Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Part I. Procés de formació històrica del Dret del Treball i trets i principis d'aquesta branca especial de l'ordenament jurídic; II. Treball per compte d'altri i treball autònom; III. Fonts i principis d'aplicació del Dret del Treball; IV. Accés a l'ocupació; V. Contractació laboral; VI. Condicions de treball; VII. Extinció de la relació laboral. Part II: Dret Sindical. I.I. Sindicats i Dret de la llibertat sindical; 1.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; 1.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Fernando Camas Roda  / Andrea Cano Redondo  / Ainhoa Azahara Diaz Tarrago  / Irene Dozo Mougan  / Jose Antonio Hallado Molina  / Cristina Martinez Garcia  / Monica Ricou Casal
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Fernando Camas Roda  / Ainhoa Azahara Diaz Tarrago  / Irene Dozo Mougan  / Jose Antonio Hallado Molina  / Cristina Martinez Garcia  / Monica Ricou Casal  / Gloria Samblas Gonzalez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
  • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
  • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria

Continguts

1. Part teòrica: Les classes teòriques consisteixen en l’explicació per part de la professora, però es valorarà la participació dels estudiants en les activitats i debats que es proposin durant el transcurs de les classes. Contingut: Tema 1: Significació del dret laboral Tema 2: L'objecte del dret laboral Tema 3: Principis d'aplicació del dret laboral Tema 4: Drets i deures en la relació laboral. Aspectes de gènere en la conciliació de la vida laboral i familiar. Bretxa salarial Tema 5: Inici de la relació laboral. Contractes de treball. Tipus. La temporalitat: comparativa de la seva incidència en homes i dones. Tema 6: : Condicions de treball i vicissituds de la relació laboral. La precarietat laboral en algunes professions especialment feminitzades. Tema 7: L’extinció de les relacions laborals. Tema 8: Dret de vaga Tema 9: Tancament patronal

2. Part pràctica: Les classes pràctiques consisteixen en l’aplicació del conceptes teòrics a la pràctica mitjançant la resolució de casos amb especial atenció a la perspectiva de gènere. Es valorarà la participació a les activitats proposades a les classes.

3. Tant a la part pràctica com teòrica es tindran en compte valors com la salut, salut laboral, igualtat i perspectiva de gènere. Es promou que sigui una assignatura inclusiva i crítica amb el tot el relacionat amb masclismes i micromasclismes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19,00 20,90 0 39,90
Exposició dels estudiants 12,10 8,00 0 20,10
Prova d'avaluació 26,50 63,50 0 90,00
Total 57,60 92,40 0 150

Bibliografia

  • Camas Roda, F. (Dir) (2019). Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales (1ª). Madrid: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric. Per superar-lo serà imprescindible l’estudi del Capítol III i dels apartats IV i V del Capitol IV del Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales, elaborat pel Professorat de la Universitat de Girona i dirigit pel Pr. Ferran Camas Roda (Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2019), a més de les explicacions donades per la Professora a les classes. Adequació de la resposta al que es pregunta. 25
Examen de les pràctiques realitzades durant el curs. L'adequació de l'argumentació legal que condueix a la resolució del cas.
El raonament lògic i crític aplicat per resoldre el cas.
25 No
PROVA ORAL D'AVALUACIÓ CONTINUA. Fluidesa oral.
Capacitat de comunicació i preparació de l'exposició.
Especialment es valorarà que l'estudiant sigui capaç d'expressar-se oralment sense llegir.
50 No

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tasques següents:

A) SISTEMA D´AVALUACIÓ CONTÍNUA:

1) Primera activitat: Realització OBLIGATÒRIA d’un "examen escrit-tipus test-motivat" sobre el temari del curs. Valoració: 25%. NO RECUPERABLE.

2) Segona activitat (OBLIGATÒRIA)-NO RECUPERABLE: Realització d'un examen escrit sobre les 6 pràctiques que es faran durant el curs. Valoració: 25%.

