Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció a les malalties cardiovasculars i mort sobtada cardíaca.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Oscar Campuzano Larrea  / Sara Pagans Lista  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein  / Marcel Verges Aiguaviva
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica)
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides
  • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes
  • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular

Continguts

1. Estructura i funcionament del sistema cardiovascular. Cor i vasos sanguinis. Introducció a l'electrocardiograma (ECG). Malalties cardíaques i cardiovasculars. Patologies cardíaques simples i complexes. Infart de miocardi. Defectes congènits. Arítmies. Mort sobtada cardíaca. Diferències de gènere en aquestes malalties.

2. Miocardiopaties (Hipertròfica, dilatada i aritmogènica). Paper de la genètica en la estratificació del risc de mort sobtada. Diferències entre aquestes malalties i paper de la genètica en les diferències de gènere.

3. Vies cel·lulars i mecanismes implicats en la cardiomiopatia aritmogènica. Desmosomes, via de senyalització per Wnt, adipogènesi, fibrosi.

4. Canalopaties (Síndrome de Brugada, Síndrome de QT llarg, Síndrome de QT curt, Taquicàrdia Ventricular Catecolaminèrgica). Diferències de gènere en aquestes malalties.

5. Biologia molecular i cel·lular dels canals iònics dependents de voltatge. Propietats electrofisiològiques dels miòcits cardíacs. Bases iòniques dels potencials cel·lulars. Generació de l’impuls. Conducció cardíaca. Bases iòniques del potencial d’acció cardíac. Potencials d’acció auriculars i ventriculars.

6. Propietats biofísiques dels canals iònics cardíacs: canals de sodi, potassi i calci. Organització estructural dels canals iònics: dominis estructurals claus, subunitats. Acoblament excitació-contracció en el cor.

7. Mecanismes de regulació de l'expressió gènica dels canals iònics cardíacs. L’exemple del canal de sodi cardíac.

8. Trànsit i localització dels canals iònics cardíacs i d’altres proteïnes implicades en la funció cardíaca - mecanismes i alteracions que condueixen a malalties. Metodologia i aspectes pràctiques en tècniques per estudiar la biologia molecular i cel·lular cardíaca.

9. Models per estudiar malalties cardíaques: animal [porc, ratolí, peix zebra (Danio rerio), i drosòfila], organoides, cèl·lules mare Pluripotents Induïdes (cèl·lules iPS), i cèl·lules immortalitzades [cèl·lules HEK 293 (renals embrionàries humanes), línies cel·lulars del múscul cardíac, i cèl·lules polaritzades].

10. (Blank)

11. (1. ENG) Structure and functioning of the cardiovascular system. Heart and blood vessels. Introduction to the electrocardiogram (ECG). Cardiac and cardiovascular disease. Simple and complex heart disease. Myocardial infarction. Congenital defects. Arrhythmia. Sudden cardiac death. Gender differences in these diseases.

12. (2. ENG) Cardiomyopathy (Hypertrophic, dilated and arrhythmogenic). Role of genetics in stratifying the risk of sudden death. Differences between these diseases and the role of genetics in gender differences.

13. (3. ENG) Cellular pathways and mechanisms involved in arrhythmogenic cardiomyopathy. Desmosomes, Wnt signaling pathway, adipogenesis, fibrosis.

14. (4. ENG) Canalopathies (Brugada Syndrome, Long QT Syndrome, Short QT Syndrome, Catecholaminergic Ventricular Tachycardia). Gender differences in these diseases.

15. (5. ENG) Molecular and cellular biology of voltage-dependent ion channels. Electrophysiological properties of cardiac myocytes. Ionic bases of cellular potentials. Impulse generation. Cardiac conduction. Ionic bases of cardiac action potential. Atrial and ventricular action potentials.

16. (6. ENG) Biophysical properties of cardiac ion channels: sodium, potassium and calcium channels. Structural organization of ion channels: key structural domains, subunits. Excitation-contraction coupling in the heart.

17. (7. ENG) Mechanisms of regulation of cardiac ion channel gene expression. The example of the cardiac sodium channel.

18. (8. ENG) Trafficking and localization of cardiac ion channels and other proteins involved in cardiac function - mechanisms and alterations that lead to disease. Methodology and practical aspects of techniques for studying cardiac molecular and cell biology.

