Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Identificació, detecció i desenvolupament del talent en esportistes joves. De la tecnificació a l’alt rendiment. L’assignatura aborda, partint dels coneixements previs dels alumnes i dels continguts treballats en les diferents assignatures, l’entrenament esportiu amb joves talents (tecnificació), des del període de formació fins al rendiment. Això engloba fonamentalment el període d’adolescència i segons les modalitats esportives oscil·la des dels (10-) 12 anys fins als (16-) 18. Els continguts de la matèria s’organitzen al voltant de dos grans eixos. D’una banda, el procés de detecció i identificació dels talents esportius. I, d’altra banda, tot allò relatiu al procés de desenvolupament d’aquests talents.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (5%), Anglès (25%)

Competències

 • Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Bases conceptuals i etapes de desenvolupament del talent: de la formació al rendiment esportiu.

          1.1. Talent esportiu: genètica o entrenament?

          1.2. La pràctica deliberada i l'especialització esportiva en edats primerenques.

          1.3. La pràctica intensiva: agents socials (família, amics, etc.) que hi intervenen i el seu paper determinant.

          1.4. Models d'organització de la carrera esportiva: carreres duals, plans de tecnificació i d'altres.

          1.5. Etapes del desenvolupament del talent esportiu i trets específics de la carrera esportiva dels joves en diferents especialitats.

2. Identificació i detecció de talents esportius.

          2.1. Establiment dels factors essencial del rendiment esportiu futur.

          2.2. Revisió d'aspectes bàsics de creixement i de maduración anatómica, fisiológica i psicològica.

          2.3. Parámetres antropomètrics i fisiològics i possibles mesures predictores del rendiment futur.

          2.4. Paràmetres relatius a les capacitats condicionals.

          2.5. Paràmetres coordinatius i d'aprenentatge i control del moviment: anàlisi de la finestra d'aprenentatge.

          2.6. Factors associats a la presa de decisions i al comportment tàctic.

          2.7. Paràmetres psicològics i de l'àmbit psicosocial.

          2.8. Eines per a la detecció dels talents: avaluació mèdica; tests i proves de camp específiques; control de l'entrenament i del comportament en competició.

3. Desenvolupament del talent esportiu: continguts i orientació de l’entrenament.

          3.1. Planificació i ordenació de l'entrenament al llarg de tot el període de tecnificació.

          3.2. Delimitació de les capacitats condicionals implicades en cada etapa i la seva evolució.

          3.3. Entrenament de les diferents capacitats condicionals segons l'etapa, la seva implicació, i els factors de rendiment de diferents especialitats esportives.