3) Tercera activitat: prova ORAL d´avaluació continua. Recuperable.

Únicament els estudiants que hagin realitzat les activitats 1 i 2.

En aquesta prova s´avaluaran els coneixements del Programa de l’assignatura. S’ha de recordar que el programa correspon als apartats corresponents del MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES LABORALES, dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda, i elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

La prova serà oral en forma de preguntes tipus test: el professor realitzarà cinc preguntes tipus test amb una opció correcta que els alumnes hauran de justificar. És tant important l´elecció de l´opció correcta como la justificació donada.

Aquesta prova comportarà el 50% de la nota final de l´assignatura.

Es preveu el disseny d'un mecanisme de promoció de l'assistència a classes de forma que aquelles persones que l'acreditin tinguin l'opció d'augmentar la qualificació d'aquesta activitat 3.

En cas de suspendre l´avaluació continua, l´estudiant es podrà presentar a Recuperació només de la prova d´avaluació continua, en l´EXAMEN FINAL. L´examen final tindrà les mateixes característiques de la prova.


B) ALUMNAT QUE NO HAGI SEGUIT EL SISTEMA D´AVALUACIÓ CONTINUA (O DEMANI AVALUACIÓ ÚNICA o ALTERNATIVA):

L'examen únic o final de l'assignatura és per aquells estudiants que hagin demanat avaluació única o no hagin participat participat en el sistema d´avaluació continua (no fent el treball voluntari).

PRIMERA PART: 50%: Part teòrica en el que es preguntaran tres lliçons de tot el temari del curs.
SEGONA PART. 50%: Part pràctica en el que es preguntarà un o dos supòsits de fet amb vàries preguntes cadascun.

En aquest cas, l’examen equivaldrà al 100% de la qualificació final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren No Presentat:

Els estudiants que havent optat a l´avaluació contínua no es presentin a cap de les activitats ni a l´examen de recuperació.

Els estudiants que havent optat per l'avaluació única no es presentin a aquesta.

Avaluació única:
Únicament per aquells estudiants que optin per aquest sistema.

EXAMEN ESCRIT QUE CONSTARÀ DE DUES PARTS:

PRIMERA PART: 50%: Part teòrica en el que es preguntaran tres lliçons de tot el temari del curs.
SEGONA PART. 50%: Part pràctica en el que es preguntarà un o dos supòsits de fet (que poden tenir relació o no amb les pràctiques del curs) amb vàries preguntes cadascun.

Aquest format d´examen oral es realitzarà tanmateix a aquells estudiants que no segueixin el sistema d´avaluació contínua de l´assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima promig de 5.0

Tutoria

Els estudiants podran demanar quan ho creguin necessari, tutoria amb la professora de teòria i/o de pràctiques. Es prioritzarà la tutoria grupal virtual sempre que el tema sigui d'interés general.

En cas que un estudiant sol.liciti tutoria individual s'haurà d'adreçar a la professora responsable. Es prioritzarà la tutoria virtual.

Això no impedeix que, si resulta totalment necessari una tutorial presencial, es pugui fer.

Dades de contacte:

Sra. Mònica Ricou Casal; monica.ricou@udg.edu
Sra. Ainhoa Díaz Tarrago ainhoa.diaz@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es promourà la comunicació i interacció virtual amb els mateixos criteris que per la tutoria. És a dir, s'atendràn les consultes de qualsevol estudiant que ho sol.liciti previament per e-mail a la professora responsable de la part teòrica i/o pràctica.

Observacions

Estudi del Manual elaborat pel professorat de la UdG. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES LABORALES, Dir. CAMAS RODA, Ferran, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Madrid 2019.

