Facultat d'Educació i Psicologia > La Facultat > Qualitat > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 93Objectius en curs
  • 21Objectius tancats el darrer any
  • 145Accions en curs
  • 84Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2021
Assoliment:
76%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GES, GPSIC, GMEI, GMEP, GPED, MUTREB, MADEI, MIJS, MUPGS, MUFPS, MUMMSXXI
Descripció:
Incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere en acompliment de l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Diagnòstic:
No tenim un coneixement exahustiu de la inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures i mòduls de graus i màsters de la FEP. Incloure la perspectiva de gènere a graus i màsters
Valoració:
En relació a aquest subestàndard la Facultat d'Educació i Psicologia es planteja el curs 2018-19 un objectiu de millora general per totes les titulacions per tal d'acomplir l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que exigeix "incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l'activitat acadèmica i investigadora". Aquest curs s'han elaborat els qüestionaris per les diferents titulacions de grau i es preveu passar-los aquest segon semestre, per poder fer-ne la valoració de la situació actual. Es realitzen les anàlisis dels resultats. El curs 2019-2020 es crea un grup motor en perspectiva de gènere a la FEP integrat per diferent professorat. Es presenten i s'analitzen els resultats de les enquestes. Document adjunt al SN. El curs 2020-21 es presenta un projecte per continuar treballant incorporació de la perspectiva de gènere en la docència de graus i màsters de la FEP a la convocatòria del Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 (adjunt al SN), amb diferents objectius que s'incorporen al SN com a accions. El mateix curs s'inaugura l'exposició permanent sobre DONES PEL 8 de MARÇ, que s'anirà ampliant cada any. S'inicia amb 8 dones. Curs 2021-22: s'ha avançat en les diferents accions definides en aquest objectiu de millora de manera satisfactòria Curs 2023-24: de les 7 accions definides en l'objectiu s'han assolit satisfactòriament 4 d'elles. S'està avançant també en les accions relatives a les estratègies concretes per incoporar la perspectivad e gènere.
ACC0001269
Avaluar quina és la incoporació en la perspectiva de gènere en les assignatures de graus i màsters
Tancada
ACC0001270
En funció dels resultats obtinguts a través del qüestionari, es portaran a terme propostes per incorporar la promoció de la perspectiva de gènere - 75%
ACC0002963
Avaluar i analitzar en profunditat el nivell de la incorporació de la perspectiva de gènere als estudis de grau i màster de la Facultat d'Educació i Psicologia
Tancada
ACC0002964
Establir estratègies adreçades al professorat per la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere als estudis de grau i màster de la FEP, en funció de les
Tancada
ACC0002965
Proporcionar a la comunitat universitària estratègies d'incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit universitari. - 70%
ACC0002966
Donar visibilitat de la rellevància de la perspectiva de gènere en diferents àmbits de la vida i les relacions socials, en el context de la FEP i adreçada a to
Tancada
ACC0002967
Avaluar el projecte presentat. - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
76%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Definir amb major claredat els aspectes específics de les competències que es treballen a cada assignatura i, en particular, la correspondència entre competències, activitats formatives i d'avaluació dels mòduls i assignatures
Diagnòstic:
El disseny de les assignatures dels graus recullen totes les competències que han de desenvolupar els futurs mestres però no queda prou clar com hi contribueixen les activitats formatives i d'avaluació de cada assignatura. Les competències que recullen els dissenys de les assignatures dels graus són massa genèriques (complexes i globals) i el professorat no identifica quan hi està contribuint o quan les està avaluant
Valoració:
Cal continuar treballant per definir millor quines competències que es treballen a cada assignatura i, en concret, la coherència entre competències, activitats formatives i d'avaluació de cada matèria. Tot i que és una preocupació general als estudis, lligada a la inquietud de tota la Facultat per la millora de la formació i del nivell competencial de tots els estudis, els avenços concrets són encara pocs i caldrà seguir treballant-hi. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi. 25/01/2024: Atesa la incertesa jurídica (especialment en relació amb el procés de revisió dels plans d'estudis de Mestres), s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001338
Constitució de grup de treball que promogui discussió i reflexió - 80%
ACC0001386
Constitució de grups de professors que facin revisió dels continguts i les activitats formatives i d'avaluació - 60%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
55%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Assegurar que els plans d'estudis dels graus de Mestre en Educació Infantil i Primària incloguin la competència digital docent definida pel "Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent" http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do Competència digital docent: "Conèixer, seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals de manera reflexiva i crítica, amb l'objectiu de facilitar i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge"."
Diagnòstic:
En els graus de MEI i MEP, les competències actuals asseguren un coneixement mínim de les tecnologies des d'un vessant didàctic. L'administració exigirà el desenvolupament de la competència digital dels futurs mestres per poder exercir adequa-dament la professió, reconeixent-se l'acreditació d'aquesta competència per entrar a formar part del cos de mestres (subestàndard 1.1/1.2., pàg. 12) El desenvolupament de la competència digital docent no queda suficientment garantida amb l'actual pla d'estudis
Valoració:
La necessitat d'incloure la Competència Digital Docent (CDD) als estudis de mestres no només és una exigència conceptual i científica, sinó que des del punt de vista polític s'hi està treballant (tant al context del MIF, com als projectes ARMIF en què hi participa professorat dels estudis, com des del Departament d'Educació). S'està treballant en un diagnòstic del desplegament de la CDD als estudis, i es participa activament al programa MIF seguin les indicacions al respecte. 24/02/2021: Com que s'està pendent dels resultats dels diferents projectes de recerca ARMIF en curs (i de la concreció de les decisions polítiques del moment), tot i la importància de l'objectiu, no se'n plantegen noves accions en aquest moment.
ACC0001339
Treballar per la incorporació de la competència digital docent - 80%
ACC0001371
Augment de la vinculació entre la teoria explicada durant aquests seminaris i les pràctiques a l'escola que realitzen els estudiants. - 30%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
78%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir repeticions de contingut i consolidar la varietat (Aquest objectiu està relacionat amb el IAI/15/01)
Diagnòstic:
El procés d'aprenentatge dels estudiants no és percebut prou satisfactòriament.La satisfacció dels estudiants pot ser més alta. L'activitat del professorat pot ser més valuosa, més adequada i més sostenible Interacció insuficient entre el professorat dels diferents mòduls a l'hora de planificar els continguts i les activitats formatives i d'avaluació. Dificultat de vinculació amb les competències
Valoració:
Tot i que s'ha realitzat durant el curs 2018/19 una anàlisi interessant i profitosa de l'oferta d'optatives de menció (en dues mencions) i complementàries, resta pendent l'anàlisi global de l'oferta formativa per reforçar la coherència del plantejament actual. Continuarem treballant-hi. 24/01/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit, més enllà de les accions de coordinació habituals per garantir el funcionament dels graus. Continuarem treballant-hi.
ACC0001382
Realització de reunions específiques entre els coordinadors de cada grau amb els representants/delegats de cada curs del grau
Tancada
ACC0001387
Redisseny de les assignatures que calgui - 35%
ACC0001388
Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles
Tancada

