Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Mota Bertran  / Gemma Osca Gelis
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Mota Bertran  / Gemma Osca Gelis
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • CG.1 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CG.3 Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.2 Sintetitzar, analitzar i interpretar el turisme i els seus impactes
 • CE.10 Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tècniques qualitatives i quantitatives. L’estadística

2. Metodologia d'enquestes

3. Estadística descriptiva univariada

4. Inferència estadística univariada

5. Estadística bivariada

6. Anàlisi descriptiva de sèries temporals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 0,50 4,50 0 5,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Resolució d'exercicis 7,50 7,50 0 15,00
Sessió expositiva 15,00 0 0 15,00
Sessió pràctica 26,00 50,00 2,00 78,00
Treball en equip 5,00 15,00 5,00 25,00
Total 56,00 87,00 7,00 150

Bibliografia

 • Coenders Gallart, Germà (2009 ). Tècniques d'anàlisi turística . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Alegre Martín, Joaquín (cop. 2003 ). Análisis cuantitativo de la actividad turística . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Gutiérrez Brito, Jesús (2007 ). La Investigación social del turismo : perspectivas y aplicaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Malhotra, Naresh K (cop. 2008 ). Investigación de mercados (5ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Raya Vílchez, José María (cop. 2004 ). Estadística aplicada al turismo . Madrid, [etc.]: Pearson Educacion. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lliurament 1. Descriptiva univariada Lliurament individual de resolució d'exercicis corresponents a la matèria de l'apartat de l'estadística descriptiva univariant. 6 No
Lliurament 2. Inferencial univariant Lliurament individual de resolució d'exercicis corresponents a l'apartat d'estadística inferencial univariant. 6 No
Lliurament 3. Bivariant 2 quantitatives Lliurament individual de resolució d'exercicis corresponents a l'apartat d'estadística descriptiva i inferencial bivariant (relació entre 2 variables quantitatives). 6 No
Lliurament 4. Bivariant 2 qualitatives Lliurament individual de resolució d'exercicis corresponents a l'apartat d'estadística descriptiva i inferencial bivariant (relació entre 2 variables quantitatives) 6 No
Lliurament 5. Bivariant 1 qualitativa i 1 quantitativa Lliurament individual de resolució d'exercicis corresponents a l'apartat d'estadística descriptiva i inferencial bivariant (relació entre una variable quantitativa i una qualitativa) 6 No
Treball d'anàlisi de dades Treball en grup d'anàlisi de dades que consistirà en l'elaboració d'un qüestionari, la recollida de dades, l'anàlisi de dades recollides i l'elaboració d'un document de síntesi de resultats.
L'anàlisi de dades es realitzarà amb un programa informàtic d'anàlisi estadístic.
28 No
Presentació oral del treball d'anàlisi de dades Presentació oral davant del grup-classe del treball en grup d'anàlisi de dades que consistirà en l'elaboració d'un qüestionari, la recollida de dades, l'anàlisi de dades recollides i l'elaboració d'un document de síntesi de resultats.
12 No
Prova de síntesi Prova de síntesi dels continguts del curs. Es requereix una nota mínia de 3 sobre 10 per superar aquesta prova i aplicar les ponderacions de la resta d'activitats d'avaluació. Aquest requeriment de 3 sobre 10 és aplicable també en la prova de recuperació, si escau. 30

Qualificació

Avaluació dels lliuraments pràctics (del lliurament 1 al 5).
Aquests lliuraments són individuals i es realitzaran en l'horari de classe i s'entregaran abans de marxar de l'aula.
Es valorarà especialment una breu, correcta i entenedora resolució i interpretació dels resultats, tant en temes estadístics com ortogràfics i sintàctics.


Avaluació del treball d'anàlisi de dades.
Aquest lliurament es farà en grups de 2 o 3 persones del mateix subgrup de matrícula.
Els estudiants de cada grup hauran d'escollir un tema d'interès personal i elaborar un treball d'anàlisi estadístic complert que ha de cobrir des del plantejament del tema fins a la presentació dels resultats passant per plantejament dels objectius i les hipòtesis, l'elaboració d'un qüestionari per recollir les dades, volcatge i tractament de dades al programa d'anàlisi estadítsitc, elaboració de l'anàlisi de les dades i redacció dels resultats.
Es valorarà especialment una breu, correcta i entenedora interpretació dels resultats, entesa la correcció per suposat en termes estadístics però també en termes ortogràfics i sintàctics.


Avaluació de la presentació oral del treball d'anàlisi de dades.
El treball d'anàlisi de dades haurà de comptar amb una presentació oral realitzada per tots els membres del grup davant del grup classe.

Avaluació de la prova de síntesi.
Aquesta prova serà en format paper i inclourà problemes, preguntes teòriques, interpretació i discussió de resultats, alguns dels quals poden provenir del programa d'anàlisi estadístic emprat durant el curs. Dels problemes es valora no només la correcció dels resultats sinó també els processos de càlcul, i la interpretació crítica.


Cap de les notes de cap de les activitats d'avaluació es guarda d'un curs per altre. Així mateix, cap treball entregat en un curs es pot tornar a entregar en un altre curs. En el cas que es lliuri, la nota del treball serà d'un 0 per a tots els components del grup.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Pels estudiants que fan avaluació contínua, es considerarà "No presentat" qui no es presenti a la prova de síntesi, independentment que hagi realitzat totes les altres activitats d'avaluació.

