Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Càlcul matricial: matrius, determinants i resolució de sistemes d'equacions. Funcions. Càlcul diferencial. Anàlisi marginal i elasticitat. Optimització. Programació lineal. Règims financers.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup AC

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elvira Cassu Serra  / Eduard Garcia Gou  / Salvador Linares Mustaros
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BC

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elvira Cassu Serra  / Eduard Garcia Gou  / Salvador Linares Mustaros  / Xavier Molas Colomer
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup CC

Durada:
Anual
Professorat:
Lluis Bofill Capell  / Eduard Garcia Gou  / Salvador Linares Mustaros  / Pere Planas Crous
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • CIFCE9- Aplicar les tècniques de la matemàtica financera i l'estadística bàsica per a la gestió empresarial

Continguts

1. FUNCIONS REALS DE VARIABLE REAL

          1.1. Definicio de funció.

          1.2. Domini i recorregut d'una funció.

          1.3. Composició de funcions. Funció inversa.

          1.4. Creixement i decreixement exponencial.

2. CÀLCUL DIFERENCIAL

          2.1. Límits laterals i continuïtat.

          2.2. Derivades laterals i derivabilitat.

          2.3. Interpretació geomètrica de la derivada.

          2.4. Funció derivada i taula de derivades.

3. APLICACIONS DE LES DERIVADES

          3.1. Diferencial d'una funció.

          3.2. Anàlisi marginal i elasticitat.

4. OPTIMITZACIÓ

          4.1. Creixement i decreixement. Màxims i mínims.

          4.2. Concavitat i convexitat. Punts d'inflexió.

          4.3. Optimització de funcions.

5. CÀLCUL INTEGRAL

          5.1. Integrals indefinides.

          5.2. Integrals immediates i quasiimmediates.

          5.3. Mètodes dintegració: canvi de variable i integració per parts.

          5.4. Integrals definides: Regla de Barrow.

          5.5. Càlcul d'àrees.

6. MATRIUS

          6.1. Rang d'una matriu. Matriu inversa

          6.2. Operacions i equacions amb matrius.

7. DETERMINANTS

          7.1. Càlcul de determinants.

          7.2. Rang d'una matriu. Inversa d'una matriu.

8. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

          8.1. Conceptes bàsics.

          8.2. Discussió de sistemes.

          8.3. Resolució de sistemes.

9. DIAGONALITZACIÓ

          9.1. Valors i vectors propis.

10. INTRODUCCIÓ A LA MATEMÀTICA FINANCERA

          10.1. Operacions financeres.

          10.2. Financiació i inversió.

          10.3. Equivalència financera.

          10.4. El factor financer.

          10.5. Suma financera.

11. RÈGIMS FINANCERS

          11.1. Definició i classificació.

          11.2. Règim financer d'interès simple vençut.

          11.3. Règim financer de descompte comercial.

          11.4. Règim financer d'interès compost.

          11.5. Règim financer de descompte compost.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 45,00 0 51,00
Resolució d'exercicis 7,00 28,00 0 35,00
Sessió expositiva 41,00 65,00 0 106,00
Sessió pràctica 42,00 66,00 0 108,00
Total 96,00 204,00 0 300

Bibliografia

 • Carles Cassú ... [et al.] (1995). introducció a les funcions. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). derivades. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1997). anàlisi de corbes. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Algebra matricial : determinants. Girona : Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Determinants. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Sistemes d'equacions. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Gil Peláez, Lorenzo (1989 ). Matemáticas de las operaciones financieras : [unidad didáctica 1] (8a ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Gil Peláez, Lorenzo (1988 ). Matemáticas de las operaciones financieras : [unidad didáctica 2] (6a ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Rodríguez, Alfonso (cop. 1994 ). Matemática de la financiación . Barcelona: Edicions S. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació d'eines fonamentals de la matemàtica (MB): Al llarg del primer quadrimestre s'impartirà un crèdit de conceptes matemàtics bàsics. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 10 No
Prova d'avaluació de càlcul 1 (PAC1): Al llarg del primer quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació de càlcul. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20
Prova d'avaluació de càlcul 2 (PAC2): Durant el període d'avaluació gener-febrer, es realitzarà una prova d'avaluació de càlcul. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20
Pràctiques d'aula informàtica (PI): Al llarg del primer quadrimestre s'impartiran unes classes pràctiques a l'aula informàtica on es manejaran alguns programes informàtics i aplicacions web vinculant-les a alguna àrea de les matemàtiques tractada durant el curs. Aquesta activitat s'avaluarà a finals del primer quadrimestre/inicis del segon quadrimestre resolent un a sèrie d'exercicis a l'aula informàtica. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 10 No
Prova d'avaluació d'àlgebra (PAA): Al llarg del segon quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació d'àlgebra. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20
Prova d'avaluació de financeres (PAF): Al llarg del segon quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació de matemàtiques financeres. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20