19. (9. ENG) Models for studying heart disease: animal [pig, mouse, zebrafish (Danio rerio), and Drosophila], organoids, Induced Pluripotent Stem cells (iPS cells), and immortalized cells [HEK 293 cells (human embryonic kidney), heart muscle cell lines, and polarized cells].

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 4,00 0 4,00
Exposició dels estudiants 3,00 6,00 0 9,00
Sessió participativa 22,00 40,00 0 62,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

  • Bezanilla F (2008). Ion channels: from conductance to structure. Neuron, 60(3), 456-68
  • Bertil Hille (2001). Ion Channels of Excitable Membranes (3rd). Sunderland, Massachusetts U.S.A: SINAUER ASSOCIATES, INC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
- Exposició oral d'un article científic pels estudiants.
- Oral presentation of a scientific paper by the students.

- Exposició oral d'un article científic relacionat amb el temari tractat a classe (els estudiants treballaran individualment, o en grup, en funció del nombre total d'estudiants):
. Organització adequada del material presentat, 30 %
. Claredat en l'exposició, demostrant comprensió del tema presentat, 30 %
. Integració dels conceptes apresos a classe, 40 %
- La participació dels alumnes a classe, i en les presentacions dels alumnes, es tindrà en compte per tal d'ajustar la NOTA FINAL

- Oral presentation of a scientific paper related to the topics covered in class (students will work individually, or in groups, depending on the total number of students):
. Proper organization of the material presented, 30 %
. Clarity of the talk, demonstrating an understanding of the topic presented, 30 %
. Consolidation of the concepts learned in class, 40 %
- Participation of students in class, and during the talks given by the students, will be taken into account in adjusting the FINAL GRADE
60
- Assaig per escrit.
- Written essay.
- L'assaig escrit pot estar relacionat amb la presentació oral. Es fa per tal d'avaluar la comprensió dels estudiants del tema estudiat:
. Comprensió del tema, 30%
. Organització del text, 30%
. Que el treball estigui correctament referit, 20%
. Estil i idioma clars, 20%

- The written essay may be related to the oral presentation. It will be done in order to evaluate the students’ understanding of the topic studied:
. Understanding of the topic, 30%
. Organization of the text, 30%
. Have properly referred work, 20%
. Clear style and language, 20%
40

Qualificació

- Exposició oral d'un article científic relacionat amb el temari tractat a classe (els estudiants treballaran individualment, o en grup, en funció del nombre total d'estudiants).
S'avaluarà de la següent manera:
. Organització adequada del material presentat, 30 %
. Claredat en l'exposició, demostrant comprensió del tema presentat, 30 %
. Integració dels conceptes apresos a classe, 40 %

- Assaig per escrit; pot estar relacionat amb la presentació oral i es fa per tal d'avaluar la comprensió dels estudiants del tema estudiat.
S'avaluarà de la següent manera:
. Comprensió del tema, 30%
. Organització del text, 30%
. Que el treball estigui correctament referit, un 20% i
. Estil i idioma clars, 20%

-- ambdues activitats son recuperables

- La participació dels alumnes a classe, i en les presentacions dels alumnes, es tindrà en compte per tal d'ajustar la NOTA FINAL


- Oral presentation of a scientific paper related to the topics covered in class (students will work individually, or in groups, depending on the total number of students).
It will be assessed as follows:
. Proper organization of the material presented, 30 %
. Clarity of the talk, demonstrating an understanding of the topic presented, 30 %
. Consolidation of the concepts learned in class, 40 %

- Written essay; it may be related to the oral presentation and will be done in order to evaluate the students’ understanding of the topic studied.
It will be assessed as follows:
. Understanding of the topic, 30%
. Organization of the text, 30%
. Have properly referred work, 20%, and
. Clear style and language, 20%

-- if failed, both presentation and essay can be retaken

- Participation of students in class, and during the talks given by the students, will be taken into account in adjusting the FINAL GRADE

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal assistir al 80% de les classes per a ser avaluat; també constarà com a "No presentat" si l'estudiant no realitza qualsevol de les proves d'avaluació.

You must attend 80% of the classes in order to be evaluated; it will also be displayed as “Not taken” if the student does not take either one of the activities evaluated.

