Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RICARDO GARCIA ORALLO  / ANTONIO LOPEZ ESTUDILLO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
RICARDO GARCIA ORALLO  / ANTONIO LOPEZ ESTUDILLO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA  / ANTONIO LOPEZ ESTUDILLO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE10- Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional
 • ECOCE11- Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL

                    1.1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial.

                    1.1.2. Els sistemes agraris i els règims demogràfics abans de 1800

                    1.1.3. La Revolució Industriosa

          1.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

                    1.2.1. La Revolució Industrial a Gran Bretanya: Canvi agrari, salaris alts i energia barata

                    1.2.2. Creixement econòmic, canvi estructural i canvi tècnic

                    1.2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialitzaicó

          1.3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

                    1.3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

                    1.3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

                    1.3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

          1.4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

                    1.4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

                    1.4.2. Els orígens i difusió de la crisi dels anys trenta als Estats Units

                    1.4.3. Les polítiques de recuperació

          1.5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.5.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.6.1. La fi de l'expansió

                    1.6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

2. HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

          2.1. L'HERÈNCIA DE L'ANTIC RÈGIM

                    2.1.1. L'economia espanyola a finals de l'Antic Règim

                    2.1.2. La fallida de l'Antic Règim i el cost de la pèrdua de les colònies

          2.2. REVOLUCIÓ LIBERAL I FORMACIÓ D'UNA PRIMERA BASE INDUSTRIAL EN UN PAÍS DE LA PERIFÈRIA EUROPEA (1820-1890)

                    2.2.1. La reforma agrària liberal i els límits de l'expansió agrària

                    2.2.2. Hisenda i Estat del liberalisme del segle XIX

                    2.2.3. La modernització dels transports: el ferrocarril

                    2.2.4. La industrialització i la seva redistribució espacial

                    2.2.5. Recomposició del comerç exterior i política comercial

          2.3. DE LA CRISI FINISECULAR A LA CONVERGÈNCIA TRUNCADA AMB L'EUROPA INDUSTRIALITZADA (1890-1936)

                    2.3.1. La crisi agrària finisecular i la reorientació del sector agrari al primer terç del segle XX

                    2.3.2. Creixement i diversificació del sector industrial

                    2.3.3. Les relacions econòmiques internacionals: entre el gir proteccionista i la Guerra Civil

          2.4. LA GUERRA CIVIL I L'AUTARQUIA (1936-1959)

                    2.4.1. La Guerra Civil i els seus efectes econòmics

                    2.4.2. Autarquia, repressió, redistribució desigualitària de l'ingrès i estancament econòmic

                    2.4.3. Els anys cinquanta: guerra freda, industrialització per substitució d'importacions i transformacions estructurals

          2.5. LA ESPAÑA DEL DESARROLLISMO (1960-1973)

                    2.5.1. El Pla d'Estabilització i els canvis en la política econòmica

                    2.5.2. (Re)integració en l'economia internacional i estímuls exteriors en una economia molt intervinguda

                    2.5.3. L'acceleració del creixement industrial

                    2.5.4. La transformació del sector agrari: el canvi del model tecnològic i energètic

                    2.5.5. Les transformacions demogràfiques al segle XX

          2.6. DE LA CRISI ECONÒMICA A L'ESPANYA ACTUAL (1974-2018)

                    2.6.1. Crisi econòmica i transició política (1974-1985)

                    2.6.2. De la incorporació a la CEE a la Gran Recessió d'inicis del segle XXI: un cicle de creixement i crisi

                    2.6.3. La consolidació de l'estat del benestar i l'evolució de les desigualtats socials i interterritorials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 10,00 0 14,00
Lectura / comentari de textos 4,50 83,00 0 87,50
Prova d'avaluació 6,50 43,00 0 49,50
Sessió expositiva 81,00 50,00 0 131,00
Sessió pràctica 4,00 4,00 0 8,00
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 106,00 190,00 0 296