Qualificació

Per qualificar l'assignatura en avaluació continuada es tindran en consideració les tasques i proves demanades en les sessions de matemàtiques bàsiques (MB), els resultats de les dues proves d'avaluació de càlcul (PAC1 i PAC2), les activitats avaluades en les pràctiques d'informàtica (PI), els resultats de la prova d'avaluació d'àlgebra (PAA) i els resultats de la prova d'avaluació de matemàtiques financeres (PAF).

El conjunt de sessions, tasques i proves realitzades a les parts de matemàtiques bàsiques (MB) i de pràctiques d'informàtica (PI) conformen en cada part un bloc d'activitats no recuperables i l'assistència és obligatòria per a la seva avaluació.
Pels alumnes de segona convocatòria o posteriors, cal que l'alumne es posi en contacte amb els professors de cadascuna d'aquestes dues parts i els consulti per saber quin criteri seguir respecte a la nota d'aquestes dues parts.

Així doncs, la nota final per avaluació continuada de l'assignatura (NF) en finalitzar totes les parts d'aquesta avaluació continuada es calcularà de la forma següent:

NF = MB*0,10 + PAC1*0,20 + PAC2*0,20 + PI*0,10 + PAA*0,20 + PAF*0,20

Per superar l'assignatura, a més d'obtenir una puntuació global NF de 5 o més en aquest càlcul, és també requisit indispensable per aprovar tenir una puntuació mínima de 3 en cadascuna de les tres parts recuperables que conformen l'assignatura (càlcul, àlgebra i matemàtiques financeres). Si NF és superior a 5, però en alguna de les parts recuperables no s'arriba a la nota mínima de 3, aleshores la nota d'avaluació continuada a l'expedient quedarà com a 4,5 i l'assignatura no estarà superada.

Si no s'ha superat l'assignatura per avaluació continuada, en el període de recuperació de juny en la prova corresponent caldrà examinar-se com a mínim de les parts recuperables de l'assignatura en què no s'hagi obtingut una nota mínima de 5 en l'avaluació continuada.

La nota obtinguda en l'avaluació de recuperació de juny serà el 80% de la nota final (40% càlcul, 20% àlgebra i 20% matemàtiques financeres). El 20% restant correspondrà a la nota de MB (10%) i PI (10%) obtingudes al llarg del curs.

Si aquesta mitjana ponderada és igual o superior a 5 amb una puntuació mínima de 3 en cadascuna de les parts que s'hagin de recuperar que conformen l'assignatura (càlcul, àlgebra o matemàtiques financeres), aquesta serà la nota final a l’expedient i l'assignatura quedarà superada. En cas contrari, la nota de l’expedient serà la mínima entre 4,5 i la mitjana ponderada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindran qualificació de No Presentat aquells alumnes que, no havent superat l'avaluació continuada, no s'han presentat a la prova de recuperació.

Avaluació única:
L'estudiant té la possibilitat d'acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi, s'entén que renuncia a l'avaluació continuada.

Perquè l'estudiant es pugui acollir a l'avaluació única, ho haurà d'haver comunicat prèviament a la Coordinació d'Estudis, sol·licitant-ho dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern del centre.
No és tasca del professorat decidir autoritzar a l'alumne si es pot acollir o no a aquest sistema d'avaluació ni valorar els motius pels quals s'hi vulgui acollir.

