Facultat d'Educació i Psicologia > La Facultat > Qualitat > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 63Objectius en curs
  • 12Objectius tancats el darrer any
  • 123Accions en curs
  • 68Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2021
Assoliment:
17%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GES, GPSIC, GMEI, GMEP, GPED, MUTREB, MUATDIV15, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, MUFORMPROF
Descripció:
Incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere en acompliment de l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Diagnòstic:
No tenim un coneixement exahustiu de la inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures i mòduls de graus i màsters de la FEP. Incloure la perspectiva de gènere a graus i màsters
Valoració:
En relació a aquest subestàndard la Facultat d'Educació i Psicologia es planteja el curs 2018-19 un objectiu de millora general per totes les titulacions per tal d'acomplir l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que exigeix "incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l'activitat acadèmica i investigadora". Aquest curs s'han elaborat els qüestionaris per les diferents titulacions de grau i es preveu passar-los aquest segon semestre, per poder fer-ne la valoració de la situació actual. Es realitzen les anàlisis dels resultats. El curs 2019-2020 es crea un grup motor en perspectiva de gènere a la FEP integrat per diferent professorat. Es presenten i s'analitzen els resultats de les enquestes. Document adjunt al SN. El curs 2020-21 es presenta un projecte per continuar treballant incorporació de la perspectiva de gènere en la docència de graus i màsters de la FEP a la convocatòria del Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 (adjunt al SN), amb diferents objectius que s'incorporen al SN com a accions. El mateix curs s'inaugura l'exposició permanent sobre DONES PEL 8 de MARÇ, que s'anirà ampliant cada any. S'inicia amb 8 dones.
ACC0001269
Avaluar quina és la incoporació en la perspectiva de gènere en les assignatures de graus i màsters - 50%
ACC0001270
En funció dels resultats obtinguts a través del qüestionari, es portaran a terme propostes per incorporar la promoció de la perspectiva de gènere - 75%
ACC0002963
Avaluar i analitzar en profunditat el nivell de la incorporació de la perspectiva de gènere als estudis de grau i màster de la Facultat d'Educació i Psicologia - 0%
ACC0002964
Establir estratègies adreçades al professorat per la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere als estudis de grau i màster de la FEP, en funció de les - 0%
ACC0002965
Proporcionar a la comunitat universitària estratègies d'incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit universitari. - 0%
ACC0002966
Donar visibilitat de la rellevància de la perspectiva de gènere en diferents àmbits de la vida i les relacions socials, en el context de la FEP i adreçada a to - 0%
ACC0002967
Avaluar el projecte presentat. - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Definir amb major claredat els aspectes específics de les competències que es treballen a cada assignatura i, en particular, la correspondència entre competències, activitats formatives i d'avaluació dels mòduls i assignatures
Diagnòstic:
El disseny de les assignatures dels graus recullen totes les competències que han de desenvolupar els futurs mestres però no queda prou clar com hi contribueixen les activitats formatives i d'avaluació de cada assignatura. Les competències que recullen els dissenys de les assignatures dels graus són massa genèriques (complexes i globals) i el professorat no identifica quan hi està contribuint o quan les està avaluant
Valoració:
Cal continuar treballant per definir millor quines competències que es treballen a cada assignatura i, en concret, la coherència entre competències, activitats formatives i d'avaluació de cada matèria. Tot i que és una preocupació general als estudis, lligada a la inquietud de tota la Facultat per la millora de la formació i del nivell competencial de tots els estudis, els avenços concrets són encara pocs i caldrà seguir treballant-hi. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001338
Constitució de grup de treball que promogui discussió i reflexió - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Assegurar que els plans d'estudis dels graus de Mestre en Educació Infantil i Primària incloguin la competència digital docent definida pel "Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent" http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do Competència digital docent: "Conèixer, seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals de manera reflexiva i crítica, amb l'objectiu de facilitar i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge"."