Pels estudiants que fan avaluació única, es considererà "No presentat" qui no es presenti a la prova d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l'inici del semestre i serà abans de la finalització de l'avaluació continuada. Aquest examen tindrà una recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
En el cas de l'avaluació continuada, per poder aplicar les ponderacions de les diferents activitats d'avaluació es requereix una nota mínima de 3 sobre 10 en la prova de síntesi. Aquesta prova de síntesi és recuperable i també es requereix un 3/10 en la recuperació, si escau, per poder aplicar les ponderacions de totes les activitats d'avaluació. Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 sobre 10 un cop aplicades les ponderacions de totes les activitats d'avaluació.

En el cas de l'avaluació única, caldrà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en l'examen d'avaluació. Aquest requisit també és aplicable en el cas de l'examen de recuperació, si escau.

Tutoria

A través del correu electrònic del professorat de l'assignatura podeu concertar trobades per a tutories. Respondrem els correus en un termini màxim de 24 hores en dies lectius.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A les hores de classe es donaran totes les instruccions pertinents per al seguiment de l'assignatura i realització de les activitats. Aquesta informació es penjarà al fòrum del Moodle de l'assignatura perquè en quedi constància.

Addicionalment, els estudiants podran fer servir aquest fòrum per plantejar dubtes i qüestions que es respondran per aquest mateix canal per tal que tots els estudiants tinguin la mateixa informació en un termini màxim de 24 hores en dies lectius.

També s'habilita el correu electrònic del professorat de l'assignatura perquè els estudiants puguin plantejar dubtes concrets. El professorat es compromet a contestar aquests correus electrònics en un termini màxim de 24 hores en dies lectius.

Observacions

Al finalitzar una sessió, el professor informarà als estudiants dels continguts que es treballaran en la propera sessió. L'estudiant que assiteixi a classe s'ha d'haver llegit el contingut per poder seguir la classe correctament. Les classes parteixen del fet que l'estudiant ja ha llegit el contingut indicat pel professor.

La matèria de l'assignatura és acumulativa. Haver comprès les classes anteriors, llegit, entès i assimilat els apunts i el llibre, i fet els exercicis i pràctiques corresponents és necessari per un correcte seguiment de les classes següents. Vegeu a aquest efecte les hores SP "sense professor" que acompanyen les classes, els problemes i les pràctiques a la taula "Activitats".

El seguiment és un símptoma de l'aprofitament i comprensió de la matèria i per tant un factor clau d'èxit. La gran majoria dels aprovats dels cursos anteriors han fet bé els lliuraments i les activitats a classe.

Els exercicis i pràctiques s'han d'entendre com un estímul a l'estudi i no com una substitució del mateix. Les pràctiques i exercicis suspesos solen correspondre majoritàriament a persones que volen fer-los sense estudiar primer la teoria que els recolza.

Per facilitar la tasca de seguiment continuat de l'assignatura, s'usa el llibre "Coenders Gallart, Germà i altres autors(2009). Tècniques d'anàlisi turística . Girona: Documenta Universitaria", que conté tot el material necessari per a les classes expositives, pràctiques i exercicis. La lectura dels capítols del llibre s'ha de fer abans de la classe corresponent, a fi d'estalviar temps prenent notes que ja estan recollides, i concentrar-se en la comprensió d'aquells aspectes més complicats, formular dubtes, subratllar, fer anotacions al marge d'aquells aspectes en què la classe aprofundeixi més que el llibre, etc.

Qüestions d'ordre:

1) Tots els lliuraments sense excepció es fan en grups de dos o tres estudiants. Durant la primera setmana de classe els estudiants crearan aquests grups i els lliuraran al professor amb la recomanació que els membres del grup han d'estar matriculats al mateix horari tant de teoria com de pràctiques informàtiques.

2) Els lliuraments a fer seran diferents a cada horari de classe. Per tant, els estudiants han d'assistir a les classes en l'horari matriculat, com a mínim, el dia que es realitzen lliuraments d'avaluació.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet per a la docència de l'escenari I-Presencial.

En el cas que passem a un escenari II-Més presencial que virtual, la docència en grup gran es farà de forma presencial a una part rotativa dels estudiants i la resta d'estudiants ho podran seguir en streaming.

En el cas que passem a un escenari III-Més virtual que presencial, la docència en grup gran passa a ser totalment virtual per tot el grup i la docència en grups mitjans passarà a ser alterna (cada setmana meitat d'un grup presencial i l'altra meitat virtual).

En el cas que passem a un escenari IV-Confinament, es respectaran les hores de classe previstes per a la realització de tutories grupals i es facilitaran vídeotutorials als estudiants pel seguiment de la matèria teòrica, per a la realització d'exercicis pràctics i per a la realització de les pràctiques d'aula informàtica.

En el cas especial que algun/a estudiant hagi de confinar-se per motius sanitaris o que per motius de salut no pugui assistir a la universitat de manera presencial, caldrà que ho comuniqui al professorat de l'assignatura i, d'acord amb aquests, es realitzarà un pla individualitzat per al seguiment de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d'avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data s'informarà del mitjà que s'utilitzarà per fer-ho.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l'estudiant es realitzarà tal i com queda definit en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris possibles.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.