Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Formació Transversal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501DC0006)

El curs planteja els conceptes bàsics de la teoria ètica, necessaris per a una gestió responsable del coneixement científic en les societats actuals, pluralistes i tecnificades. S'analitza el significat de conceptes com 'virtut', 'valors', 'deure' i 'responsabilitat' en el context del sistema tècnic i de les societats xarxa, amb les eines de l'ètica aplicada i es presenten les noves perspectives de la disciplina.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Cicle de conferències sobre política i pràctica de publicació (3501DC0017)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Disseny experimental i mostreig (3501DC0018)

Conceptes bàsics de disseny experimental: aleatorització, rèpliques, repeticions, estratègies a seguir... Dissenys eficients amb múltiples variables que permeten treure el màxim d’informació amb el mínim d’experiments. Dissenys factorials (complerts i fraccionals) i conceptes de significació, efectes principals, interaccions i models. Conceptes de bloc. Metodologia de superfícies de resposta per optimitzar una o vàries respostes. Es repassaran les tècniques de mostreig i s’implementaran els principals mètodes. S’utilitzaran eines simples i visuals així com el programari lliure (R) per a fer els càlculs més complexos. Ens centrarem en la interpretació dels resultats utilitzant exemples pràctics. És necessari tenir unes nocions estadística bàsiques.

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Metodologies qualitatives per a la recerca (3501DC0019)

Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1) Introducció a les metodologies qualitatives: per què usar metodologies qualitatives?, quin paradigmes epistemològics hi ha de base?, quines tècniques son més usuals per utilitzar? i breu introducció a l´observació participant; i 2) L´entrevista individual i grupal. Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals i Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives. Els objectius del curs són: - Entendre el per què d´usar metodologies qualitatives. - Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives. - Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Curs d’estadística amb SPSS aplicat a la recerca (3501DC0020)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Curs de modelització i anàlisi multivariant amb SPSS (3501DC0021)

OPoptativa 1,5 A Aanual NDno definit

Curs d’estadística amb RStudio aplicat a la recerca (3501DC0022)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Eines i recursos per a la comunicació de la ciència: Càpsules de divulgació científica (3501DC0028)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation (3501DC0029)

El curs està destinat a persones que tinguin interès en desenvolupar la seva idea de recerca o el seu interès personal cap al llançament al mercat, amb la finalitat de comercialitzar el producte o el servei que puguin oferir.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Finanaciació de la recerca. De les beques predoctorals als projectes H2020 (3501DC0030)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de la informació científica. Indicadors d’avaluació. Principals documents de recerca (3501DC0035)

En aquest curs s'aprendrà tot un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora: cercar, trobar, identificar i gestionar la documentació científica de més prestigi del seu camp d’investigació; conèixer les eines metodològiques existents per redactar, presentar i difondre un treball d’investigació i identificar tot l’ecosistema de la comunicació científica: mitjans, avaluació de la recerca, etc.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a la recerca en Humanitats (3501DC0037)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques d'escriptura i difusió de la recerca en Humanitats (3501DC0038)

En aquest curs s'exposaran els diversos gèneres de difusió de la recerca acadèmica dins l'àmbit de les humanitats i es proporcionaran una sèrie eines i criteris bàsics per redactar textos acadèmics. També s'exposaran les etapes del procés de publicació i les exigències editorials actuals, especialment pel que fa a les revistes.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit