Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Fonaments tèrmics i termodinàmics. Transmissió de calor. Instal.lacions de transferència d'energia per fluids. Càlculs d'instal.lacions de climatització i frigorífiques. Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lino Montoro Moreno
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%), Anglès (0%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Marti Comamala Laguna  / Albert Massaguer Colomer
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CE09 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics de termodinàmica i termotecnia i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

Continguts

1. PRINCIPIS DE TERMODINÀMICA

          1.1. Principi zero. Mesura de temperatura.

          1.2. Primer principi.

          1.3. Segon principi.

2. CANVI DE FASE.

          2.1. Principi d'estat.

          2.2. La relació p-v-T

          2.3. Taules termodinàmiques

3. TRANSFERÈNCIA DE CALOR.

          3.1. Conducció.

          3.2. Convecció.

          3.3. Radiació.

          3.4. Materials aïllants.

4. BESCANVIADORS DE CALOR. (excepte GEM)

          4.1. Tipus i característiques.

          4.2. Coeficient global de trasferència de calor.

          4.3. Diferència logarítmica mitjana de temperatura.

          4.4. Eficiència d'un bescanviador.

5. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ.

          5.1. Tipus de combustibles.

          5.2. Calderes i elements generadors tèrmics.

          5.3. Processos de combustió.

          5.4. Rendiment d'una caldera.

6. REFRIGERACIÓ.

          6.1. Cicles frigorífics.

          6.2. Bomba de calor.

          6.3. Fluids refrigerants.

7. PSICROMETRIA.

          7.1. Diagrama psicromètric.

          7.2. Processos industrials.

          7.3. Climatització.

8. MÀQUINES TÈRMIQUES PRODUCTORES DE POTÈNCIA. (excepte GEM)

          8.1. Motors de combustió.

          8.2. Turbines de gas.

          8.3. Compressors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 6,00 22,00 0 28,00
Resolució d'exercicis 15,00 15,00 0 30,00
Sessió participativa 30,00 30,00 0 60,00
Sessió pràctica 12,00 10,00 0 22,00
Total 63,00 87,00 0 150

Bibliografia

 • Fundamentos de termodinámica técnica (2004). Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2004 2ª ed. Catàleg
 • Termodinámica básica ejercicios (2006). UPC. Catàleg
 • Termodinàmica : problemes resolts (2006). UPC. Catàleg
 • Problemas de termodinámica aplicada (2000). Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, cop. 2000 2ª ed.. Catàleg
 • Termodinámica lógica y motores térmicos : problemas resueltos (1999). Madrid : Ciencia 3, DL 1999 [6ª ed.] . Catàleg
 • Termodinàmica tècnica per a enginyers : problemes resolts (1997). Barcelona : Edicions UPC, 1997. Catàleg
 • Manual de termodinàmica (1995). València : Universitat de València, DL 1995 . Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (1990 ). Fundamentals of heat and mass transfer (3rd ed.). New York [etc.]: Johan Wiley & Sons. Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (cop. 1999 ). Fundamentos de transferencia de calor . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Moran, Michael J (cop. 2004 ). Fundamentos de termodinámica técnica (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions de pràctiques Assistència obligatòria a les sessions de pràctiques.
Cada estudiant triarà un grup de pràctiques al començament de l'assignatura.Estudiants de GEM : és obligatòria la realització del qüestionari de pràctiques en els formats digitals autoritzats pels responsables de l'assignatura, degudament omplert i amb els càlculs efectuats en un termini no superior a les 24h després de la finalització de la sessió.
15 No
Treballs de síntesi. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 20 No
Prova intermitja. Examen de la matèria impartida fins al moment. No elimina matèria de cares a l'examen final. 15
Prova final. Examen de la totalitat de les matèries impartides durant el curs. 50

Qualificació

IMPORTANT: si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).


CRITERIS PER ALUMNES G.E.M.

1) La nota total de l'assignatura és la suma de la nota d'avaluació continuada i d'avaluació final. La nota d'avaluació continuada i la d'avaluació final es la suma de notes de cadascuna de les parts amb la ponderació corresponent. Per poder fer la suma de notes es necessari assolir almenys un 40% de la nota individual de cadascuna de les parts que les componen. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.

2) L'assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA i es el requisit indispensable per poder accedir a la puntuació d' aquesta activitat d'avaluació.Les pràctiques seran avaluades mitjançant exercicis específics en els exàmens.
3) Només es pot excusar l'assistència a alguna de les pràctiques per un motiu de força major i degudament documentat.
4) Examen parcial PAC:
Consta de preguntes tipus test i exercicis . Duració 1h. La part de teoria puntua el 40% i els exercicis el 60% de la nota assignada. No s'hi avaluen les pràctiques.

5) Examen final:
Consta de preguntes tipus test i exercicis que inclouen teoria ordinària i pràctiques. Duració 1h45min. La part de teoria puntua el 40% i els exercicis el 60% de la nota assignada(nota de pràctiques integrada).