Diagnòstic:
En els graus de MEI i MEP, les competències actuals asseguren un coneixement mínim de les tecnologies des d'un vessant didàctic. L'administració exigirà el desenvolupament de la competència digital dels futurs mestres per poder exercir adequa-dament la professió, reconeixent-se l'acreditació d'aquesta competència per entrar a formar part del cos de mestres (subestàndard 1.1/1.2., pàg. 12) El desenvolupament de la competència digital docent no queda suficientment garantida amb l'actual pla d'estudis
Valoració:
La necessitat d'incloure la Competència Digital Docent (CDD) als estudis de mestres no només és una exigència conceptual i científica, sinó que des del punt de vista polític s'hi està treballant (tant al context del MIF, com als projectes ARMIF en què hi participa professorat dels estudis, com des del Departament d'Educació). S'està treballant en un diagnòstic del desplegament de la CDD als estudis, i es participa activament al programa MIF seguin les indicacions al respecte. 24/02/2021: Com que s'està pendent dels resultats dels diferents projectes de recerca ARMIF en curs (i de la concreció de les decisions polítiques del moment), tot i la importància de l'objectiu, no se'n plantegen noves accions en aquest moment.
ACC0001339
Treballar per la incorporació de la competència digital docent - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
22-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Incrementar el nivell d'assistència i participació dels estudiants en els Consells d'Estudi i la coordinació entre els delegats de curs i els representants al Consell d'Estudis
Diagnòstic:
Moderada participació en general dels representants dels estudiants en el Consell d'Estudi del que formen part i falta de coordinació entre els delegats de curs i els representants al Consell d'Estudis Els òrgans de govern i altres àmbits formals de participació haurien de ser transparents, accessibles i menys burocratitzats per fomentar la implicació dels estudiants"
Valoració:
Es valora positivament l'augment de la participació dels estudiants a les diverses reunions de delegats i en els Consells d'Estudis, encara que faltaria arribar a un nivell òptim. S'ha iniciat el pla de mentoria amb la participació de 13 mentors i 11 mentorats. 24/02/2021: Els canvis produïts per mitjà de les accions endegades i executades han produït millores en l'assistència i la participació. Tot i que la cultura de la institució és presencial, la virtualitat ha permès superar en molts casos els obstacles que impedien participar tradicionalment als diferents col·lectius.
ACC0001380
Acció d'informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat
Tancada
ACC0001381
Potenciació que la franja horària setmanal sense classes s'empri per activitats de participació entre estudiants
Tancada
ACC0002411
Millora de la comunicació - 100%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
67%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir repeticions de contingut i consolidar la varietat (Aquest objectiu està relacionat amb el IAI/15/01)
Diagnòstic:
El procés d'aprenentatge dels estudiants no és percebut prou satisfactòriament.La satisfacció dels estudiants pot ser més alta. L'activitat del professorat pot ser més valuosa, més adequada i més sostenible Interacció insuficient entre el professorat dels diferents mòduls a l'hora de planificar els continguts i les activitats formatives i d'avaluació. Dificultat de vinculació amb les competències
Valoració:
Tot i que s'ha realitzat durant el curs 2018/19 una anàlisi interessant i profitosa de l'oferta d'optatives de menció (en dues mencions) i complementàries, resta pendent l'anàlisi global de l'oferta formativa per reforçar la coherència del plantejament actual. Continuarem treballant-hi. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001387
Redisseny de les assignatures que calgui - 35%
ACC0001388
Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
27-04-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Anàlisi del repartiment de crèdits de professorat per millorar l'eficiència docent.
Diagnòstic:
Desequilibris en les condicions d'ensenyament-aprenentatge de MEP-MEI-DT.
Valoració:
Cal anivellar les diferències entre els graus. 24/02/2021: Poc a poc s'han anat introduint canvis menors a la distribució de recursos docents que s'encaminen en aquests sentit. Els equilibris entre els diferents agents implicats no són senzills, i valorem preferentment avançar-hi poc sense confrontació, i no fer imposicions. En principi, l'objectiu no es tanca, tot i que no se'n defineix cap acció de millora concreta, a l'espera dels nous condicionants contextuals i dels resultats del propi procés d'acreditació.
