Study > Procedures, regulations and fees > Regulations > Admission and enrolment on the over-50s educational programme
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Study at the UdG

Education for the over-50s

Admission and enrolment regulations for participants in the UdG’s University Education program for the over-50s

Approved by the Governing Council in session no. 10/09, of 17 December 2009 (AGREEMENT), and amended by an agreement of the Governing Council reached at its session 3/2019 of 2 May 2019 (eBOU-1545)

1. Estructura acadèmica del programa

El programa es configurarà com un pla d’estudis virtual que contindrà les assignatures que permeten la matrícula d’aquests estudiants. Correspon a la direcció del programa establir, d’acord amb la direcció dels centres docents, quines són aquestes assignatures. Per tal de fer possible la gestió dels expedients acadèmics dels participants en el programa les assignatures que s’hi incorporin no podran donar-se de baixa del pla d’estudis virtual, sense que això vulgui dir que calgui continuant mantenint-les en oferta.

La direcció del programa notificarà les incorporacions d’assignatures al Gabinet de Planificació i Avaluació per tal que s’actualitzi el sistema d’informació acadèmica de la UdG que ha de permetre la gestió dels expedients.

Tot i que s’estableixin uns itineraris formatius i relacionats amb les diverses titulacions que s’imparteixen a les Facultats i Escoles de la UdG, el pla d’estudis no els recollirà per tal d’afavorir la possibilitat de cursar assignatures assignades a itineraris diversos. El fet que la matrícula serà obligatòriament tutoritzada n’assegura l’adequació i fa innecessària aquesta definició.

No obstant això, per no desvirtuar la finalitat del programa, també en relació amb els recursos esmerçats, s’estableix que no es podran obtenir els 240 crèdits corresponents a un estudi que doni lloc a un títol oficial superats en un expedient acadèmic, i per això s’estableix un límit de 180 crèdits superats per a un estudi de 240 crèdits. En el cas d’un estudi de 180 crèdits, el límit del programa és de 120 crèdits.

2. Accés

La finalitat del programa fa que no s’hagin de considerar els requisits habituals per a l’accés a titulacions que condueixin a títols oficials i que no hi hagi requisits acadèmics previs.

Els sol·licitants han d’acreditar l’únic requisit de ser majors de 50 anys en el moment d’inici del curs acadèmic en el qual sol·liciten accedir al programa.

En la sol·licitud, però, hauran de declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la direcció del programa. Prèviament a l’assignació de la plaça, la direcció mantindrà una entrevista amb cada candidat per determinar i orientar la capacitat de seguiment del programa i l’itinerari recomanat.

El director del programa resoldrà les sol·licituds d’admissió, les notificarà als estudiants i al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants per tal que s’obri l’expedient acadèmic corresponent.

La resolució favorable, que comporta el reconeixement de la condició d’estudiant del programa, tindrà en compte el límit de 180 crèdits establert en el punt 1, que es controlarà en les tutories de matrícula corresponents.

Els estudiants del programa reben la docència i són avaluats com la resta d’estudiants i poden obtenir una certificació acadèmica acreditativa de les matèries cursades. També gaudeixen dels mateixos drets i serveis que la resta d’estudiants, tret dels de representació i participació derivats de la condició d’estudiant de ple dret.

Només es poden expedir certificacions un cop comprovada la liquidació dels drets de matrícula corresponents.

3. Matrícula

La matrícula dels estudiants del programa es durà a terme mitjançant un procediment especial que requereix la tutoria prèvia i la participació del director del programa, que traslladarà les sol·licituds de matrícula tutoritzades al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants per tal de formalitzar-les adequadament. Pel fet que aquests estudiants poden optar als mateixos serveis que s’ofereixen a la resta d’estudiants, les sol·licituds de matrícula hauran de contemplar aquests extrems.

Els preus per crèdit els determina i actualitza anualment el Consell Social de la Universitat. Correspondrà aplicar els preus per la resta de conceptes obligatoris que han de satisfer els estudiants de titulacions oficials, llevat del corresponent a materials de matrícula, pel fet que no se’n produeixen específicament per a aquest programa. També han de subscriure obligatòriament l’assegurança contra accidents.

El fet que la matrícula comporta la tutoria obligatòria fa innecessari establir conseqüències de l’abandonament. Si un estudiant deixa de matricular-se un o més cursos i vol reprendre l’activitat, la tutoria determinarà si n’accepta la sol·licitud o no.

Els estudiants no podran matricular més de 40 crèdits per curs acadèmic. Per poder donar resposta a excepcionalitats, aquest control se situa en la tutoria obligatòria sense establir-lo en els sistemes de gestió.

Disposició final única. Entrada en vigor

La present normativa d’accés i matrícula per als participants en el programa de formació universitària per a majors de 50 anys de la UdG entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UdG.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.