Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El mòdul està integrat per dues àrees de coneixement: hematologia i les bases de l’oncologia. Iniciarem el mòdul amb tots els continguts relacionats amb les bases de l'oncologia i continuarem amb l'hematologia. Les sessions d’aprenentatge basat en problemes i els tallers estan estructurats segons els objectius d’aprenentatge del mòdul.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Rosa Coll Jorda  / David Gallardo Giralt  / Francisco Javier Pozo Ariza  / Maria Teresa Puig Miquel  / Bernardo Queralt Merino  / Rosa Roca Casademont
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Rosa Coll Jorda  / David Gallardo Giralt  / Francisco Javier Pozo Ariza  / Maria Teresa Puig Miquel  / Bernardo Queralt Merino  / Rosa Roca Casademont
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Xavier Castells Cervello  / David Gallardo Giralt  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Maria Teresa Puig Miquel  / Bernardo Queralt Merino  / Jose Maria Roncero Vidal  / Gemma Viñas Villaro
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Angona Figueras  / Joan Maria Brunet Vidal  / Xavier Castells Cervello  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Maria Teresa Puig Miquel  / Bernardo Queralt Merino  / Gemma Viñas Villaro
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Rafael Fuentes Raspall  / Maria Teresa Puig Miquel  / Nazly Yesenia Santos Carvajal  / Marta Sitges Arriaga
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Rafael Fuentes Raspall  / Nicholas John Kelleher  / Maria Teresa Puig Miquel  / Nazly Yesenia Santos Carvajal  / Gemma Viñas Villaro
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Rut Porta Balanya  / Maria Teresa Puig Miquel  / Jordi Vila Bou  / Gemma Viñas Villaro
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria del Carmen Auñon Sanz  / Joan Maria Brunet Vidal  / David Gallardo Giralt  / Rut Porta Balanya  / Maria Teresa Puig Miquel
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Maria Cerdá Sabater  / Rosa Coll Jorda  / David Gallardo Giralt  / Maria Teresa Puig Miquel
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%), Anglès (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. OBJECTIUS GENERALS D'APRENENTATGE: El projecte docent de l’assignatura pretén : • Proporcionar els coneixements necessaris per la comprensió de la fisiopatologia de les malalties de la sang i el sistema hematopoètic. • Instruir als estudiants sobre els principis dels processos neoplàstics, el seu estudi d’extensió i el seu tractament. 2. CONTINGUTS DEL MÒDUL: El mòdul es divideix en dos blocs estructurals: hematologia i les bases de l’oncologia, on les sessions d’aprenentatge basat en problemes estan estructurades segons els objectius d’aprenentatge concrets de cada bloc, si bé tenen continguts relacionats entre elles que es treballaran en alguns tallers.

          1.1. OBJECTIUS HEMATOLOGIA.

                    1.1.1. ANÈMIES: concepte, diagnòstic diferencial i classificació.

                    1.1.2. ANÈMIES CARENCIALS I ASSOCIADES A TRASTORNS CRÒNICS: - Anèmia per dèficit de ferro - Anèmia per dèficit de vitamina B12 - Anèmia per dèficit d’àcid fòlic - Anèmies de les malalties cròniques.

                    1.1.3. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES CONGÈNITES: - Membranopaties congènites - Enzimopaties - Hemoglobinopaties estructurals. Beta talassèmia, Alfa talassèmia. Drepanocitosi.

                    1.1.4. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES ADQUIRIDES: - Anèmies hemolítiques de causa immune - Hemoglobinúria paroxística nocturna - Anèmies hemolítiques per causes mecàniques o tòxiques. - Microangiopaties. - Hemòlisi valvular.

                    1.1.5. INSUFICIÈNCIA MEDUL•LAR: - Insuficiències medul•lars quantitatives globals: Congènites (anèmia de Fanconi) i adquirides (aplàsia medul•lar idiopàtica i secundària). - Insuficiències medul•lars quantitatives parcials: Eritroblastopènia.

                    1.1.6. SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES - Síndromes mielodisplàstiques. - Síndromes mielodisplàstiques/mieloproliferatives. Leucèmia mielomonocítica crònica.

                    1.1.7. ALTERACIONS QUANTITATIVES DELS LEUCÒCITS. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucopènia i neutropènia. - Agranulocitosi. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucocitosi, neutrofilia, eosinofilia, basofilia i monocitosi.

                    1.1.8. LEUCÈMIES AGUDES. - Leucèmia limfoblàstica aguda. - Leucèmia mieloblàstica aguda.

                    1.1.9. SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES - Leucèmia mieloide crònica. - Policitèmia vera. - Mielofibrosi primària. - Trombocitèmia essencial.

