Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conceptes bàsics de farmacologia centrada en la persona. Importància de l'apoderament i adherència de la persona al seu tractament farmacològic. Farmacovigilància. Relació benefici/risc/cost. Ús racional dels medicaments. Conceptes básics de farmacocinètica i farmacodinàmica. Interaccions farmacològiques. Els principals fàrmacs dels diferents grups terapèutics, posologia, vies d'administració, farmacocinètica, farmacodinàmica, efectes adversos, interaccions i principals precaucions i contraindicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Bonmati Tomas  / Gemma Fontbernat Mach  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Maria Dolors Puigoriol Illamola  / Immaculada Ventura de Blas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Anna Bonmati Tomas  / Aaron Castanera Duro  / Gemma Fontbernat Mach  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Maria Dolors Puigoriol Illamola  / Immaculada Ventura de Blas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES13 - Identificar els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos
 • CES14 - Administrar els medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats

Continguts

1. Introducció a la farmacologia. Concepte de fàrmac, medicament, principi actiu, especialitat farmacèutica, presentació i forma farmacèutica. Ús racional dels medicaments. Medicaments essencials. Medicaments genèrics. Anamnesi farmacològica.

2. Reaccions adverses als medicaments. Tipus i classificació. La notificació espontània de reaccions adverses a medicaments. Utilització segura dels medicaments.

3. Administració de fàrmacs. Formes farmacèutiques. Principals vies d'administració de fàrmacs. Avantatges i inconvenients.

4. Farmacocinètica i farmacodinàmia. Pautes de dosificació. Corbes de nivells plasmàtics dels fàrmacs. Cicle general dels fàrmacs en l'organisme. LADME. Conceptes de biodisponibilitat, semivida i volum de distribució dels fàrmacs. Altres

5. Principals interaccions farmacològiques.

6. Principis de la fluidoteràpia i drogues vasoactives.

7. Farmacologia de l'aparell respiratori. Tractament farmacològic de l'asma i de la MPOC. Antitussígens, mucolítics i expectorants.

8. Farmacologia de l'aparell cardiovascular. Cardiotònics. Antiarítmics. Antianginosos. Antihipertensius. Diürètics.

9. Farmacologia del sistema hematopoiètic. Hemostàtics. Anticoagulants. Trombolítics. Fàrmacs antianèmics.

10. Farmacologia de l'aparell digestiu. Tractament farmacològic de la malatia ulcerosa. Antiemètics. Laxants i antidiarreics

11. Tractament farmacològic de les dislipèmies.

12. Farmacologia dels antiinfecciosos.Classificació, mecanisme d'acció. Resistències bacterianes i el seu mecanisme de producció. Estratègia terapèutica antimicrobiana. Espectre d'activitat. Efectes indesitjables dels principals grups d'antibiòtics.

13. Antituberculosos. Antivírics. Antiparassitaris. Antifúngics.

14. Farmacologia del dolor. Analgèsics no narcòtics i antiinflamatoris no esteroïdals. Analgèsics opiacis i derivats. Corticosteroides.

15. Farmacologia del sistema nerviós. Hipnosedants. Antidepressius. Antipsicòtics. Anticonvulsivants. Antiparkinsonians. Avenços en el tractament de les demències. Farmacologia del SN autònom.

16. Tractament farmacològic de l'osteoporosi

17. Introducció als fàrmacs citostàtics.Quimioteràpia antineoplàsica. Principals conceptes, mecanismes d'acció i efectes indesitjables. Administració dels fàrmacs citostàtics.

18. Farmacologia del sistema endocrí. Tractament de la diabetis. Altres

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 4,00 12,00
Elaboració individual de treballs 0 3,00 0 3,00
Resolució d'exercicis 4,00 8,00 0 12,00
Seminaris 2,00 2,00 0 4,00
Sessió participativa 12,00 59,00 24,00 95,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 12,00 0 12,00
Treball en equip 2,00 10,00 0 12,00
Total 20,00 102,00 28,00 150