Bibliografia

 • Feliu i Montfort, Gaspar (2013 ). Introducció a la història econòmica mundial (3a ed., rev. i actualitzada). [València], [etc.]: Universitat de València [etc.]. Catàleg
 • Enric Tello Aragay coordinador (2012). Com hem arribat fins aqui. Una introducció a la història econòmica global (UOC creative commons). Barcelona: UOC . Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true
 • Chang, Ha-Joon (2015). Economía para el 99% de la población. Barcelona: Debate. Catàleg
 • Carreras, Albert y Xavier Tafunell (2018). Entre el imperio y la globalización. Hª Económica de la España contemporánea. Barcelona: Crítica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici 1: temes 1.1 i 1.2. Anàlisi de textos i pràctiques d'aula inversa. Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum individualment, per posteriorment discutir-lo en grup i realitzar exercicis a l'aula. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 10 No
Exercici 2. Exercici de control dels temes 1.3 a 1.4. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 10 No
Exercici 3. Examen: avaluació dels temes 1.2 a 1.6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Exercici 4. Temes 2.1 i 2.2. Anàlisi de textos i pràctiques d'aula inversa. Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum individualment, per posteriorment discutir-lo en grup i realitzar exercicis a l'aula. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 10 No
Exercici 5. Control de lectures dels temes 2.2 i 2.3 L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 10 No
Exercici 6. Examen: avaluació dels temes 2.2 a 2.6 Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10 No

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.
Al llarg del curs es faran 6 exercicis avaluables, tres a cada quadrimestre. Els exercicis 1, 2, 4 i 5 valdran cadascun un 10 i els exercicis 3 i 6 el 25 per cent cadascun. La realització de les activitats i l'assistència a les sessions s’avaluarà fins a un 10% de la nota final.

Els exercicis 3 i 6 tindran lloc en els períodes de gener/febrer i maig/juny i abastaran la matèria indicada en el programa. Cada un dels dos exercicis valdrà el 25 per cent de la nota final. Els estudiants només podran de recuperar aquests exercicis quadrimestrals, en el període que determina la Facultat.

Finalment, l’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de les pràctiques, activitats i els dos exercicis realitzats.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en totes les proves. Serà exigible un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no s'hagin presentat a l'examen final.

Avaluació única:
Els estudiants podran sol·licitar l'avaluació única, a partir d'un examen final que comptarà el 100% de la nota. Aquesta opció s'ha de sol·licitar en els terminis establerts per la Facultat.

Els estudiants que triïn l'avaluació única hauran de llegir, a més, de les lectures obligatòries de l'assignatura, els manuals corresponents al primer i segon quadrimestre assenyalats al programa

Aquesta opció no requereix una assistència a un mínim de classes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Els exercicis presencials i on-line s’han d’atendre a les normes acadèmiques de citació. El plagi o la utilització fraudulenta d’informació està penalitzada per la Normativa REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS ESTUDIANTS de la UdG. En el seu article 21: Penalització per frau o plagi
1. La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiantinfractor.
2. La còpia o el plagi, així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs finals de grau o de màster, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la
qualificació final del treball, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf

Tutoria

Les hores de tutoria tindran lloc en les franges horàries que fixa el departament. Cada grup tindrà un horari específic per fer les consultes on-line o presencials. Les consultes i tutories hauran de ser acordades prèviament per mitjà del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions presencials o on-line entre professor i estudiants tindran lloc sempre durant l'horari laboral i docent (dilluns a divendres). En el cas dels grups A i B les franges horàries de comunicació seran els matins, i en els grups C i D les tardes. La resolució de dubtes, tutories i revisions d'exercicis presencials o on-line tindran lloc en els horaris prevists i publicats.
L'entrega d'exercicis i la publicació dels resultats es faran en els dies i hores prevists i publicats.

Observacions

Aquesta assignatura utilitzarà la metodologia docent de l'aula invertida. Aquest enfoc canvia l'estructura típica de la classe. De tal manera que l'estudiant treballa prèviament a la sessió uns materials (lectures, apunts, vídeos curts) que hauran estat facilitats amb antelació suficient a la pàgina web de l'assignatura.

A l'aula, a més de les exposicions teòriques del professor, l'estudiant respondrà a preguntes sobre els materials, i es discutiran les respostes i el professor resoldrà els dubtes sobre conceptes de major complexitat.

