Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Models semàntics. Model relacional. SQL. Transformació del model semàntic al relacional. Normalització. Recuperació i concurrència. Seguretat i integritat
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Competències

 • Analitzar i dissenyar aplicacions informàtiques tan des del punt de vista teòric com pràctic
 • Dissenyar bases de dades i sistemes d’informació.
 • Ser capaç d'analitzar i sintetitzar problemes.
 • Ser capaç d'organitzar i planificar
 • Resolució de problemes i anàlisi crítica de resultats
 • Treballar en equip i de manera compromesa en el grup de treball.
 • Raonament crític
 • Motivació per la qualitat
 • Ser capaços de realitzar el disseny conceptual i lògic d'una base de dades.
 • Desenvolupar una base de dades relacional i saber-la interrogar amb SQL des de diferents entorns
 • Mostrar els aspectes bàsics de l'estructura i funcionament d'un SGBD en quan a accessos, optimització de consultes, transaccions, seguretat, integritat, recuperació i concurrència.

Altres Competències

 • - Dissenyar conceptualment una bases de dades amb el Model Entitat/Relació Estès i diagrames de classes.
 • - Desenvolupar el disseny lògic d'una base de dades utilitzant el model relacional i la teoria de la normalització.
 • Mostrar el funcionament de les bases de dades orientades a objectes i distribuides.