L'avaluació única consistirà en una prova global que constarà de les següents parts:

1. Una prova d'uns 30 minuts com a màxim consistent en la resolució d'uns exercicis breus corresponents a la part de matemàtiques bàsiques, que tindrà un pes d'un 10%.
2. Una prova de 3 hores de durada aproximadament que constarà de la resolució de forma desglossada d'exercicis corresponents a cadascuna de les 3 parts en què està dividida la fase general de l'assignatura i els temes de les quals conformen el gruix dels continguts:
la part corresponent a Càlcul, que tindrà un pes d’un 40%, la part corresponent a Àlgebra, que tindrà un pes d'un 20% i la part corresponent a les Matemàtiques Financeres, que tindrà també un pes d'un 20%.
3. Una prova pràctica a l'aula d'informàtica d'uns tres quarts hora com a màxim que constarà d'exercicis corresponents a les pràctiques d'informàtica, que tindrà un pes d'un 10%.

La mitjana ponderada amb els percentatges indicats de totes les parts donarà la qualificació final de l'assignatura per a l'alumnat que s'aculli a aquesta modalitat. És també requisit indispensable per aprovar tenir una puntuació mínima de 3 en cadascuna de les tres parts recuperables que conformen l'assignatura (càlcul, àlgebra i matemàtiques financeres). Si la mitjana ponderada és superior a 5, però en alguna de les parts recuperables no s'arriba a la nota mínima de 3, aleshores la nota d'avaluació única a l'expedient quedarà com a 4,5.

Si no s'ha superat l'assignatura en aquesta avaluació, en el període de recuperació de juny caldrà examinar-se com a mínim de les parts recuperables de l'assignatura en què no s'hagi obtingut una nota mínima de 5 en l'avaluació anterior.

La nota obtinguda en l'avaluació de recuperació de juny serà el 80% de la nota final (40% càlcul, 20% àlgebra i 20% matemàtiques financeres). El 20% restant correspondrà a la nota de MB (10%) i PI (10%) obtingudes al llarg del curs.

Si aquesta mitjana ponderada és igual o superior a 5 amb una puntuació mínima de 3 en cadascuna de les parts que s'hagin de recuperar que conformen l'assignatura (càlcul, àlgebra o matemàtiques financeres), aquesta serà la nota final a l'expedient. En cas contrari, la nota de l'expedient serà la mínima entre 4,5 i la mitjana ponderada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 al final de l'avaluació continuada o, en el seu defecte, en la nota final de recuperació.

Tutoria

Per reforçar el seguiment individualitzat de l'assignatura, al llarg del curs i dins l'horari marcat pels professors de l'assignatura, es realitzaran sessions de tutories individuals o en grup, de manera presencial o virtual en funció de l'escenari general en que es vagi desenvolupant el curs. Es recomana concertar prèviament la tutoria amb el professorat per tal d'evitar molta concentració d'alumnat en una mateixa sessió, ja que les tutories estan pensades per resoldre les dificultats particulars i fer el treball en grups petits.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es podrà establir comunicació entre el professorat i l'alumnat a través de les eines del moodle de l'assignatura com els avisos i fòrums, així com a través del correu electrònic de la UdG, i a través de les plataformes Google Meet i Blackboard Collaborate (en cas que sigui necessari).

Els correus electrònics institucionals per al contacte amb el professorat de l'assignatura són:

Professor Xavier Molas: xavier.molas@udg.edu
Professor Eduard Garcia: eduard.garciagou@udg.edu
Professor Lluís Bofill: lluis.bofill@udg.edu
Professor Salvador Linares: salvador.linares@udg.edu
Professora Elvira Cassú: elvira.cassu@udg.edu
Professor Pere Planas: pere.planas@udg.edu

Observacions

- Com a norma general de la Facultat, els alumnes han d'assistir a classe en el grup on estan matriculats. Per aquesta raó, l'avaluació del treball de l'alumne a les classes i els diversos exàmens es realitzaran en el grup on estan matriculats.

- Les proves d'avaluació són obligatòries. Les proves d'avaluació que no es realitzin obtindran una qualificació de zero en l'avaluació continuada.

- Els formularis per realitzar les proves d'avaluació, en cas que siguin necessaris, els proporcionarà el professor.