                    1.1.10. PATOLOGIA RELACIONADA AMB EOSINÒFILS I MASTÒCITS. - Al·lèrgia i Hipersensibilitat. Patogènia (mecanismes efectors), clínica i tractament. - Eosinofilia relacionada amb neoplàsia hematològica. - Mastocitosi localitzada i sistèmica. Síndrome d'activació mastocitària.

                    1.1.11. TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMOPOÈTICS. - Concepte, tipus, fases i complicacions.

                    1.1.12. LIMFOMES - Avaluació i diagnòstic diferencial del pacient amb adenopaties i/o esplenomegàlia. - Limfoma d’Hodgkin. - Limfomes No Hodgkin: Limfomes B indolents (Limfoma fol•licular, limfoma de la zona marginal, limfoma de cèl•lula petita). Limfomes B agressius (Limfoma B difús de cèl•lula gran, limfoma de cèl•lules del mantell, limfoma de Burkitt). Limfomes T. (Limfomes T cutanis i Limfomes T ganglionars).

                    1.1.13. SÍNDROMES LIMFOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES AMB EXPRESSIÓ LEUCÈMICA. - Concepte i diagnòstic diferencial de limfocitosi. - Leucèmia limfàtica crònica. - Tricoleucèmia. - Limfomes amb expressió leucèmica.

                    1.1.14. GAMMAPATIES MONOCLONALS. - Concepte i diagnòstic diferencial de gammapatia monoclonal. - Mieloma múltiple - Macroglobulinèmia de Waldenström - Gammapatia monoclonal de significat incert. - Síndrome POEMS. - Amiloïdosi.

                    1.1.15. TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA. - Tipus d’hemoderivats, indicacions, complicacions. - Plasmafèresi.

                    1.1.16. DIÀTESI HEMORRÀGICA. - Conceptes de púrpura, equimosi, petèquia, hemartrosi. - Anamnesi, proves complementàries a sol•licitar i diagnòstic diferencial de les causes de diàtesi hemorràgica.

                    1.1.17. PATOLOGIA DE LES PLAQUETES. - Diagnòstic diferencial d’una trombopènia. - Púrpura trombopènica immune (PTI). - Púrpura trombopènica trombocitopènica (PTT). - Altres causes de trombopènia perifèrica. Hiperesplenisme. - Alteracions de la funció plaquetària: causes adquirides i congènites.

                    1.1.18. TRASTORNS CONGÈNITS DE LA COAGULACIÓ. - Hemofília. - Malaltia de Von Willebrand. - Púrpura vascular: Púrpura de Schönlein-Henoch, Malaltia de Rendu-Osler.

                    1.1.19. TRASTORNS ADQUIRITS DE LA COAGULACIÓ. - Diàtesi hemorràgica d’origen plasmàtic per defecte de síntesi, per consum i per inhibidors i/o medicaments. - Alteracions de l’hemostàsia en les hepatopaties. - Coagulació intravascular disseminada (CID).

                    1.1.20. HIPERCOAGULABILITAT. - Concepte de trombofilia. Descriure en què consisteix un estudi de trombofilia,. - Tractaments anticoagulants i antiagregants - Agents trombolítics.

          1.2. OBJECTIUS DE BASES DE L’ONCOLOGIA

                    1.2.1. EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER. - Conèixer els tumors més prevalents i de major mortalitat en el nostre entorn: diferenciar en funció del sexe.

                    1.2.2. BASES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÀNCER. - Definir els conceptes de protooncogen, oncogen, i gen supressor de tumors. - Descriure els principals mecanismes de dany a l'ADN i els principals mecanismes de reparació. - Descriure els canvis en la fisiologia cel.lular que determinen el fenotip de cèl.lula maligna. - Definir el concepte de regulació epigenètica. - Descriure el concepte de relació cèl.lula tumoral-microambient: receptors de factors de creixement, vies de transducció de senyal, events nuclears desencadenats per factors de creixement. - Descriure els processos cel.lulars que intervenen en la invasió i formació de metástasis: alteracions en l’adhesió cel.lular, migració, intravasació, transports torrent sanguini, extravasació, colonització, angiogènesi. - Conèixer el concepte de biomarcador pronòstic i predictiu i exemples dels més utilitzats: HER2, EGFR, c-KIT, VEGFR, VEGF, ALK, ROS1, PD-L1, PD1. - Conèixer concepte de Biòpsia Líquida

                    1.2.3. CÀNCER HEREDITARI. - Conèixer la base genética del cáncer hereditari. - Coneìxer les característiques clíniques principals. - Saber identificar un cas de càncer hereditari. - Conèixer els tipus del mesures de prevenció que s’indica en les famílies amb càncer hereditari. - Comprendre què és l’assessorament genètic

