Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Josep Duran Carpintero  / Mònica Iglesias Juncà  / Josep Maria Luis Luis  / Eva Margui Grabulosa  / Maria Angeles Martinez Lorente  / Anna Pla Quintana  / Marta Planas Grabuleda  / Alfons Polo Ortiz  / Juan Manuel Sanchez Navarro  / Sílvia Simon Rabaseda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Els elements químics. 1.1. Fonaments d'estructura atòmica. 1.2. Taula periòdica.

2. Enllaç químic. 2.1. Enllaç covalent i geometria molecular. 2.2. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. 2.3. Enllaços intermoleculars (química supramolecular).

3. Fonaments de química orgànica i inorgànica. 3.1. Compostos orgànics. 3.2. Elements de química inorgànica.

4. Cinètica química. Cinètica química formal i mecanismes de reacció.

5. Termodinàmica i equilibri químic. 5.1. Principis de la Termodinàmica. Termoquímica. 5.2. Equilibri químic.

6. Equilibris en dissolució. 6.1. Introducció: dissolucions. 6.2. Equilibris de transferència de protons. Concepte d'àcid i base. Constant d'acidesa. Concepte de pH. 6.3. Càlcul del pH. 6.4. Solubilitat i complexació. 6.5. Reaccions d'oxidació-reducció. Piles electroquímiques. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 8,00
Lectura / comentari de textos 0 46,00 46,00
Prova d'avaluació 9,00 42,00 51,00
Resolució d'exercicis 29,00 26,00 55,00
Seminaris 10,00 10,00 20,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00
Sessió participativa 25,00 10,00 35,00
Total 83,00 142,00 225

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (2003). Química (7a). McGraw-Hill. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (2011). Química general (10ª edició). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W. (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña A.M., Cuadros Rodríguez L. (2004). Introducción al equilibrio químico. Anaya. Catàleg
 • De Manuel Torres E. (2004). Lo esencial sobre las reacciones químicas. Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (1994 ). Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica (4a ed.). Barcelona: Edunsa. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, A., García Rodríguez A., (2004). La resolución de problemas en Química. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Part no Recuperable Resolució de problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. Aquesta activitat no és recuperable. 30
Part recuperable Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquestes activitats son proves d'avaluació que estan incloses en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries generals prèviament estipulades (en els calendaris d'avaluació específica de cada Període Acadèmic). El percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a la totalitat d'aquestes activitats és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 70

Qualificació

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves puntuables recuperables i no recuperables.
Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, etc.) comporta suspendre l'assignatura.
La no compareixença a alguna d'aquestes proves atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.
S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.
No s’exigeixen notes mínimes per poder calcular la nota final de l'assignatura.

Proves no recuperables:
Al llarg del curs acadèmic a classe es realitzaran proves no recuperables avaluables i presencials en sessions prèviament anunciades. Per defecte, la realització d'aquestes proves coincidirà amb les sessions de les proves específiques d'avaluació de cada Període Acadèmic. Si la data fos una altra, aquesta es notificaria amb suficient antelació.

Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
Només es podrà accedir a la recuperació si prèviament l'assignatura roman suspesa.
En aquest cas l'estudiant tindrà l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova de totes les activitats recuperables. Això implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova podrà definir de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura. Ponderant-la amb la qualificació de la part no recuperable s'obtindrà la nota final de l'assignatura.
Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Observacions

Metodologia:
En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. En iniciar el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc., però no es contestaran qüestions generals o puntuals que el professor consideri que ja es varen discutir durant el període de trobades programades. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàrieament han de ser continus durant tot el periode en què estan programades les activitats presencials. És per això que, si ho considera oportú, el professorat es pot reservar el dret de no fer tutories els dies immediatament anteriors a cada prova puntuable.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Proves no recuperables:
El professorat informarà amb suficient antel.lació als estudiants de quins tipus d'exercicis es demanarà saber resoldre de manera autònoma en cada prova no recuperable. En cada prova es farà resoldre a l'aula i entregar per escrit un d'aquests exercicis o una seva variant.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves no recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge no recuperable de la nota de l'assignatura.

Proves recuperables:
Al llarg del curs es preveuen fer varies proves escrites que aglutinaran el percentatge de nota restant.
Aquestes proves són recuperables segons les condicions expressades en aquesta mateixa fitxa i es realitzaran en els periodes establerts en el calendari acadèmic de la Facultat.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge recuperable de la nota de l'assignatura.

Nota final de l'assignatura:
La nota final de l'assignatura s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les notes mitjanes de les parts recuperable i no recuperable.
En el cas de no aprovar es podrà accedir a una única prova addicional de recuperació segons les condicions expressades en aquesta fitxa. Aquesta prova només permet renovar la nota de la part recuperable de l'assignatura.

Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audífon,...), etc. durant una prova puntuable comportarà suspendre l'examen, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb els articles 1.2.5 de la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i 21 de la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.