Continguts

1. Tema 1 . Introducció al disseny de bases de dades.

          1.1. Que sabeu de bases de dades?

          1.2. Els sistemes d'informació en les organitzacions

          1.3. El procés de disseny de bases de dades

          1.4. Treballs i autoavaluació

          1.5. Bibliografia

2. Tema 2 . Disseny Conceptual de bases de dades.

          2.1. Model Entitat/Relació (Repàs i ampliació)

          2.2. Model Entitat/Relació Estès EER

          2.3. Modelat conceptual d'objectes amb diagrames de classe UML.

          2.4. Problemes

          2.5. Treballs i autoavaluació

          2.6. Bibliografia

3. Tema 3 . Disseny lògic . El model relacional.

          3.1. Introducció al disseny lògic

          3.2. Model relacional (repàs i ampliació)

          3.3. Restriccions del model relacional

          3.4. Transformació del model E/R al model relacional

          3.5. Àlgebra relacional

          3.6. Introducció al Càlcul relacional

          3.7. Exemples i problemes

          3.8. Treballs i Autoavaluació

          3.9. Bibliografia

4. Tema 4 . Dependències funcionals i normalització.

          4.1. Introducció

          4.2. Pautes per un bon disseny de bases de dades

          4.3. Dependències funcionals

          4.4. Normalització . Formes Normals

          4.5. Forma Normal de Boyce – Codd

          4.6. Dependències Multivaluades . Quarta forma normal

          4.7. Dependències de reunió . Cinquena forma normal

          4.8. Aplicació de la teoria de normalització al disseny de bases de dades relacionals

          4.9. Treballs i Autoavaluació

          4.10. Bibliografia

5. Tema 5 . Introducció als sistemes de gestió de bases de dades.

          5.1. Concepte i origen dels SGBD

          5.2. Evolució dels SGBD i tendències actuals

          5.3. Funcionalitats i objectius dels SGBD

          5.4. Arquitectura de tres nivells dels SGBD

          5.5. Independència física i lògica de les dades

          5.6. Flux de dades i control

          5.7. Models de Dades

          5.8. Tipus d’usuaris de BD

          5.9. Llenguatges i interfícies de Bases de dades

          5.10. Estructura d’un SGBD

          5.11. Classificació dels SGBD

          5.12. Treballs i Autoavaluació

          5.13. Bibliografia

6. Tema 6 . Components d'emmagatzamanet d'un base de dades

          6.1. Introducció

          6.2. Arquitectura dels components d’emmagatzament

          6.3. El nivell lògic

          6.4. El nivell físic

          6.5. Entrada sortida en un SGBD

          6.6. El nivell virtual

          6.7. Adreçament en un SGBD

          6.8. Tipus d’espais virtuals

          6.9. Treballs i Autoavaluació

          6.10. Bibliografia

7. Tema 7 . Iimplementació de mètodes d'accés a dades

          7.1. Mètodes d’accés a una base de dades

          7.2. Implementació dels accessos per posició

          7.3. Implementació dels accessos per valor

          7.4. Índexs agrupats

          7.5. Implementació dels accessos per diversos valors

          7.6. Treballs i Autoavaluació

          7.7. Bibliografia

8. Tema 8 . Processament i optimització de consultes

          8.1. Processament de consultes

          8.2. Traducció de consultes SQL a l’àlgebra relacional

          8.3. Optimització de consultes

          8.4. Algorismes bàsics per l’execució de les operacions de consulta

          8.5. Treballs i Autoavaluació

          8.6. Bibliografia

9. Tema 9. Processament de transaccions

          9.1. Conceptes de processament de transaccions

          9.2. Conceptes de transaccions i sistemes

          9.3. Plans i recuperació

          9.4. Seriabilitat dels plans

          9.5. Treballs i autoavaluació

          9.6. Bibliografia

10. Tema 10 . Tècniques de control de concurrència

          10.1. Introducció. Problemes que pot ocasionar la concurrència

          10.2. Tècniques de bloqueig pel control de la concurrència

          10.3. Tècniques d'ordenació per marques de temps

          10.4. Tècniques pel control de concurrència multiversió

          10.5. Treballs i autoavaluació

          10.6. Bibliografia

11. Tema 11. Tècniques de recuperació

          11.1. Introducció

          11.2. Conceptes de recuperació

          11.3. Tècniques de recuperació basades en l’actualització diferida

          11.4. Tècniques de recuperació basades en l’actualització immediata

          11.5. Tècniques de paginació en l’ombra

          11.6. Copies de seguretat i restauració

          11.7. Mètode de recuperació ARIES (*)

          11.8. Treballs i autoavaluació

          11.9. Bibliografia

12. Tema 12 . Seguretat i autoritzacions en bases de dades

          12.1. Introducció als problemes de seguretat

          12.2. Tipus de seguretat

          12.3. Control d’accés discrecional basat en privilegis

          12.4. Control d’accés obligatori per seguretat multinivell

          12.5. Treballs i autoavaluació

          12.6. Bibliografia

13. Tema 13 . Disseny físic i ajust de bases de dades

          13.1. Conceptes bàsics de disseny físic

          13.2. Pautes pel disseny físic de bases de dades relacionals

          13.3. Implementació del disseny físic amb ORACLE

          13.4. Ajust de la base de dades

          13.5. Eines CASE en el procés de disseny de bases de dades

          13.6. Treballs i autoavaluació

          13.7. Bibliografia

14. Tema 14 . Introducció a altres tipus de bases de dades

          14.1. Introducció a les bases de dades client / servidor

          14.2. Introducció a les bases de dades distribuïdes

          14.3. Introducció a les bases de dades orientades a objectes

15. PRÀCTIQUES MODUL 1. REPAS SQL

16. PRÀCTIQUES MÒDUL 2. COMPONENTS DE CONTROL

          16.1. Procediments (Procedure)

          16.2. Funcions (Function)

          16.3. Disparadors (Triggers)

          16.4. Restriccions d'integritat

          16.5. Pràctica

17. PRÀCTIQUES MÒDUL 3. SQL IMMERS

          17.1. L'entorn de programació C

          17.2. Sql immers en C. Precompilació

          17.3. Gestió de cursors

          17.4. Gestió d'excepcions

          17.5. Pràctica

18. PRÀCTIQUES MÒDUL 4. BASES DE DADES I ODBC

          18.1. L'entorn de programació amb VBASIC

          18.2. Open Data Base Connection (ODBC)

          18.3. Establiment d'una connexió

          18.4. Pràctica

19. PRÀCTIQUES MÒDUL 5. BASES DE DADES I JDBC

          19.1. Acces a bases de dades des de Java

          19.2. Drivers JDBC

          19.3. Treball amb JDBC

          19.4. Pràctica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 15,00
Elaboració individual de treballs 0 65,00 65,00
Prova d'avaluació 3,50 16,50 20,00
Resolució d'exercicis 0 10,50 10,50
Sessió expositiva 32,50 13,50 46,00
Sessió participativa 16,50 8,50 25,00
Sessió pràctica 30,00 1,00 31,00
Treball en equip 0 2,00 2,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 86,50 132,00 218,5

