Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bases de les cures infermeres en salut mental i psiquiatria. Atenció infermera a les persones amb problemes de salut mental en les diferents etapes del cicle vital de la persona: infantesa, adolescent, dona, ancià. Programes de cures d'intervenció per a les persones amb problemes de salut mental més prevalents. Diferències de gènere en els problemes de salut mental. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup i/o comunitat i cultura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / JORDI BENITEZ MUÑOZ  / MARINA FIGUERAS BESALU  / SANDRA GELABERT VILELLA  / DOLORS JUVINYA CANAL  / LOURDES MARQUEZ MORA  / MARIA ELENA OLABARRIETA ZARO  / ANGEL ROMERO COLLADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / JORDI BENITEZ MUÑOZ  / ALBA BERENGUER SIMON  / MARINA FIGUERAS BESALU  / SANDRA GELABERT VILELLA  / LOURDES MARQUEZ MORA  / ROSA PRAT SALA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB10 - Protegir la salut i el benestar de les persones, la família o els grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES19 - Identificar els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria

Continguts

1. Atenció a la persona diagnosticada de trastorns de l’estat d’ànim (trastorn bipolar)

          1.1. Concepte. Manifestacions. Tractament.

          1.2. Intervenció infermera.

2. Atenció a la persona diagnosticada de trastorn de la conducta alimentària.

          2.1. Concepte. Manifestacions. Tractament.

          2.2. Intervenció infermera.

3. Atenció a la persona diagnosticada de trastorn límit de la personalitat

          3.1. Intervenció infermera en TLP

4. Atenció a la persona diagnosticada de trastorns del neurodesenvolupament

          4.1. Concepte i classificació. Manifestacions. Tractament.

          4.2. Intervenció infermera.

5. Atenció a la persona diagnosticada de comportament perturbador

          5.1. Concepte. Manifestacions. Tractament.

          5.2. Intervenció infermera.

6. Atenció a la persona diagnosticada de trastorn psicòtic i/o esquizofrènia.

          6.1. Concepte. Manifestacions. Tractament.

          6.2. Intervenció infermera.

7. Atenció a la persona diagnosticada de trastorns somatomorf o trastorn dissociatiu.

          7.1. Intervenció infermera.

          7.2. Concepte. Manifestacions. Tractament.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0,50 7,50 3,00 11,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 1,00 4,00 0 5,00
Seminaris 5,25 0 0 5,25
Sessió expositiva 4,75 23,25 9,50 37,50
Treball en equip 0 11,25 0 11,25
Total 11,50 51,00 12,50 75

Bibliografia

 • Megías Lizancos, Francisco (2009 ). Enfermería en psiquiatría y salud mental (2a ed). Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • Rigol Cuadra, Assumpta. Enfermería de salud mental y psiquiátrica (2a ed.). Barcelona [etc.] Masson,|c2001: . Catàleg
 • Stuart, Gail W (2006 ). Enfermería psiquiátrica : principios y prácticas (8ª ed.). Madrid, (etc.): Elsevier. Catàleg
 • Morrison, Michelle (cop. 1999 ). Fundamentos de enfermería en salud mental . Madrid [etc.]: Harcourt Brace. Catàleg
 • Fornés Vives, Joana (2012). Enfermería de salud mental y psiquiátrica : valoración y cuidados. (2a Ed). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Fornés Vives, Joana (cop. 2012 ). Enfermería de salud mental y psiquiátrica (2ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Recuperat 08-03-2016, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498356502 Catàleg
 • Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : DSM-5 (cop. 2014 ) (5a ed.). Madrid, [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Castro-Molina, Francisco Javier. Megías-Lizancos, Francisco. Abadía Casasús, Pilar. (2017). Manual de la enfermera residente de salud mental /. Madrid: Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME). Catàleg
 • Megías Lizancos, Francisco. Serrano Parra, María Dolores. (2018). Enfermería en psiquiatría y salud mental. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'Avaluació Continuada Prova avaluació multiresposta tipus test on s'inclouen els continguts de les classes magistrals i de l'ABP 60
Aprenentatge Basat en Problemes S'avalua la participació dels estudiants en les sessions i la cerca d'informació, l'anàlisi i l'estudi. 10
Prova escrita avaluació continguts de l'ABP Prova escrita amb test multireposta d'avaluació dels continguts de l'ABP 10
Treball de grup dels seminaris Treball en grup dels seminaris segons guió 15 No
Preparació seminaris Treball individual previ al seminari a elaborar segons guió del Moodle 5 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitza amb avaluació continuada.

Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.

L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació per separat (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10) i s'hagin complert els criteris de presencialitat establerts que són els següents:
*Seminaris: obligatorietat al 100%, un total de 3 seminaris.
*ABP: obligatorietat al 100% de les tutories.
*Classes expositives i participatives. És recomanable el seu seguiment (presencial o virtual segons calendari) i es tindrà en compte la participació i interès de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions properes al 5.
*Tutories: Els professors tenen un horari de tutories (prsencials o virtual) i amb cita prèvia. S'aconsellen en cas d'aclariment de dubtes o assessorament per aprofundir en els continguts de l'assignatura.

En cas de no superar alguna de les proves d'avaluació la nota que figurarà a l'acta serà la nota més baixa de les proves.

Totes les activitats d'avaluació es consideren recuperables, sempre i quan s'hagi dut a terme la presencialitat prevista.

La realització de les proves d'autocontrol dels aprenentatges no representa una nota, però es tindrà en compte en l'arrodoniment de la nota final.

No es guardaran avaluacions d'un curs per un de següent, exceptuant l'avaluació del procés de l'ABP, realitzat a cursos anteriors.

Les dates de les avaluacions continuades estan en el calendari acadèmic, aprovades per la Comissió de Govern de la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació o no lliuri la prova al professor/a avaluador/a així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries es considerarà com a No Presentat. L'estudiant es podrà presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals o grupals es concretaran per correu electrònic, preferentment a través de missatges de Moodle, amb el professorat de l'assignatura. Aquestes tutories poden ser presencials o virtuals previ acord de les parts

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'aconsella utilitzar la Plataforma Moodle de l'assignatura per comunicar-se amb el professorat, cercant a l'apartat de missatges. Aquest sistema envia un email al professorat i estudiantat, alhora que queda guardada aquesta comunicació a Moodle.
Durant el curs qualsevol notificació es realitzarà presencialment/virtualment a classe als estudiants, alhora que es notificarà a l'apartat d'Avisos i Notícies de Moodle.

Observacions

Es recomana obrir diàriament l'assignatura a través del Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats. La via de comunicació professor/a i estudiant és a través del Moodle. S'aconsella fer ús de les tutories i no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els dies festius.
Professors responsables de l'assignatura: Sandra Gelabert i David Ballester.

Recordeu que s'aconsella el seguiment (via presencial o on-line) de les classes expositives, que el/la professor/a no està obligat a penjar íntegrament els apunts de classe, que els pot penjar amb anterioritat o després de la classe si s'escau i que cal consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
Comunica informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
Planifica cures que prevenen complicacions i afavoreixen l'enfrontament i la recuperació.
Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a persona i com a família.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Identifica i problematitza els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.


Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Infermeria comunitària I
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats que no es poguessin fer d eforma presencial es duran a terme de forma virtual online i els activitats d'avaluació es portaran a terme de la mateixa forma.
Escenari de 100% presencialitat: les activitats presencials seran per tot el grup disponible (Teoria, Seminaris i ABP).

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtualitat o 100% presencialitat: es mantindrà el mateix sistema d'avaluació de les activitats previstes.

Tutoria i comunicació:
Escenari 100% virtualitat: es mantindrà el sistema de comunicació preferencial a través de notificacions amb el Moodle de l'assignatura. Totes les tutories seran concertades per correu electrònic, preveient la reunió online virtual. En cas de poder solucionar el tema amb email o altres i no precisar reunió virtual s'acordaria així.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.