Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció a les desigualtats socials en salut.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Mariona Pons Vigués
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut

Altres Competències

 • Conèixer les diferents aproximacions al concepte de salut i els diferents models conceptuals de determinants de la salut.
 • Entendre què són els determinants socials de la salut.
 • Entendre el concepte de desigualtat en salut, les seves característiques i els principals eixos de desigualtat en la nostra societat.
 • Conèixer les estratègies per incorporar els determinants socials de la salut i les polítiques i intervencions per abordar les desigualtats en les intervencions de salut pública.
 • Conèixer els principals treballs realitzats sobre desigualtats socials en salut, tant en el nostre àmbit com a nivell internacional.
 • Explorar les eines i recursos que faciliten la investigació i la intervenció sobre les desigualtats socials en salut
 • Aprendre els aspectes metodològics de la avaluació d’intervencions i polítiques en salut pública

Continguts

1. Introducció a les desigualtats socials en salut.

2. Les desigualtats en salut segons posició socioeconòmica.

3. El territori com a determinant de les desigualtats. Privació i salut.

4. Les desigualtats de gènere i les diferències de sexe en la salut.

5. El treball com a determinant de les desigualtats: el treball remunerat i el treball domèstic i familiar.

6. Les desigualtats en salut en poblacions específiques: població immigrant, població infantil i a la tercera edat.

7. Les polítiques i les intervencions per disminuir les desigualtats en salut.

8. Avaluació de polítiques i intervencions en salut pública.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 10,00 0 0 10,00
Elaboració individual de treballs 0 15,00 0 15,00
Sessió expositiva 15,00 0 0 15,00
Sessió participativa 15,00 0 0 15,00
Treball en equip 10,00 35,00 0 45,00
Total 50,00 50,00 0 100

Bibliografia

 • Bacigalupe A et al. (2009). Health impact assessment: a tool to incorporate health into non-sanitary interve. Gac. Sanit.,,
 • Benach J et al. (2013). A new typology of policies to tackle health inequalities and scenarios of impac. J Epidemiol Community Health,,
 • Benach J, Muntaner C (2005). Aprender a mirar la salud: como la desigualdad social daña nuestra salud. Barcelona: El Viejo Topo.
 • Borrell C, Artazcoz L (2008). Las políticas para reducir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, 22(5), 465-473
 • CSDH (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. WHO.
 • Domingo-Salvany A, et al (2014). Proposals for social class classification based on the Spanish National Classifi. Gac. Sanit.,, . Recuperat , a https://www.gacetasanitaria.org/es-propuestas-clase-social-neoweberiana-neomarxista-articulo-S0213911112003457?referer=buscador
 • Font-Ribera L et al (2014). The study of social inequalities in child and adolescent health in Spain. Gac. Sanit.,, . Recuperat , a https://www.gacetasanitaria.org/es-el-estudio-desigualdades-sociales-salud-articulo-S0213911114000053?referer=buscador
 • Galobardes B et al. (2006). Indicators of socioeconomic position (part 1). J Epidemiol Community Health, 60(1), 7-12
 • López MJ et al. (2011). [Evaluative designs in public health: methodological considerations]. Gac. Sanit., 25(1), 9-16
 • Machón M, et al. (2020). Desigualdades socioeconómicas en la salud de la población mayor en España. Gac. Sanit.,, . Recuperat , a https://www.gacetasanitaria.org/es-desigualdades-socioeconomicas-salud-poblacion-mayor-articulo-S0213911119301785?referer=buscador
 • Marmot M (2005). Social determinants of health inequalities. Lancet , 365(9464), 1099-1104
 • Marmot M; Commission on Social Determinants of Health (2007). Achieving health equity: from root causes to fair outcomes. Lancet,, 370(9593), 1153-1163
 • Marmot M (2015). The Health Gap. The challenge of an unequal world. Bloomsbury.
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España. (2015). Avanzando hacia la equidad. Propuestas de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 • Padilla J & Gullón P (2020). Epidemiocracia. Salud pública, política e ideología en tiempos de epidemia. Capitan Swing.
 • Ruiz Cantero M.Teresa (2019). Perpectiva de genero en medicina. Fundació Dr Antoni Esteve.
 • Segura del Pozo, J. (2013). Desigualdades Sociales en salud: conceptos, estudios e intervenciones (1980-2010). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
 • Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut. Recuperat , a http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/publicacions/eines-per-a-la-planificacio-de-salut/guia_intro_planificacio_salut_definitiu.pdf
 • Mujer y Salud. (2020). Recuperat , a https://amf-semfyc.com/web/revistas_ver.php?id=176
 • La Parra D; Gil D; Vives C (2021). Sociedad y Salud. Editorial Síntesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració i presentació oral d'un treball en grup sobre una intervenció per reduir les desigualtats i la seva avaluació L’objectiu és dissenyar una política o intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’una hora per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. Aquesta activitat val un 50% de la nota de l’assignatura. S’avaluarà tant el contingut del treball, l’adquisició de coneixements del tema, les lectures realitzades, la claredat de l’exposició, el treball en grup i la reflexivitat durant el procés d’aprenentatge. 50
Participació activa durant les sessions teòriques i pràctiques Aquesta participació activa significa un 15% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que només assisteixen a classe però no pregunten o participen activament en els debats, exercicis, etc. tenen un 7 com a màxim. Els alumnes més actius durant les classes i en la resolució dels exercicis pràctics poden optar a tenir 10 punts en aquest criteri. 15
Exercici sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en una intervenció o política de salut Es tracta d’analitzar críticament com s’ha incorporat la perspectiva de gènere en una intervenció o política de salut. L’alumnat pot escollir la intervenció o política pública que vulgui per fer la reflexió o comentari reflexiu (màxim 4 pàgines). És un exercici escrit individual, s’ha d’entregar a través de l’aula virtual i s’avaluarà seguint la rúbrica 25
Assistència Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada. 10 No