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MADEI
Descripció:
Promoure la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger mitjançant els programes següents: ERASMUS+ for traineeship i Acords bilaterals
Diagnòstic:
El dia 24 de maig de 2016 es va fer una reunió entre la coordinació dels estudis i els estudiants per valorar globalment aquest primer any del màster. Els comentaris que es van fer suggereixen que alguns aspectes caldria millorar-los de cares a pròxims cursos i altres els han resultat satisfactoris. Aquesta informació està recollida a l'Informe d'avaluació del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva. Curs 2015-16, que té el vistiplau del Consell d'estudis del màster (21 de novembre de 2016): En el darrer punt s'especifica que "Plantegen que s'enriquiria la proposta formativa del Màster si existís l'oferta d'algunes places per poder fer les pràctiques a l'estranger." (informe de seguiment curs 2015-16 pàgina 92). Curs 2020-21 es comença a treballar en l'objectiu de portar a terme una experiencia similar al COIL.
Valoració:
Degut a la brevetat de les pràctiques externes supervisades es fa difícil que es puguin fer pràctiques a l'estranger durant els períodes de docència. Per això se segueix treballant per potenciar els Erasmus Traineeship.
ACC0001466
Cerca de centres de pràctiques a l'estranger que siguin adients a les característiques formatives del Màster - 0%
ACC0001467
Informació als estudiants sobre ambdós programes de mobilitat (l'ERASMUS+ for traineeship i acords bilaterals) i de les places que s'ofereixen
Tancada
ACC0002974
Treballar en l'objectiu de portar a terme una experiencia similar al COIL - 100%
ACC0003405
Desenvolupar l'experiencia de COIL durant el curs 2022-23 - 100%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
27-04-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Anàlisi del repartiment de crèdits de professorat per millorar l'eficiència docent.
Diagnòstic:
Desequilibris en les condicions d'ensenyament-aprenentatge de MEP-MEI-DT.
Valoració:
Cal anivellar les diferències entre els graus. 24/02/2021: Poc a poc s'han anat introduint canvis menors a la distribució de recursos docents que s'encaminen en aquests sentit. Els equilibris entre els diferents agents implicats no són senzills, i valorem preferentment avançar-hi poc sense confrontació, i no fer imposicions. En principi, l'objectiu no es tanca, tot i que no se'n defineix cap acció de millora concreta, a l'espera dels nous condicionants contextuals i dels resultats del propi procés d'acreditació. 25/01/2025: Atesa la incertesa jurídica (especialment en relació amb el procés de revisió dels plans d'estudis de Mestres), s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001476
Anàlisi inicial
Tancada
ACC0001561
Proposta de redistribució dels recursos docents
Tancada
ACC0002412
Proposta d'anàlisi de l'eficiència en l'ús de l'encàrrec docent per àrees
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
48%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUFPS
Descripció:
Millorar la coordinació entre el professorat del màster
Diagnòstic:
Amb aquest objectiu es vol millorar la participació del professorat en tots els àmbits del màster i es volen evitar encavallaments entre assignatures.
Valoració:
La coordinació entre el professorat del màster en general i entre el professorat de cada especialitat és una de les majors preocupacions del màster. S'han fet treballs de coordinació a les assignatures comunes per tal de no repetir continguts i, així, evitar encavallaments. També s'han creat canals de comunicació per a les diferents especialitats que coordina i dinamitza el coordinador/a d'especialitat. Amb tot i això, contínuament sorgeixen problemes degut a la incorporació de professorat nou i a la necessitat de mostrar les novetats en l'àmbit d'estudi. Per això aquest és un objectiu que es manté permanent en el temps i que necessita d'accions continuades per vetllar per una bona coordinació.
ACC0001486
Elaboració d'un document compartit per ajudar el professorat del Màster a situar el paper de la seva docència a dintre del Màster - 35%
ACC0001487
Fer presentacions conjuntes d'assignatures (per mòduls) per millorar la coordinació entre el professorat i evitar encavallaments entre assignatures
Tancada
ACC0001488
Realització d'una taula amb les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge i avaluació que es realitzen per a tot l'estudi. - 10%

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
35%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUFPS
Descripció:
La Secretaria General d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha instat a totes les universitats públiques catalanes a que el màster universitari de formació del professorat d'educació secundària, batxillerat i formació professional (MUPFS) es transformi en modalitat semipresencial. Davant d'aquesta demanda, a la UdG hem acordat començar a impartir el màster en format semipresencial a partir del curs 2021-22. Això significa començar a redissenyar els cursos.
Diagnòstic:
El primer pas per fer la transformació del MUFPS és la creació d'un equip de professorat que lideri el procés i que dissenyi les estratègies i formuli les accions a executar.
Valoració:
Actualment s'ha constituït la comissió però no s'ha elaborat encara cap estratègia. Es preveu que al segon semestre del curs 2019-2020 ja hi hagi un acord inicial que marqui les directrius de la transformació del màster. 06-03-2023_ Durant aquest curs acadèmic s'està treballant en l'elaboració de la nova memòria del màster. Això ha implicat un treball ja inicial sobre el model de modalitat semipresencial que es vol aplicar al màster a la UdG.
ACC0001496
Presentar i acordar una proposta inicial de modalitat semipresencial - 35%

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
06-04-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUJOV
Descripció:
Augmentar l'optativitat amb assignatures específiques que permetin el tractament de temàtiques específiques relacionades amb la joventut
Diagnòstic:
L'oferta d'assignatures de màster que tenen les diferents universitats implicades en l'organització del MIJS ha de possibilitar millorar l'oferta de possibles optatives que s'ofereixen com a complements en aquesta titulació.
Valoració:
Juny23: Arran de la desprogramació d'algunes assignatures optatives del MIJS vinculades a màster d'altres universitats, cal revisar i actualitzar l'oferta per tal de garantir una oferta suficient i alhora una presencia d'optativitat vinculada a cada una de les sis universitats.
ACC0001502
Es proposa l'inclusió de l' assignatura optativa següent: Children, Youth and the Media
Tancada
ACC0001520
Actualització i validació de l'oferta d'assignatures optatives de la titulació
Tancada
ACC0003398
Recuperar l'oferta d'assignatures optatives per part de la Universitat de Barcelona
Tancada
ACC0003579
Actualització de l'oferta d'assignatures optatives - 75%
ACC0003584
Incorporar dues assignatures optatives 'La immigració i la seva dimensió socioeducativa' i 'Intervencions educatives en l'execució penal en comunitat' - 0%

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GES
Descripció:
Tant la gestió de les pròpies emocions, com l'acompanyament en la gestió de les emocions dels altres és un tema fonamental en una professió socioeducativa, com la d'educador social, basada en les interrelacions personals. Així mateix, els professionals de l'educació social solen treballar amb col·lectius vulnerables, que posen tant als professionals com a les persones que acompanyen en situacions extremes que requereixen d'un treball emocional important. És clau que els professionals de l'educació social tinguin eines per acompanyar la gestió de les emocions.
Diagnòstic:
Diferents elements i estudis (Estudi inserció laboral ProspecTsaso, tutories de pràctiques amb els centres, professorat de la UdG i els propis estudiants) han posat en evidència la necessitat de millorar la formació en les competències dels estudiants vinculades amb la gestió de les emocions. Entre ells trobem; a) l'estudi sobre la inserció laboral dels graduats i graduades realitzat en el marc del projecte ProspecTsaso, que va recollir les opinions tant de graduats com d'ocupadors, b) els feedback dels tutors i tutores de centre en les reunions de pràcticum, c) les valoracions que fa el professorat del Grau en les reunions de coordinació, i d) les pròpies aportacions dels estudiants.
ACC0001542
Realització d'un curs de formació sobre la gestió de les emocions pel professorat del grau en ES
Tancada
ACC0001543
Creació d'un grup per treballar la millora de la formació de la gestió de les emocions en el marc del GES
Tancada
ACC0001544
Millora de la formació dels estudiants en relació a la gestió de les emocions - 0%

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data de tancament:
25-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GES
Descripció:
Canvi la temporalitat del mòdul, passant-lo de mòdul anual a semestral. El mòdul mantindrà els 12 crèdits i el programa que s'està desenvolupant.
Diagnòstic:
Les dificultat de mobilitat que tenen els estudiants a tercer curs venen generades per les assignatures anuals que tenen: pràcticum 1 i La pràtica socioeducativa: relació , comunicació i intervenció. Transfomar-les en mòduls semestrals ajudarà a estimular la mobilitat nacional i internacional dels estudiants.
Valoració:
S'ha assolit l'objectiu: el mòdul s'ha programat per efectuar-se en un únic semestre i s'ha programat per a aquesta finalitat.
ACC0001360
Convertir el mòdul semestral "Disseny de projectes i estratègies bàsiques d'intervenció socioeducativa" en anual
Tancada
ACC0001546
Transformació de mòdul anual La pràctica de l'acció socioeducativa de 12 crèdits en un mòdul del primer semestre de 3r curs d'ES
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data de tancament:
29-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPSIC
Descripció:
Iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris (12 ECTS) en assignatures (6 ECTS).
Diagnòstic:
El grau en psicologia en el seu origen es va crear amb un model que pretenia articular i coordinar els continguts de diferents assignatures creant mòduls formatius. Aquest model acadèmic no ha funcionat en la majoria dels mòduls, si bé només uns pocs coordinen els seus continguts. Aquest és un dels motius pels quals es valora la seva separació dels mòduls tornant al model de les assignatures.
Valoració:
Aquest canvi serà estudiati i analitzat per una comissió de seguiment dels estudis, promoguda per la coordinació, que vetllarà per l'assoliment de l'objectiu. Al gener del 2024 s'ha creat una comissió de seguiment (amb representants de les diferents àrees) per plantejar una modificació de la memòria del grau. S'ha creat un nou objectiu de millora relatiu a la modificació del grau.
ACC0001556
Promoure la creació d'una comissió docent mixta per iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris en assignatures
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GPED
Descripció:
Aquest curs 2019/2020, la Facultat d'Educació i Psicologia ha entrat a formar part de la Xarxa internacional European Network of Universities of Social Work(Soc.Net98). Aquesta xarxa organitza cada any la International University Weeks (IUW) a 4 universitats diferents de membres de la xarxa. Estudiants i professorat del Grau de Pedagogia, participaran en aquestes IUW.
Diagnòstic:
Per tal de fomentar i incentivar la internacionalització i la mobilitat d'estudiants i del professorat del Grau en Pedagogia aquest curs s'ha ofert la participació a les International University Weeks ( IUWs).
Valoració:
No es va poder dur a terme l'acció degut a la pandemia. Es té previst en futures edicions poder participar-hi, sempre i quan el tema s'adigui a l'alumnat i professorat de Pedagogia.
ACC0001573
Assistència a la International University week la setmana del 20 d'abril - 0%
ACC0007072
Participació activa amb un grup d'estudiants a una edició de la IUW
Tancada
ACC0007095
Formalitzar de manera regular la participació d'estudiants de pedagogia a la IUW - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
28-04-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTS
ACC0001566
Participació en la International Week de la xarxa SocNet98 de 5 estudiants de treball social - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUPSICOSAN
Diagnòstic:
Donat el nombre insuficient de crèdits per garantir l'excel.lència en la formació professionalitzadora del psicòleg general sanitari s'han organitzat un nombre específic de seminaris d'aprofundiment.
Valoració:
Curs 2020-2021: S'han portat a terme els tallers i seminaris d'aprofondiment Curs 2021-2022: S'ha comprovat que l'assistència als seminaris i tallers ha estat baixa. Es valora la necessitat d'incrementar-la. Curs 2022-2023: S'ha modificat el calendari intercalant els tallers professionalitzadors amb les assignatures i s'han vinculat a la qualificació de la memòria de pràctiques I (ACC0003480)
ACC0003449
S'ha contactat amb professionals externs i se'ls ha contractat per realitzar tallers complementaris a les assignatures del Màster - 100%
ACC0003479
Realitzar els seminaris i tallers - 100%
ACC0003480
Vincular els seminaris i tallers professionalitzadors a la qualificació de les Pràctiques I - 100%

