Study > Procedures, regulations and prices > Regulations . Change of studies
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Study at the UdG

Change of studies

Regulations on changing studies to another course that shares a minimum of 30 credits in the first year

Approved by the Governing Council in session no. 3/11, of 31 March 2011 (eBOU-167 ), and amended by the Governing Council in sessions no. 4/2014, of 29 May 2014 (eBOU-646), and no. 3/2017, of 4 April 2017 (eBOU 985)

Document

Preàmbul

La Universitat de Girona va aprovar la Normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de trenta crèdits reconeguts en la sessió del Consell de Govern núm. 5/10, de 3 de juny de 2010 (modificada en la sessió del Consell de Govern núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010), per donar resposta al requeriment del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24/11/2008), que determina que els consells de govern de les universitats establiran els criteris que permetin la resolució rectoral de les sol·licituds d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris espanyols o estrangers iniciats, amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l’estudi en què se sol·liciti l’admissió. 

D’altra banda, el decret que fixa per a cada curs acadèmic els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya ha anat establint que per a la convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits caldrà abonar un percentatge de la matrícula, i determinant que “els i les estudiants estaran exempts d’abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l’autorització del Consell Social”. 

El fet que alguns estudis de grau de la Universitat de Girona comparteixin un bon nombre de crèdits de primer curs perquè s’inscriuen en una trajectòria curricular comuna, en què es cursen les mateixes assignatures, amb els mateixos codis, aconsella discriminar els procediments per a la resolució del canvi d’estudis d’expedients d’estudiants que procedeixen d’estudis que es troben en aquest cas i els de la resta d’estudiants amb expedients que poden contenir crèdits superats susceptibles de ser reconeguts, però no idèntics. 

En virtut de tot això, aquesta normativa estableix els procediments per determinar les places que s’oferiran per a aquest tipus d’accés i per resoldre les sol·licituds d’admissió que es presentin.

Article 1. Determinació dels estudis afectats i oferta de places

Per a cada curs acadèmic, i a proposta del degà o director del centre docent, s’identificaran els estudis susceptibles d’admetre estudiants per aquesta modalitat i el nombre de places disponibles per a cada estudi. Aquesta proposta se sotmetrà a aprovació de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants el mes de febrer, d’acord amb el que estableix el Reglament de les comissions delegades del Consell de Govern de la Universitat de Girona. Aquest acord s’haurà de fer públic abans del 31 de maig de cada any.

El mínim de crèdits compartits a primer curs, en virtut del que estableix el RD 1892/2008 esmentat, és de trenta, tenint en compte que la compartició ha de ser identificable pels codis idèntics de mòdul o assignatura.

Article 2. Requisits exigibles

Els estudiants d’un estudi que comparteix el mínim de crèdits establerts en aquesta normativa amb un altre estudi de la UdG podran sol·licitar el trasllat del seu expedient acadèmic a aquest segon estudi, sempre que hagin superat tots els crèdits de primer curs que comparteixin ambdós estudis.

Article 3. Període i lloc de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds serà del 15 al 30 de juny. Les sol·licituds s’adreçaran a les secretaries acadèmiques dels centres docents mitjançant un imprès de sol·licitud específic, que podrà ser un formulari electrònic, en els termes que estableixi la UdG.

Pel fet que necessàriament els sol·licitants són estudiants de la UdG i que les actuacions que s’han de tenir en compte consten en l’expedient acadèmic corresponent no caldrà que els estudiants aportin cap documentació.

Totes les sol·licituds es podran resoldre fins al 10 de juliol de cada any.

Article 4. Resolució i adjudicació de places

D’acord amb el que estableixen els articles 56 i 57 del Reial decret 1892/2008, l’admissió d’estudiants per la via que regula aquesta normativa es resoldrà per resolució rectoral.

En cas que el nombre de sol·licituds d’admissió que hagin superat els requisits establerts sigui inferior al nombre de places d’oferta específica, s’assignarà una plaça a tots els sol·licitants.

En cas contrari, els expedients de sol·licitud s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient acadèmic i s’assignaran places per un nombre igual al de les places en oferta.

Els sol·licitants sense plaça assignada quedaran en llista d’espera per l’ordre establert en aquest procés.

L’adjudicació de places es farà pública l’endemà de la resolució als centres docents amb titulacions implicades.

Article 5. Matrícula

Els estudiants admesos hauran de matricular-se en les dates previstes del mes de juliol per a estudiants de nou accés de primera preferència, d’acord amb les normes de matrícula vigents a la UdG.

Si l’estudiant admès no formalitza la seva matrícula en les dates previstes, la Universitat entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

Les assignatures superades en l’estudi de procedència que també siguin assignatures de l’estudi de destinació s’incorporaran al nou expedient acadèmic sense cap més tràmit, mantenint la qualificació obtinguda. Només tindran aquesta consideració les assignatures que s’identifiquin amb el mateix codi, però serà possible el reconeixement acadèmic d’altres assignatures superades, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau de la UdG. En aquest cas, els estudiants hauran de satisfer l’import establert per al reconeixement de crèdits en el decret de preus vigent.

Disposició transitòria única. Estudis afectats

En l’annex figura la llista dels estudis que compleixen les condicions determinades en aquesta normativa per al curs acadèmic 2017-2018.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta normativa modificada entrarà en vigor el curs acadèmic 2017-2018.

Annex. Estudis de grau que es consideren afins als efectes d'aquesta normativa

ACTUALITZAT PER AL CURS 2021-2022
Facultat d’Educació i Psicologia
Els graus en Mestre entre ells.
Els graus en Pedagogia i en Treball Social.
Facultat de Lletres
Tots els graus de la facultat entre si.
Facultat de Ciències
Tots els graus de la facultat entre si.
Facultat de Dret
Tots els graus de la facultat entre si.
Escola Politècnica Superior
Els graus en Enginyeria Agroalimentària i en Innovació i Seguretat Alimentària entre si.
Els graus en Enginyeria Elèctrica, en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, en Enginyeria Mecànica, en Enginyeria Química i en Enginyeria Biomèdica entre si.
Els graus en Estudis d’Arquitectura i en Arquitectura Tècnica i Edificació entre si.
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Tots els graus de la facultat entre si.

 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.