Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aprofundir en els coneixements de la sexualitat humana en el cicle de la vida per desenvolupar eines dirigides a la promoció d'una sexualitat saludable des d'una perspectiva de gènere i de la professió infermera.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Alicia Baltasar Bague  / David Camara Liebana  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Erica Homs Romero  / Agnes Magret Martinez  / Rosa Prat Sala  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Alicia Baltasar Bague  / David Camara Liebana  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Erica Homs Romero  / Agnes Magret Martinez  / Rosa Prat Sala  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Alicia Baltasar Bague  / David Camara Liebana  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Erica Homs Romero  / Agnes Magret Martinez  / Rosa Prat Sala  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB04 - Reconèixer el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CB09 - Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CB12 - Actuar en funció de el codi ètic i deontològic, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES09 - Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família
 • CES34 - Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament

Continguts

1. Introducció a la sexualitat amb visió infermera.

2. Recorregut històric i epidemiològic de la sexualitat a través salut comunitària.

3. La sexualitat a la infància i l’adolescència.

4. L’assertivitat sexual i la diversitat sexual. Col•lectiu LGTBIQ.

5. Valoració infermera dels patrons sexuals i reproductius de la persona.

6. La dona gestant i la sexualitat.

7. Abordatge infermer de les persones amb trastorns sexuals.

8. La sexualitat a la vellesa.

9. Sexualitat i malaltia. Diversitat funcional.

10. Violència masclista.

11. Promoció de la sexualitat saludable.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 0 1,00 1,00
Seminaris 11,00 22,50 4,00 37,50
Sessió expositiva 2,75 16,25 7,50 26,50
Treball en equip 1,00 8,00 1,00 10,00
Total 14,75 46,75 13,50 75

Bibliografia

 • Bejarano Franco, María Teresa. Marí Ytarte, Rosa María. (2019). Educación en sexualidad e igualdad :. Madrid: Dykinson SL. Catàleg
 • Brissiaud, Pierre-Yves. (2011). Cuaderno de ejercicios para conocer vuestra sexualidad /. Barcelona: Terapias Verdes. Catàleg
 • Castelo-Branco Flores, Camil. Molero Rodríguez, Francisca. (2019). Manual de sexología clínica. Buenos Aires: Editorial médica Panamericana. Catàleg
 • Cuenca Piqueras, Cristina (2017). El acoso sexual :. Madrid: CIS Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Espanya (2018). Percepción social de la violencia sexual. Madrid: Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social Centro de Publicaciones. Catàleg
 • Franco Justo, Clemente (2017). La Educación afectiva-sexual para adolescentes :. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Martínez Ortega, Rosa Mª (2019). Atención y cuidados profesionales a mujeres víctimas de violencia de género. Madrid: Fuden. Catàleg
 • Olmo Gascón, Ana Marta. (2018). Diversidad sexual y libertad reproductiva de las mujeres en la cultura de la producción y el consumo. Albolote: Editorial Comares. Catàleg
 • Pastor Verchili, María del Carmen. Cifre Gallego, Eva. (2017). Emociones y salud :. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I Servei de Comunicació i Publicacions. Catàleg
 • Platero, Raquel (2014). Trans*exualidades :. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • José R. Díaz, Caterina Marassi, Pilar Migallón, Mercedes Palop (2018). El gran libro de la sexualidad infantil. Madrid: Libsa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris presencials o virtuals per aconseguir els resultats d'aprenentages a partir del contingut de l'assignatura. Són activitats participatives a través del role-playing, el debat, la lectura crítica, la resolució de casos i la pràctica reflexiva. Treballs individuals recuperables. 30
Treball en grup per aconseguir els resultats d'aprenenatge i assolir les competències de l'assignatura. Treballs en grup recuperables. 30
Prova escrita presencial o virtual, per avaluar continguts de les classes magistrals. Prova d'avaluacó recuperable. 40

Qualificació

La nota final inclourà:
La nota obtinguda de la prova escrita de les classes magistrals, 40% de la nota final.
La nota obtinguda de les activitats avaluables dels seminaris, 30% de la nota final.
La nota obtinguda del treball en grup avaluable, 30% de la nota final.

