Study > Courses Offered > Subjects Offered
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Study

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Fisioteràpia

Anatomofisiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anatomia I (3159G03001)

Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia. Generalitats del cos humà. Extremitat superior (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia). Extremitat inferior (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia). Tronc (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia) .Efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre les estructures musculo-esquelètiques.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Anatomia II (3159G03002)

Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia. Anatomia del sistema cardiovascular. Anatomia del sistema respiratori. Anatomia del sistema digestiu. Anatomia del sistema urinari. Anatomia del sistema endocrí. Anatomia del sistema limfàtic i immunitari. Anatomia del sistema reproductor. Anatomia del sistema nerviós.

Bbàsica 8 A 2segon semestre

Fisiologia (3159G03003)

Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà. Adaptacions fisiològiques produïdes per l'activitat física.

Bbàsica 10 A 2segon semestre

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3159G03004)

Estudi de la cèl·lula com a unitat elemental que forma els éssers vius. Estudi de l'estructura dels orgànuls i les seves funcions principals en la cèl·lula eucariota animal.Descriure els elements principals de la comunicació intercel·lular. Estudi de la matriu extracel·lular i els principals teixits animals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Bioquimica (3159G03005)

Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Física (3159G03006)

En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Anglès científic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès Científic (3159G03007)

'Anglès Científic' o 'English for Physiotherapy' és un curs dissenyat per a estudiants de fisioteràpia. Se centra en el llenguatge de la fisioteràpia i de la salut, juntament amb elements més generals corresponents al nivell B2.1 (tal com descriu el Marc europeu comú de referència per a les llengües). El el curs es basa en els 5 capítols del llibre English for Physiotherapy: presentacions i reunions amb pacients, l'esquelet humà, els músculs, les articulacions i la fisioteràpia com a professió. Hi ha un dossier final de revisió i pràctica de l'examen. Cada capítol inclou diverses activitats dissenyades per desenvolupar competències en les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. D’altra banda, també conté explicacions i exercicis de gramàtica i vocabulari. Els estudiants hauran de ser capaços de: • realitzar descripcions clares i detallades sobre temes relacionats amb els seus estudis, desenvolupant idees amb exemples adequats. • participar en converses socials i professionals amb parlants nadius sense excessiva dificultat. • comprendre textos (escrits i parlats) relativament complexos relacionats amb la fisioteràpia, així com amb temes més generals. • redactar diferents tipus de textos relacionats amb el camp d'estudi, corresponent al nivell. Els alumnes que opta per l'avaluació contínua ha d'acudir 80% de classes

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Fonaments de fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de Fisioteràpia (3159G03010)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva. Les bases teòriques i el desenvolupament dels mètodes i procediments bàsics per als tractaments fisioterapèutics. Les tècniques de mobilització, tracció i manipulacón, i la seva aplicació bàsica en els casos pertinents.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Valoració en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Valoració en Fisioteràpia (3159G03011)

Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. Identificació d'estructures normals i alterades mitjançant la palpació. Proves específiques per a diagnòstic de lesions múscul esquelètiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la Psicologia (3159G03008)

Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en la disciplina de fisioteràpia. Així, aquesta assignatura es centra en els processos d'interacció de l'individu amb factors psicològics i amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Antropologia (3159G03009)

Antropologia té com a finalitat oferir una formació actualitzada, integradora i holística sobre biologia humana, específicament sobre aspectes com la seva biodiversitat, el seu origen i evolució anatòmica, la seva dinàmica poblacional, les seves adaptacions, la seva diversitat genètica i les seves implicacions biomèdiques.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Procediments generals en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Massoteràpia (3159G03012)

Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut. Efectes fisiològics provocats pel massatge, així com les seves indicacions i contraindicacions. Tècniques específiques en massoteràpia com inhibició de punts de gatell i tècniques d'energia muscular seran estudiades.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Aplicació d'Agents Físics (3159G03013)

En aquesta assignatura s'aprendran les bases de l’aplicació dels Agents Físics en Fisioteràpia. Per entendre millor la seva aplicació es treballaran els conceptes i principis científics, les modalitats tèrmiques i no tèrmiques, les modalitats d’estimulació elèctrica i quines son les seves indicacions, contraindicacions, riscos i precaucions.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Biomecànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica (3159G03014)