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
73%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
Amb l'objectiu d' incrementar la internacionalització a la FEP de forma significativa i integral ens plantegem iniciar el desplegament de l'EI a través de diferents accions
Valoració:
Els darrers anys la FEP ha anat sistematitzant el desplegament d'activitats per a la internacionalització de l'alumnat (sessions informatives per diferents col·lectius, promoció de programes de mobilitat de curta durada, viatges d'estudis d'alumnat de diferents graus, difusió de la informació, augment de l'oferta d'assignatures en anglès, tríptic de difusió de l'oferta en anglès, etc.). Fruit d'aquest desplegament la FEP ha vist incrementat el nombre d'alumnat amb mobilitat tant de curta com de llarga durada, tant d'incoming com d'outgoing.
ACC0002725
Prioritzar tres programes: International Week, estudiant RECI i COIL - 90%
ACC0002726
Informar sobre l'estratègia d'internacionalització i elaborar un pla de comunicació que arribi a tots els col·lectius implicats - 80%
ACC0002727
Organitzar i planificar la gestió de l'estratègia d'internacionalització - 50%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTS
Descripció:
Modificació del nom de l'assignatura optativa 'Polítiques de convivència i igualtat' per 'Polítiques de ciutadania, migracions i antiracisme des del treball social
Diagnòstic:
El nou títol s'adequa millor als objectius, continguts i competències de l'assignatura

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data de tancament:
08-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MIJS
Descripció:
Corregir un error d'assignació de crèdits de l'assignatura de 'Metodologia i tècniques de recerca social' que actualment figura que són 5 crèdits, i en realitat són 6.
Diagnòstic:
S'ha identificat un error quant a la càrrega creditícia
Valoració:
Febrer 2023 - S'ha modificat el valor de l'assignatura de "Metodologia i tènciques de recerca social" de manera que concordi amb els crèdit de l'assignatura que s'impartiex a la UAB.
ACC0003402
Modificació de l'assignatura "Metodologia i tècniques de recerca social" de 5 a 6 ECTS
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Moviments Migratoris en el S. XXI
Data prevista:
31-10-2025
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUMMSXXI
Valoració:
El curs 2021-2022 el nombre d'estudiants matriculades és de 13. El 2022-2023 d' 11. Es preveu la necessitat d'incrementar el nombre d'alumnes d'entrada per a consolidar el màster i cal treballar de forma activa entre tots els agents per a poder afavorir aquest augment. El curs 2023-24 la matrícula s'ha incrementat amb relació al curs anterior. L'acció de millora definida s'ha assolit completament però manetenim l'objectiu obert i introduim una nova acció.
ACC0003492
Realitzar un vídeo divulgatiu amb estudiants que estan finalitzant el màster en aquests moments - 100%
ACC0005204
Difusió del màster des d'altres departaments de la UdG - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPSIC
Valoració:
es valora l'idoneïtat d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives
ACC0003400
Optativa: Violència i Assetjament escolar - 50%
ACC0003426
Optativa: Psicologia comparada i comportament animal - 50%
ACC0004234
Optativa: Envellir a la comunitat - 50%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MADEI
Valoració:
Des da pandèmia s'ha produït una certa davallada del nombre d'estudiants de nou ingrés i poc més de la meitat procedeixen dels graus impartits a la pròpia facultat
ACC0003406
Fer publicitat del màster als estudiants dels Graus de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG - 100%
ACC0003409
Analitzar amb les autoritats acadèmiques corresponents la possibilitat de flexibilitzar l'oferta formativa del màster perquè arribi a altres públics potencials - 0%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MADEI
Valoració:
Es proposa actualitzar el títol de l'assignatura. El llibre de referència per les malalties mentals, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versió 5 (DSM5), que és la versió més actual, ja no parla de Trastorn Generalitzat de Desenvolupament sinó de Trastorn de l'Espectre Austita.

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
10-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTS, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, GPED
Valoració:
S'identifica la necessitat de formació tranversal en aquest àmbit de l'estdudiantat dels graus de la FEP El curs 2022-24 s'ofereix l'assigatura a tots els graus de la FEP. La matrículaha estat molt satisfactòria.
ACC0003497
Incorporació de l'assignatura optativa, transversal de facultat
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GPED, GTS, GES, GMEI, GPSIC, GMEP
Valoració:
Curs 2022-23: S'identifica la necessitat de formació en diversitat sexual i de gènere en tots els graus de la facultat. La formació s'ofereix en anglès. Curs 2023-24: S'ha incorporat l'assignatura a tots els graus. La matrícula ha estat molt satisfactòria.
ACC0003496
Incorporació de l'assignatura optativa com a transversal de facultat
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUMIPE12
Valoració:
S'ha identificat la necessitat d'oferir formació per l'estudiantat del màster en torn a aquesta temàtica per donar resposta als nous reptes que es plantegen.

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
12%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPSIC
Valoració:
A partir de la comissió que s'ha creat al gener de 2024, es volen dur a terme les següent accions: a) Analitzar l'estat actual del pla d'estudis i la viabilitat de realitzar aquest canvi, tot valorant els pros i contres. b) Analitzar el contingut de la memòria del grau en psicologia per tal de conéixer bé com es va crear aquest sistema modular. c) Analitzar altres plans d'estudisd'universitats referents tant de l'àmbit català com espanyol, per tal de crear un nou pla d'estudis similars a altres universitats. Aquestes tasques comptaran amb el suport del videganat de política acadèmica i qualitat, el GPA, i en darrera instància, serà el consell d'estudis qui l'aprovarà. A gener de 2024 es reuneixen el coordinador del grau i la vice-degana de qualitat, i es plantegen les possibles vies de modificació de la memòria. Plantegen realitzar una primera reunió amb tots els membres de la comissió quan s'aclareixi el tema de l'assignació del grau de psicologia a les àrees de coneixement plantejades per la LOSU.
ACC0004563
Anàlisi i discussió del pla d'estudi actual - 25%
ACC0004567
Analitzar els canvis a realitzar a la memòria actual del grau en psicologia - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MADEI, MIJS, MUPGS, MUMMSXXI, MUFPS, GES, GPED, GMEI, GMEP, GPSIC, GTS
Valoració:
Canviar l'adscripció dels títols de Grau i Màster de la FEP de les branques de coneixment actuals als àmbits de coneixement definits en el RD 822/2021.
ACC0006361
Canviar l'adscripció dels títols de Grau i Màster de la FEP als àmbits de coneixement definits en el RD 822/2021 - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
30-09-2026
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPED
ACC0007106
Crear una comissió de treball pel disseny de l'estratègia a seguir per a la reverificació de la memòria - 0%
ACC0007109
Elaborar la proposta de la memòria revisada del grau de Pedagogia - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUTREB, MADEI, MUPGS, GES, GTS, GMEI, GPSIC, GMEP, MUFPS, MIJS, GPED, MUMMSXXI
Descripció:
Augmentar el nombre de professorat que disposa d'informació completa en la seva pàgina personal UdG (presentació, dades contacte, docència, línies recerca, publicacions, etc.). Malgrat des dels departaments es demana omplir la pàgina personal de la UdG, el nombre de professorat que té una informació àmplia i completa no s'ha incrementat substancialment. Possiblement el fet que hi hagi un nombre elevat a la Facultat de professorat associat pugui ser una explicació. Les dades bàsiques de tot el professorat hi consten en la seva totalitat.
Diagnòstic:
La informació pública relativa al currículum acadèmic i professional del professorat de la Facultat és incompleta. Una part del professorat de la Facultat no té la plana web personal activada i/o la informació actualitzada
Valoració:
Malgrat des dels departaments es demana omplir la pàgina personal de la UdG, el nombre de professorat que té una informació àmplia i completa no s'ha incrementat substancialment. Possiblement el fet que hi hagi un nombre elevat a la Facultat de professorat associat pugui ser una explicació. Les dades bàsiques de tot el professorat hi consten en la seva totalitat. Curs 2021-22: Tot el PDI té informació bàsica a la seva pàgina web. Encara hi ha professorat, sobre tot associat, que no disposa d'informació complementària.
ACC0001271
Petició a la compleció i actualització de les dades del perfil docent i investigador del professorat de la FEP - 75%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
72%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MADEI, MUJOV, MIJS, MUPGS, GPED, GTS, MUMIPE12, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, MUFPS
Descripció:
Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la pàgina web
Diagnòstic:
La informació de la pàgina web de la UdG no arriba fàcilment als estudiants potencials d'altres països europeus (Erasmus i convenis bilaterals amb l'estranger, estudiants de màster…) (subestàndard 2.1., pàg. 19) La informació de la pàgina web de la UdG no està totalment traduïda a l'anglès
Valoració:
curs 2020-21: Durant els darrers cursos s'ha portat a terme la traducció de la web al castellà i l'anglès curs 2021-22: Hi ha documents encara que només estan en català
ACC0001503
[a] Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l'anglès i a l'espanyol
Tancada
ACC0001504
[b] Manteniment sistemàtic de la traducció a l'anglès i al castellà de la pàgina web de la FEP - 45%

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
15-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MIJS
Descripció:
El MIJS és un màster interuniversitari i en la seva aplicació hi intervenen secretaries acadèmiques de sis universitats diferents. La coordinació del màster pertoca a la UdG i es fa necessari tenir una bona comunicació i capacitat de gestió coordinada amb les diferents secretaries implicades.
Diagnòstic:
Els tràmits per coordinar la docència a les diferents universitats (aules, adreces, horaris, professorat...) i dades per elaborar informes de seguiment, memòries i altres documents de gestió interna, requereixen d'un conjunt d'informació que no sempre disposar la universitat coordinadora. Cal una bona estratègia i protocol de comunicació. Si s'estableixen i pauten accions concretes que sistemàticament estiguin previstes per tal de recollir i processar les dades necessàries, podem millor significativament en la gestió acadèmica i la documentació que es requereix en relació a l'abast interuniversitari.
Valoració:
S'ha d'iniciar el treball en aquest objectiu i es preveu començar una vegada finalitzi el segon semestre d'aquest curs 2019-2020. Gener 2023 - S'està treballant en un document que recollirà les dades necessàries per part de cada universitat. Es preveu trametre aquest document per tal de disposar del conjunt d'informació de la titulació pel procés d'acreditació.
ACC0001526
Creació d'un protocol que inclogui contactes, tràmits i processos que cal realitzar al llarg del curs amb cada secretaria - 25%
ACC0001527
Disseny d'un plantilla amb tota la informació que cal disposar per part de cada universitat per tal de garantir el seguiment de la titulació - 75%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
57%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPSIC
Descripció:
Es preveu crear una nova pestanya al web del grau en psicologia de la UdG sobre les "accions singulars" que s'estan desenvolupant. L'objectiu és visibilitzar les diferents accions que es realitzen al grau de manera qiue sigui públiques i consultaves per la comunitat educativa i per la societat en general. Es preveu crear diverses pàgines que es vinculin, com a mínim, a aquestes accions: el pla de mentoria del grau en psicologia;
Diagnòstic:
Tot i que les accions singulars del grau estan disponibles a l'intranet dels estudis, cal fer-les més visibles i accessibles a tots els agents socials.
Valoració:
Aquesta acció permetrà posar en en valor totes tasques que des de fa diversos cursos acadèmics s'estan desenvolupant per millorar la qualitat dels estudis de psicologia a la UdG.
ACC0001402
Actualització de la informació disponible sobre el laboratori de psicologia en la pàgina web del Grau - 90%
ACC0002429
Crear una pestanya sobre "accions singulars del grau" en la pàgina web oficial del estudis de grau en psicologia de la UdG - 25%
ACC0003618
Actualització de la informació disponible sobre el laboratori de psicologia en la pàgina web del Grau - 90%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data de tancament:
25-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GES, GTS, GPED
Descripció:
Millorar el nivell d'inserció laboral dels graduats en Educació social
Diagnòstic:
Les dades d'inserció laboral dels graduats en Educació Social són positives però millorables i falta informació sobre els sectors principals d'ocupació actuals i sobre nous sectors d'ocupació (subestàndard 6.4., pàg. 67) El camp social va evolucionant amb el temps, la qual cosa suposa que la formació ha d'anar-se adaptant a aquests canvis. Es tenen dades sobre la inserció laboral dels diplomats i sobre els graduats del 2013-14, l'estudi és una aproximació encara insuficient per poder fer una anàlisi aprofundida dels sectors on treballen i de les funcions que realitzen els graduats en educació social. Falten dades també sobre el nivell d'adequació de la formació.
Valoració:
L'objectiu s'ha assolit en la mesura que s'ha executat la tasca de realitzar un estudi sobre inserció laboral dels graduats en Educació social i aquest estudi ha permès aprofundir sobre els elements que poden contribuir, de cares a futurs cursos, a millorar el seu nivell d'inserció. Segons les dades obtingudes en la darrera enquesta dirigida als estudiants (curs 22-23) la taxa d'ocupació un cop finalitzats es estudis és superior al 85%.
ACC0001337
Realització d'un estudi sobre l'adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional)
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUFPS
Descripció:
Disposar d'un procediment específic per al màster de recollida sistemàtica de dades sobre la situació laborals dels estudiants del màster temps després de finalitzar els estudis, per així disposar d'informació útil a l'hora d'ajustar determinats aspectes de la planificació docent
Diagnòstic:
Tenir a l'abast dades sobre la inserció laboral dels estudiants del MTRLRH és molt important de cares a la seva promoció i a la valoració de la seva eficiència (subestàndard 6.4., pàg. 91) La UdG no fa un seguiment de la inserció laboral dels estudiants de màster un cop finalitzats els estudis i no hi ha un procediment establert en el MTRLRH per fer aquest seguiment
Valoració:
Aquest objectiu és important pel màster i continuem pensant en que cal mantenir-lo en el temps. Amb tot i això, la disponibilitat de dades correctes ha esdevingut una tasca complexa i no s'ha aconseguit la informació desitjada.
ACC0001500
Elaboració d'una proposta per a realitzar una formació sobre inserció laboral dels titulats en els màsters - 50%
ACC0001501
Realització de l'estudi d'inserció laboral dels titulats que van finalitzar el màster entre els anys 2016 i 2019.
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
3%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista pel proper any
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
Tancada
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
Tancada
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
51%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
Tancada
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
Tancada
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
30-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MIJS
Descripció:
Recollir els indicadors amb informació exhaustiva i ajustada del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
Diagnòstic:
La informació dels indicadors requerits en el marc VSMA no és, en l'actualitat, ni exhaustiva ni ajustada en el màster. No tenim accés als indicadors relatius al professorat i a assignatures de les altres universitats implicades en el màster.
Valoració:
S'han començat a fer els contactes amb les universitats col·laboradores en el màster per planiificar la recollida de dades

