Study > Procedures, regulations and fees > Regulations > Granting special awards
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu

Study at the UdG

Special awards

Regulations for granting special awards for bachelor's degrees, masters and doctoral programs of the University of Girona

Approved by the Governing Council in session 6/2017 of 10 October 2018 (eBOU-1035 )

Preàmbul

La Universitat de Girona es regeix per la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de les titulacions de la Universitat de Girona , aprovada per la Junta de Govern en la sessió núm. 2/02, de 14 de febrer de 2002.

La Universitat de Girona es regeix per la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2017, de 31 de març (eBOU-980), i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017, de 29 de juny (eBOU-1032), que a l’article 13 regula la concessió de premis extraordinaris de doctorat.

És voluntat de la Universitat de Girona premiar els millors estudiants de grau, màster i doctorat i unificar el procediment per concedir aquestes distincions, d’acord amb la normativa següent.

Capítol I: Normes generals

Article 1

1. Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris de grau i màster per a cada ensenyament de l’oferta d’estudis oficials de la UdG.

2. Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris de doctorat per a cada programa de doctorat que imparteixi la UdG.

Article 2

1. Podran gaudir d’un premi extraordinari de grau o màster els estudiants de la UdG i dels seus centres adscrits que hagin finalitzat els estudis el curs anterior, en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic, i que hagin cursat a la UdG un mínim del 50 % de la titulació.

2. Podran gaudir d’un premi extraordinari de doctorat els estudiants de la UdG que compleixin els criteris establerts en la normativa vigent a cada moment.

Article 3

1. Cada curs acadèmic es podrà concedir un premi extraordinari, en cada titulació de grau i de màster, a l’expedient amb millor nota. Si es dona el cas d’empat, es concedirà un premi extraordinari a tots els expedients de la titulació que hagin obtingut la mateixa qualificació.

2. Cada curs acadèmic es podran concedir premis extraordinaris a les tesis doctorals defensades en cada programa de doctorat de la UdG, segons els criteris establerts en la normativa vigent a cada moment.

Capítol II: Procediment

Article 4

1. Anualment la UdG podrà atorgar d’ofici els premis extraordinaris de titulació de grau i de màster.

2. Cada degà o degana i director o directora informarà la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern, abans del mes de novembre, de les propostes que s’ajusten als requisits que preveu aquesta normativa.

3. Anualment la UdG podrà atorgar els premis extraordinaris de doctorat segons una convocatòria específica.

4. L’Escola de Doctorat informarà de les propostes que s’ajusten als requisits que preveu aquesta normativa en la sessió del mes de juliol de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del Consell de Govern.

5. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern i la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del Consell de Govern resoldran les qüestions no previstes en aquesta normativa.

6. A la vista d’aquestes actuacions, el vicerectorat encarregat dels afers acadèmics i el vicerectorat encarregat dels estudis de doctorat elevaran al rector la proposta de resolució de concessió dels premis extraordinaris.

7. La notificació a cada un dels estudiants premiats l’efectuarà el centre docent corresponent o l’Escola de Doctorat, que alhora anunciarà la data de l’acte de lliurament dels premis previst a l’article 6 d’aquesta normativa.

Article 5

1. L’obtenció d’un premi extraordinari de grau, màster o doctorat es reflectirà en un certificat emès per la Universitat de Girona.

2. L’estudiant que obtingui un premi extraordinari tindrà dret a l’exempció del preu per sol·licitud de títol.

Article 6

1. El lliurament dels premis extraordinaris de grau i màster es realitzarà una vegada a l’any, en un acte que organitzarà cada centre docent en una data prèviament establerta.

2. El lliurament dels premis extraordinaris de doctorat es realitzarà una vegada a l’any, en un acte que organitzarà la Universitat de Girona en una data prèviament establerta.

Disposició derogatòria

Disposicions finals

1. Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOUdG.

2. L’exempció del preu de sol·licitud del títol s’aplicarà d’acord amb el que marqui el pressupost anual de la Universitat de Girona.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.