Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Competències

 • Comprendre i saber utilitzar els principals raonaments i eines matemàtics i estadístics per al plantejament i resolució de problemes econòmics
 • Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 • Capacitat d'aprenentatge autònom
 • Capacitat per a la resolució de problemes
 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Coneixements d'informàtica
 • Comunicació oral i escrita en llengua estrangera

Altres Competències

 • Descriure conjunts de dades estadístiques i extreure’n la informació més rellevant, tant pel que fa a dades longitudinals com transversals.
 • Usar programari estadístic per fer transformacions de les dades i anàlisis senzilles.
 • Comprendre i estimar la relació estadística entre dues variables.
 • Analitzar problemes reals usant les eines estadístiques senzilles més adequades per al tipus de dades de què es disposa.
 • Dissenyar un pla de mostreig i una enquesta senzilla d’acord amb uns objectius d’investigació.
 • Comprendre els fonaments de la teoria de la probabilitat, les variables aleatòries i les principals distribucions.
 • Comprendre la base conceptual de la inferència estadística que s’aprofundirà en l’assignatura d’Estadística i Introducció a l’Econometria.

Continguts

1. Introducció. Objecte i mètode de l’estadística

          1.1. Introducció. Què és i de què s’ocupa l’estadística?

          1.2. Evolució històrica.

          1.3. Població i mostra. Estadística descriptiva, teoria de la probabilitat i inferència estadística.

          1.4. Aplicacions de l’estadística a l’empresa i a l’economia.

          1.5. El mètode estadístic. Fases d’un estudi estadístic.

2. Estadística descriptiva univariada

          2.1. Tipus de variables i nivell de mesura.

          2.2. Tabulació. Freqüències. Marques de classe.

          2.3. Representació gràfica. Diagrama de barres, histograma. Altres representacions gràfiques.

          2.4. Mesures de posició. Concepte. Mitjana aritmètica i mediana. Mesures de posició no centrals: quartils, decils i percentils. El diagrama de caixa.

          2.5. Mesures de dispersió. Concepte. Rang. Variància. Desviació estàndard. Mesura de dispersió relativa: el coeficient de variació.

          2.6. Tipificació d’una variable. Aplicació a estudis comparatius.

          2.7. Concepte de robustesa: estadístics robustos.

3. Estadística descriptiva bivariada

          3.1. Variables qualitatives. Taules de contingència. Freqüències conjuntes, marginals i condicionades. Concepte d’independència. Coeficient V de Cramér. Dependència i causalitat.

          3.2. Variables quantitatives. Núvol de punts. Mesures de dependència lineal. Dependència funcional i estadística. El coeficient de correlació lineal de Pearson. La covariància.

          3.3. Variable quantitativa-qualitativa: diagrames de caixa en paral·lel. Coeficient eta.

4. Recollida de dades: el mètode d’enquesta

          4.1. Errors mostrals i no mostrals.

          4.2. Errors no mostrals més freqüents: errors de cobertura, no resposta, deguts al qüestionari, al mode de recollida de dades, a l'enquestador i a l'enquestat.

          4.3. Modes de recollida de dades: personal, telefònic i per correu. Enquestes electròniques.

          4.4. Disseny del qüestionari. Prova pilot.

          4.5. Recollida de dades. No resposta. Errors deguts a l'enquestador i a l'enquestat.

5. Tècniques descriptives d’anàlisi de sèries temporals

          5.1. Introducció. Components d’una sèrie temporal. Tendència, estacionalitat i residu. Inèrcia i soroll. Estacionalitat additiva i multiplicativa.

          5.2. Mètodes clàssics per a la descomposició de components.

6. Teoria de la probabilitat

          6.1. Introducció històrica. Fenòmens deterministes, imprevisibles i aleatoris. Definició clàssica de probabilitat: la llei de Laplace. La llei empírica de l’atzar.

          6.2. Espai mostral. Successos: operacions i propietats. Axiomes de la teoria de la probabilitat. Propietats de la probabilitat.

          6.3. Probabilitat condicionada. Independència de successos.

7. Variables aleatòries

          7.1. Variables aleatòries: definició. Classificació: variables aleatòries discretes i contínues.

          7.2. Distribució de probabilitat d’una variable aleatòria discreta. Funció de distribució.

          7.3. Paràmetres de la distribució de probabilitat d’una variable aleatòria discreta. Esperança matemàtica i variància. Càlcul i propietats.

          7.4. Funció densitat de probabilitat d’una variable aleatòria continua. Funció de distribució.

          7.5. Esperança i variància.

          7.6. Alguns conceptes comuns: mediana i tipificació.

8. Models de distribució de variables aleatòries

          8.1. Distribucions de Bernouilli i Binomial. Propietats. Ús de taules.

          8.2. Distribució contínua uniforme.

          8.3. Distribució normal. Propietats i ús de taules.

          8.4. Teorema central del límit. Aproximació d’una binomial a la normal.

9. Variables aleatòries bidimensionals discretes

          9.1. Distribució conjunta, condicionada i marginal.

          9.2. Variables aleatòries dependents i independents.

          9.3. Funcions d’una v.a. bidimensional. Relació entre dues variables aleatòries: covariància, correlació i esperança condicionada.