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador del Màster en Moviments Migratoris en el S. XXI
Data prevista:
31-12-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUMMSXXI
Valoració:
Durant aquest curs 2022-2023 s'està graduant la primera promoció d'alumnes del màster en moviments migratoris al segle XXI. Es pretén recollir la informació de la inserció laboral amb l'objectiu d'analitzar quins són els nínxols laborals on s'insereix l'alumnat graduat i la qualitat d'aquests.
ACC0003489
Realitzar un seguiment de les persones que s'han graduat per observar quins llocs de treball ocupen i en quina mesura es troben relacionats amb el màster. - 10%
ACC0003490
Informar al nou estudiantat dels àmbits d'inserció laboral
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MADEI, MIJS, MUPGS, GPED, GTS, MUMMSXXI, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, MUFPS
Valoració:
gener 2024: s'ha començat a elaborar el document
ACC0006871
Elaborar el document de la Política de Qualitat de la FEP - 50%
ACC0006873
Aprovar la Política de Qualitat de la FEP per CQ i Junta - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
15%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUFPS
Diagnòstic:
Tot i les dificultats en el context de retallades en els pressupostos universitaris, els indicadors externs de docència i de recerca en el professorat són adequats. En aquest sentit és important mantenir la línia en augment creixent tinguda fins ara
Valoració:
El professorat del màster es composa d'una part de PDI fixe a temps complet i d'una altra part de professorat associat a temps parcial. Els percentatges de cada tipologia de professorat s'han mantingut en les mateixes proporcions i continuen complint amb els criteris de qualitat, com ara comptar amb un nivell acadèmic de doctorat, o comptar amb experiència docent a l'etapa de secundària per aportar l'experiència de l'aula als alumnes del màster. En aquest sentit, els diferents departaments han fet esforços per aportar perfils docents més adequats per al màster. Els indicadors externs de docència i recerca aplicats al PDI a temps complet s'han relacionat amb l'obtenció de sexenis de recerca i quinquenis de docència, els quals han anat augmentant en els darrers anys. També s'han tingut en compte les publicacions acadèmiques com a indicador extern aplicable a tot el professorat del màster. Com el resultat d'aquest objectiu ha anat millorant amb el temps com s'esperava, es valora l'opció de no continuar-lo.
ACC0001251
En la negociació del pla docent amb els departaments implicats, consensuar propostes que assegurin un augment progressiu de professorat amb experiència docent i - 30%
ACC0003528
Encoratjar a que part del professorat associat consolidat i no doctor a realitzar el doctorat en l'àmbit del màster de formació del professorat - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTS
Descripció:
El GTS compta amb un projecte d'innovació docent sobre comprensió lectora. Amb aquest objectiu es preten incrementar les competencies del professorat per a treballar diferents tipus de lectures amb els estudiants.
ACC0001568
Avaluar l'impacte del CL en els resultats dels estudiants. - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una no programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
01-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Millorar la satisfacció de l'estudiantat amb l'actuació docent en relació amb algunes assignatures al MUPGS

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data de tancament:
07-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUFPS
Descripció:
Millorar el procés de matriculació
Diagnòstic:
Hi ha estudiants que venen de molt lluny per presentar papers que no són urgents i per assistir a una tutoria curta.
Valoració:
S'ha implementat la matrícula online (o automatrícula), el que ha facilitat el procés a l'alumnat i ha permés que aquests no inverteixin més temps i recursos dels necessaris per a ealitzar aquest tràmit. En resum, s'ha simplificat i agilitzat el procés. i s'integra en el procediment del màster. Es valora satisfactòriament l'assoliment de l'objectiu.
ACC0001489
Substitució de la matrícula presencial per automatrícula
Tancada
ACC0001490
Realització d'un tutorial (vídeo) disponible on line per millorar el procés d'automatrícula
Tancada
ACC0001491
Realització d'una guia simplificada d'automatrícula, seguint l'aplicatiu actual
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES
Descripció:
Millorar l'orientació professional dels estudiants d'educació Social
Diagnòstic:
Tot i que les titulacions de la FEP planifiquen i desenvolupen diferents accions d'orientació professional, no disposen d'un plantejament definit i sistemàtic quant a aquest tipus d'accions (subestàndard 5.1., pàg. 35) Les titulacions de la FEP han anat planificant diferents accions d'orientació professional però sense fer una anàlisi global sobre què es fa i sobre què faltaria fer
Valoració:
Des del Grau en ES es fan dues accions puntuals per a l'orientació dels estudiants; a) sessions amb professionals i estudiants de pràctiques durant el Campus d'ES i b) participació en la jornada "Camins i perspectives professionals", organitzada conjuntament amb el CEESC i les coordinacions d'estudis de totes les universitat públiques de Catalunya. Malgrat les accions, són pocs els estudiants que assisteixen a la jornada de " Camins i perspectives professionals".
ACC0001505
Constitució d'un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d'identificar i revisar les accions relacionades amb l'orientació professional - 75%
ACC0006220
Assistència a la Jornada "Camins i perspectives de futur en educació social" - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
25-01-2024
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Millorar l'orientació professional dels estudiants de MEI i MEP
Diagnòstic:
Tot i que les titulacions de la FEP planifiquen i desenvolupen diferents accions d'orientació professional, no disposen d'un plantejament definit i sistemàtic quant a aquest tipus d'accions (subestàndard 5.1., pàg. 35) Les titulacions de la FEP han anat planificant diferents accions d'orientació professional però sense fer una anàlisi global sobre què es fa i sobre què faltaria fer.
Valoració:
Els graus en mestre/a han realitzat, com cada curs, una sessió informativa sobre màsters de la UdG. Aquest curs 2018-2019 però, aquesta sessió es va realitzar de forma conjunta amb tots els màsters relacionats amb els estudis de la FEP, en una Fira de màsters que es va realitzar al llarg del segon semestre. Pel que fa a la sessió informativa que es realitza al final de cada curs per als estudiants de 4t i 5è sobre l'accés a la Borsa d'interins del Departament d'Educació i al món laboral en general, aquest curs 2018-2019, el Departament d'Educació va argumentar limitacions d'agenda i va declinar la nostra invitació a fer aquesta sessió informativa, que finalment van realitzar diversos representants del sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament públic, que va orientar a l'alumnat en tot allò que implica l'accés al món laboral i que va anar responent les inquietuds al respecte. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi. 25/01/2024: S'han recuperat les sessions d'orientació professional a l'alumnat dels estudis, amb la col·laboració del Departament d'Educació i dels sindicats, amb xerrades informatives sobre oposicions i borses d'interinatge. Es pot tancar l'objectiu.
ACC0001507
Constitució d'un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d'identificar i revisar les accions relacionades amb l'orientació professional
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data de tancament:
15-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUPGS
Descripció:
Els alumnes no presentats el febrer a pràctiques II / TFM poden tenir l'oportunitat de prorrogar la convocatòria fins el juny.
Diagnòstic:
Davant la demanda per part d'algun estudiant de poder finalitazar el màster en el mateix curs acadèmic, per poder avançar la incorporació al mercat laboral, es contempla aquesta opció.
Valoració:
S'ha identificat la necessitat d'ampliar la convocatòria del TFM amb l'objectiu de que els estudiants puguin finalitzar el màster durant el segon curs. S'ha assolit l'objectiu.
ACC0002286
Ampliar el termini de dipòsit i defensa del TFM en casos justificats
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
81%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPSIC
Descripció:
Es proposen porta a terme tres accions de millora dels estudis, gràcies als nous crèdits incorporats al grau el curs 2019/20, i dins el marc del GID del MAP treballat a partir de tres comissions formades per professorat i estudiants del grau en psicologia. Les comissions són: - Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia - Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants - Comissió del laboratori de psicologia i millora de les accions docents vinculades al laboratori
Diagnòstic:
L'anàlisi que es va realitzar a partir dels subprogrames d'innovació docent del grau del curs 2017-2018 (un pels estudis de psicologia i l'altre relacionat amb el MAP, van posar de manifest la necessitat de millorar els tres aspectes mencionats
Valoració:
En preveu que aquestes accions millorin la qualitat dels estudis de grau en psicologia
ACC0001533
Curs de postgrau en "Innovació docent i actualització en Psicologia"
Tancada
ACC0002406
Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia
Tancada
ACC0002407
Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants
Tancada
ACC0002408
Suport a la comissió de treball per impulsar les accions docents i de recerca del laboratori de psicologia - 60%
ACC0006539
Creació i Desenvolupament d'un Projecte de Referents de Curs - 10%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPSIC
Descripció:
Des dels seus inicis fa cinc anys, el Pla SiC de mentoria entre iguals ha estat, podríem dir, un èxit pel nombre d'estudiants que s'han apuntat i el grau en què cada curs han avaluat aquest servei, tant persones mentores com mentorades. Tot i així, el curs acadèmic 2017-18 es va endegar un canvi proposat pels mateixos mentors/es, relacionat amb la necessitat de modificar la ubicació de la formació al llarg de la carrera. Fins aleshores els alumnes de segon eren els que s'ocupaven de fer la mentoria a l'alumnat de nou ingrés i això feia que la formació dels nous mentors es donava al mateix temps que ja havien de fer la tasca de mentoria. Per tant, es decidí deixar aquest segon curs per a que les persones mentorades que desitgin ser mentores es puguin formar i dur a terme la mentoria, si fan i passen tot el procés de formació, a tercer. En el segon curs es portarien a terme tasques relacionades amb la divulgació i la recerca (de la mateixa manera que ho fan els estudiants de tercer ara). El pla de mentoria s'allargaria fins a 4rt, on els mentors que així ho desitgessin, poguessin participar de manera puntual en la formació dels alumnes de segon. Aquests canvis en el model, així com també la necessitat de definir un model consensuat i explícit del Pla de mentoria, varen motivar que entre els coordinadors del Pla es presentés una proposta de Grup d'Innovació Docent a l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, proposta que va ser acceptada el 15 de març de 2018. El curs 2020-2021 el GID de Mentoria ha aconseguit el suport d'un projecte d'innovació per impulsar el pla de mentoria que s'espera executar entre setembre de 2021 i desembre de 2023.
Diagnòstic:
Malgrat la satisfacció amb aquestes dades, fruit de l'avaluació i la revisió sistemàtica del pla, en els darrers dos cursos s'han identificat tres punts de millora importants que justifiquen la proposta d'aquest projecte: a. Integració del pla de mentoria amb la missió, visió i valors dels estudis i el model acadèmic global de la titulació. Durant el curs 2020-21 s'està realitzant un procés de reflexió i coordinació dels objectius del pla SiC amb el model de la titulació. Fruit d'aquest procés s'han definit un conjunt de 14 dimensions que s'estan traduint en objectius i indicadors d'avaluació de manera cooperativa entre professorat i alumnat. b. Definició i sistematització d'un conjunt d'indicadors d'avaluació en consonància amb la nova orientació basada en valors i competències que es vol donar al pla de mentoria que sigui validat per persones expertes a nivell nacional i internacional. c. Necessitat d'introduir elements audiovisuals i interactius en el pla de formació de les persones mentores que el faci més atractiu i faciliti també l'aprenentatge autònom d'algunes microcompetències de mentoratge. Durant el curs 2020-21 s'estan elaborant els guions que han de servir de base per a l'enregistrament d'aquest material.
Valoració:
El projecte ha assolit un nivell de maduració important, que estan fonamentades i clarament establertes les prioritats i objectius de desenvolupament del pla, basats en un procés d'avaluació, reflexió i millora contínua, i que la proposta que es presenta pot contribuir a assolir un major nivell d'excel·lència i eficàcia del projecte.
ACC0002724
Impulsar el Pla de Mentoria entre iguals, Pla SiC, del Grau en Psicologia - 60%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data de tancament:
30-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GPSIC
Descripció:
Crear un aplicatiu informàtic que permeti gestionar la certificació d'algunes activitats curriculars (Acadèmiques) en les que participa l'estudiantat del grau. Un exemple d'aquestes possibles col·laboracions serien: - CAPI 2 i CAPI 3, certificar les estades en centres externs que realitzen els estudiants per treballar determinades competències transversals associades a aquestes assignatures. - Les activivitats d'Aprenentatge i Servei que es realitzen des de l'assignatura de 4t curs d'intervenció psicosocial. - El Pla de Mentoria entre Iguals. - Les comissions de benestar i salut i orientació professional vinculades al GID del MAP. - El càrrec de delegat/da - ...
Diagnòstic:
Es proposa aquesta acció com a eina per: a) conscienciar a l'estudiantat de la importància de posar en valor el seu recorregut curricular al larg del grau, més enlà de les assignatures i mòduls; b) Contribuir al currículum del l'estudiantat per impulsar la seva inserció laboral.; i ) pot ser un estímul per motivar i incentivar la participació estudiantil en les diferenccions accions que es van desplegant per a la millora del grau
Valoració:
La proposta s'ha discutitat amb els i les membres del Consell d'Estudis de Psicologia i s'ha valorat molt positiva i s'ha acordat treballar-la a partir del curs 21-22. De moment aquesta proposta està aturdada. No s'ha treballat en absolut durant el curs 22-23, i de moment no hi ha intenció de reprendre-la.
ACC0002731
Crear PASSAPORT dels estudis de Grau en Psicologia
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data de tancament:
15-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUINTPSICO13
Descripció:
Organitzar un taller pels alumnes de 1r on se'ls ensenyin instal.lacions de biblioteca i com cerca documentació bibliogràfica Organitzar un taller pels alumnes de 2n on se'ls ensenyin recursos específics de cerca de bibliografia científica per la realització del TFM
Valoració:
Objectiu assolit satisfactòriament. Les accions queden incoporades al MUPGS.
ACC0002809
Contacte amb la biblioteca
Tancada
ACC0002810
Realització de la sessió de formació de biblioteca pels estudiants de 1r curs
Tancada
ACC0002811
Realització de la sessió de formació de biblioteca pels estudiants de 2n curs
Tancada

