Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA CARMONA CODINA  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / SONIA DEL BARCO BERRON  / RAQUEL LOPEZ MARTOS  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / JUAN SAN MOLINA  / CECILE VAN EENDENBURG
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA BELCHI GUILLAMON  / SONIA DEL BARCO BERRON  / MARIA DE LES NEUS GONZALEZ ARNAU  / MARIA CARME JOLY TORTA  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / MIKEL TERCEÑO IZAGA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SONIA DEL BARCO BERRON  / JORDI GICH FULLA  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / RENE ROBERTO ROBLES CEDEÑO  / YOLANDA SILVA BLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BERTA ALEMANY PERNA  / CRISTINA COLL PRESA  / SONIA DEL BARCO BERRON  / ANA ISABEL MARTIN-URDA DIEZ-CANSECO  / LLUIS RAMIO TORRENTA  / JOAQUIN SERENA LEAL  / YOLANDA SILVA BLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Generalitats

          1.1. Anamnesi dirigida en pacient neurològic

          1.2. Exploració neurològica

          1.3. Proves complementàries en patologia neurològica: punció lumbar, ultrasonografia, proves neurofisiològiques, neuroimatge, anatomia-patològica

          1.4. Fàrmacs en patologia neurològica

          1.5. Indicació i tècniques quirúrgiques en les malalties del sistema nerviós central o perifèric

          1.6. Neuroplasticitat i neurorehabilitació

2. Cefalees. Epidemiologia, clínica, diagnòstic i tractament de les cefalees primàries (migranya, cefalea tensional, cefalea en acúmuls). Criteris d'alarma de les cefalees. Cefalees secundàries

3. Neuràlgies cranials (neuràlgia trigeminal i occipital)

4. Epilèpsia. Epidemiologia, classificació, diagnòstic i tractament. Síndromes epilèptics.

5. Ictus isquèmic i hemorràgic. Epidemiologia, fisiopatologia, etiologia, diagnòstic i diagnòstic diferencial de l'ictus isquèmic i hemorràgic. Criteris de tractament fibrinolític. Tractament fase aguda i prevenció secundària de l'ictus. Concepte accident isquèmic transitori.

6. Meningoencefalitis. Clínica, diagnòstic i tractament. Meningitis bacteriana. Meningoencefalitis vírica, tuberculosa i fúngica. Abscés i empiema cerebral.

7. Traumatisme cranioencefàlic. Classificació, diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic del TCE.

8. Malalties inflamatòries i desmielinitzants del sistema nerviós central. Fisiopatologia, clínica, diagnòstic i tractament de l'esclerosi múltiple i altres malalties inflamatòries/desmielinitzants.

9. Trastorns del moviment.Tics. Corea. Tremolor essencial (clínica, diagnòstic i tractament). Malaltia de Parkinson (clínica, diagnòstic i tractament). Parkinsonismes.

10. Trastorns neurocognitius. Clínica, diagnòstic, classificació i tractament. Síndrome confusional aguda.

          10.1. Hidrocefàlies

11. Malalties de motoneurona. Esclerosi lateral amiotròfica: clínica, diagnòstic i tractament

12. Malalties neuromusculars. Polineuropaties (clínica, diagnòstic i classificació segons patró axonal o desmielinitzant). Síndrome de Guillain-Barré. Malalties de la unió neuromuscular (miastènia, síndrome de Eaton-Lambert i botulisme)

13. Estudi del son i la seva patologia

14. Tumors del sistema nerviós central i perifèric. Classificació, clínica, diagnòstic i tractament dels tumors del sistema nerviós central i perifèric. Complicacions dels tumors. Síndromes paraneoplàsiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,50 61,50 19,50 102,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 21,00 76,00 21,00 118,00
Lectura / comentari de textos 0 6,50 8,00 14,50
Prova d'avaluació 6,00 50,00 0 56,00
Sessió expositiva 0 25,50 14,50 40,00
Sessió participativa 0 7,00 8,00 15,00
Sessió pràctica 5,50 5,50 5,00 16,00
Simulacions 2,00 7,00 0 9,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00 4,00
Total 58,00 239,00 78,00 375