- En la realització de les proves presencials cal portar un document en vigor, preferiblement el DNI o el carnet d'estudiant, per acreditar la identitat.

- Per realitzar les proves d'avaluació els alumnes deixaran tots els estris que no siguin necessaris en un lloc determinat de l'aula que els comunicaran els professors. No es permet dur el telèfon mòbil a sobre.

- Per realitzar les proves d'avaluació es permet portar una calculadora NO gràfica i que NO emmagatzemi NI transmeti dades.

- Durant la primera mitja hora de realització de les proves d'avaluació, els alumnes no poden abandonar les aules. Passada mitja hora, els alumnes poden abandonar l'aula entregant prèviament l'examen.

- Per tal de començar les proves d'avaluació amb la màxima puntualitat, es demana que s'hi assisteixi amb la suficient antelació abans de l'hora programada.

- Al llarg del primer quadrimestre s'impartirà 1 crèdit de matemàtiques bàsiques. Aquest crèdit s'avaluarà dins les classes de matemàtiques bàsiques i tindrà un pes del 10% en la nota de l'assignatura. Aquesta activitat és una activitat no recuperable i l'assistència és obligatòria.

- Al llarg del primer quadrimestre s'impartiran unes pràctiques d'aula informàtica. Aquestes pràctiques s'avaluaran a principis del segon quadrimestre i tindrà un pes del 10% en la nota de l'assignatura. Aquesta activitat és una activitat no recuperable i l'assistència és obligatòria.

- Els alumnes que hagin superat l'assignatura amb l'avaluació continuada i vulguin millorar la seva nota, podran presentar-se a la prova d'avaluació del període de recuperació de juny avisant prèviament als professors. En aquest cas, la nota final de l'assignatura serà una mitjana ponderada entre la nota obtinguda en l'avaluació continuada i la nota obtinguda en aquesta última prova de millora.

- La còpia i el plagi són activitats fraudulentes que constitueixen una infracció greu i vulneren els principis bàsics i elementals del treball acadèmic, que es basa en un exercici personal i reflexiu per part de l'estudiantat. La Universitat és una institució educadora amb responsabilitat social que ha de vetllar com a criteris de qualitat i principis fonamentals per les actuacions amb rigor, esforç i honestedat individual. La còpia i el plagi són motius per no superar l'assignatura sense perjudici de l'expedient disciplinari que es pugui iniciar.

- A més de la bibliografia bàsica que es pot trobar a la biblioteca, es proporcionarà material docent amb teoria i exercicis de l'assignatura. Al moodle de l'assignatura també hi haurà disponible material divers per al seguiment dels conceptes i exercicis que es treballaran a les classes. En el material de classe s'assegurarà que s'incloguin qüestions problemes i exercicis que serveixin de model per preparar les proves d'avaluació que es realitzaran al llarg del curs.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

-Piskunov, N.(Noriega Editores). Cálculo diferencial e integral.México:Limusa.

-Yamane, Taro(1983). Matemáticas para economistas (3ªed.).Barcelona:Ariel.

-Alcaide Inchausti, Angel(1980).Cálculo infinitesimal para economistas.Madrid:Aguilar.

-Glass, J.Colin(1982. Métodos matemáticos para economistas.Bogotá:McGraw-Hill.

-Casanova González-Mateo, Jesús(1990). Examenes de álgebra lineal: [problemas resueltos propuestos en las E.T.S. de Ingenieros Industriales];Jesús Casanova Gonzólez-Mateo, Juan Vila.

-Chiang, Alpha C.(1987). Métodos fundamentales de economía matemática.Madrid:McGraw-Hill.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas en que per motius de salut pública sigui necessari passar a un escenari d'ensenyament completament no presencial, es realitzaran les sessions de classe en l'horari que s'establirà des de la coordinació d'estudis de manera virtual a través de la plataforma establerta per la UdG, bàsicament a través del Blackboard Collaborate i del Google Meet.

