Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA CARMONA CODINA  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / SONIA DEL BARCO BERRON  / RAQUEL LOPEZ MARTOS  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / JUAN SAN MOLINA  / CECILE VAN EENDENBURG
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA BELCHI GUILLAMON  / SONIA DEL BARCO BERRON  / MARIA DE LES NEUS GONZALEZ ARNAU  / MARIA CARME JOLY TORTA  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / MIKEL TERCEÑO IZAGA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SONIA DEL BARCO BERRON  / JORDI GICH FULLA  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / RENE ROBERTO ROBLES CEDEÑO  / YOLANDA SILVA BLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BERTA ALEMANY PERNA  / CRISTINA COLL PRESA  / SONIA DEL BARCO BERRON  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / LLUIS RAMIO TORRENTA  / JOAQUIN SERENA LEAL  / YOLANDA SILVA BLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. Generalitats

          1.1. Anamnesi dirigida en pacient neurològic

          1.2. Exploració neurològica

          1.3. Proves complementàries en patologia neurològica: punció lumbar, ultrasonografia, proves neurofisiològiques, neuroimatge, anatomia-patològica

          1.4. Fàrmacs en patologia neurològica

          1.5. Indicació i tècniques quirúrgiques en les malalties del sistema nerviós central o perifèric

          1.6. Neuroplasticitat i neurorehabilitació

2. Cefalees. Epidemiologia, clínica, diagnòstic i tractament de les cefalees primàries (migranya, cefalea tensional, cefalea en acúmuls). Criteris d'alarma de les cefalees. Cefalees secundàries

3. Neuràlgies cranials (neuràlgia trigeminal i occipital)

4. Epilèpsia. Epidemiologia, classificació, diagnòstic i tractament. Síndromes epilèptics.

5. Ictus isquèmic i hemorràgic. Epidemiologia, fisiopatologia, etiologia, diagnòstic i diagnòstic diferencial de l'ictus isquèmic i hemorràgic. Criteris de tractament fibrinolític. Tractament fase aguda i prevenció secundària de l'ictus. Concepte accident isquèmic transitori.

6. Meningoencefalitis. Clínica, diagnòstic i tractament. Meningitis bacteriana. Meningoencefalitis vírica, tuberculosa i fúngica. Abscés i empiema cerebral.

7. Traumatisme cranioencefàlic. Classificació, diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic del TCE.

8. Malalties inflamatòries i desmielinitzants del sistema nerviós central. Fisiopatologia, clínica, diagnòstic i tractament de l'esclerosi múltiple i altres malalties inflamatòries/desmielinitzants.

9. Trastorns del moviment.Tics. Corea. Tremolor essencial (clínica, diagnòstic i tractament). Malaltia de Parkinson (clínica, diagnòstic i tractament). Parkinsonismes.

10. Trastorns neurocognitius. Clínica, diagnòstic, classificació i tractament. Síndrome confusional aguda.

          10.1. Hidrocefàlies

11. Malalties de motoneurona. Esclerosi lateral amiotròfica: clínica, diagnòstic i tractament

12. Malalties neuromusculars. Polineuropaties (clínica, diagnòstic i classificació segons patró axonal o desmielinitzant). Síndrome de Guillain-Barré. Malalties de la unió neuromuscular (miastènia, síndrome de Eaton-Lambert i botulisme)

13. Estudi del son i la seva patologia

14. Tumors del sistema nerviós central i perifèric. Classificació, clínica, diagnòstic i tractament dels tumors del sistema nerviós central i perifèric. Complicacions dels tumors. Síndromes paraneoplàsiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,50 61,50 19,50 102,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 21,00 76,00 21,00 118,00
Lectura / comentari de textos 0 6,50 8,00 14,50
Prova d'avaluació 6,00 50,00 0 56,00
Sessió expositiva 0 25,50 14,50 40,00
Sessió participativa 0 7,00 8,00 15,00
Sessió pràctica 5,50 5,50 5,00 16,00
Simulacions 2,00 7,00 0 9,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00 4,00
Total 58,00 239,00 78,00 375

