Data protection > Technical Commission
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Data protection

Comissió Tècnica

de Gestió de la Informació i administració electrònica (CTGIiAE)

Creació de la Comissió (e-BOU 1563) i modificació (eBOU-2607)

Acord de creació de la CTGI 

La Comissió Tècnica de Gestió de la Informació (CTGI), amb atribucions en la gestió de la informació que tracta la Universitat de Girona en l’exercici de les seves competències i funcions, ja sigui la informació generada pels òrgans i el personal de la Universitat com la rebuda de terceres persones. En relació a aquesta informació la Comissió tractarà l’aplicació de la normativa de règim jurídic de l’administració i procediment administratiu, de seguretat de la informació, de protecció de dades i transparència i bon govern, així com de les normes sectorials que en cada cas sigui d’aplicació atenent a la naturalesa de la informació.

La CTGI promourà el compliment de les esmentades normes. En farà el seguiment i proposarà als òrgans decisoris de la Universitat l’aprovació d’acords per millorar o actualitzar aquest compliment. 

Correspon a la CTGI:

 1. Avaluar de forma permanent el grau de compliment de les esmentades normes.
 2. Formular propostes i, si escau, l’adopció de noves mesures o de nous protocols de treball.
 3. Afavorir la coordinació entre les diferents àrees i serveis de la Universitat en el compliment de les esmentades normes i de les pautes i mesures internes que s’adoptin.
 4. Fomentar el coneixement de les obligacions, drets i deures dels membres de la comunitat universitària que es deriven d’aquestes normes.
 5. Fer el seguiment de les incidències que es produeixin en el seu compliment.

La CTGI té la composició següent:

 • President/a: secretari general / secretària general
 • Secretari/secretària: tècnic responsable de protecció de dades
 • Vocals:
  • Delegat de protecció de dades
  • Gerent o persona en qui delegui
  • La persona responsable de seguretat-TIC (cap d’Infraestructura Informàtica i Comunicacions)
  • La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
  • La persona responsable de l’Assessoria Jurídica
  • La persona responsable d’administració electrònica

 

Aprovació de la modificació de la denominació i composició de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació (eBOU-2607)

Exposició de motius El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en sessió número 2/2019, del dia 21 de març de 2019, va aprovar la creació de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació (CTGI) atenent l’evolució que havia experimentat l’estructura organitzativa de la Universitat de Girona i els canvis normatius en els àmbits de protecció de dades de caràcter personal, seguretat de la informació, transparència, accés a la informació pública i bon govern, i sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu. L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i del seu reglament de desenvolupament, mitjançant el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, han operat canvis importants en les relacions entre ciutadans i administracions que obliguen a la implementació de la tramitació electrònica en tots els procediments administratius. Amb aquesta finalitat s’atribueix a la Comissió la competència per formular propostes relatives a la implementació de l'administració electrònica i la transformació digital a la Universitat de Girona, i s’adequa el nom de la Comissió a les noves funcions que passa a denominar-se Comissió Tècnica de Gestió de la Informació i d’Administració Electrònica (CTGIiAE). Així mateix, per millorar la coordinació i també per la nova composició de l’equip de govern, es considera necessari ampliar la composició d’aquesta comissió tècnica incorporant el vicerector/a competent en matèria de política informàtica, el Delegat/da del rector per a l'Administració Electrònica i la Transformació Digital, així com el cap del Servei Informàtic. Per tot l’anteriorment exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 66.a) dels Estatuts de la Universitat de Girona, s'ACORDA:

Primer. Modificar el nom de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació que passa a denominar-se: Comissió Tècnica de Gestió de la Informació i d’Administració Electrònica (CTGIiAE).

Segon. Ampliar les competències de la CTGIiAE afegint la següent: - Formular propostes per la implementació de l'administració electrònica i la transformació digital de la Universitat de Girona i actuar com a òrgan consultiu en aquest àmbit.

Tercer. Modificar la composició de la Comissió tècnica de gestió de la informació i administració electrònica (CTGIiAE), d’acord amb la relació següent:

a) President/a: Secretari/a general o la persona que en designi

b) Secretari/secretària: tècnic/a responsable de protecció de dades

c) Vocals: Vicerector/a competent en matèria de política informàtica

Delegat/a del rector per a l'Administració Electrònica i la Transformació Digital

Delegat/da de protecció de dades

Gerent/a o la persona que en designi

El o la cap del Servei Informàtic

La persona responsable de seguretat-TIC

El o la cap de la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

El o la cap de l’Assessoria Jurídica

La persona responsable d’administració electrònica

Membres

President/a:
Sr. Jordi Pineda
Secretari/secretària:
Sra. Marta Pibernat
Vocals:
Delegat de protecció de dades: Sr. Josep Matas
Gerent: Sr. Josep M. Gómez 
La persona responsable de seguretat-TIC: Sr. Joan Fontcuberta
La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registr:, Sr. Miquel Casademont
La persona responsable de l’Assessoria Jurídica: Sra. Elena Ribera 
La persona responsable d’administració electrònica: Sr. David Gironella

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.