          9.4. Combinació lineal de variables aleatòries. Propietats de l’esperança, la variància i la covariància.

10. Distribucions mostrals

          10.1. Mostreig probabilístic i no probabilístic.

          10.2. Mostreig. Experimentació i població infinita. Mostreig aleatori simple sense reposició.

          10.3. Paràmetres i estadístics. Distribució mostral.

          10.4. Distribució mostral de la mitjana.

          10.5. Distribució mostral de la proporció.

          10.6. Error quadràtic mitjà. Propietats desitjables estimadors. Propietats asimptòtiques: consistència, biaix asimptòtic i eficiència asimptòtica. Robustesa.

11. Errors mostrals i intervals de confiança

          11.1. Error estàndard i marge d'error.

          11.2. Intervals de confiança per a la mitjana poblacional. Distribució t.

          11.3. Intervals de confiança per a la proporció poblacional.

          11.4. Mida de la mostra.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 32,00 36,00
Resolució d'exercicis 10,00 57,00 67,00
Sessió expositiva 63,00 49,00 112,00
Sessió pràctica 6,00 14,00 20,00
Total 83,00 152,00 235

Bibliografia

 • Coenders Gallart, Germà (2009 ). Tècniques d'anàlisi turística . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Martín Pliego, Francisco Javier (cop. 2000). Introducción a la estadística económica y empresarial : teoría y práctica (2ª ed.). Madrid: AC.
 • Solanas Pérez, Antonio (cop. 2005). Estadística descriptiva en ciencas del comportamiento. Madrid: Thomson.
 • Uriel Jiménez, Ezequiel (1995). Análisis de datos : series temporales y análisismultivariante. Madrid: Editorial AC.
 • Novales Cinca, Alfonso (1997). Estadística y econometría. Madrid [etc.]: McGraw-Hill.
 • Ruiz-Maya, Luis, Martín Pliego, Francisco Javier (cop. 2005). Fundamentos de inferencia estadística (3ª ed.). Madrid [etc.]: AC: Thomson Paraninfo.
 • Peña, Daniel (1989-1993). Estadística : modelos y métodos (2ª ed., rev.). Madrid: Alianza.
 • Converse, Jean M., Presser, Stanley (1986). Survey questions : handcrafting the standardizedquestionnaire. Newbury Park [etc.]: Sage.
 • Fowler, Floyd J., Mangione, Thomas W. (1990). Standardized survey interviewing. Newbury Park [etc.]: Sage.
 • Makridakis, Spyros G., Wheelwright, Steven C., 1943-, Hyndman, Rob J. (cop. 1998). Forecasting : methods and applications (3rd ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 2 Lliurament en grups de dos o tres alumnes. 2
Estadística descriptiva univariada i bivariada amb SPSS Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Exercici tema 4: disseny i prova pilot d'una enquesta Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Anàlisi de sèries temporals amb SPSS Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 6 Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Prova parcial Examen escrit teòric-pràctic 40
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 7 Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 8 Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 9 Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Resolució de problemes sobre el contingut del tema 10 Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Intervals de confiança amb SPSS Lliurament en grups de dos o tres alumnes 2
Examen Final Examen escrit teòric-pràctic 40

Qualificació

Mètodes docents:
L’assignatura és acumulativa. Els temes no es poden tractar de manera aïllada sinó que la comprensió d’un tema requereix el domini dels temes anteriors. Per al seguiment amb èxit de l’assignatura és imprescindible estudiar al dia el llibre, els apunts i les llistes de problemes, resoldre els dubtes immediatament als horaris de tutoria i fer el seguiment de les sessions pràctiques, cosa que implica un temps suficient d'estudi personal amb la dedicació horària aproximada que s'indica a cada una de les activitats.

Les pràctiques es faran amb el programari SPSS a l’aula d’informàtica.
Durant les setmanes que no es facin pràctiques, aquesta hora es dedicarà preferentment a problemes a l’aula de classe.

Pràctiques:
Les pràctiques i exercicis que es proposen en les activitats d'avaluació i que s'han d'entregar durant el curs comptaran un 20% de la nota final de l'assignatura.

Tipus d'exàmens:
El primer examen parcial té caràcter voluntari i inclourà la matèria vista a classe el primer quadrimestre. Qui obtingui un mínim de 4 punts sobre 8 a la prova escrita podrà sumar els punts corresponents a les pràctiques, amb un màxim de dos.

Qui hagi obtingut una nota igual o superior a 5 punts en aquesta operació podrà presentar-se al segon examen només del contingut del segon quadrimestre. També en aquest cas l'examen representa 8 punts i les pràctiques els dos punts que resten. En tot cas cal obtenir un mínim de quatre punts el segon quadrimestre, comptant les pràctiques.

Per a qui no alliberi el primer quadrimestre, el segon examen parcial englobarà tota la matèria de l'assignatura. També en aquest cas l'examen representa 8 punts i les pràctiques els dos punts que resten.

La nota de pràctiques obtinguda durant tot el curs es mantindrà per la convocatòria de juliol, comptant 2 punts en la nota final.

Observacions

Es recomana haver cursat amb èxit Matemàtiques per l´economia I abans de cursar aquesta assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.