Bibliografia

 • Bradley, W. G. (Walter George) (cop. 2010 ). Neurología clínica (5a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna: Farreras, Rozman (18ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier, a https://www.elsevierelibrary.es/product/farreras-rozman-medicina-interna Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna : Farreras, Rozman (18a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Cura Rodríguez, José Luis del (2018). Radiología esencial (2ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Jameson, J. Larry (2019). Harrison principios de medicina interna (20ª edición). Ciudad de México: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Kasper, Dennis L. (2016). Harrison : principios de medicina interna (19a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Zarranz, Juan J. (2018). Neurología (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Mark S.Greenberg (2016). Handbook of Neurosurgery (8ª). New York: Thieme Medical Publications.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
EXAMEN ABP 1 i 2 Primera sessió: s'exposen casos-problema i l'estudiant haurà de resoldre el cas, fent una justificació raonada basant-se en l'anamnesi, exploració, diagnòstic diferencial i a partir d'aquí explicar les proves complementàries i tractament que faria. Fins la segona sessió es prepararà el tema escollit per a poder respondre les preguntes proporcionades a la segona sessió
Segona sessió: respondrà a les preguntes plantejades per escrit.
S'avaluaran les tutories ABP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
20
Examen test Examen de continguts mitjançant preguntes tipus test, de 4 respostes i una vàlida. Es dscomptarà 0.25 per cada resposta incorrecte.
Els continguts poden incloure temes tractats a seminaris, classes expositives, tallers i tutories ABP.
30
Tutories ABP Tutories ABP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 40 No
Prova d'habilitats clíniques Consisitirà en la realització de l'anamnesi a un pacient simulat amb patologia tractada en els ABPs 1, 2 o 3. 5
Pràctiques clíniques Consistirà l'assistència a les pràctiques que es realitzaran de la següent manera: un dia a neurologia, un dia a neurocirurgia i un dia a neurofisiologia. El tutor de cadascuna de les àrees signarà l'assistència de l'alumne a la pràctica. ES realitzarà un examen de p`ractiques que consisitirà en la visualització de videos i respondre a 5 preguntes tipus test amb una única resposta vàlida i no descompten els errors. 5 No

Qualificació

70% de la nota final:
a. Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes (40%)
b. Examen tipus ABP (20%) . Hi haurà 1 prova que consta de dues parts que faran promig. Es durà a terme al final del mòdul i representa el 15% de la nota final. S'ha de superar (APTE=5.00) per tal d'aprovar el mòdul.
c. Pràctiques clíniques (5%). Consistirà en l'assistència a les pràctiques que es realitzaran de la següent manera: un dia a neurologia, un dia a neurocirurgia i un dia a neurofisiologia. El tutor de cadascuna de les àrees signarà l'assistència de l'alumne a la pràctica. Es realitzarà un examen de pràctiques que consisitirà en la visualització de videos i respondre a 5 preguntes tipus test amb una única resposta vàlida i no descompten els errors.
d. Prova d'habilitats clíniques (5%). Realització de l'anamnesi a un pacient simulat amb patologia tractada en les ABPs 1, 2 o 3.

30% de la nota final:

a. Examen d'elecció múltiple TEST de resposta única (30% de la nota final), una única resposta és correcta que val un punt i per cada resposta errònia resta 0.25 punts.
Per aprovar el mòdul cal tenir superades (APTE=5.00) per separat les tutories ABP, l'examen ABP, l'examen d'habilitats clíniques i l'examen test. Només es podrà optar a la recuperació quan no s'hagi superat la prova (< 5.00). La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

L'assistència es considera OBLIGATÒRIA per a totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (tutories ABP, examen ABP, examen d'habilitats, pràctiques i examen test). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.

Avaluació única:
En situacions excepcionals, definides en comissió de govern, els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en examen ABP que representarà un 50% de la nota final i examen test que representarà un 50% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions ABP es podran fer de forma presencial o a través de plataformes de videotrucada

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
Es realitzaran les tutories ABP, tallers, seminaris i magistrals per plataformes virtuals.

Es penjaran al Moodle les presentacions i materials de les classes magistrals, seminaris o tallers, en un format auto-explicatiu i amb la bibliografia.
Es penjaran també exercicis i altres materials com videos.

Es resoldran els dubtes a través del Moodle, correu electrònic o plataformes virtuals.
En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Es realitzaran totes les activitats de forma presencial als centres docents.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
Es mantindrien les activitats avaluatives que es realitzaran a traves de Moodle excepte l'activitat d'habilitats clíniques que es realitzarà per plataforma virtual i les pràctiques clíniques que si no es poden realitzar es realitzarà únicament l'examen amb visualització de videos i resposta a 5 preguntes test.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Es realitzaran les avaluacions de forma presencial en els centres docents

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories ABP es realitzaran a través de la plataforma virtuals.
La comunicació des de la coordinadora es farà a través de moodle i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.