Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA PLANAS I LLADO  / PERE SOLER MASO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 9-12:30 04

Altres Competències

 • Conèixer la reflexió teòrica i els plantejaments que fonamenten el treball educatiu des de l’Animació Sociocultural.
 • Conèixer els principals sectors i modalitats d’Animació Sociocultural i saber valorar críticament els principals programes que s’hi realitzen.
 • Saber dissenyar un programa d’Animació Sociocultural a partir de l’anàlisi d’una realitat concreta.
 • Entendre i saber aplicar l'Animació Sociocultural com una metodologia d'intervenció de l'educador social en diferents projectes educatius
 • Conèixer i dominar les principals fonts de documentació en Animació Sociocultural.
 • Projectar l'animació sociocultural com una tasca comunitària i alhora relacionar les funcions de l'animador amb el treball en xarxa.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: CONTEXT HISTÒRIC I FONAMENTS TEÒRICS DE L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa proposem conèixer el marc històric i teòric que dóna sentit i explica l’ASC en l’actualitat. Es pretén que l'alumne/a adquireixi els coneixements teòrics que li permetin fonamentar, definir i concretar l'objecte i la finalitat de l'animació sociocultural.

          1.1. El context d’emergència, els antecedents i el desenvolupament de l’Animació Sociocultural

          1.2. L’Animació Sociocultural en l’actualitat. El concepte d’ASC. Serveis, equipaments i programes d’ASC. Paradigmes i models d’intervenció en ASC. La formació en ASC i l’educador social com ASC.

          1.3. La dimensió social, cultural i educativa de l’Animació Sociocultural. L’ASC segons els objectius que persegueix. Diferents criteris en la classificació d’àmbits i modalitats d’ASC. El desenvolupament comunitari. L’ASC i gestió cultural. L’ASC com una pràctica educativa.

2. UNITAT FORMATIVA 2: RECURSOS PER AL DISSENY I LA INTERVENCIÓ EN PROGRAMES I PROJECTES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa es treballen les diferents parts que configuren un programa d’ASC i la manera d'estructurar el contingut de la nostra intervenció. L'objectiu és adquirir els coneixements bàsics que permetin als/les alumnes poder dissenyar un programa d'ASC, entendre la seva aplicació i avaluació, així com conèixer i saber aplicar també diferents tècniques

          2.1. El disseny de programes i projectes d’ASC. Programació i planificació. Tipologies de projectes. De l'estudi de l'entorn a l'elaboració del diagnòstic. Dels objectius del programa a l'organització i planificació de les activitats. L'avaluació de programes i projectes socioculturals.

          2.2. Tècniques i recursos per a l’Animació Sociocultural. Tipologies, possibilitats i límits de les tècniques en l’ASC. Utilitat i aplicació. Tècniques de coneixement i comunicació. Tècniques d’animació del treball en equips. Tècniques d’animació de grups i ambients.

3. UNITAT FORMATIVA 3: SECTORS I MODALITATS D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL: Aquesta unitat formativa analitza els principals sectors i àmbits de l’ASC. Pretén presentar les principals experiències i intervencions que es donen en els diferents sectors d’ASC analitzant el treball que des de l’ASC es fa en diferents grups d’edat i col·lectius socials.

          3.1. Polítiques municipals a Catalunya durant eles ajuntaments democràtics. Per entendre l’evolució i la situació actual dels programes, serveis i institucions d’ASC que existeixen actualment a Catalunya, s’introduirà l’evolució de les polítiques que han desenvolupat els ajuntaments democràtics a Catalunya.

          3.2. La intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. El temps lliure i l’oci. De la utopia de la civilització de l’oci o a l’oci com a negoci. Els principis pedagògics i orientacions per a la intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. Programes i serveis de lleure infantil. Principals entitats del sector.

          3.3. Les polítiques de joventut i l’Animació Sociocultural per a joves. Els joves com a grup social. Serveis i programes de joventut. De les polítiques de lleure a les polítiques integrals de joventut. L’associacionisme juvenil.

          3.4. L’Animació Sociocultural en l’àmbit comunitari i els programes de foment de la pràctica artística i cultural. La comunitat com objecte d’intervenció de l’ASC i el desenvolupament comunitari. El concepte i les implicacions de la ciutat educadora. Els programes i els equipaments especialitzats en el foment de l’art i la cultura. Participació i experiències de participació ciutadana.

          3.5. L’Animació Sociocultural en la tercera edat.L’ASC com a teràpia contra l’envelliment. Els programes i serveis per a les persones grans. Alternatives a la institucionalització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 1,00 25,00 26,00
Sessió participativa 70,00 70,00 140,00
Sortida de camp 4,00 24,00 28,00
Treball en equip 11,00 33,00 44,00
Total 86,00 152,00 238