També coneguda com Anatomia del Moviment, l'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats al sistema múscul-esquelètic i funcional de l'ésser humà. Lleis de la cinètica i cinemàtica per descriure el moviment humà. Biomecànica de les principals articulacions involucrades en la marxa humana. Avenços tecnològics utilitzats per a l'estudi de les habilitats i patrons de la motricitat humana.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Cinesiteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cinesiteràpia (3159G03015)

Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament. Estiraments analítics en les seves diverses tècniques. Concepte de neurodinamia i aplicació de les tècniques bàsiques de la mateixa. Facilitació neuromuscular propioceptiva.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell Locomotor (3159G03017)

Avaluació i tractament de la fisioteràpia relacionats amb pacients amb lesions basades en el sistema locomotor. Centrem-nos en tractar dins d’un model biopsicosocial i l’ús de pràctiques basades en l’evidència, amb un èmfasi important en les habilitats de raonament clínic

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Teràpia Manual (3159G03018)

Aquesta assignatura ensenya els fonaments de l'avaluació i el tractament de l'espina utilitzant l'enfocament de Maitland per a la mobilització. Aquest assumpte introdueix un raonament crític pel que fa a l'avaluació musculoesquelètica espinal estàndard, i pel que fa al disseny d'un pla d'actuació de fisioteràpia. L'objectiu és que els alumnes acabin aquesta assignatura amb una base sòlida d'avaluació de la medul·la espinal, indicacions / contraindicacions per a la teràpia manual espinal i opcions de tractament.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Cadenes Musculars (3159G03019)

Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. L'esquema corporal. La postura. El diafragma. Escoles o famílies. Aplicació de tècniques.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Afeccions médico quirúrgiques I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Afeccions Médico Quirúrgiques (3159G03025)

Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques, malalties i síndromes de dolor. Els estudiants tindran un coneixement global de la fisiopatologia humana amb els signes i símptomes que les relaciona. A més a més, es farà una introducció de la farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Patologia Traumatológica (3159G03026)

S'estudiaran els trastorns del sistema locomotor, centrant-se en la seva etiologia, diagnòstic per imatges i fisiopatologia de regions específiques de l'esquena, membres superior i inferior. També s'estudiaran alguns tractaments quirúrgics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Atenció Sanitaria Básica (3159G03027)

Aquesta assignatura proporciona coneixements fonamentals sobre l’atenció integral centrada en el pacient, proporcionant als estudiants una informació general sobre una assistència sanitària bàsica i segura. El curs comença donant a conèixer els drets i les habilitats de comunicació interpersonal del pacient. A continuació, coneixerem els signes vitals, la primera resposta d’emergència i la curació de teixits, tant en contextos de malaltia com de trauma. Ens centrarem en l'equilibri i prevenció de les caigudes, la protecció personal, la higiene i l’ergonomia. S’adquiriran habilitats pràctiques mitjançant tallers sobre embenats, transferència de pacients no autònoms i tècniques bàsiques de suport a la vida.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Fisioteràpia en especialitats clíniques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques (3159G03016)

Els continguts van dirigits a identificar el tractament fisioterapèutic més apropiat en els diferents processos d'alteració, prevenció, i promoció de la salut així com en els procediments de procés i desenvolupament. Identificar la situació del pacient/usuari a través d'un diagnòstic de cures de fisioteràpia, planificant les intervencions, i avaluant la seva efectivitat en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals en ciències de la salut. Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica. Fisioteràpia en obstetrícia i urologia. Fisioteràpia geriàtrica. Fisioteràpia pediàtrica.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisioteràpia en Neurologia (3159G03020)

Aquesta asignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant coneixements sobre Fisioteràpia en Neurologia en un procés d'aprenantatge dinàmic, que permetrà la integració dels continguts teòrics i pràctics i el desenvolupament de les competències professionals específiques en l'àmbit de la Neurologia. Els estudiants també adquiriran els procediments de fisioteràpia característics aplicats al camp de la neurologia, que són essencials pel fisioterapeuta

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Fisioteràpia Cardiorespiratoria (3159G03021)

Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

ATM (Articulació Temporo-Mandibular) (3159G03022)

Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme. Patologia. Hàbits. Diagnosi a través de la imatge. Tractaments bàsics en alteracions de l'ATM. Treball interdisciplinari per al maneig de lesions de l'articulació temporomandibular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Legislació, salut pública i administració sanitària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària (3159G03023)