En l'escenari més probable d'un ensenyament més presencial que virtual, on el nombre d'assistents a les classes presencials vindrà determinat per les directrius de les autoritats sanitàries, el desenvolupament de les activitats d'aprenentatge es modificarà de la manera següent:

Es realitzaran activitats de forma virtual que consistiran en el recolzament i al reforçament de l'autoaprenentatge de l'alumnat a través de materials de curta llargada i de curta durada (guions didàctics, presentacions virtuals, enllaços web,...), que ajudin a l'alumne a comprendre els conceptes bàsics teòrics de les matemàtiques que necessitarà per a la realització dels exercicis proposats.

A les activitats presencials que previsiblement es realitzaran amb un nombre inferior d'alumnes a la totalitat dels components del grup, es realitzaran fonamentalment activitats pràctiques amb una interacció directa amb l'alumnat, amb l'objectiu de reforçar a través d'exemples aquells conceptes teòrics que no estiguin prou consolidats i, principalment, es treballarà a partir de la resolució d'exercicis pràctics i d'aplicació a l'economia, més d'acord amb la metodologia de la classe inversa per tal que l'alumnat assistent pugui consolidar els seus coneixements.

En aquest sentit, al moodle de l'assignatura es proporcionaran els materials virtuals necessaris per a la correcta comprensió dels conceptes, i a les classes presencials es reforçaran els conceptes a través de la pràctica. En les classes presencials, el professorat intentarà fer un seguiment directe del treball de cada alumne/a, ja que la interacció directa presencial entre alumnat i professorat no serà tant sovintejada com seria desitjable. L'objectiu primordial és tenir un seguiment constant que motivi a seguir l'assignatura amb regularitat.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que no sigui possible realitzar les activitats d'avaluació presencialment per motius de seguretat en la salut pública, depenent de l'activitat, l'avaluació es realitzarà de la manera següent:

El 10% corresponent a la part de matemàtiques bàsiques s'avaluarà per l'entrega de tasques curtes que s'aniran proposant al llarg del primer semestre a través de la plataforma moodle i que s'hauran d'entregar dins el termini que s'estableixi. Serà una activitat no recuperable.
El 10% corresponent a la part de pràctiques d'informàtica s'avaluarà telemàticament a través de l'entrega de les pràctiques, que l'alumne/a realitzarà de manera individualitzada de forma remota en el calendari que es marqui al respecte. La universitat posarà les condicions perquè l'alumnat les puguin realitzar de forma individual amb accés remot als ordinadors de les aules d'informàtica i als programes que s'utilitzin, en cas que fos necessari. Es proporcionarà a través de moodle els guions didàctics i presentacions virtuals necessaris per portar-les a terme. Serà una activitat no recuperable.
El 40% corresponent a la part de càlcul s'avaluarà de la següent manera: un 10% de la nota correspondrà a l'entrega al professor d'una sèrie de tasques a través de la plataforma moodle que s'indicaran oportunament al llarg del primer semestre i comptaran amb un termini d'entrega definit pel professor. El 30% restant s'avaluarà en dues proves virtuals (15% i 15%) que es realitzaran previsiblement a meitat del primer semestre la primera prova i en el període d'examens de gener-febrer en la data que es fixi en el calendari de la facultat la segona. Aquestes proves també es realitzaran a partir de l'entorn moodle.
El 20% corresponent a la part d'àlgebra s'avaluarà per meitats: un 10% de la nota correspondrà a l'entrega al professor per mitjà d'un qüestionari a través de la plataforma moodle d'exercicis que s'indicaran oportunament al llarg del segon semestre i comptaran amb un termini d'entrega definit pel professor. El 10% restant correspondrà a una prova virtual que es realitzarà en el període d'examens de maig-juny el dia corresponent fixat en el calendari de la facultat a través també de la plataforma moodle.
El 20% corresponent a la part de matemàtica financera s'avaluarà també per meitats: un 10% de la nota correspondrà a l'entrega al professor per mitjà d'un qüestionari a través de la plataforma moodle d'exercicis que s'indicaran oportunament al llarg del segon semestre i comptaran amb un termini d'entrega definit pel professor. El 10% restant correspondrà a una prova virtual que es realitzarà en el període d'examens de maig-juny el mateix dia que la prova d'àlgebra a través també de la plataforma moodle.

