instituto Meridionales di Storia e Scienze Sociali, Roma), Evi Karouzou (Universitat de Creta, Grècia), Lourenzo Fernández Prieto (Universitat de Santiago de Compostel·la), Manuel González de Molina (Universitat de Granada), Josep Colomé (Universitat de Barcelona) i Enric Saguer (ILCC-UdG).

Consum i mercat a la societat rural de l'Europa medieval i moderna

8 al 10 de juliol de 1996

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Ros i Xavier Torres

Ponents: Bartolomé Yun (Universitat de Valladolid), Paolo Malanima (Universitat de Catanzaro), Xavier Lencina (Universitat de Barcelona) i Assumpta Muset (Universitat de Barcelona).

Família, propietat i successió: aproximació històrica a les estratègies de reproducció familiar europees

Dates de celebració: del 10 al 12 de juliol de 1995

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Congost, Enric Saguer i Lluís To

Ponents: Xavier Roigé (Universitat de Barcelona), Isabel Moll (Universitat de les Illes Balears), Bermat Derouet (EHESS, París), M. Dolores Muñoz (Universitat de Còrdova), Llorenç Ferrer (UB), Andrea Doveri (Universitat de Pisa), Lluís To, Pere Gifre, Mònica Bosch (ILCC-UdG) .

La pagesia medieval: formes de dominació i control del treball pagès en el feudalisme català

5 al 7 de juliol de 1994

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Jaume Portella, Rosa Congost i Xavier Torres

Ponents: Gaspar Feliu (UB), Ramon Martí (UAB), Carolina Batet (UAB), Jaume Oliver (UAB), Josep M. Pons Guri (Arxiu Històric "Fidel Fita" d'Arenys de Mar), Antoni Virgili (UAB), Ricard Soto (UB), Coral Cuadrada (URV), Xavier Soldevila, Jaume Portella i Joan Blanco (ILCC-UdG).

Masos i masoveries: contrastos i similituds en la història rural europea

28 al 30 de juny de 1993

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Congost, Enric Saguer, Xavier Torres i Pere Gifre

Ponents: Giuliana Biagioli (Universitat de Pisa), Serge Aberdam (INRA, París), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Rosa Congost, Xavier Torres, Enric Saguer i Pere Gifre (ILCC-UdG).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.