Avaluació única:
En cas que l'estudiant opti pel procés d'avaluació única, aquesta consistirà en una prova escrita que valdrà el 100% de la nota.

In the event that the student opts for the single assessment process, this will consist of a written test that will be worth 100% of the grade.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura, s'ha d'obtenir una nota mínima de 5.0.

To pass the elective, a minimum grade of 5.0 must be obtained.

Tutoria

A petició de l'alumnat, es poden realitzar sessions de tutoria amb el professorat.

S'estableix el correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, com a canal de comunicació entre el professorat i l’estudiantat. En cas que l'estudiant requereixi informació en més detall per a resoldre dubtes, es fixarà data per a tutoria.


Upon the students' request, tutoring sessions can be held with the faculty.

The institutional e-mail, which appears in the elective's information, is validated as a communication tool between teachers and students. In the event that a student requires more detailed information to ask questions, we will schedule an appointment for tutoring.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, serà l'eina de comunicació entre el professorat i l’estudiantat fora de l'aula.

The institutional email, which appears in the elective's information, will be the communication tool between teachers and students outside of the classroom.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La previsió és realitzar totes les classes amb un 100% de presencialitat. Ara bé, el disseny de l’assignatura s’adaptarà de la següent manera a la modalitat de semipresencialitat i no presencialitat:

- Escenari semi-presencial: Atès que l'aforament de l'aula és suficient pel nombre d'alumnes que habitualment es matriculen a l'assignatura, inclús en aquestes circumstàncies es preveu que la docència tingui lloc un 100 % de forma presencial. De tota manera, es considerarà l'ús de la plataforma Google Meet (o qualsevol altra acceptada per la institució) com a servei de vídeo-comunicació per a realitzar activitats de manera alternativa, si fos necessari, així com l'eina d'“Avisos i notícies” del Moodle.

- Escenari de tancament de la UdG: En cas de tancament de la UdG, s’utilitzarà Google Meet o similar com a eina per a la realització de les sessions per cada membre del professorat amb el grup d’estudiants.

- Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: En casos especials d’estudiants que - per motius de salut - hagin de confinar-se per un període de temps indefinit, o que no puguin assistir a classe (persones de risc), se'ls hi facilitarà el material d’estudi i es tractarà de dedicar durant el seu període de confinament alguna activitat remota per a que hi puguin participar a nivell grupal.


The plan is to conduct all classes 100% in-person. Yet, the elective's design will be adapted as follows to the model of blended learning and online teaching:

- Blended learning: Since the classroom's capacity is sufficient to accommodate the number of students that usually enroll in the elective, even in this case it is expected that teaching will take place 100% in-person. However, if required, the Google Meet platform (or any other one accepted by the institution) will be considered for alternative video communication activities, as well as Moodle's "News & Announcements" tool.

- Online teaching: In the event of a lockdown, Google Meet or a similar platform will be used as the only tool for performing sessions by each faculty member with the students' group.

- Dealing with vulnerable or temporarily confined students: In the special cases of those students who - due to health reasons - may require confinement for an indefinite time, or who may be unable to attend class (people at risk), we will provide them with study materials and will try to devote during their period of confinement some sort of remote activity so that they can participate in the group.

Modificació de l'avaluació:
Només en cas de tancament de la UdG per un rebrot de la pandèmia durant el període d’avaluació, l’exposició oral d’un article - que és activitat a avaluar - es faria per vídeo-comunicació via plataforma Google Meet o similar.

Only in the event of lockdown as a result of the pandemic's resurgence during the evaluation period, the oral presentation of an article - which is an activity to be evaluated - will be done by video communication via Google Meet or a similar platform.

Tutoria i comunicació:
A petició de l'alumnat, es poden realitzar sessions de tutoria amb el professorat.

S'estableix el correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, com a canal de comunicació entre el professorat i l’estudiantat. En cas que l'estudiant requereixi informació en més detall per a resoldre dubtes, es fixarà data per a tutoria.


Upon students' request, tutoring sessions will be held with the faculty.

The institutional e-mail, which appears in the elective's information, is validated as a communication tool between teachers and students. In the event that a student requires more detailed information to ask questions, we will schedule an appointment for tutoring.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.