ACC0001476
Anàlisi inicial
Tancada
ACC0001561
Proposta de redistribució dels recursos docents
Tancada
ACC0002412
Proposta d'anàlisi de l'eficiència en l'ús de l'encàrrec docent per àrees
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris (12 ECTS) en assignatures (6 ECTS).
Diagnòstic:
El grau en psicologia en el seu origen es va crear amb un model que pretenia articular i coordinar els continguts de diferents assignatures creant mòduls formatius. Aquest model acadèmic no ha funcionat en la majoria dels mòduls, si bé només uns pocs coordinen els seus continguts. Aquest és un dels motius pels quals es valora la seva separació dels mòduls tornant al model de les assignatures.
Valoració:
Aquest canvi serà estudiati i analitzat per una comissió de seguiment dels estudis, promoguda per la coordinació, que vetllarà per l'assoliment de l'objectiu.
ACC0001556
Promoure la creació d'una comissió docent mixta per iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris en assignatures - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest curs 2019/2020, la Facultat d'Educació i Psicologia ha entrat a formar part de la Xarxa internacional European Network of Universities of Social Work(Soc.Net98). Aquesta xarxa organitza cada any la International University Weeks (IUW) a 4 universitats diferents de membres de la xarxa. Estudiants i professorat del Grau de Pedagogia, participaran en aquestes IUW.
Diagnòstic:
Per tal de fomentar i incentivar la internacionalització i la mobilitat d'estudiants i del professorat del Grau en Pedagogia aquest curs s'ha ofert la participació a les International University Weeks ( IUWs).
Valoració:
No es va poder dur a terme l'acció degut a la pandemia. Es té previst en futures edicions poder participar-hi, sempre i quan el tema s'adigui a l'alumnat i professorat de Pedagogia.
ACC0001573
Assistència a la International University week la setmana del 20 d'abril - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
28-04-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0001566
Participació en la International Week de la xarxa SocNet98 de 5 estudiants de treball social - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Canvi de nom de dues assignatures optatives
Diagnòstic:
Es valora que l'actual titol no s'adecua amb el contingut necessari pels estudis
ACC0001592
Canviar de nom de l'assignatura Projectes de participació ciutadana - 0%
ACC0001593
Canvi de nom d'assignatura Victimes de violència domèstica - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
33%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUATDIV15, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GPED, GTS
Descripció:
30_05_20 Incorporació reunió entre coordinacions d'estudi i departaments en el procés d'elaboració dels plans docent.
Diagnòstic:
La complexitat dels estudis de la FEP és molt alta deguda a diferents factors, característiques de les diferents titulacions, grups de classe, tipologia d'optatives, moltes hores de pràctiques en centres externs, seguiment dels tfg i tfm, implicació de diferents departaments de la pròpia facultat i d'altres, quantitat de professorat associat, solpaments horaris, etc. això fa que tinguem un procediment establert en el que ja es contempla que les coordinacions elaboren un document amb les necessitats en relació al professorat, però hem identificat que seria interessant poder formalitzar un espai de reunió entre coordinadors/es i caps de departament per intentar identificar possibles dificultats que puguin sorgir. A la Comissió de Govern de la FEP de 30 d'abril de 2020 s'estableix que la trobada es podria fer al mes de gener o febrer.