*Totes les activitats d’avaluació continuada o recuperables hauran de superar-se amb una nota igual o superior a 5 per poder fer mitjana i obtenir la nota final. NO es fa mitjana fins que no s'han superat totes les activitats avaluables.
*Les proves escrites (avaluació continua, recuperable o única) hauran de superar-se amb una nota igual o superior a 5.
*Les activitats avaluables dels seminaris es podran recuperar, hauran de superar-se amb una nota igual o superior a 5.
*El treball en grup es podrà recuperar, haurà de superar-se amb una nota igual o superior a 5.
*L'avaluació única que consta de dos activitats, les dues activitats hauran de superar-se amb una nota igual o superior a 5.

*Es farà una única activitat recuperable a final de curs, aquesta estarà formada per una prova escrita que inclourà el temari de les classes magistrals i l’entrega dels treballs individual o en grup suspesos durant l'assignatura.

*NO es fa mitjana fins que no s'han superat totes les activitats avaluables. En cas de no superar-se les avaluacions continuades i/o recuperables de l'assignatura amb nota igual o superior a 5, l'assignatura quedarà suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti i/o no realitzi les activitats d'avaluació continuada o recuperable i/o la no assistència a les activitats obligatòries

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació únic de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En el termini de 15 dies a partir del començament del curs.
L'avaluació única constarà de dues activitats, la primera una prova escrita de tots els continguts treballats a l'assignatura (magistrals i seminaris), i la segona, un treball individual relacionat amb continguts de l'assignatura per demostrar les competències adquirides.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es portaran a terme de manera presencial o virtual, individuals o grupals, segons es pacti.
Serà necessari, concertar cita mitjançant correu electrònic amb el professorat i programar tutoria dins de l'horari laboral i lectiu de la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es portarà a terme mitjançant correu electrònic, fòrum i avisos de notícies i missatgeria interna de l'assignatura a través del moodle i amb el sistema de videoconferència Teams i Meet segons convingui.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge que s'esperen són:

- Coneix la diversitat sexual. Valora els patrons sexuals i reproductius de la persona.
- Aplica accions dirigides a la prevenció i promoció d'una sexualitat saludable.
- Analitza els factors fisiològics, psicològics i socials que intervenen en la resposta sexual i identifica els diferents trastorns sexuals que alteren la vivència de la sexualitat.
- Identifica la vivència de la sexualitat de les persones en situacions de salut i malaltia.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la cpacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Els resultats que s'hi vinculen són:

- Identifica i problematitza els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Identifica l’articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d’edat, de classe social, d’origen, ètnic-culturals, d’orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Sap realitzar una valoració crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat i biaixos i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.
- Incorpora eines per avaluar i monitoritzar l'equitat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.
- Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual).

La planificació dels horaris de les classes expositives i els seminaris consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Infermeria clínica maternoinfantil

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Encenari 100% virtual:
En relació a les activitats programades, en cas de modificació s'adaptaran per portar-les a terme via telemàtica, es mantindrà l'horari programat de l'assignatura segons calendari acadèmic. En cas de situació excepcional es reprogramaran dins del calendari acadèmic si es possible, i en el cas que no ho fos es plantejaran activitats alternatives per assolir els resultats d'aprenentatge de l'assignatura.
Escenari 100% presencial:
No es produirà cap modificació i es realitzaran les activitats programades.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtual:
En relació al sistema d'avaluació, es cas de modificació s'adaptarà per portar-ho a terme via telemàtica, es mantindrà l'horari programat de l'assignatura segons calendari acadèmic. En cas de situació excepcional es reprogramaran dins del calendari acadèmic.
Escenari 100% presencial:
No es produirà cap modificació.

Tutoria i comunicació:
En relació a les tutories i comunicació, es cas de modificació s'adaptaran per porta-les a terme via telemàtica: correu electrònic, Moodle, Team i Meet, segons es pacti.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.