                    1.2.4. BASES TERAPÈUTIQUES DEL CÀNCER - Descriure els principis del tractament oncològic Concepte de tractament local: cirurgia, radioteràpia, braquiteràpia. - Definir els conceptes bàsics de radioteràpia i el concepte de radiosensibilitat versus radioresposta. - Enunciar i valorar les tècniques radioteràpiques i de teràpia metabòlica amb radiacions, amb les seves avantatges i inconvenients. - Explicar els fonaments del fraccionament estàndar i l'ús terapèutic de les radiacions ionitzants. - Concepte de tractament sistèmic: quimioteràpia, hormonoteràpia, tractaments biològics. - Conceptes de tractament neoadjuvant, adjuvant i de malaltia avançada. - Descriure els principals grups terapèutics: alquilants, cisplatí i anàlegs, antimetabòlits, inhibidors de les topoisomerases, antimicrotúbols, antiestrògens, antiandrògens, anàlegs hormonals, anticossos monoclonals dirigits contra receptors de membrana, inhibidors de la TK dels receptors de membrana, antiangiogènics, immunoteràpia

                    1.2.5. SIGNES I SÍMPTOMES DELS PROCESSOS NEOPLÀSICS. - Saber identificar els principals signes i símptomes que orientin a un procés neoplàsic. - Definir el concepte de Síndrome paraneoplàsica i conèixer alguns exemples

                    1.2.6. ESCALES D’AVALUACIÓ DE L’ESTAT GENERAL. - Conèixer el concepte de Performance Status (PS) o Estat General del pacient oncològic. - Conèixer les principals escales d’evaluació del PS. - Descriure el funcionament de l’Índex de Karnofsky i l’escala ECOG i les seves aplicacions

                    1.2.7. ESTUDI D’EXTENSIÓ DELS PROCESSOS NEOPLÀSICS - Descriure el concepte d’ estudi d’extensió i valoració de resposta. - Concepte , descripció i utilitat del TNM. - Enumerar les principals tècniques de radiodiagnòstic i medicina nuclear utilitzades en el diagnòstic i estadiatge de les neoplasies i conèixer les principals indicacions. - Conèixer el concepte i procediment diagnòstic en la Metàstasi d’Origen Desconegut.

                    1.2.8. CONCEPTES D'EFICÀCIA DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC. - Conceptes de: resposta tumoral, supervivència lliure de malaltia, supervivència lliure de progressió i supervivència global.

                    1.2.9. TRACTAMENT DE SUPORT ONCOLÒGIC - Identificar els principals efectes secundaris de la quimioterapia, radioteràpia, tractaments antidiana i immunoteràpia. - Descriure el concepte de tractament de suport. - Identificar els principals tractaments de suport al tractament oncològic (toxicitat): factors estimulants de colònies, eritropoyetina, antiemètics, antidiarrèics, laxants i hidratació. - Descriure el tractament simptomàtic de la malaltia avançada i/o terminal

                    1.2.10. DOLOR ONCOLÒGIC - Classificació del dolor, elaboració de pla terapèutic i revisió. - Conèixer les principals escales d'avaluació del dolor. ENV: escala numèrica verbal per avaluar intensitat del dolor. - Descriure l'escala analgèsica del dolor (OMS). - Descriure el concepte de tractament coadjuvant o coanalgèsia

                    1.2.11. SUPORT PSICO-ONCOLÒGIC - Saber identificar la necessitat de suport psico-oncològic. - Comunicació en el pacient oncològic. - Conceptes bàsic de la Comunicació metge-pacient. Errors més freqüents. - El procés d’adapatació del pacient oncològic i les seves etapes. - El llenguatge no verbal. - El Protocol de Baile-Buckman per comunicar males noticies. - Bases del suport emocional. - Concepte de conspiració de silenci i com afrontar-lo

                    1.2.12. URGÈNCIES ONCOLÒGIQUES - Identificar les principals urgències oncològiques: - Neutropènia febril - Mucositis, diarrees, vòmits incoercibles, grau - Compressió medul.lar. - Hipercalcemia - Síndrome Vena Cava Superior. - Síndrome de lisis tumoral - Coneixements bàsics del maneig de les principals urgències oncològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,50 19,00 14,00 45,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 36,00 33,00 0 69,00
Prova d'avaluació 6,50 65,00 0 71,50
Sessió expositiva 0 6,00 10,00 16,00
Sessió participativa 0 10,00 8,00 18,00
Sessió pràctica 30,00 0 0 30,00
Total 85,00 133,00 32,00 250