Bibliografia

 • Animación sociocultural : teorías, programas y ámbitos (1997). Barcelona: Ariel.
 • Barbero, J. Manuel, Cortès, Ferran (cop. 2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza.
 • Bonet, Ll; Castañer, X; Font, J. (ed.) (2001). Gestiópn de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002). La Animación sociocultural, : una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza.
 • Cembranos, Fernando, Montesinos, David H, Bustelo, María (1999). La Animación sociocultural, : una propuesta metodológica (7ª ed). Madrid: Popular.
 • Cid Fernández, Xosé Manuel (2007). Educación social, animación sociocultural y desarrollo comunitario. Vigo: Universidade Vigo. Catàleg
 • Elizasu Miguens, Carolina (2001). La Animación con personas mayores (4ª ed). Madrid: CCS.
 • Escudero, José (cop. 2004). Análisis de la realidad local, : técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural. Madrid: Narcea.
 • Gillet, J-C. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona: Graó.
 • Montes i Sala, Pep (cop. 2000). Les Polítiques de joventut en els municipis petits i mitjans. Barcelona: Diputació de Barcelona, Oficina del Pla Jove.
 • Nogueiras Mascareñas, Luis Miguel (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario, : descripción de un modelo. Madrid: Narcea.
 • Pérez Serrano, G; Pérez de Guzmán, M.V. (2006). Qué es la animación sociocultural. Madrid: Narcea ediciones.
 • Sáez Carreras, Juan (1997). Tercera edad y animación sociocultural. Madrid: Dykinson.
 • Sarrate, Ma Luisa (coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. Madrid: UNED.
 • Úcar, X; Llena, A. (Coords) (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Grao.
 • Vega, M. del Carmen (cop. 1997). La Animación sociocultural en el ámbito rural. Madrid: Celeste.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PA 1: Treball compartit entre les assignatures troncals i obligatòries del primer curs, l'objectiu del qual és aprofundir en el coneixement d'un àmbit d'intervenció de l'educador/a social.
Detecció de necessitats i formulació del diagnòstic sociocultural d'un municipi concret assignat pel professor. Data de lliurament 12 de gener del 2009.
L'avaluació d'aquest treball equivaldrà a un 15% de la nota final de l'assignatura.
Disseny, execució i realització d'un projecte de dinamització de l'entorn universitari que s'haurà d'implementar durant el segon semestre.Presentació del disseny el dia 9 de març i presentació de l'avaluació el dia 18 de maig. L'avaluació d'aquest treball equivaldrà a un 35% de la nota final de l'assignatura. Es realitzarà a partir de l'avaluació dels dos documents escrits i la participació i implicació en la realització del projecte.
Per a l’avaluació dels documents escrits es tindran en compte els següents criteris:
• La presentació formal del document escrit (ortografia i sintaxi)
• La coherència interna de tot el document.
• L’organització i planificació realitzada durant tot el procés (disseny i execució)
• La idoneïtat de les accions escollides per a la dinamització i la seva argumentació
• La capacitat de treball en xarxa realitzada pel grup
• La capacitat dinamitzadora i organitzativa dels membres del grup
• L’avaluació i valoració de les tasques que realitzi el grup
Presentació individual escrita i oral d'un projecte o d'una experiència pràctica d'animació sociocultural. Debat i contrastació amb una comissió d'avaluació formada pels dos professors de l'assignatura. L'exercici representa un 50 % de la nota final de l'assignatura. L'avaluació es realitzarà a partir de:
a) La presentació escrita d'un document de 3 o 4 pàgines en el que s'expliqui, s'argumenti i valori de forma resumida un projecte o experiència d'animació sociocultural.
b) Debat amb la comissió avaluadora a partir del contingut del projecte o experiència presentada.
c) Debat amb la comissió avaluadora sobre altres continguts del temari treballats a l'assignatura.
Assistència i participació en les sessions de classe i en les exercicis i pràctiques que s'hi pugin realitzar. L'assistència a les classes i a les pràctiques és obligatòria. En cas que l'estudiant no pugui assistir a un mínim del 80 % de les sessions, no podrà optar al sistema d'avaluació plantejat. En aquest cas l'avaluació es realitzarà a partir d'un examen final.

Qualificació

L'avaluació dels estudiants es realitzarà a partir dels següents paràmetres, amb el benentès que per poder superar l’assignatura caldrà aprovar cada una de les parts per separat:
a) Un exercici vinculat al treball compartit de les assignatures de primer curs que consistirà en un treball de detecció de necessitats i la formulació del diagnòstic sociocultural d'un municipi. L'avaluació equivaldrà a un 15 % de la nota final de l'assignatura.
b) El disseny, execució i realització d'un projecte de dinamització a l'entorn universitari. La seva avaluació equivaldrà a un 35 % de la nota final de l'assignatura.
c) Un exercici individual escrit i oral d'un projecte o experiència pràctica d'animació sociocultural i el debat amb la comissió avaluadora. L'avaluació d'aquest exercici equivaldrà a un 50% de la nota final de l'assignatura.
d) L'assistència i la participació en les classes.
e) Les pràctiques transversals de la diplomatura (requisit necessari per superar l’assignatura)

L'assistència a les classes és obligatòria. En cas que l'estudiant no pugui assistir a un mínim del 80% de les sessions no podrà optar al sistema d'avaluació plantejat. En aquest cas l'avaluació es realitzarà a patir d'un examen final.

Observacions

L'assignatura preveu una sortida de treball de dos dies que es realitzarà el dijous 23 i el divendres 24 d'octubre. El programa, contingut i horari detallat es concretarà els primers dies de curs.

Assignatures recomanades

 • Didàctica general
 • Elaboració de projectes en educació social
 • Introducció als àmbits de l'educació social
 • Tècniques i recursos per a la dinamització de grups en educació

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.