ACC0001625
Portar a terme una reunió entre les coordinacions i els departaments implicats en les titulacions de la FEP - 0%
ACC0002562
reunions entre les titulacions de grau i els departament implicats en la docència d'aquests per determinar els criteris generals i específics - 100%
ACC0002563
Reunions entre els coordinadors/es de les titulacions de màster i els directors/a del departaments de la FEP - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data de tancament:
16-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es preveu la publicació dels resultats i accions derivades del Model Acadèmic de Psiclogia (MAP) autoria del GID del MAP. Grup d'Innovació Docent MAP Esperança Villar Hoz Mònica Cunill Olivas (Coordinadores) Pilar Albertín Carbó Maria Aymerich Andreu Beatriz Caparrós Caparrós Antonia Dorado Caballero Mònica González Carrasco Sara Malo Cerrato Marc Pérez Burriel Isabel Pérez Guerra Carles Rostan Sánchez Marta Sadurní Brugué Francesc Sidera Caballero Ferran Viñas Poch
Diagnòstic:
Aquest document permet fer públic a la comunitat educativa del grau (professorat i estudiantat) les accions que s'han desenvolupat al llarg de diversos cursos en torn al MAP
Valoració:
Es preveu que aquesta accio tingui un impacte positiu en els agents implicats i sigui útil per visibilitzar quin és el model acadèmic dels estudis de psicologia. La guia és un document dinàmic - no tancat- i ha de servir com a base per a millorar els estudis.
ACC0002405
Publicació online del Model Acadèmic de Psicologia (MAP) - 50%

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
21-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
Amb l'objectiu d' incrementar la internacionalització a la FEP de forma significativa i integral ens plantegem iniciar el desplegament de l'EI a través de diferents accions
ACC0002725
Prioritzar tres programes: International Week, estudiant RECI i COIL - 0%
ACC0002726
Informar sobre l'estratègia d'internacionalització i elaborar un pla de comunicació que arribi a tots els col·lectius implicats - 0%
ACC0002727
Organitzar i planificar la gestió de l'estratègia d'internacionalització - 0%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
30-09-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència de criteris per regular les condicions d'exempció de pràctiques externes als alumnes que ho sol.liciten

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Els alumnes es queixen que se'ls puntui l'experiència professional prènvia en l'àmbit de la psicologia de la salut per accedir al Màster quan és el Màster el que habilita legalment per poder treballar com a psicòleg general sanitari.
Diagnòstic:
Considerar l'experiència professional prèvia fou un criteri que es va considerar pertinent a l'hora d'accedir al MPGS quan aquest es va implentar, per tal de regularitzar els casos de professionals que exercien abans del seu sorgiment. En la situació actual, ja passats uns anys reservats a aquesta regularització, el MPGS és la via legal d'accés a l'exercici professional amb lo que cal reconsiderar la disposició d'experiència professional prèvia com a mèrit per accedir al MPGS.

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GES, GTS, GPED
Descripció:
Compartir les següents assignatures optatives en anglès entre els graus de ES, TS i PED El poble gitano (TS) Polítiques socials a la Unió Europea (TS) Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (ES) Programes de promoció de la salut i l'educació social (ES) Els nous contextos de diversitat cultural (PE) Dificultats d'aprenentatge (PE)
Diagnòstic:
Un cop analitzada l'oferta d'assignatures en anglès als graus implicats es valora positivament incrementar-la compartnt-les entre les tres titulacions.

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
65%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUATDIV15, MUJOV, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, GPED, GTS, MUMIPE12, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, MUFORMPROF
Descripció:
Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la pàgina web
Diagnòstic:
La informació de la pàgina web de la UdG no arriba fàcilment als estudiants potencials d'altres països europeus (Erasmus i convenis bilaterals amb l'estranger, estudiants de màster…) (subestàndard 2.1., pàg. 19) La informació de la pàgina web de la UdG no està totalment traduïda a l'anglès
ACC0001503
[a] Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l'anglès i a l'espanyol - 95%
ACC0001504
[b] Manteniment sistemàtic de la traducció a l'anglès i a l'espanyol de la pàgina web de la FEP - 35%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es preveu crear una nova pestanya al web del grau en psicologia de la UdG sobre les "accions singulars" que s'estan desenvolupant. L'objectiu és visibilitzar les diferents accions que es realitzen al grau de manera qiue sigui públiques i consultaves per la comunitat educativa i per la societat en general. Es preveu crear diverses pàgines que es vinculin, com a mínim, a aquestes accions: el pla de mentoria del grau en psicologia;
Diagnòstic:
Tot i que les accions singulars del grau estan disponibles a l'intranet dels estudis, cal fer-les més visibles i accessibles a tots els agents socials.