Bibliografia

 • Bradley, W. G. (Walter George) (cop. 2010 ). Neurología clínica (5a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna: Farreras, Rozman (18ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier, a https://www.elsevierelibrary.es/product/farreras-rozman-medicina-interna Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna : Farreras, Rozman (18a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Cura Rodríguez, José Luis del (2018). Radiología esencial (2ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Jameson, J. Larry (2019). Harrison principios de medicina interna (20ª edición). Ciudad de México: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Kasper, Dennis L. (2016). Harrison : principios de medicina interna (19a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Zarranz, Juan J. (2018). Neurología (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
EXAMEN ABP 1 i 2 Primera sessió: s'exposen casos-problema i l'estudiant haurà de resoldre el cas, fent una justificació raonada basant-se en l'anamnesi, exploració, diagnòstic diferencial i a partir d'aquí explicar les proves complementàries i tractament que faria. Fins la segona sessió es prepararà el tema escollit per a poder respondre les preguntes proporcionades a la segona sessió
Segona sessió: respondrà a les preguntes plantejades per escrit.
S'avaluaran les tutories ABP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
20
Examen test Examen de continguts mitjançant preguntes tipus test, de 4 respostes i una vàlida. Es dscomptarà 0.25 per cada resposta incorrecte.
Els continguts poden incloure temes tractats a seminaris, classes expositives, tallers i tutories ABP.
30
Tutories ABP Tutories ABP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 40 No
Prova d'habilitats clíniques Consisitirà en la realització de l'anamnesi a un pacient simulat amb patologia tractada en els ABPs 1, 2 o 3. 5
Pràctiques clíniques Consistirà en l'assoliment de les competències predeterminades 5 No

Qualificació

70% de la nota final:
a. Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes (40%)
b. Examen tipus ABP (20%) . Hi haurà 1 prova que consta de dues parts que faran promig. Es durà a terme al final del mòdul i representa el 15% de la nota final. S'ha de superar (APTE=5.00) per tal d'aprovar el mòdul.
c. Pràctiques clíniques (5%). Assistència a les pràctiques i assoliment dels objectius marcats.
d. Prova d'habilitats clíniques (5%). Realització de l'anamnesi a un pacient simulat amb patologia tractada en les ABPs 1, 2 o 3.

30% de la nota final:

a. Examen d'elecció múltiple TEST de resposta única (30% de la nota final), una única resposta és correcta que val un punt i per cada resposta errònia resta 0.25 punts.
Per aprovar el mòdul cal tenir superades (APTE=5.00) per separat les tutories ABP, l'examen ABP, l'examen d'habilitats clíniques i l'examen test. Només es podrà optar a la recuperació quan no s'hagi superat la prova (< 5.00). La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

L'assistència es considera OBLIGATÒRIA per a totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (tutories ABP, examen ABP, examen d'habilitats, pràctiques i examen test). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.

Avaluació única:
En situacions excepcionals, definides en comissió de govern, els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en examen ABP que representarà un 50% de la nota final i examen test que representarà un 50% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions ABP es podran fer de forma presencial o a través de plataformes de videotrucada

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
Es realitzaran les tutories ABP, tallers, seminaris i magistrals per plataformes virtuals.

Es penjaran al Moodle les presentacions i materials de les classes magistrals, seminaris o tallers, en un format auto-explicatiu i amb la bibliografia.
Es penjaran també exercicis i altres materials com videos.

Es resoldran els dubtes a través del Moodle, correu electrònic o plataformes virtuals.
En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Es realitzaran totes les activitats de forma presencial als centres docents.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
Es mantindrien les activitats avaluatives que es realitzaran a traves de Moodle excepte l'activitat d'habilitats clíniques que es realitzarà per plataforma virtual.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Es realitzaran les avaluacions de forma presencial en els centres docents

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories ABP es realitzaran a través de la plataforma virtuals.
La comunicació des de la coordinadora es farà a través de moodle i correu electrònic.