Es proposa des de la perspectiva d’equitat, analitzar l’impacte que tenen sobre la salut, els processos mediambientals, el treball, la educació, la alimentació... i com la epidemiologia, la vigilància de la salut, la protecció, prevenció i promoció poden millorar-la; identificant la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut de les comunitats. Deontologia i bioètica. Legislació vigent. Prevenció de riscos laborals. Administració i gestió dins el sistema sanitari.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Metodologia d'investigació en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia de la investigació en fisioteràpia (3159G03024)

Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut. Fonaments de la investigació científica. Característiques i etapes en la investigació. Problemes i objectius d'investigació. Revisió bibliogràfica. Hipòtesi i variables. Disseny de treballs de investigación.Obtención de dades en la investigació científica. Anàlisi de dades i interpretació de resultats.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Afeccions médico quirúrgiques II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Patologia Neurològica (3159G03028)

Introducció al trastorn del moviment i la marxa patològica d'origen neurògic, mitjançant el coneixement de la Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric, les Exploracions complementàries en Neurologia i les Malalties més rellevants infantils i de l'adult. Funcionament del sistema motor. Anàlisi de la marxa en alteracions neurològiques. Eines per al diagnòstic i el tractament de les diferents patologies neurològiques.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Patologia Cardiorespiratòria (3159G03029)

Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Patologia Reumatològica (3159G03030)

Els continguts d'aquesta assignatura proposen descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Pràcticum I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum I (3159G03037)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia. El desenvolupament de la professió en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials per integrar tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors, adquirits en totes les matèries.

OBobligatòria 18 A Aanual
B 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teràpia de l'Esport (3159G03034)

Aquesta assignatura es centrarà en l'avaluació biopsicosocial, el tractament i la gestió de lesions relacionades amb l'esport en atletes de tots els nivells i habilitats, amb un enfocament particular en la rehabilitació. Els estudiants aprendran a gestionar les lesions esportives de principi a fi. Es preveu que s'apliqui el coneixement previ de l'assignatura (com l'anatomia, la biomecànica, l'avaluació, la teràpia manual, la quinesioteràpia....), juntament amb l'exposició a un enfocament més detallat i especialitzat en les Tècniques de fisioteràpia en l´sport

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia (3159G03035)

En aquesta assignatura s’aprendrà a dissenyar i desenvolupar eines informàtiques interactives per ajudar al desenvolupament del fisioterapeuta dins la seva tasca laboral, englobant l’avaluació, el diagnosi i el tractament.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils (3159G03036)

En aquesta assignatura s’aprendrà a dissenyar i desenvolupar Apps de Fisioteràpia per a Dispositius Mòbils per ajudar al desenvolupament del fisioterapeuta dins la seva tasca laboral, englobant l’avaluació, el diagnosi i el tractament. A partir de l’anàlisi i la recerca al voltant de la importància i omnipresència de les TIC en la nostra quotidianitat, els estudiants hauran de idear una app que sigui significativament útil pel seu desenvolupament professional en qualsevol aspecte: gestió, terapèutic, organitzatiu, comunicatiu, etc. Per aconseguir-ho, adquiriran metodologia projectual específica de disseny, basada en el Design Thinking. I també coneixeran i incorporaran al seu disseny atributs de qualitat i usabilitat que permetin la millor experiència d’usuari (UX).

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia (3159G03040)

Les proves radiològiques son cada dia més importants per el diagnòstic, maneig i tractament de tota malaltia. Amb aquesta assignatura l´estudiant aprendrà d´una manera pràctica tota els conceptes essencials del diagnòstic per l´imatge que li seran útils per fe millor la seva feina com fisioterapeuta.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Anglès avançat per fisioteràpia (3159G03043)

L’assignatura es presenta amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat l’oprtunitat d’adquirir uns coneixements avançats de llengua anglesa (C1) específics pel desenvolupament del professional de fisioteràpia.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Pràcticum II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum II (3159G03038)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia. El desenvolupament de la professió en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials per integrar tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors, adquirits en totes les matèries.

OBobligatòria 30 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Treball de final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de Fi de Grau (3159G03039)

Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la fisioteràpia i/o les noves técnologies

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.