Valoració:
Aquesta acció permetrà posar en en valor totes tasques que des de fa diversos cursos acadèmics s'estan desenvolupant per millorar la qualitat dels estudis de psicologia a la UdG.
ACC0002429
Crear una pestanya sobre "accions singulars del grau" en la pàgina web oficial del estudis de grau en psicologia de la UdG - 25%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent - 100%
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001425
Migrar el pla de millora de la FEP
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
UdG
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
UdG
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 0%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 0%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
05-02-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS, MUATDIV15, MUPSICOGENSAN, MUJOV14, MUFORMPROF, MUTREB
Descripció:
Elaborar un pla d'acollida pel nou professorat que estableixi un protocol a seguir davant la incorporació de nou professorat als estudis de la FEP
Diagnòstic:
Davant la necessitat identificada de facilitar el procés d'adaptació al nou professorat que s'incorpora, es valora elaborar un pla d'acollida.

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent - 100%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
30-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les directrius de contractació és una de les peces claus en el desenvolupament de l'acord de claustre de la "Plantilla teòrica del PDI" de la UdG. Defineixen la política en l'assignació de les places als departaments i la transformació de les places existents
Diagnòstic:
Les directrius actuals s'han d'adaptar al canvi que representa la nova edició del Pla Serra Húnter Han d'incorporar la política d'estabilització de places per acreditació I3

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Millorar l'orientació professional dels estudiants de MEI i MEP
Diagnòstic:
Tot i que les titulacions de la FEP planifiquen i desenvolupen diferents accions d'orientació professional, no disposen d'un plantejament definit i sistemàtic quant a aquest tipus d'accions (subestàndard 5.1., pàg. 35) Les titulacions de la FEP han anat planificant diferents accions d'orientació professional però sense fer una anàlisi global sobre què es fa i sobre què faltaria fer.
Valoració:
Els graus en mestre/a han realitzat, com cada curs, una sessió informativa sobre màsters de la UdG. Aquest curs 2018-2019 però, aquesta sessió es va realitzar de forma conjunta amb tots els màsters relacionats amb els estudis de la FEP, en una Fira de màsters que es va realitzar al llarg del segon semestre. Pel que fa a la sessió informativa que es realitza al final de cada curs per als estudiants de 4t i 5è sobre l'accés a la Borsa d'interins del Departament d'Educació i al món laboral en general, aquest curs 2018-2019, el Departament d'Educació va argumentar limitacions d'agenda i va declinar la nostra invitació a fer aquesta sessió informativa, que finalment van realitzar diversos representants del sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament públic, que va orientar a l'alumnat en tot allò que implica l'accés al món laboral i que va anar responent les inquietuds al respecte. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001507
Constitució d'un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d'identificar i revisar les accions relacionades amb l'orientació professional - 75%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es proposen porta a terme tres accions de millora dels estudis, gràcies als nous crèdits incorporats al grau el curs 2019/20, i dins el marc del GID del MAP treballat a partir de tres comissions formades per professorat i estudiants del grau en psicologia. Les comissions són: - Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia - Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants - Comissió del laboratori de psicologia i millora de les accions docents vinculades al laboratori
Diagnòstic:
L'anàlisi que es va realitzar a partir dels subprogrames d'innovació docent del grau del curs 2017-2018 (un pels estudis de psicologia i l'altre relacionat amb el MAP, van posar de manifest la necessitat de millorar els tres aspectes mencionats
Valoració:
En preveu que aquestes accions millorin la qualitat dels estudis de grau en psicologia
ACC0002406
Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia - 50%