Els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran en les classes teòriques i pràctiques es penjaran a la pàgina web de l'assignatura.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com de plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades a cada un dels temes i seguir les explicacions fetes a classe.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Grupos A y B
A las clases presenciales y actividades evaluativas programadas que se realizaron antes del confinamiento (un control de lecturas y varias preguntas de seguimiento) y al examen final a realizar seguramente por vía telemática se añadirá un ejercicio semanal relativo a las lecturas obligatorias que aparecen en el programa y los materiales docentes colgados en Moodle.
De esos ejercicios hemos realizado 3 antes del período de Semana Santa y se prevé realizar otros 4 hasta final de curso. Con tal regularidad en los ejercicios se persigue fraccionar las lecturas en subconjuntos más fáciles de trabajar, para profundizar en aspectos concretos de las mismas a partir de la respuesta a cuestionarios redactados individualmente, con asesoramiento en tutorías, contraste individual con las respuestas correctas y envío de la corrección a quien lo requiera.
En cada ejercicio
-se precisarán con anticipación las lecturas a realizar.
-en los horarios de clase de la asignatura y en fecha preestablecida se publicarán en Moodle cuestionarios con preguntas, con indicación de la ponderación y espacio disponible para cada una. Los ejercicios tendrán una extensión global de alrededor de 30 líneas y el plazo de respuesta ordinario será de tres horas.
-se atenderán tutorías durante su realización, desde el email del profesor, así como en otras dilatadas franjas horarias prefijadas.
-se colgarán en Moodle modelos de respuestas a esos cuestionarios para permitir el contraste individual con ellas.
-se corregirán todos los ejercicios, ponderando cada una de sus notas en la final de la asignatura en la ponderación expresada en otra ventana.
-y se remitirá a quien lo solicite copia de su ejercicio individual corregido.
Dado que su resolución suele exceder los 90 minutos de la clase ordinaria, se fija con carácter general la posibilidad de entregarlo con cierto retraso a cuantos en el plazo establecido deban seguir otras clases por videoconferencia, otras actividades docentes o soliciten tal prórroga por cualquier motivo personal justificado.
El último de los ejercicios, a realizar en la penúltima o última semana, partirá también de un conjunto de lecturas predefinido y de un cuestionario de preguntas, pero será algo más complejo y extenso por lo que podrá convenir que su plazo de entrega sea de uno o más días, para evitar que su preparación obstaculice el normal seguimiento del resto de actividades de cada estudiante.

Modificació de l'avaluació:
Debido a las alteraciones en la dinámica académica introducidas por el confinamiento, la ponderación de cada actividad evaluativa en la nota final del segundo cuatrimestre de la asignatura será la siguiente:

EN LOS GRUPOS A y B:
*Las notas de evaluación continuada ponderarán en conjunto un 75% y las del examen final el 25% restante.

*El detalle de la evaluación continuada es el siguiente:
-Antes de la suspensión de las clases:
12% el primer control de lectura.
6% las preguntitas cortas a redactar "de seguimiento" que se pusieron en clase.

-Después de la suspensión de las clases:
45% a repartir entre los controles de lectura ya realizados desde la suspensión de la docencia presencial y los que seguirán tras la Semana Santa (aprox. 1 por semana).
12% de un ejercicio que se definirá, a desarrollar con más tiempo que los controles de lectura, pero también a redactar a partir del manual, probablemente con adición de algún complemento, relativo a la época histórica más reciente.

EN ELS GRUPS C i D:

Les notes de l'avaluació continuada ponderaran, en conjunt, un 75% i les de l'examen final, el 25% restant.

El detall de l'avaluació continuada és el següent:
25 %: els dos exercicis avaluables fets abans del 5/4/2020 (es considera que les característiques del segon exercici, tot i que es va dur a terme ja durant el període de docència no presencial, permeten mantenir el seu pes en la nota final del semestre).
45 %: a repartir entre els exercicis a realitzar fins al final de curs. Es combinaran controls de lectura (dos) sobre determinats capítols del manual amb alguns exercicis d'altres característiques que puguin ser compatibles amb les condicions sota les quals continuarà impartint-se l'assignatura.
5 %: preguntes de seguiment i participació a les sessions

Tutoria i comunicació:
Atenderé en tutorías todos los días lectivos de 9 a 13 h cualquier duda que mandéis a mi correo institucional antonio.lopez@udg.edu
Por favor, indicad TUTORÍA en el "asunto" del email. Daré preferencia a responderos frente a la gestión de otros archivos. Dos días en semana tengo ejercicios programados y en la carpeta de entrada llego a tener 20 o 30 archivos pendientes de revisar que los ejercicios han llegado correctos y de archivarlos, pues suelen llegar por oleadas.
Fuera de esos horarios escribidme también si tenéis alguna urgencia. No me comprometo a responder de inmediato pero lo haré si abro el correo.