Study > Procedures, regulations and fees > Procedures > Details
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Estudia a la UdG

Avaluació anticipada per finalització d’estudis

Grau / Màster

Els estudiants als quals restin un màxim de 30 crèdits per completar un ensenyament poden sol·licitar a la secretaria acadèmica corresponent, en qualsevol moment del calendari acadèmic, avançar el període de convocatòria de qualificació de les assignatures pendents, per poder finalitzar abans els estudis.

Característiques

Àmbit
Acadèmic
Format
Telemàtic

Sol·licitud

Qui

Per poder sol·licitar l’avançament caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis i haver-se matriculat dels crèdits pendents, amb l’excepció del treball final de grau i de les pràctiques externes, en la convocatòria anterior, i que en aquesta haguessin estat avaluats amb una qualificació de no superat. Si es compleixen aquestes condicions, la petició s’acceptarà automàticament.

On

La sol·licitud es formalitza en línia, a través de l'apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa de la UdG.

Quan

El termini de sol·licitud s’estableix en el calendari acadèmic de cada curs.

Com

Per formalitzar la sol·licitud cal accedir a l'apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, iniciar el tràmit genèric "Sol·licitud a l'administració", triar l'opció "Avaluació i qualificació" i especificar de quina o quines assignatures es sol·licita l'avaluació anticipada.

Preu

Gratuït.

Observacions

L’avaluació anticipada consistirà en l’avaluació única definida en el disseny de l’assignatura. Els resultats de l’avaluació, les reclamacions i les revisions es regiran pel que s’estableix per a la resta d’avaluacions.

Els estudiants que hagin sol·licitat avaluació anticipada per finalització d’estudis no perden el dret d’assistir a les classes ordinàries de les assignatures en què estan matriculats, però no tindran dret a una nova avaluació de les assignatures ja avaluades dins del mateix curs acadèmic.

Resolució

Qui

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és, en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents integrats a la Universitat de Girona, el degà o director d’aquests centres, i en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents adscrits o vinculats a la Universitat de Girona, el degà delegat o director delegat d’aquests centres.

Com

Un cop completat el tràmit, l'estudiant rep una notificació electrònica amb un enllaç a la resolució de la sol·licitud.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

 

Documentació

Normativa
Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.