ACC0002407
Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants - 50%
ACC0002408
Suport a la comissió de treball per impulsar les accions docents i de recerca del laboratori de psicologia - 40%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Des dels seus inicis fa cinc anys, el Pla SiC de mentoria entre iguals ha estat, podríem dir, un èxit pel nombre d'estudiants que s'han apuntat i el grau en què cada curs han avaluat aquest servei, tant persones mentores com mentorades. Tot i així, el curs acadèmic 2017-18 es va endegar un canvi proposat pels mateixos mentors/es, relacionat amb la necessitat de modificar la ubicació de la formació al llarg de la carrera. Fins aleshores els alumnes de segon eren els que s'ocupaven de fer la mentoria a l'alumnat de nou ingrés i això feia que la formació dels nous mentors es donava al mateix temps que ja havien de fer la tasca de mentoria. Per tant, es decidí deixar aquest segon curs per a que les persones mentorades que desitgin ser mentores es puguin formar i dur a terme la mentoria, si fan i passen tot el procés de formació, a tercer. En el segon curs es portarien a terme tasques relacionades amb la divulgació i la recerca (de la mateixa manera que ho fan els estudiants de tercer ara). El pla de mentoria s'allargaria fins a 4rt, on els mentors que així ho desitgessin, poguessin participar de manera puntual en la formació dels alumnes de segon. Aquests canvis en el model, així com també la necessitat de definir un model consensuat i explícit del Pla de mentoria, varen motivar que entre els coordinadors del Pla es presentés una proposta de Grup d'Innovació Docent a l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, proposta que va ser acceptada el 15 de març de 2018. El curs 2020-2021 el GID de Mentoria ha aconseguit el suport d'un projecte d'innovació per impulsar el pla de mentoria que s'espera executar entre setembre de 2021 i desembre de 2023.
Diagnòstic:
Malgrat la satisfacció amb aquestes dades, fruit de l'avaluació i la revisió sistemàtica del pla, en els darrers dos cursos s'han identificat tres punts de millora importants que justifiquen la proposta d'aquest projecte: a. Integració del pla de mentoria amb la missió, visió i valors dels estudis i el model acadèmic global de la titulació. Durant el curs 2020-21 s'està realitzant un procés de reflexió i coordinació dels objectius del pla SiC amb el model de la titulació. Fruit d'aquest procés s'han definit un conjunt de 14 dimensions que s'estan traduint en objectius i indicadors d'avaluació de manera cooperativa entre professorat i alumnat. b. Definició i sistematització d'un conjunt d'indicadors d'avaluació en consonància amb la nova orientació basada en valors i competències que es vol donar al pla de mentoria que sigui validat per persones expertes a nivell nacional i internacional. c. Necessitat d'introduir elements audiovisuals i interactius en el pla de formació de les persones mentores que el faci més atractiu i faciliti també l'aprenentatge autònom d'algunes microcompetències de mentoratge. Durant el curs 2020-21 s'estan elaborant els guions que han de servir de base per a l'enregistrament d'aquest material.
Valoració:
El projecte ha assolit un nivell de maduració important, que estan fonamentades i clarament establertes les prioritats i objectius de desenvolupament del pla, basats en un procés d'avaluació, reflexió i millora contínua, i que la proposta que es presenta pot contribuir a assolir un major nivell d'excel·lència i eficàcia del projecte.
ACC0002724
Impulsar el Pla de Mentoria entre iguals, Pla SiC, del Grau en Psicologia - 20%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
5%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Crear un aplicatiu informàtic que permeti gestionar la certificació d'algunes activitats curriculars (Acadèmiques) en les que participa l'estudiantat del grau. Un exemple d'aquestes possibles col·laboracions serien: - CAPI 2 i CAPI 3, certificar les estades en centres externs que realitzen els estudiants per treballar determinades competències transversals associades a aquestes assignatures. - Les activivitats d'Aprenentatge i Servei que es realitzen des de l'assignatura de 4t curs d'intervenció psicosocial. - El Pla de Mentoria entre Iguals. - Les comissions de benestar i salut i orientació professional vinculades al GID del MAP. - El càrrec de delegat/da - ...
