About the UdG > Corporate identity > Linguistic Guide
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Coneix la UdG

Guia lingüística

Identitat corporativa

La Guia lingüística i d’estil de la UdG aplega un seguit de consells i criteris de llengua i aspectes formals que el Servei de Llengües Modernes ha elaborat i recollit al llarg dels anys amb l’objectiu de tractar de manera homogènia els textos de la Universitat i contribuir, així, a establir una imatge de qualitat de la Universitat de Girona.

No es tracta d’un compendi de qüestions gramaticals o normatives que es poden trobar en gramàtiques o diccionaris, sinó que s’hi presenten aclariments sobre qüestions que poden induir a error i s’hi indiquen els usos pels quals ens decantem a la UdG en qüestions que es poden tractar de maneres diferents.

 1. 1. Consells de redacció
  1. Eviteu les paraules supèrflues, que no aporten res a la comunicació.
  2. Feu servir preferiblement expressions verbals abans que expressions nominals.
  3. Eviteu els comodins, paraules que serveixen per a tot però de significat vague: tema, cosa, problema, fet, aspecte...
  4. Eviteu les crosses, expressions que no aporten significat i carreguen la sintaxi.
  5. Feu frases curtes.
  6. Seguiu l’ordre natural de la frase.
  7. Eviteu les frases en passiva.
  8. Eviteu les expressions ambigües.
  9. Doneu prioritat a les frases afirmatives.
  10. Puntueu bé (consulteu l'apartat 2. Signes de puntuació).
 2. 2. Signes de puntuació
  1. 2.1. La coma
  2. 2.2. El punt
  3. 2.3. El punt i coma
  4. 2.4. Els dos punts
  5. 2.5. Els punts suspensius
  6. 2.6. Els signes d'entonació: interrogació i admiració
  7. 2.7. Els parèntesis
  8. 2.8. Els claudàtors
  9. 2.9. El guionet
  10. 2.10. El guió llarg
  11. 2.11. Les cometes
  12. 2.12. La barra inclinada
  13. 2.13. L'apòstrof
  14. 2.14. El punt volat
  15. 2.15. L'asterisc
  16. 2.16. Signes de puntuació en contacte
 3. 3. Majúscules i minúscules
  1. 3.1. Criteris generals
  2. 3.2. Noms referits a persones
  3. 3.3. Noms d'animals vegetals i minerals
  4. 3.4. Noms referits a coses
  5. 3.5. Organismes
  6. 3.6. Activitats acadèmiques i socials
  7. 3.7. Publicacions, obres i documents
  8. 3.8. Noms de lloc
  9. 3.9. Divisions temporals i corrents culturals, ideologies i creences
  10. 3.10. Majúscula segons la posició en el text
 4. 4. Criteris de traducció de noms propis
  1. 4.1. Criteris generals
  2. 4.2. Noms propis de persones
  3. 4.3. Tractaments, títols i càrrecs
  4. 4.4. Institucions i entitats públiques
  5. 4.5. Entitats privades
  6. 4.6. Activitats acadèmiques
  7. 4.7. Títols d'obres i documents
  8. 4.8. Productes
  9. 4.9. Topònims
  10. 4.10. Sigles i acrònims
  11. 4.11. Fets socials i històrics
 5. 5. Abreviacions
  1. 5.1. Criteris generals
  2. 5.2. Abreviatures
  3. 5.3. Sigles
  4. 5.4. Símbols
 6. 6. Els numerals: xifres o lletres?
  1. 6.1. Criteris generals
  2. 6.2. Els numerals escrits amb lletres
  3. 6.3. Els numerals escrits amb xifres aràbigues
  4. 6.4. Els numerals escrits amb xifres romanes
 7. 7. Els tipus de lletra
  1. 7.1. Rodona
  2. 7.2. Cursiva
  3. 7.3. Versaleta
  4. 7.4. Negreta
  5. 7.5. Cursiva negreta
 8. 8. Llenguatge no sexista
  1. 8.1. Persones determinades
  2. 8.2. Persones indeterminades
  3. 8.3. Altres consideracions