Bibliografia

 • Elmasri / Navathe (2000). Fundamentos de sistemas de bases de datos (Tercera). Ed.Addisson Wesley.
 • Silberschatz /Korth / Sudarshan (2000). Fundamentos de bases de datos. McGraw Hill.
 • Jaume Sistac i altres. (2000). Bases de dades. Ed EDIUOC.
 • Jaume Sistac i altres (2000). Tècniques avançades de Bases de dades . .. EDIUOC.
 • Jaume Sistac i altres (2000). Sistemes de gestió de bases de dades. Ed EDIUOC.
 • Batini / Ceri / Navathe (2000). Diseño conceptual de bases de datos. Ed. Addisson.
 • Date C.J. (2000). Introducción a los sistemas de bases de datos . (setena). Addison-Wesley Iberoamericana.
 • Groff/Weinberg (2000). Guia LAN Times de SQL .. Osborne Mc-Graw-Hill.
 • Rivero i altres (2000). Introducción al SQL para Usuarios y Programadors. Thomson Editores . Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats Tema 2. Resolució de casos pràctics per l'obtenció de diagrames entitat-relació i diagrames de classe utilitzant la plataforma ACME. Valoració 0,5 punts
Activitats Tema 2 i 3. Resolució de casos pràctics per l'obtenció de l'esquema d'una BD relacional utilitzant la plataforma ACME. Realització de diagrames de classe amb la plataforma ACME La resolució d'aquests casos pràctics amb l'ACME tindrà una valoració de 0,75 punts (0,25 esquemes de bases de dades i 0,5 treball disseny base de dades extensa) en el còmput global de l'assignatura.
Activitats Tema 4. Resolució d'exercicis de normalització utilitzant la plataforma ACME Aquesta prova tindrà una valoració de 0,25 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Activitat temes disseny base de dades (temes 1,2,3 i 4). Prova d'avaluació: questions disseny BD i obtenció d'un esquema de bases de dades relacional a partir d'un supòsit pràctic Aquesta prova tindrà una valoració de 2,5 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Activitats Tema 7. Resolució exercicis índexs amb l'ACME Valoració : 0,5 punts
Activitats Pràctiques Mòdul 2. Desenvolupament d'una pràctica individual. Aquesta pràctica tindrà una valoració de 0,75 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Activitats Pràctiques Mòdul 3. Desenvolupamnet d'una pràctica individual Aquesta pràctica tindrà una valoració de 0,75 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Activitats Pràctiques Mòdul 4. Desenvolupamnet d'una pràctica individual Aquesta pràctica tindrà una valoració de 0,75 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Activitats Pràctiques Mòdul 5. Desenvolupament d'una pràctica individual Aquesta pràctica tindrà una valoració de 0,75 punts sobre el còmput global de l'assignatura.
Prova temes 5 a 14 Examen dels temes 5 al 14 . La seva valoració és de 2,5 punts sobre el comput global de l'assignatura. Periode d'examens

Qualificació

Proves d'avaluació :

- Amb l'ACME : Diagrames entitat/relació (0,25 p)
Esquemes de bases de dades relacionals (0,5p)
Normalització de Bases de dades (0,25 p)

- Prova disseny bases de dades (temes 1 a 4) : 2,5 punts
- Proves lliurades a classe (0,5 p)
- Amb l'ACME : Problemes fitxers índexs (0,5 p)
- Prova Sistemes de Gestió bases de dades (temes 5 a 14) : 2,5 punts

- Pràctica 1 : Procedures, Triggers i Functions (0,75 p)
- Pràctica 2 : SQL immers (0,75 p)
- Pràctica 3 : Pràctica VBASIC amb SQL i ODBC (0,75 p)
- Pràctica 4 : Pràctica JAVA amb SQL i JDBC (0,75 p)

Per aprovar cal haver lliurat totes les pràctiques.

Excepte en les proves ACME i la d'activitats vàries, en totes les altres cal haver superat un mínim del 40% de la seva valoració, per poder superar l'assignatura.

Qualsevol activitat d'avaluació es considerada un examen, amb la qual cosa un alumne que lliuri tan sols una activitat d'avaluació la seva nota serà diferent de NP.

S’estudiaran particularment possibles casos problemàtics.

Observacions

Trobareu tota la informació de l'assignatura a la meva UdG


Assignatures recomanades

 • Introducció a les estructures de dades
 • Introducció als fitxers i les bases de dades
 • Metodologia i tecnologia de la programació

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.