Diagnòstic:
Es proposa aquesta acció com a eina per: a) conscienciar a l'estudiantat de la importància de posar en valor el seu recorregut curricular al larg del grau, més enlà de les assignatures i mòduls; b) Contribuir al currículum del l'estudiantat per impulsar la seva inserció laboral.; i ) pot ser un estímul per motivar i incentivar la participació estudiantil en les diferenccions accions que es van desplegant per a la millora del grau
Valoració:
La proposta s'ha discutitat amb els i les membres del Consell d'Estudis de Psicologia i s'ha valorat molt positiva i s'ha acordat treballar-la a partir del curs 21-22
ACC0002731
Crear PASSAPORT dels estudis de Grau en Psicologia - 5%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GTS, GPED
Descripció:
Millorar el nivell d'inserció laboral dels graduats en Educació social
Diagnòstic:
Les dades d'inserció laboral dels graduats en Educació Social són positives però millorables i falta informació sobre els sectors principals d'ocupació actuals i sobre nous sectors d'ocupació (subestàndard 6.4., pàg. 67) El camp social va evolucionant amb el temps, la qual cosa suposa que la formació ha d'anar-se adaptant a aquests canvis. Es tenen dades sobre la inserció laboral dels diplomats i sobre els graduats del 2013-14, l'estudi és una aproximació encara insuficient per poder fer una anàlisi aprofundida dels sectors on treballen i de les funcions que realitzen els graduats en educació social. Falten dades també sobre el nivell d'adequació de la formació.
ACC0001337
Realització d'un estudi sobre l'adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional) - 90%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
87%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incrementar en quantitat i qualitat la informació i el contingut de les ofertes de pràctiques que ofereixen els centres, serveis i institucions
Diagnòstic:
Les pràctiques que ofereix el màster MADEI consisteixen en 100 hores d'estada en un centre, amb la supervisió d'un tutor, i 50 hores més de treball de l'estudiant, relacionades amb l'estada de pràctiques, les tutories i l'avaluació. S'ha fet un esforç de demanar als centres i serveis que concretessin en la mesura del possible l'oferta de pràctiques, en el sentit d'especificar en quin projecte concret s'ubicaria l'estudiant i/o quines tasques hauria de desenvolupar. S'ha conseguit en un percentatge baix de les propostes de pràctiques i es valora que seria convenient, donada la breu durada de les pràctiques i que aquestes es realitzen sovint en centres i serveis iguals o similars als que es realitzen les pràctiques de nivell de grau, endegar alguna acció per promoure que es donin més detalls sobre l'oferta de pràctiques.
Valoració:
Curs 2018-19. S'ha aconseguit tenir informació general sobre les característiques dels centres de pràctiques però cal aconseguir informació més específica sobre les característiques concretes dels llocs de pràctiques per tal de poder informar els estudiants abans de fer la sol·licitud de les pràctiques. Alguns factors (centres del departament d'ensenyament que geestionen les pràctiques a través d'un aplicatiu específic, el fet que la sol·liciutd de places es fa uns mesos abans que comenci el curs) dificulten aconseguir aquesta informació. Amb tot, se segueix treballant per tenir informació més detallada que es pugui presentar als estudiants. 2020-21 es troben algunes dificultats pe aconseguir que els centres de pràctiques defineixin el projecte en el que participaran els estudiants.
