Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Grau en Infermeria

Ciències bàsiques de la salut 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anatomofisiologia (3106G01001)

L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Estructura i funció del cos humà Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: La cèl•lula i les seves funcions. El sistema esquelètic. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema cardiovascular. El sistema limfàtic. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang i el sistema immunitari.

Bbàsica 9 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques de la salut 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G01003)

Conceptes de metabolisme, bioquímica dels nutrients, grups de nutrients, grups d'aliments. Requeriments alimentaris d'una persona sana. Estructura de pautes alimentàries saludables.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Bioestadística, Epidemiologia i Demografia. (3106G01004)

Anàlisi estadística exploratoria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut.

Bbàsica 9 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques de la salut 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives (3106G01005)

La relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes d'Informació i llenguatge científic (3106G01007)

Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació en atenció a la salut, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa. Procés d'investigació. Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Ciències de la infermeria 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases conceptuals del coneixement Infermer (3106G01010)

Història de la Infermeria. Tendències i Escoles del pensament infermer. Metodologia Científica. Antropologia, salut i diversitat cultural. El cos humà i la salut: una visió des de la diversitat cultural. L'atenció sanitària en els processos de salut -malaltia orientada a diferents grups i minories ètniques. El pluralisme assistencial. L'Antropologia política de la Salut (desigualtats socials). Ètica del cuidar-se. Etica i valors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Atenció d'infermeria a la persona sana (3106G01011)

DETERMINANTS DE LA SALUT. Concepte de Salut. Els determinants de la salut.Desigualtats en salut. Microbiologia com a determinant de la salut ETAPES DEL CICLE VITAL: - INFANTESA I ADOLESCÈNCIA: Conèixer les característiques creixement i desenvolupament.Identificar l'atenció infermera dirigida al nounat, infant i adolescent sense problemes de salut. - DONA: Conèixer les característiques de les etapes del cicle reproductiu i climateri. - ADULT i VELLESA : Conèixer el concepte d'envelliment de les persones i Identificar el procés d'envelliment biològic, psicològic i social.Valorar i identificar els patrons de normalitat en l'Adult i l'adult gran. Conèixer i utilitzar la nomenclatura tècnica i el llenguatge infermer.Treballar amb metodologia l'anàlisi de casos

OBobligatòria 12 A Aanual
B Aanual

Pràcticum 1 i 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques i procediments. Pràcticum 1 (3106G01021)

L' assignatura de Tècniques i procediments permet a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar el confort i benestar de la persona atesa. Es portaran a terme en els laboratoris del Centre Pràcticum I. Les pràctiques assistencials es realitzen en centres geriàtrics amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides i conèixer la realitat assistencial. Les pràctiques observacionals es realitzen a la comunitat

OBobligatòria 6 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques de la salut 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiopatologia (3106G01002)

Processos fisiopatològics, manifestacions i factors de risc determinants de l'estat de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques de la salut 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia aplicada a les alteracions de salut (3106G01006)

Respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment). Accions per proporcionar ajuda en les mateixes. Problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere. Prevenció, detecció precoç, assistència, rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Farmacologia clínica i terapèutica (3106G01008)

Conceptes bàsics de Farmacologia. Farmacovigilància. Relació benefici/risc/cost. Estudis d'utilització de medicaments (EUM). Ús racional dels medicaments.Medicaments genèrics. Medicaments essencials. Farmacocinètica i farmacodinàmia. Les interaccions farmacològiques. Els principals fàrmacs dels diferents grups terapèutics, posologia, vies d'administració, farmacocinètica i farmacodinàmia, efectes adversos, interaccions i principals precaucions.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Actuació en urgències i emergències (3106G01009)

Conceptes d'urgència i emergència, Sistema integral d'urgències, Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatología del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes, Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i el calor. Lesions per agents físics, Intoxicacions.

Bbàsica 6 A Aanual
B Aanual

Ciències de la infermeria 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Infermeria comunitària I (3106G01012)

Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària

OBobligatòria 6 A Aanual
B Aanual

Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria (3106G01013)

Introducció a l'ètica i bioètica. Lleis sanitàries vigents. Drets i Deures de l'usuari en els serveis de Salut. Dret a la informació i el consentiment informat. Aspectes legals de l'exercici professional. Responsabilitat ètica i legal dels professionals sanitaris. Ètica professional d'infermeria. Codis deontològics. Comitès de Bioètica.