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
15-02-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MIJS
Valoració:
Febrer 2023 - Ens proposem establir una connexió periòdica amb l'ACPJ per tal de coordinanar esforços que puguin ser útils als professionals de joventut i cercar vies de col·laboració conjunta
ACC0003403
Realizar almenys un parell de reunions conjuntes amb l'ACPJ i coordinar accions que puguin ser d'interès compartit - 10%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
30-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPED, GTS, GES, GMEI, GMEP, GPSIC
Valoració:
Es valora la necessitat de realitzar un estudi sobre les condicions de vida i estudi de l'estudiantat dels graus de la FEP, analitzar els resultats i, si escau, proposar accions acadèmiques. Es porten a terme les accions definides: s'elabora l'enquesta, es passa, s'analitzen els resultats, s'elebaora un informe i es comparteix amb el professorat i estudiantat i es recullen propostes. Es valora continuar investigant aspectes relacionats amb la motivació i participació en les classes presencials dels graus de la FEP.
ACC0003506
Elaborar l'enquesta per avaluar les condicions de vida i estudi de l'estuadiantat dels graus de la FEP
Tancada
ACC0003507
Analitzar els resultats i compartir-los amb el professorat i amb l'estudiantat
Tancada
ACC0003508
Recollir propostes de millora en relació amb els resultats
Tancada

Responsable:
Administradora
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003511
Renovació d'11 ordinadors de sobretaula a les aules de docència
Tancada
ACC0003512
Renovació del mobiliari de l'aula 140 de la FEP
Tancada
ACC0003513
Adquisició de 10 IPAD per a realització de pràctiques d'estudiants
Tancada

Responsable:
Administradora
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003514
Obertura finestres tercera planta de la FEP - 100%
ACC0003515
Arranjament de la cornisa de l'edifici - 100%
ACC0003519
Adequació d'alguns espais de la Facultat per ser punt de reunió - 90%
ACC0003520
Reestructuració d'espais amb el trasllat del despatx dels tècnics informàtics i reconversió de l'aula informàtica en un laboratori TIC - 30%
ACC0003521
Creació d'una aula d'estudi - 0%
ACC0003522
Reestructuració de dues aules en una més gran - 0%

Responsable:
Administradora
Assoliment:
70%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003524
Actualització d'equips informàtics d'aules - 100%
ACC0003525
Renovació del mobiliari d'aules (aula docència, informàtica, laboratoris Psicologia) - 40%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
Fruit de la reunió amb els delegats i delegades dels diferents cursos dels sis graus i la DT de la FEP del 18 de maig de 2023, l'equip de deganat va adquiri el compromís d'elaborar una Guia per a delegats i delegades de curs (Graus de la FEP), a on especificar els seus drets i funcions.
ACC0003768
Elaboració de la Guia per a delegats i delegades de curs (graus de la FEP) - 100%
ACC0003771
Aprovació de la Guia per a delegats i delegades de curs (graus de la FEP) per part de la Comissió de Qualitat - 0%

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUFPS
Valoració:
En els últims cursos el nivell de satisfacció amb la coordinació del màster és una mica baix
ACC0004061
Analitzar quins són els factors implicats en la baixa valoració i proposar accions adequades - 0%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUPGS
Valoració:
el nivell de satisfacció de l'estudiantat amb la coordinació de les assignatures és una mica baix
ACC0004064
Analitzar quins són els factors implicats en la baixa valoració i proposar accions adequades - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUFPS
Diagnòstic:
L'avaluació contínua plantejada en les assignatures afavoreix, per una banda, el progrés continuat i, per l'altra, augmenta les opcions de superar positivament assignatures (qualificacions de notable)
Valoració:
Es podria dir que, a l'actualitat, la totalitat de les assignatures segueixen una avaluació contínua i el resultat d'aquesta implementació ha impactat satisfactòriament en la millora de les qualificacions dels estudiants i en la taxa d'èxit de finalització dels estudis. Per altra banda s'ha descartat la comparació entre assignatures ja que no s'ha considerat adient . Aquest objectiu es podria donar per finalitzat i es podria obrir un nou objectiu per acordar el nombre d'activitats d'avaluació de les assignatures de cada especialitat, amb la finalitat de no saturar la capacitat de treball dels alumnes.
ACC0001252
Revisió i discussió del plantejament d'avaluació de les assignatures de la titulació, en una reunió de professorat i en una de les assemblees d'estudiants.
Tancada
ACC0001253
Contrast i anàlisi dels resultats acadèmics de les diferents assignatures en una reunió de professorat.
Tancada
ACC0003527
Concretar els aspectes de l'avaluació única a les assignatures del màster - 0%