ACC0001462
Oferta d'informació als estudiants dels detalls sobre el projecte concret en el que participaran en el centre de pràctiques i/o les tasques que hauran de fer - 75%
ACC0001463
Informació als potencials centres de pràctiques externes supervisades de les característiques de les pràctiques - 100%

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Analitzar l'exigència dels sistemes d'avaluació en el Grau en Pedagogia i si convé, plantejar possibles millores per tal d'augmentar el rendiment dels estudiants. Per això, es crearà una comissió que determini quines accions poden ajudar a assolir els objectius plantejats. Cal esmentar que com a objectius específics també es vol millorar el funcionament del Pràcticum i el TFG.
Diagnòstic:
A partir de les reunions de professorat i d'alumnat s'ha copsat que el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia sembla que ha anat baixant. Per això, es va creure necessari crear una comissió que pugui fer una valoració acurada de la situació i dissenyar accions de millora, si s'escau.
Valoració:
Es va crear la comissió de treball (formada per professorat dels Estudis de Pedagogia), que abans de la pandèmia, va estar treballant en diversos grups de treball. Aquestes accions es van aturar arrel del confinament ja que el professorat es va trobar amb altres tasques més urgents com va ser adaptar la docència a un format virtual. El treball d'aquesta comissió es reprendrà quan la situació sigui més estable.
ACC0001585
Crear una comissió de professors de Pedagogia que analitzin el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia. - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPED, GTS, GES, GPSIC, GMEP, GMEI
Descripció:
Elaborar un marc de referència per facilitar l'aprenentatge, desenvolupament i avaluació de les competències transversals en els estudis de grau
Diagnòstic:
Existeix la necessitat de centrar el procés d'aprenentatge d'aquestes competències transversals en l'estudiant, és a dir, en un plantejament que afavoreixi que el professorat exerceixi el guiatge i l'acompanyament d'un procés d'autoconsciència i autoregulació progressiva de l'aprenentatge d'aquestes competències per part de l'estudiant, d'acord amb el model d'aprenentatge que propugna l'EEES
ACC0002954
Analitzar, en els diferents graus de la FEP, el desplegament de les competències transversals que estan establertes en el seu Pla d'Estudis - 0%
ACC0002955
Analitzar 2 competències transversals en el marc de cada grau - 0%
ACC0002956
Dissenyar un marc de referència per afavorir l'aprenentatge i avaluar les competències transversals seleccionades - 0%
ACC0002957
Proposar accions de formació al professorat sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les competències tranversals - 0%
ACC0002958
Proposar accions de formació i orientació a l'estudiantat sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les competències tranversals - 0%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
La comissió docent del grau en psicologia (GID del MAP) fa uns cursos ha iniciat el treball per anar despelgant progessivament a través del grau les set competències clau. Aquesta tasca ja s'ha iniciat en els mòduls de CAPI, i l'objectiu és anar-les treballant de manera transversal a la resta de mòduls del grau. 1) Autoconeixement i competència reflexiva, es treballa a CAPI 1. 2) Observació i avaluació d'entorns psicosocials, es treballa a CAPI 2. 3) Ètica acadèmica i professional. 4) Anàlisi socioecològica de les realitats psicosocials i compromís social, es treballa a CAPI 3. 5) Comunicació interpersonal i professional. 6) Ús de les tecnologies digitals en psicologia. 7) Autonomia i agència acadèmica.
Diagnòstic:
A partir del projecte d'innovació docent del MAP es van identificar la missió, els valors i els objectius del grau, així com les set competències clau dels estudis.
Valoració:
El GID del MAP valora positivament el treball que s'està fent i espera poder seguir desplegant cada any acadèmic alguna d'aquestes competències, i mantenir i avaluar el funcionament de les que ja funcionen.
ACC0002723
Suport en en desplegament de les competències clau del Model Acadèmic de Psicologia - 30%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
28-02-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
El TFM permet tres modalitats: treball d'investigació, treball d'innovació professional, anàlisi de casos clínics. Els alumnes disposen d'una plantilla guia pels dos primers, però no per la darrera modalitat d'estudi de casos
Valoració:
Elaborar una plantilla per la realització del TFM en modalitat Estudi de Casos

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.