          3.4. L'entrenament i millora del control del moviment i del domini tècnic: estabilitat i variabilitat de la tècnica.

          3.5. Desenvolupament del pensament tàctic i de la presa de decisions.

4. Exemples de programes de tecnificació i de desenvolupament de talent de diferents especialitats esportives.

          4.1. Esports cíclics: ciclisme, natació, atletisme, rem.

          4.2. Esports acíclics: futbol, handbol, bàsquet.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 8,00 18,00
Elaboració individual de treballs 22,00 38,00 60,00
Lectura / comentari de textos 6,00 10,00 16,00
Prova d'avaluació 4,00 18,00 22,00
Sessió participativa 18,00 16,00 34,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Abbott, A., Button, C., Pepping, G-J., & Collins, D. (2005). Unnatural selection: Talent identification and development in sport. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 9(1), 61-88
 • Anderson, D., Magill, R.A., & Thouvarec, R. (2012). Critical periods, sensitive periods, and readiness for motor skill learning.. Dins Hodges, N., & Williams, M.A. (Ed.), Skill acquisition in sport. Research, theory and practice. (, p. 211-228). London: Routledge.
 • Armstrong, N. (2013). Developing of the elite young athlete. JPASPEX, 1(1), 1-8
 • Armstrong, N. (2018). Development of the youth athlete. London: Routledge.
 • Armstrong, N., & Barker, A. (2011). Endurance training and elite young athletes. Dins Armstrong, N., & McManus, AM. (Ed.), The elite young athlete (, p. 59-83). Basel: Karger.
 • Baker, J. (2003). Early specialization in youth sport: a requirement for adult expertise?. High Ability Studies, 14(1),
 • Barker, A.R., & Armstrong, N. (2011). Exercise testing elite young athletes. Dins Armstrong, N., & McManus, AM. (Ed.), The elite young athlete (, p. 106-125). Basel: Karger.
 • Baker, J., Cobley, S., Schorer, J., & Wattie, N. (2017). Routledge Handbook of Talent identification and development in sport. London: Routledge.
 • Bergeron, M.F. et al. (2015). International Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmen. British Journal of Sports Medicine, 49(), 843-851
 • Bjorndal, C.T., Luteberget, L.S., & Till, K., & Holm, S. (2018). The relative age effect in selection to international team matches in Norwegian . Plos One,,
 • Buekers, M., Borry, P., & Rowe, P. (2014). Talent in sports. Some reflections about the search for future champions. Movement & Sport Sciences,,
 • Collins, D., & MacNamara, A. (2018). Talent Development. A practitioner guide. London: Routledge.
 • Côté, J., Murphy-Mills, J., & Abernethy, B. (2012). The development of skill in sport. Dins Hodges, N., & Williams, M.A. (Ed.), Skill acquisition in sport. Research, theory and practice. (, p. 269-286). London: Routledge.
 • Ford, P., Ward, P., Hodges, N., & Williams, A.M. (2009). The role of deliberate practice and play in career progression in sport: The en . High Ability Studies, 20(1), 65-75
 • Gonçalves, C., Rama, L., & Figueiredo, A. (2012). Talent identification and specialization in sport: an overview of some unanswere. International Journal of Sports Physiology and Performance, 7(), 390-393
 • Handford, C., Davids, K., Bennett, S., & Button, C. (1997). Skill acquisition in sport: some applications of an evolving practice ecology. Journal of Sports Sciences, 15(), 621-640
 • Holt, N.L., et al. (2009). Youth sport parenting styles and practices. Journal of Sport & exercise Psychology, 31(), 37-59
 • Jürimäe, J., et al. (2007). Analysis of swimming performance from physical, physiological, and biomechanical. Pediatric Exercise Science, 19(), 70-81
 • Komar, J., Seifert, L., &Thouvarecq, R. (2015). What variability tells us about motor expertise: measurements and perspectives f. Movement & Sport Sciences,,
 • Lago-Peñas, C. et al. (2014). Relationship between performance characteristics and the selection process in yo. Journal of Human Kinetics, 40(), 189-199
 • LaPrade, R.F., et al. (2016). AOSSM Early Sport Specialization Consensus Statement. The Orthopedic Journal of Sports Medicine,,
 • Larsen, C., et al. (2013). Successful talent development in soccer: the characteristics of the environment. Sport, Exercise and Performance Psychology,,
 • Lidor, R., Côté, J., & Hackford, D. (2009). ISSP Position stand: to test or not to test? The use of physical skill test in t. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9(), 131-146
 • Lloyd, R.S., & Oliver, J.L. (2013). Strength and Conditioning for Young Athletes. London: Routledge.
 • Lorenzo, A., & Calleja-González, J. (2010). Factores condicionantes del desarrollo deportivo. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia.
 • Malina, R. et al. (2005). Maturity-associated variation in sport-specific skills of youth soccer players a. Journal of Sports Sciences, 23(5), 515-522
 • Malina, R. et al. (2015). Biological maturation of youth athletes: assessment and implications. British Journal of Sports Medicine, 49(), 852-859
 • Martindale, R., Collins, D., & Daubney, J. (2005). Talent development: A guide for practice and research within sport. Quest, 57(), 353-375
 • Matthys, SPJ., et al. (2012). The contribution of growth and maturation in the functional capacity and skill p. International Journal of Sports Medicine, 33(), 543-549
 • Pickering, C., & Kiely, J. (2017). Can the ability to adapt to exercise be considered a talent, and if so, can we t. Sports Medicine, 43(3),
 • Roman, M., Javet, m., & Fuchslocher, J. (2017). Coaches' eye as a valid method to assess biological maturation in youth elite so. Talent Development & Excellence, 9(1), 3-13
 • Scharfen, H.E., & Memmert, D. (2019). The relationship between cognitive functions ans sport-specific motor skills in . Frontiers in Psychology,,
 • Rowland, T.W. (2005). Children's exercise physiology (2ª). Champaign: Human Kinetics.
 • Sieghartsleitner, R., et al. (2019). Sicence or coaches' eye?- Both! Beneficial collaboration of multidimensional mea. Journal of Sports Sciences and Medicine, 18(), 32-43
 • Tonson, A., et al. (2008). Effect of maturation on the relationship between muscle size and force productio. Medicine & Science in Sports & Exercise,,
 • Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A.M., & Philippaerts, R.M. (2008). Talent identification and Development Programs in Sport. Current models and futu. Sports Medicine, 38(9), 703-714

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1 Prova escrita individual. Realització de prova escrita individual d'acord amb els requeriments de forma i contingut establerts. 40
AVC2 Treball en grup petit. Elaboració i desenvolupament d'un treball, exposició durant el curs i entrega, d'acord amb els requeriments donats a l'inici del curs. 40
AVC3 Treballs individuals. Resum i anàlisi crítica d’un article, relacionant la informació del mateix amb els diferents continguts treballats a classe. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
És imprescindible aprovar cada una de les parts per poder fer mitjana de la nota.
Totes les proves d'avaluació han de complir amb els requeriments establerts en contingut i forma, d'acord amb el que s'indiqui a classe.
AVC1 i AVC3 són activitats recuperables. AVC2, no és recuperable.

AVALUACIÓ FINAL.
Examen d’avaluació final que inclou les activitats recuperables i tots els continguts de la matèria (100%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne NO PRESENTAT aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Dominar les característiques antropomètriques i fisiològiques i de creixement corporal fonamentals en aquesta etapa de joventut, així com l’impacte de l’entrenament esportiu intensiu en les mateixes.
OA2.- Establir criteris de detecció i selecció de talents en diferents especialitats esportives, així com comprendre amb profunditat les dades provinents d’altres especialistes (metge de l’esport, psicòleg, etc.) que els permeten prendre decisions en el procés.
OA3.- Identificar i entendre la profunditat i complexitat del fenomen de l’entrenament intensiu amb joves, especialment en relació a la vida acadèmica, la família i d’altres agents socials fonamentals.
OA4.- Planificar, programar i desenvolupar plans d’entrenament complets, incloent-hi les eines i mesures de control de l’evolució dels esportistes, considerant tots els elements implicats: control del moviment, domini tàctic (quan sigui pertinent), desenvolupament de les capacitats condicionals, i control de la planificació.
OA5.- Elaborar tasques d’entrenament ajustades als requeriments de la tecnificació esportiva en cadascuna de les seves etapes.
OA6.- Analitzar amb profunditat els diferents aspectes problemàtics que envolten l’entrenament amb joves talents (p.e. especialització precoç, acceleració dels processos d’entrenament, etc.).

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 1
 • Esports individuals
 • Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Readaptació a l'esforç
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.