Tant els exercicis per entregar al llarg del curs com els que conformen l'examen, s'entregaran en format ".pdf". Existeixen diferents aplicacions per a mòbil i webs per convertir imatges/fotos a format ".pdf". També des de Google Drive per a mòbils hi ha l'opció d'escanejar documents, que es desen en format “.pdf” preparats per enviar o per obrir-los des del Google Drive d'un ordinador per manejar-los més còmodament si s'escau. Els exercicis d'examen s'hauran de resoldre de manera separada cadascun en una cara de full per facilitar-ne la correcció i trametre'ls als professors de la manera que s'indiqui.

Els alumnes que no superin l'avaluació continuada avaluada amb els percentatges esmentats anteriorment, hauran de fer una prova de recuperació virtual el dia que fixi la facultat per l'examen de recuperació en el format següent:

1. A l'hora d'inici de l'examen, primer es realitzarà la part de càlcul. La prova consistirà en resoldre 4 exercicis, que s'hauran de resoldre cadascun en una cara de full diferent. En un termini de temps que es marcarà s'hauran d'haver preparat els documents .pdf amb els exercicis i tramès al professor corresponent de la forma que s'indicarà prèviament.
2. Es deixaran uns minuts de descans.
3. Tot seguit donarà inici la prova de la part d'àlgebra, que constarà de 2 exercicis, que també s'hauran de fer en fulls separats a una sola cara. També en un termini de temps que es marcarà s'hauran d'haver preparat els documents .pdf amb els exercicis i tramès al professor corresponent de la forma que s'indicarà prèviament.
4. Es deixaran uns minuts més de descans.
5. Finalment, es donarà inici a la prova de matemàtica financera, que tindrà les mateixes característiques que la prova d'àlgebra, 2 exercicis a resoldre en el mateix marge de temps que s'hauran de fer en dos fulls separats a una sola cara, i preparar els documents .pdf amb els exercicis i trametre'ls al professor corresponent de la forma que s'indicarà prèviament, moment en que es donarà per finalitzada la prova de recuperació.

Les pràctiques d'informàtica i les activitats de matemàtiques bàsiques tenen la classificació d'activitats no recuperables, i, per tant, la nota obtinguda és la que es manté amb un pes global del 20% (10% per les pràctiques i 10% per les bàsiques). Així doncs, la prova de recuperació té un pes global del 80% sobre la nota final de l'assignatura de la mateixa manera com està estipulat en cas d'avaluació presencial: la part de càlcul pesarà un 40%, la part d'àlgebra un 20% i la part de financeres un 20%.

Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 al final de l'avaluació continuada o, en el seu defecte, en la nota final de la recuperació.

Criteris específics per a la nota de "No Presentat": Tal com ja estava estipulat inicialment, obtindran la qualificació de No Presentat aquells alumnes que, no havent superat l'assignatura per avaluació continuada, no es presentin a la prova de recuperació final.

Tutoria i comunicació:
En el cas d'entrada en un escenari completament no presencial, la comunicació entre el professorat i l'alumnat es realitzarà de manera conjunta a través de la sessió telemàtica que es programarà dins l'horari setmanal per la coordinació d'estudis establert per aquesta situació excepcional.

A més, de manera més individual o en grups petits es realitzaran, prèvia sol·licitud i a instància tant de l'alumnat com del professorat, sessions telemàtiques per la resolució d'exercicis.

Paral·lelament, dins de la plataforma moodle s'aniran penjant petites guies didàctiques per poder seguir autònomament els conceptes bàsics que són necessaris per a la realització dels exercicis proposats. A través dels fórums de moodle, del correu electrònic i de la plataforma Google Meet es podrà tenir contacte amb el professor en el cas que sigui necessari resoldre dubtes específics per poder progressar satisfactòriament en els continguts de l'assignatura.

Professor Xavier Molas correu: xavier.molas@udg.edu
Professor Eduard Garcia correu: eduard.garciagou@udg.edu
Professor Lluís Bofill correu: lluis.bofill@udg.edu
Professor Salvador Linares correu: salvador.linares@udg.edu
Professora Elvira Cassú correu: elvira.cassu@udg.edu
Professor Pere Planas correu: pere.planas@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.