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
88%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GES
Descripció:
Incorporar la veu d'usuaris/es i educadors/es socials amb llargues trajectòries en la formació dels estudiants del Grau en Educació Social
Diagnòstic:
Les vivències i opinions tant dels educadors i educadores socials, com de les persones que són usuàries del suport d'aquestes constitueixen un element bàsic per orientar accions socioeducatives realment centrades en les persones. Per aquest motiu, és necessari que en la formació inicial dels professionals de l'acció socioeducativa s'incloguin espais on els futurs professionals puguin escoltar les veus dels usuaris, les seves preocupacions, les dificultats que es troben, i el tipus de suport que desitgen, entre altres. En el marc del Grau en Educació Social ja es realitzen petites experiències en aquesta línia, però manca realitzar un diagnòstic clar de l'abast i els resultats d'aquestes. Així mateix, un equip de professorat del Grau està convençut del poder que pot tenir la incorporació dels usuaris i usuàries de serveis socioeducatius en la formació dels estudiants. Per això s'ha constituït un grup d'innovació docent format per una quinzena de professors i professores del Grau.
ACC0001328
Revisió i anàlisi dels espais formatius on s'incorpora la veu dels usuaris i dels professionals
Tancada
ACC0001329
  Recol·lecció i organització sistemàtica de relats personals de persones usuàries i de professionals amb llargues trajectòries.
Tancada
ACC0001331
  Elaboració de material docent que permeti accedir a les narratives d'usuaris i professionals - 65%

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES
Descripció:
Millorar els sistemes d'avaluació dels mòduls i assignatures del Grau en Educació Social
Diagnòstic:
Analitzats els qüestionaris de satisfacció que es passen als estudiants de tots els cursos del Grau (Sistema d'Avaluació de la Qualitat del Grau), s'ha detectat que un dels elements més mal valorats del programa en tots els cursos són els mecanismes i estratègies utilitzades per avaluar. Per contra, fan una valoració molt elevada en relació a la satisfacció amb els resultats obtinguts. D'altra banda, en les reunions de coordinació de professorat una de les preocupacions més reiterades entre el professorat és la d'establir criteris i sistemes d'avaluació prou discriminatius.
ACC0001363
Realització d'un seminari formatiu adreçat a tot el professorat que imparteix docència al Grau en Educació Social
Tancada
ACC0006211
Coordinació entre professorat quant a la calendarització dels examens parcials i finals - 0%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MADEI
Descripció:
Incrementar en quantitat i qualitat la informació i el contingut de les ofertes de pràctiques que ofereixen els centres, serveis i institucions
Diagnòstic:
Les pràctiques que ofereix el màster MADEI consisteixen en 100 hores d'estada en un centre, amb la supervisió d'un tutor, i 50 hores més de treball de l'estudiant, relacionades amb l'estada de pràctiques, les tutories i l'avaluació. S'ha fet un esforç de demanar als centres i serveis que concretessin en la mesura del possible l'oferta de pràctiques, en el sentit d'especificar en quin projecte concret s'ubicaria l'estudiant i/o quines tasques hauria de desenvolupar. S'ha conseguit en un percentatge baix de les propostes de pràctiques i es valora que seria convenient, donada la breu durada de les pràctiques i que aquestes es realitzen sovint en centres i serveis iguals o similars als que es realitzen les pràctiques de nivell de grau, endegar alguna acció per promoure que es donin més detalls sobre l'oferta de pràctiques.
Valoració:
Curs 2018-19. S'ha aconseguit tenir informació general sobre les característiques dels centres de pràctiques però cal aconseguir informació més específica sobre les característiques concretes dels llocs de pràctiques per tal de poder informar els estudiants abans de fer la sol·licitud de les pràctiques. Alguns factors (centres del departament d'ensenyament que geestionen les pràctiques a través d'un aplicatiu específic, el fet que la sol·liciutd de places es fa uns mesos abans que comenci el curs) dificulten aconseguir aquesta informació. Amb tot, se segueix treballant per tenir informació més detallada que es pugui presentar als estudiants. 2020-21 es troben algunes dificultats pe aconseguir que els centres de pràctiques defineixin el projecte en el que participaran els estudiants.
ACC0001462
Oferta d'informació als estudiants dels detalls sobre el projecte concret en el que participaran en el centre de pràctiques i/o les tasques que hauran de fer - 80%
ACC0001463
Informació als potencials centres de pràctiques externes supervisades de les característiques de les pràctiques
Tancada
ACC0003404
Elaborar, amb la col·laboració de l'estudiantat, una fitxa descriptiva dels centres on han fet les pràctiques del màster - 20%

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data de tancament:
15-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUFPS
Descripció:
Millorar el disseny del TFM
Diagnòstic:
El TFM actual té un triple nivell de desplegament, que provoca repeticions mecàniques en els treballs dels estudiants, ja que en molts casos el treball és molt similar al portafoli del pràcticum.
Valoració:
El curs 2018-19 s'ha implementat un nou model de treball final de màster (TFM) que contempla tres diferents possibles formats: TFM de recerca, TFM d'innovació i TFM de programació singular. Aquests formats van ser consensuats a la comissió d'estudi i des de la coordinació s'ha treballat per dotar-los de contingut. El resultat ha estat una guia de TFM on apareixen els tres formats ben detallats amb els elementsnecessaris que s'han de desenvolupar per a cada cas. Un proper pas serà el d'aportar exemples que serveixin per a il·lustrar cada model i que puguin inspirar als alumnes. Objectiu assolit
ACC0001492
Revisió de l'estructura i el contingut del TFM
Tancada
ACC0003608
Mostra al Moodle de treballs d'estudiants de cursos anteriors com a models
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
28-04-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTS
Descripció:
Es preten pasar de 5 a 7 les sessions de GM de diverses assignatures obligatòries i bàsiques del grau.
Valoració:
La redistribució s'està assolint de manera satisfactoria. En aquest moment s'han programat un total de 19 assignatures bàsiques i obligatòries a 8 crèdits docents i es preveu que es puguin ampliar en el proper curs.
ACC0001565
Redistribuir els crèdits del grau per incrementar el nombre de crédits assignats a assignatures clau - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTS
Descripció:
El GTS programa diverses activitats especials associades a la formació, com ara el campus de TS o els Debats en TS i PS. Amb aquest objectiu es pretén incrementar la participació dels estudiants en aquests tipus d'activitats formatives.
ACC0001569
Millorar la comunicació d'aquestes activitats per a fer-les arribar millor als estudiants - 0%
ACC0001570
Establir prioritats d'accions rellevants - 0%