6) No es faran exàmens individuals de proves PAC i final llevat de que hi hagi una causa de força major i degudament documentada. (Per exemple, no es causa de força major tenir un altre examen d'un organisme diferent a la UdG que coincideixi en dia i hora.)

7) Recuperació de notes:
L'única activitat recuperable de l'avaluació continuada és la prova PAC. La nota recuperada de la prova (NPIr) es calcula aplicant la següent fórmula:

NPIr = max(NPI,NEF)

on
NPI = nota prova PAC sobre 10.
NEF = nota examen final sobre 10.Nota total de l'assignatura:Criteris específics, estudiants dels GEQ, GEE i GEEIA:

1) La realització de les proves intermitja i final és individual i obligatòria, i no es guardarà la nota d'aquestes parts per al següent curs.

2) La realització de les pràctiques és en grup i obligatòria i no es guardarà la nota d'aquesta part per al següent curs.

3) Cada memòria de pràctiques ha de tenir una nota superior a 4 sobre 10, si no és així, el grup haurà de tornar a presentar-la, esmenant els errors indicats pel professorat. En total s'hauran de presentar 6 dossiers de pràctiques en grup, l'actitud individual de cada estudiant a les sessions de pràctiques representarà un 10% de la nota.

4) La realització dels treballs de síntesi és individual i obligatòria i no es guardarà la nota d'aquesta part per al següent curs.

5) Cada treball de síntesi ha de tenir una nota superior a 4 sobre 10, si no és així, l'estudiant haurà de tornar a presentar-ho, esmenant els errors indicats pel professorat.Recuperació de notes, estudiants dels GEQ, GEE i GEEIA:

1) La data de recuperació de l'examen final vindrà marcat per l'Escola, segons normativa vigent, tindrà la mateixa estructura i criteris que l'examen final ordinari.

2) La prova intermitja es recupera amb la part de la nota de la prova final (i la de recuperació) associada al temari de la prova intermitja.

3) La data de recuperació de les sessions de pràctiques serà pactada amb els i les estudiants, que, per motius degudament justificats, no hagin pogut realitzar-les amb el seu grup de pràctiques.

4) Les recuperacions de les memòries de pràctiques i treballs de síntesi seran avaluades amb una nota com a màxim de 7 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un/una estudiant li constarà en el seu expedient acadèmic un "No Presentat" si no es presenta a l'examen final (ni a la recuperació posterior).

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen escrit presencial sobre els continguts del curs:

- Part 1. Qüestions de caire teòric sobre el temari de l'assignatura. (30%).
- Part 2. Avaluacions quantitatives (càlculs numèrics). (45%)
- Part 3. Procediments relacionats amb les sessions de pràctiques. (25%).

Per aprovar aquesta avaluació única, s'haurà d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a cadascuna de les tres parts anteriorment comentades, i obtenir una nota conjunta total superior o igual a 5 sobre 10.

L'examen tindrà un pes del 100% en la nota de l'assignatura.

Aquesta avaluació es recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Requisits específics, estudiants dels GEQ, GEE i GEEIA:

1) Per poder aprovar l'assignatura, la nota a cadascú dels quatre grups d'activitats descrits a l'apartat Activitats d'avaluació, ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

2) La prova final tindrà dues parts (teoria i problemes) a cadascuna d'aquestes dues parts, s'haurà d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 per poder aprovar l'assignatura.

Tutoria

L'estudiant podrà consultar amb el professorat per les vies següents:

a) Fòrum general (avisos i notícies) de l'assignatura
b) Correu electrònic només per a qüestions personals, a qualsevol dels professors. Per dubtes relacionats amb la part de teoria o exercicis cal adreçar-se al fórum habilitat a tal efecte.
c) Videoconferència (a petició)
d) Tutoria al despatx o laboratori, en funció de la situació sanitària (a petició)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Canals de comunicació:

a) Fòrum d'avisos i notícies del Moodle
b) Correu electrònic, només per a temes de caràcter personal.
c) Videoconferència (previa petició per correu electrònic)

Observacions

La presencialitat es podrà modificar en funció de les circumstàncies de la pandèmia, de la quantitat d'alumnes matriculats i de la disponibilitat de recursos de protecció i seguretat disponibles en el centre.


Un grupo de estudiantes de la asignatura, podrá participar, de forma voluntaria, a lo largo de cuatro semanas, en un proyecto COIL (Collaborative Online International Learning) junto a un grupo de estudiantes universitarios del Tecnológico de Monterrey (México). Una de las características principales de los proyectos COIL es que el estudiantado tiene una experiencia internacional, intercultural y de trabajo en equipo en contextos diversos. Este hecho favorece el desarrollo de competencias interculturales, de habilidades idiomáticas y de aprendizaje experiencial, favoreciendo la familiarización con nuevos entornos de trabajo propios de un mundo cada vez más global.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.