Bibliografia

 • Pradillo (2020). Farmacologia. Madrid: DAE. Recuperat , a https://omnia.udg.edu/permalink/34CSUC_UDG/gvhqe1/alma991000421449706713
 • Castells Molina, Silvia (2012). Farmacología en enfermería (3a). Barcelona: Elsevier.
 • Katzung, Bertram G. (2013). Farmacología básica y clínica (12). México D. F.: McGraw Hill.
 • Lehne, Richard A (2013). Pharmacology for nursing care (8a). St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier..
 • Rang, H. P.; Dale, Maureen (2012). Rang y Dale farmacología (7a). Barcelona: Elsevier España.
 • Seltzer, Meta Brown (2012). Drug calculations : ratio and proportion problems for clinical practice (9a). St. Louis, Missouri: Elsevier.
 • Medimecum : guía de terapia farmacológica (1996). Madrid: Adis International.
 • Agencia Española del Medicamentos y Productos sanitarios (2020). Medicamentos de uso Humano. Recuperat 02/07/2020, a https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
 • Generalitat de Catalunya (2020). Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya. Recuperat 02/07/2020, a http://medicaments.gencat.cat/ca/inici/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives i participatives. Bloc 1 S'avalua l'assoliment de coneixements teòrics dels continguts relacionats i de l'ABP mitjançant un test amb preguntes d'elecció múltiple amb una sola resposta correcta. Es descomptaran les respostes incorrectes.
Cal obtenir una qualificació de 5.0 per aprovar l'assignatura.
20
Classes expositives i participatives. Bloc 2 S'avalua l'assoliment de coneixements teòrics dels continguts relacionats i de l'ABP mitjançant un test amb preguntes d'elecció múltiple amb una sola resposta correcta. Es descomptaran les respostes incorrectes.
Cal obtenir una qualificació de 5.0 per aprovar l'assignatura.
20
Activitats participatives Activitats que el professorat proposarà a realitzar abans, durant o després de les sessions teòriques.
Serà indispensable la seva realització per tal d'obtenir una Matrícula d'Honor.
15 No
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). Participació L'assistència a les sessions d'APB és OBLIGATÒRIA. S'avalua: l'activitat participativa, les habilitats de ranonament, l'aprenentatge independent, capacitat de treball en grup i individual. Cal obtenir una qualifiació de 5.0 per aprovar l'assignatura. 10
Seminari 1. Gènere i farmacologia L'assistència al seminari és obligatòria. S'avalua la capacitat del estudiant per a comprendre la informació dels medicaments descrita a la fitxa tècnica i cartronatge. S'avalua la capacitat de seleccionar informació sobre fàrmacs i relacionar-la amb diferents patologies. Realització d'una activitat avaluativa dins el seminari 1 (1%). Resolució de casos (4%). Cal obtenir una qualificació de 5.0 per aprovar l'assignatura. L'AR consistirà en la realització individualment de la resolució d'un cas. 5
Seminari 2 i 3. Càlcul de dosi de fàrmacs L'assistència als seminaris 2 i 3 és voluntària. S'avalua l'habilitat de raonament de l'estudiant per calcular les dosi de fàrmacs mitjançant la resolució de problemes de càlcul de dosi. Cal obtenir una qualificació de 7.0 per aprovar l'assignatura. 15
Seminari 4. Educació per la salut en l'ús de fàrmacs. Activitat col.laborativa amb l'assignatura de Infermeria Comunitària I L'assistència al seminari 4 és obligatòria S'avalua la capacitat de l'estudiant de treball en grup, de comunicar-se oralment i per escrit, i de seleccionar fonts d'informació rellevant elaborant un treball d'educació per la salut en l'ús de fàrmacs i presentant-lo oralment.
Cal obtenir una qualificació de 5.0 per aprovar l'assignatura.
L'AR consistirà en la realització individual d'un nou treball d'educació per la salut.
15

Qualificació

Cada activitat avaluativa s'ha d'aprovar amb una qualificació igual o superior a 5 per SEPARAT i de FORMA INDEPENDENT per poder superar l'assignatura (inclòs el càlcul de dosi).

Són ACTIVITATS RECUPERABLES: els tests amb preguntes d'elecció múltiple, el procediment de l'ABP i els treballs escrits i/o exposicions orals dels seminaris que no superin el 5 sobre 10 a excepció del seminaris de càlcul de dosi on la qualificació ha de ser igual o superior a 7.

L'acitivitat complementària FARMABLOC és una activitat voluntària que es descriu com a crèdit extra de l'assignatura amb un valor de 0.3/10. Aquesta activitat té la finalitat de facilitar aprovar l’assignatura en cas que una de les AR tingui una qualificació de 4,7 i és indispensable per aquells/es estudiants que vulguin obtenir una Matrícula d'Honor.

És obligatòria l'assistència a l'ABP i al seminari 1 i 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació NO PRESENTAT correspon a aquell estudiant que no es presenta a cap de les activitats d'assistència obligatòria i d'avaluació de l'assignatura: exàmens d'avaluació de continguts, seminaris, presentació de treball o activitat d'avaluació continuada (resolució de casos) i ABP.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

Aquesta avaluació única consistirà en una prova escrita o oral que inclourà tot el contingut de l'assignatura tant la part teòrica, els seminaris i l'ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Cal obtenir una qualificació mínima de 5.0 cadascuna de les activitats avaluatives del BLoc 1, Bloc 2, ABP, i seminaris 1 i 4 mentre que caldrà una qualifació de 7.0 en l'activitat del càlcul de dosi de fàrmacs del seminari 2 i 3.

Tutoria

Les tutories es realitzaran en grup o individualment prèvia sol.licitud via e-email amb el professorat que imparteix la docència de la matèria que requereix la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comuncicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà via plataforma moddle i de manera individualitzada via e-mail.

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat són:
- Identifica els principals conceptes de la farmacologia. Interpreta textos relacionats amb la descripció dels medicaments. Explica els paràmetres farmacocinètics i farmacodinàmics de la indicació clínica dels medicaments.
- Coneix les propietats farmacològiques i terapèutiques dels principals medicaments de la pràctica clínica.
- Organitza les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari segons un protocol de tractament.
- Sintetitza la informació bàsica per poder facilitar l'educació per la salut a les persones sobre els medicaments i adequar el llenguatge a cada situació. Adapta le pla tearapètuic a cada persona per tal de facilitar la seva adherència la tractament.
- Calcula la dosis correcta de fàrmac que cal administrar a cada persona.


En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Atenció infermera en salut mental I
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Infermeria clínica de l'adult II
 • Infermeria clínica maternoinfantil
 • Infermeria comunitària II
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de les activitats es realitzaran on-line i es proposaran activitats alternatives en el cas que es requereixi.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants així com les tutories es realitzaran mitjançant el mail i en cas que així ho requerís es podria emprar videoconferències.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.