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP). Segons rubrica 40 No
Examen parcial. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final. En cas de no presentar-se a l'examen parcial, l'alumne perd el percentatge que suposa sobre la nota final. 2 No
Examen Final ABP Examen basat en dos casos clínics. La nota obtinguda suposa el 50% de l'avaluació de coneixements. 28
Examen de competències Es plantegen tres estacions clíniques a les quals l'alumne ha de donar resposta. Temps: 10 minuts per estació. La nota obtinguda suposa un 50% de l'avaluació de coneixements. Els alumnes no presentats perden aquest percentatge de la nota. 28
Pràctiques L'avaluació serà feta per part de la tutora o tutor de pràctiques i contemplarà el grau d'interès de l'alumne/a i el grau d'aprofitament mostrat. 2 No

Qualificació

1) Mètodes d’avaluació.

L’avaluació es farà mitjançant examen parcial, l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica, examen ABP - Coneixements i examen de competències.

2) Tipus i nombre d’avaluacions. Contingència sobre la nota final

A meitat del mòdul es farà una avaluació parcial dels coneixements teòrics impartits fins al moment. Aquesta avaluació consistirà en un examen amb un cas clínic sobre els qual es demanarà fer un diagnòstic diferencial i especificar les proves diagnòstiques que caldria realitzar. Un cop obtingut el resultat de les exploracions complementàries sol.licitades per l'alumne/a es preguntarà quin és el diagnòstic i es faran preguntes curtes i/o tipus test relacionades amb els objectius del mòdul que estiguin contemplats al problema plantejat. En cas de preguntes tipus test, les respostes incorrectes suposaran la resta de 0.25 punts del resultat final. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final.

Al final de mòdul es farà:

1. una avaluació de coneixements amb un examen ABP basat en dos casos clínics, seguint la mateixa dinàmica de l’examen parcial.
2. un examen de competències, basat en afrontar diverses situacions pràctiques sobre les quals l'alumne/a haurà d'aplicar les competències i coneixements assolits durant el mòdul.

La contingència sobre la nota final serà la següent:

a - Resultat de l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica (40%)
b - Resultat de l’examen parcial (4%)
c - Examen ABP - coneixements (28%)
d - Examen de competències (28%)

Per a aprovar el mòdul ÉS IMPRESCINDIBLE aprovar l'avaluació de coneixements i competències. Aquesta avaluació consistirà en la mitja aritmètica de les notes obtingudes a l'examen ABP i a l'examen de competències. La nota necessària per aprovar aquesta avaluació de coneixements és un 5.
Suspendre l’avaluació de les sessions ABP (rúbrica) suposa suspendre el mòdul.

3) Avaluació única: les/els alumnes que demanin avaluació única dins els terminis establerts hauran de fer l'avaluació de coneixements i competències. Aquesta avaluació consistirà en la mitja aritmètica de les notes obtingudes a l'examen ABP i a l'examen de competències. La nota necessària per aprovar aquesta avaluació de coneixements i per tant, l'assignatura és un 5.

4) Criteris de superació de l’assignatura i notes qualitatives.
Per superar l’assignatura, l’estudiant haurà d’obtenir una nota de 5 punts o superior. La qualificació de notable exigirà un mínim de 7 i la d’excel•lent de 8.5 punts.

5) Examen de recuperació.
Aquells/es alumnes que no superin l'avaluació de coneixements podran presentar-se a un examen de recuperació, segons el calendari establert per la facultat a tal efecte. La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne/a es considera apte/a, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà mitjana amb la nota que l’alumne/a hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

6) Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a no presentat/da puntuarà amb un zero l'activitat a la que no s'hagi presentat.

Avaluació única:
Serà obligatori aprovar l'avaluació de les sessions ABP segons rúbrica i l'avaluació de coneixements per aprovar l'assignatura.

La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels/les estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul.

L'avaluació única consistirà en una avaluació de coneixements mitjançant l'examen ABP i l'examen de competències.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions d'ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les tutories ABP es faran presencialment o mitjançant plataformes de videotrucada si es limita la presencialitat per indicació de les autoritats sanitàries

Observacions

Es recomana als alumnes no utilitzar fonts d'estudi no validades, com ara apunts de cursos anteriors, atès que els continguts del mòdul es van actualitzant i són font d'error.


Assignatures recomanades

 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2
 • Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 • Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El curs s'ha dissenyat per poder fer la majoria d'activitats de forma presencial.
En el cas que las autoritats sanitàries indiquin que s'ha de passar a un escenari de NO presencialitat, es mantindran les tutories ABP, tallers i classes magistrals però en format telemàtic.

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories ABP es faran presencialment o mitjançant plataformes de videotrucada

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.