L'assistència i la participació a les classes, tot i que no són obligatòries, són altament recomanables per superar l'assignatura. S´ha de tenir en compte que les activitats voluntàries que es facin a les classes sempre poden ajudar en la nota final, mai penalitzar

Assignatures recomanades

  • Seguretat social

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que la docència no pugui ser presencial, l'assignatura està dissenyada perquè no calgui fer canvis metodològics. Les classes, en aquest escenari, tant pràctiques com teòriques, s'impartiran de forma virtual a través de les plataformes que la UdG posi a disposició de la comunitat.

Buscant assimilar les classes presencials a les virtuals es veu necessari que tant el professor com els alumnes que assisteixen a les classes virtuals puguin tenir contacte visual, és a dir que per part d’ambdues parts es faciliti la imatge en temps real. En cas contrari no es pot assegurar l´autenticitat de l´alumne que s´està connectant a la classe, i per tant pot arribar a determinar per part del professor la desconnexió de qui no s´identifiqui. S’entén que l´assistència a les classes és personalíssima i hem de vetllar de la mateixa forma que a les classes presencials.

L'assistència i la participació a les classes, tot i que no són obligatòries, són altament recomanables per superar l'assignatura també en l'escenari virtual.

Les activitats d'avaluació continua mantindran el mateix format també en cas de docencia virtual, amb l'única diferència que s'esmenta a l'apartat següent referit a l'avaluació.

Modificació de l'avaluació:
Avaluació contínua en cas DE DOCÈNCIA VIRTUAL:

1.Part teòrica:

Examen 10 preguntes amb justificació de les respostes en un màxim de 6 línies. Per superar-la serà imprescindible l’estudi del Capítol III i dels apartats IV i V del Capitol IV del Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales, elaborat pel Professorat de la Universitat de Girona i dirigit pel Pr. Ferran Camas Roda (Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2019), a més de les explicacions donades per la Professora a les classes. Aquesta part té un valor del 60% de la nota final.

L’examen es publicarà via moodle el mateix dia d’examen previst al calendari docent a les 10:00 hrs. i es tancarà a les 18:00 hrs. Amb aquest espai de temps es pretén atorgar certa flexibilitat perquè l’estudiant pugui resoldre l’examen segons les circumstàncies personals, i alhora mantenir també l’essència del que és una prova d’avaluació: dia determinat i un temps determinat.

2.Part pràctica: Aquesta constarà de:

a)Exposició individual oral del treball de resolució del cas pràctic. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

b)Exposició individual oral del treball de resolució del cas pràctic. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

Recuperació de l’avaluació contínua virtual:

Examen de 10 preguntes amb justificació de les respostes en un màxim de 6 línies. Les respostes incorrectes no es penalitzaran. Aquest examen té un valor del 60% de la nota final. Pel que fa al 40% restant de la nota final, es mantindrà la puntuació obtinguda a la part pràctica de l’avaluació contínua.

L’examen es publicarà via moodle el mateix dia d’examen previst al calendari docent a les 10:00 hrs. i es tancarà a les 18:00 hrs. Amb aquest espai de temps es pretén atorgar certa flexibilitat perquè l’estudiant pugui resoldre l’examen segons les circumstàncies personals, i alhora mantenir també l’essència del que és una prova d’avaluació: dia determinat i un temps determinat.==================================

Avaluació única en Examen virtual:

Examen teòric de 10 preguntes amb justificació de les respostes en un màxim de 6 línies. Les respostes errònies descomptaran 0.20 punts cadascuna. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final.

L’examen es publicarà via moodle el mateix dia d’examen previst al calendari docent a les 10:00 hrs. i es tancarà a les 18:00 hrs. Amb aquest espai de temps es pretén atorgar certa flexibilitat perquè l’estudiant pugui resoldre l’examen segons les circumstàncies personals, i alhora mantenir també l’essència del que és una prova d’avaluació: dia determinat i un temps determinat.

Recuperació:

Es seguirà el mateix que l´explicat a l´apartat anterior

Tutoria i comunicació:
Atés que la UdG recomana les tutories individuals i grupals de forma virtual, els criteris explicats a l'apartat "tutoria i comunicació" es mantenen.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.