OBobligatòria 5 A Aanual
B Aanual

Infermeria clínica de l'adult 1 (3106G01014)

Manifestacions de les alteracions de Salut:pacient quirúrgic, malalties infeccioses, neoplasies, musculoesquelètiques, digestives, nefrorològiques, cardiovasculars, respiratòries, endocrines. Alteracions de les necessitats bàsiques en les alteracions de salut. Cures d'infermeria clínica en aquestes situacions de malaltia. Control del dolor. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.

OBobligatòria 10 A Aanual
B Aanual

Tècniques i procediments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques i procediments 2 (3106G01028)

Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts d'Infermeria Clínica I i Psicologia aplicada a les alteracions de Salut

OBobligatòria 4 A Aanual
B Aanual

Pràcticum 1 i 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 2 (3106G01022)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.

OBobligatòria 11 A Aanual
B Aanual

Ciències de la infermeria 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Infermeria comunitària II (3106G01015)

Bases del nivell primari de salut i activitats a desenvolupar per proporcionar cures integrals d'infermeria a la persona, família i la comunitat. Funció, activitats i actituds cooperatives que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut. Participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut i malaltia. Metodologia i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Educació per a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, que poden estar afectats per problemes de salut, riscos, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. Ús i indicacions de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. Tecnologies i sistemes d'informació i comunicació en l'atenció sanitària. Anàlisi, disseny i aplicació dels principals problemes de salut.

OBobligatòria 6 A Aanual
B Aanual

Gestió en infermeria (3106G01016)

La gestió en l'atenció de la salut en el segle XXI. Marc conceptual i principis bàsics de l'administració. Planificació i organització dels serveis de salut. Política de qualitat assistencial. Gestió d'Infermeria, la responsabilitat infermera en l'administració de cures.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Atenció d'infermeria en salut mental (3106G01017)

Bases de les cures d'infermeria en salut mental i psiquiatria. Atenció d'infermeria als problemes de salut mental en les diferents etapes del cicle vital de la persona: infantesa, adolescent, dona, ancià. Programes de cures d'intervenció per als problemes de salut mental més prevalents. Diferències de gènere en els problemes de salut mental. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup i/o comunitat i cultura.

OBobligatòria 4 A Aanual
B Aanual

Ciències de la infermeria 4

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Infermeria clínica de l'adult 2 (3106G01018)

Manifestacions de les alteracions de salut en situacions complexes: urgències i cures intensives, immunològiques, hematològiques i neoplàsique. Necessitats bàsiques en les alteracions de salu. Cures d'infermeria clínica en diferents situacions de malaltia. Conceptes i fonaments generals de les cures pal•liatives. Control del dolor. Atencions d'infermeria al malalt avançat i terminal. L'organització sanitària en les cures pal•liatives. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona, família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.

OBobligatòria 9 A Aanual
B Aanual
C 1primer semestre

Infermeria clínica materno-infantil (3106G01019)

DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures d'infermeria dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona, família i/o assistent. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració d'infermeria. Atenció i cures d'infermeria als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o cuidadors principals, infants i adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb infants i família.

OBobligatòria 9 A Aanual
B Aanual

Infermeria clínica del vell (3106G01020)

Els problemes de salut més freqüents en la vellesa, les síndromes geriàtriques. Aspectes característics de la malaltia en la gent gran. Atenció infermera a l'ancià malalt. Tenir cura dels cuidadors en geriatria. Recursos assistencials en geriatria. Aspectes ètics en geriatria. La terapèutica farmacològica durant la vellesa. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o cuidador.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Tècniques i procediments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques i procediments 3 (3106G01029)

Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts de les assignatures d'Infermeria Clínica II, Comunitària II i Materno-infantil.

OBobligatòria 4 A Aanual
B Aanual

Pràcticum 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 3 (3106G01023)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, traumatologia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.

OBobligatòria 19 A Aanual
B Aanual

Pràcticum 4

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 4 (3106G01024)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.

OBobligatòria 19 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Pràcticum 5

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 5 (3106G01025)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.

OBobligatòria 24 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Treball de fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3106G01026)

El TFG dels estudis d’infermeria comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria

OBobligatòria 12 A Aanual
B Aanual
C 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.