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
15-10-2023
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MIJS
Descripció:
Al tractar-se d'un màster de 60 ECTS i amb una dotzena d'assignatures al llarg de l'any, l'estudiant es troba amb molts exercicis d'avaluació que alhora coincideixen amb les pràctiques i la realització del TFM.
Diagnòstic:
L'opció consecutiva a l'hora d'impartir les diferents assignatures ha solventat força el solament i coincidència de molts exercicis d'avaluació al mateix temps. No obstant, es pot millorar la planificació d'aquests en el calendari i, sobretot, la modalitat amb què es realitzen. Una millor planificació d'aquests exercicis, així com una diversitat més àmplia en les modalitats d'execució, incidiria positivament en els resultats d'avaluació.
Valoració:
Es preveu iniciar el treball en aquest objectiu al llarg del segon semestre 2019-2020 en el moment de començar a planificar el proper curs 2020-2021.
ACC0001528
Compartir i acordar un calendari de lliurament d'exercicis per totes les assignatures
Tancada
ACC0001529
Millorar la diversitat d'exercicis d'avaluació - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data de tancament:
06-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPED
Descripció:
Analitzar l'exigència dels sistemes d'avaluació en el Grau en Pedagogia i si convé, plantejar possibles millores per tal d'augmentar el rendiment dels estudiants. Per això, es crearà una comissió que determini quines accions poden ajudar a assolir els objectius plantejats. Cal esmentar que com a objectius específics també es vol millorar el funcionament del Pràcticum i el TFG.
Diagnòstic:
A partir de les reunions de professorat i d'alumnat s'ha copsat que el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia sembla que ha anat baixant. Per això, es va creure necessari crear una comissió que pugui fer una valoració acurada de la situació i dissenyar accions de millora, si s'escau.
Valoració:
Es va crear la comissió de treball (formada per professorat dels Estudis de Pedagogia), que abans de la pandèmia, va estar treballant en diversos grups de treball. Aquestes accions es van aturar arrel del confinament ja que el professorat es va trobar amb altres tasques més urgents com va ser adaptar la docència a un format virtual. El treball d'aquesta comissió es reprendrà quan la situació sigui més estable.
ACC0001585
Crear una comissió de professors de Pedagogia que analitzin el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia.
Tancada
ACC0006609
Definir de manera consensuada entre el professorat una estratègia permeti mantenir l'exigència en l'aprenentatge i la qualitat docent de les matèries
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPED, GTS, GES, GPSIC, GMEP, GMEI
Descripció:
Elaborar un marc de referència per facilitar l'aprenentatge, desenvolupament i avaluació de les competències transversals en els estudis de grau
Diagnòstic:
Existeix la necessitat de centrar el procés d'aprenentatge d'aquestes competències transversals en l'estudiant, és a dir, en un plantejament que afavoreixi que el professorat exerceixi el guiatge i l'acompanyament d'un procés d'autoconsciència i autoregulació progressiva de l'aprenentatge d'aquestes competències per part de l'estudiant, d'acord amb el model d'aprenentatge que propugna l'EEES
ACC0002954
Analitzar, en els diferents graus de la FEP, el desplegament de les competències transversals que estan establertes en el seu Pla d'Estudis - 0%
ACC0002955
Analitzar 2 competències transversals en el marc de cada grau - 0%
ACC0002956
Dissenyar un marc de referència per afavorir l'aprenentatge i avaluar les competències transversals seleccionades - 0%
ACC0002957
Proposar accions de formació al professorat sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les competències tranversals - 0%
ACC0002958
Proposar accions de formació i orientació a l'estudiantat sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les competències tranversals - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
La comissió docent del grau en psicologia (GID del MAP) fa uns cursos ha iniciat el treball per anar despelgant progessivament a través del grau les set competències clau. Aquesta tasca ja s'ha iniciat en els mòduls de CAPI, i l'objectiu és anar-les treballant de manera transversal a la resta de mòduls del grau. 1) Autoconeixement i competència reflexiva, es treballa a CAPI 1. 2) Observació i avaluació d'entorns psicosocials, es treballa a CAPI 2. 3) Ètica acadèmica i professional. 4) Anàlisi socioecològica de les realitats psicosocials i compromís social, es treballa a CAPI 3. 5) Comunicació interpersonal i professional. 6) Ús de les tecnologies digitals en psicologia. 7) Autonomia i agència acadèmica.
Diagnòstic:
A partir del projecte d'innovació docent del MAP es van identificar la missió, els valors i els objectius del grau, així com les set competències clau dels estudis.
Valoració:
El GID del MAP valora positivament el treball que s'està fent i espera poder seguir desplegant cada any acadèmic alguna d'aquestes competències, i mantenir i avaluar el funcionament de les que ja funcionen.
ACC0002723
Suport en en desplegament de les competències clau del Model Acadèmic de Psicologia - 50%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUPGS
Descripció:
Donat l'elevat nombre de centres hospitalaris que a principis del curs 20/21 han denegat l'acceptació d'alumnes en pràctiques en motiu de la COVID-19 , esdevé urgent ampliar la cartera de centres amb registre sanitari on enviar als alumnes, donant resposta a les pràctiques d'aquest curs com també a aquells alumnes que no varen poder finalitzar el curs passat les seves pràctiques per trobar-se afectats pel confinament total.
Diagnòstic:
Donat l'elevat nombre de centres hospitalaris que a principis del curs 20/21 han denegat l'acceptació d'alumnes en pràctiques en motiu de la COVID-19 , esdevé urgent ampliar la cartera de centres amb registre sanitari on enviar als alumnes, donant resposta a les pràctiques d'aquest curs com també a aquells alumnes que no varen poder finalitzar el curs passat les seves pràctiques per trobar-se afectats pel confinament total.
Valoració:
Octubre i Novembre 2020 - Cerca de centres amb registre sanitari a les províncies de Barcelona i Girona. Presa de contacte Desembre i Gener 2020 - Incorporació d'algun centre suggerit pels alumnes. Presa de contacte Abril 2021 - Contacte amb centres sociosanitaris de les comarques Gironines, i PADES
ACC0003450
Ampliació dels centres de pràctiques amb registre sanitari i cumpliment de normativa BOE com a reserva - 80%

Responsable:
Coordinador del Màster en Moviments Migratoris en el S. XXI
Data de tancament:
15-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUMMSXXI
Valoració:
A la convocatòria de febrer del curs acadèmic 2022-2023 només varen finalitzar tots els crèdits del màster quatre alumnes. Cal repensar el seguiment de les pràctiques i TFM perquè puguin realitzar ambdues tasques alhora i no s'allargui el període de finalització dels estudis més enllà dels terminis previstos. El més de febrer de 2023 es van presentar 4 TFM. El febrer de 2024 es presenten 7 TFM. L'objectiu s'ha assolit molt satisfactòriament.
ACC0003488
Comunicar als tutors/es de TFM en restringir la possibilitat d'estendre la defensa del TFM a la convocatòria de juny només a casos justificats
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Moviments Migratoris en el S. XXI
Data de tancament:
15-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUMMSXXI
Valoració:
Durant el primer curs hi varen haver alguns sol·lapaments entre entregues i l'alumnat va viure amb angoixa l'entrega d'algunes activitats. Aquest segon any (2022-2023) hi ha hagut millores però cal encara millorar més el mecanisme de col·laboració entre el professorat. Curs 2023-24. S'ha canviat la calendarització d eles assignatures i això ha implicat que hi hagi menys solapaments de lliuraments i una avaluació més acompassada. L'estudiantat valora molt positivament aquest canvi.
ACC0003491
Realitzar un calendari compartit entre el professorat del màster perquè cadascú aporti les dates de lliurament de les activitats
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
83%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUPGS
Valoració:
Assignar crèdits per formació metodològica al TFM, quant a disseny d'investigació i anàlisi de dades
ACC0003501
Fer una sessió formativa de metodologia quantitativa i una de metodologia qualitativa - 100%
ACC0003502
elaboració de vídeos sobre SPSS i anàlisi de dades quantitativa - 100%
ACC0003503
Realitzar sessions d'assessorament als estudiants amb dificultat en anàlisi de dades que siguinderivats pels tutors/res de TFM - 50%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUPSICOSAN
Valoració:
S'ha identificat alguna discrepança quant als criteris d'exigència dels TFM
ACC0003504
Revisar i modificar, si escau, la rúbrica d'avaluació - 100%
ACC0003505
Realitzar una sessió específica pels tutors de TFM - 0%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-07-2026
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MADEI
Valoració:
Analitzar els factors implicats en la taxa d'abandonament del MADEI que s'ha incrementat fins un 18% els últims 3 cursos
ACC0003530
Analitzar els factors implicats en la taxa d'abandonament - 0%
ACC0003531
Implementar accions per revertir aquesta tendència - 0%

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Algunes assignatures del màster tenen una valoració poc satisfactòria per part de l'estudiantat en algunes de les dimensions avaluades, s'analitzaran quins són els factors i es proposaran accions per tal d'incrementar la satisfacció
ACC0004067
Analitzar quins són els factors implicats en la baixa valoració i proposar accions adequades - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
A l'inici del curs 23-24, el consell d'estudi del grau va aprovar destinar crèdits a 4 accions dirigides a millorar la formació de l'estudiantat del grau. Son les següents: 1) Organització de seminaris, amb sessions teòriques o pràctiques, al llarg del curs, sobre els reptes i desafiaments actuals en psicologia i noves àrees d'intervenció del psicòleg. Es proposa que aquests seminaris tinguin un format de curs voluntari (i que es doni un certificat), i es proposa involucrar a l'estudiantat en aquesta organització. (Assignació: 1.25 ECTS a Alfredo Jornet). 2) Organització i implementació de tallers d'autoconeixement i creixement personal dirigits a l'estudiantat. La persona que organitzi aquests tallers podria encarregar-se també de realitzar algunes sessions (Assignació: 2 ECTS; 1 crèdit a Marta Sadurní i 1 crèdit a Mònica Cunill). 3) Augmentar els crèdits als seminaris de recerca del TFG per tal d'augmentar la docència de la part de metodologia qualitativa. (Assignació: 1 ECTS a Teresa Cabruja) 4) Organitzar un curs d'actualització de les TIC en psicologia aplicades al camp professional (Intel·ligència artificial, Realitat Virtual, softwares…). Es tractaria Formació voluntària adreçada a estudiantat i professorat (Assignació: 1.5 ECTS a Xavier Oriol). Es proposa donar un certificat d'assistència, i que hi hagi un accés limitat (ex. 15 persones). Durant el curs, el coordinador del grau té per objectiu donar suport a aquestes accions, i a final de curs valorar-ne la seva possible continuïtat, si cal amb modificacions, de cara al curs 24-25.
ACC0006659
Desenvolupament i valoració de les accions formativas impulsades pel consell d'estudi del grau - 25%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.