Qualificació

L’avaluació del curs és continuada al llarg de tota l’assignatura i es basa en els següents aspectes:

1.Assistència a classe (assistència mínima a 4 sessions). Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada.

2.Participació activa durant les sessions teòriques i pràctiques. Aquesta participació activa significa un 15% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que només assisteixen a classe però no pregunten o participen activament tenen un 7 com a màxim. Els alumnes més actius durant les classes, els debats i en la resolució dels exercicis pràctics poden optar a tenir 10 punts en aquest criteri.

3.Realització i entrega d'un exercici sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en una intervenció o política de salut. És un exercici de reflexió individual i significa un 25% de la nota de l’assignatura. S’entregarà mitjançant l’aula virtual i la data límit és el darrer dia de classe.

4.Realització i presentació d’un treball grupal. L’objectiu és dissenyar una política o intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’una hora per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. Aquesta activitat val un 50% de la nota de l’assignatura. S’avaluarà tant el contingut del treball, l’adquisició de coneixements del tema, les lectures realitzades, la claredat de l’exposició, el treball en grup i la reflexivitat durant el procés d’aprenentatge.

A l’aula virtual de l’assignatura hi ha la guia docent de l'assignatura on s'explica de forma detallada l’avaluació de l’assignatura i els criteris d’avaluació de cada activitat avaluable.

Cada alumne haurà d’entregar l'activitat avaluable i la presentació del treball grupal a la carpeta corresponent de l’aula global, encara que aquests hagin estat elaborats en grup. Els fitxers es penjaran amb un nom d’arxiu en el qual constarà el primer cognom i després el no. En les activitats realitzades en grup, a l’interior del document es farà constar el nom de totes les persones del grup.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'alumnat no hagi seguit l'avaluació continuada ni l'avaluació única.

Avaluació única:
Aquelles persones que no es vulguin atendre a l'avaluació continua podran sol·licitar l'avaluació única durant la primera setmana de l'assignatura seguint els procediments establerts per la facultat.

Aquesta avaluació única avaluarà la adquisició de coneixements i competències pràctiques. Es tractarà de presentar els exercicis resolts els exercicis que es desenvolupin en cada sessió, l'exercici sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en una intervenció o política de salut, i elaborar el treball sobre una intervenció per reduir les desigualtats i la seva avaluació de forma individual i per escrit (no grupal ni presentació oral com a l'avaluació continuada).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es poden sol·licitar tutories individuals o grupals, tant presencials o virtuals, durant les classes presencials o bé a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Existeixen diferents vies de comunicació entre les estudiants i la professora:
- Durant les sessions presencials
- Correu electrònic
- Tutories individuals o grupals, tant presencials com virtuals
- Fòrum d'avisos i noticies del Moodle

Observacions

Per participar en aquest curs, no es sol·liciten coneixements previs sobre el tema, però sí una actitud oberta, flexibilitat i capacitat reflexiva, actituds bàsiques per treballar en el camp de les desigualtats socials en salut.

ALTRES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL MÀSTER:
Competència Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): “Comprèn la relació entre els ODS i la salut de les persones”.

Resultats d’aprenentatge:
- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats que desenvolupa.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que la situació sanitaria no permeti la realització de classes presencials, les sessions de l'assignatura es realitzaran de forma virtual en els mateixos dies i horaris establerts que les classes presencials. El temari i els exercicis de l'assignatura seran els mateixos.

Modificació de l'avaluació:
L'adaptació virtual de l’assignatura no implica cap canvi en els criteris d'avaluació i la ponderació de les activitats descrites en el disseny original.

Tutoria i comunicació:
La via de comunicació principal serà virtual. Es poden sol·licitar tutories virtuals, tant individuals com grupals a través de les sessions virtuals o del correu electrònic. Altres vies de comunicació son el correu electrònic, el fòrum d'avisos i noticies del Moodle, etc.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.