Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Educació i Inclusió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual (3501MO2847)

• Visió crítica de models teòrics i perspectives sobre conceptes clau i la seva evolució històrica: discapacitat, necessitats educatives especials inclusió. • Aportacions dels organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació Especial, OCDE, Nacions Unides) Al desenvolupament dels processos d’inclusió. • La inclusió educativa des de la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. Implicacions per a les practiques educatives. • Reptes i dilemes en els suports a les trajectòries escolars/educatives. • Inclusió educativa i qualitat de vida. Propostes i estratègies per a la seva anàlisi i avaluació. • Ètica i educació inclusiva: plantejaments ètics per a una educació centrada en la persona des dels centres, des dels professionals i des de les polítiques educatives. La participació de la comunitat en els processos d’inclusió educativa. . La veu de l’alumnat en una comunitat democràtica. . Estratègies de participació i experiències educatives de qualitat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Polítiques educatives, legislació i models d'inclusió educativa. Perspectiva internacional (3501MO2848)

Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual", forma part del mòdul 1 Educació i Inclusió. Tracta el tema de l'educació inclusiva des d'una perspectiva internacional: sistemes educatius, legislació i inclusió des d’una perspectiva internacional: estudi avançat i anàlisi del seu impacte en les pràctiques en les comunitats autònomes espanyoles, Europa, Usa, Austràlia i Canadà.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Investigació i Inclusió Educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

Aquesta assignatura forma part del mòdul "Investigació i Inclusió educativa". L'objectiu del mòdul és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació que s'han utilitzat i s'utilitzen a nivell internacional per atendre la diversitat i millorar la inclusió educativa. El propòsit d'aquesta assignatura és que els estudiants actualitzin els seus coneixements sobre alguns mètodes d'investigació, sobre procediments d'anàlisi i interpretació de dades, i sobre la validació dels instruments de recollida d'informació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Planificació i gestió de projectes de recerca en educació inclusiva (3501MO2850)

Aquesta assignatura forma part del mòdul Investigació i Inclusió Educativa. Es pretén que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre els diferents models i enfocaments de la recerca educativa i social que s'utilitzen a nivell internacional per estudiar l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. L'objectiu concret d'aquesta assignatura preparar els estudiants per planificar projectes d'investigació educativa vinculats a temàtiques sobre inclusió educativa, amb l'objectiu de millorar-ne les pràctiques.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Investigació inclusiva (3501MO2851)

Aquesta assignatura forma part del mòdul 2: Investigació i inclusió educativa. El seu objectiu és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació educativa i social que s'han utilitzat i s'utilitzen, a nivell internacional, per dur a terme estudis sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. L'assignatura "investigació inclusiva" presenta un enfocament de la investigació en què les persones amb discapacitat esdevenen promotores, assessores o coinvestigadores en la investigació sobre temes que els afecten.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
S 2segon semestre

La Inclusió Educativa com a Procés de Canvi i Millora en Educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Lideratge de processos d'innovació educativa (3501MO2852)

Aquesta assignatura forma part del mòdul 3: La inclusió educativa com a procés de canvi i millora en educació. L'objectiu d'aquesta assignatura és relacionar l'educació inclusiva amb la innovació educativa i amb el lideratge d'aquests processos. Se centra en aspectes de diagnòstic, disseny, organització, desenvolupament i avaluació d'innovacions orientades a la millora de l'educació inclusiva. S¡'aprofundeix en l'anàlisi dels condicionants i possibilitats de cada context, en la utilització de la planificació estratègica i, sobretot, en el lideratge de l'equip de professionals que han de dur-lo a terme, amb el suport i participació activa dels destinataris i de la comunicat des de la perspectiva de la inclusió educativa.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

• El procés de transició a l’edat adulta i vida activa. Relacions i discrepàncies entre els escenaris, programes i dispositius de transició. • La planificació d’accions de millora dels processos de transició a la vida adulta. Lideratge, distribució de funcions i coordinació inter-serveis i interprofessional. • Estratègies i recursos per recolzar la construcció de projectes de vida personals en la comunitat: emancipació, inclusió laboral i participació comunitària. Plantejaments curriculars, processos de participació de família i agents de la comunitat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Diversidad Cultural, Social i Lingüística i Inclusió Educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La diversitat cultural i social a l'escola inclusiva (3501MO2854)

Aquesta assignatura forma part del mòdul 4: DIVERSITAT CULTURAL, SOCIAL I LINGÜÍSTICA I INCLUSIÓ EDUCATIVA. L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants aprofundeixin en els aspectes socials i culturals com a factors de diversitat a l'escola, actualitzin i analitzin críticament els models teòrics actuals i coneguin recursos per plantejar i gestionar la diversitat cultural i social des d'una perspectiva inclusiva.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

La diversitat lingüística a l'escola inclusiva (3501MO2855)

Reflexionar sobre els aspectes culturals i lingüístics com a factors de diversitat a l’escola i analitzar de manera crítica els models teòrics actuals. Conèixer recursos per planificar i gestionar la diversitat lingüística des d’una perspectiva inclusiva

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Discapacitat i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (3501MO2856)

• Avaluació de les necessitats educatives específiques de nens i joves amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives. • Disseny de suports educatius personalitzats en el context de l’aula de primària i secundària: organització de l’aula i adaptacions curriculars, • Bones pràctiques inclusives en casos de discapacitat. Aportacions de la investigació. o Programes i accions específiques en educació inclusiva amb persones amb discapacitat intel•lectual. Programes d’educació precoç, programes d’estimulació cognitiva. o Disseny d’accions educatives per potenciar l’autodeterminació d’alumnes amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives: la presa de decisions, resolució de problemes i autodefensa. o L’orientació vocacional i el suport a la inclusió sociolaboral com a focus de treball en l’educació secundària. • Escola, família i discapacitat: estratègies d’orientació, intervenció i col•laboració amb les famílies.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial (3501MO2857)

• Implicacions educatives en les diferents tipologies de discapacitat neuromotora o sensorial en les diferents etapes educatives. Més enllà de les necessitats físiques. • Projectes innovadors d’atenció precoç amb nens afectats per una discapacitat neuromotora o sensorial. • Avenços i fites de les tecnologies en el disseny dels materials i espais d’aprenentatge com element per a la inclusió real dels alumnes amb discapacitat neuromotora o sensorial. o Les ajudes tècniques (programes, materials i dispositius) per les persones amb trastorn del llenguatge. Els sistemes de comunicació augmentativa i alternativa. o Les ajudes tècniques (programes, materials i dispositius) per persones amb discapacitat neuromotora i sensorial, implicacions a l’aula i en el treball en grup. • L’orientació vocacional i el suport a la inclusió sociolaboral. Adaptacions del context d’aprenentatge i socials.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Intervenció educativa amb alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament (3501MO2858)

• Models i classificació del Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD). Síndrome de Rett, Asperger, Trastorn de l’Espectre Austista (TEA) i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no específic. • Actualització de la investigació sobre TGD i la seva repercussió a la intervenció educativa. o Diferències en el procés sensorial en el TEA o Gestió de la conducta en els casos de TGD • Programes d’intervenció a l’aula per alumnes amb TGD en les diferents etapes educatives: educació infantil, primària i secundària. • Programes d’intervenció específics amb persones amb TGD: habilitats socials i de comunicació. Habilitats per a la vida autònoma. • L’orientació vocacional i el suport per a la inclusió laboral. Adaptació de contextos d’aprenentatge i socials. • El paper dels pares en l’educació dels nens i joves amb TGD. La col•laboració amb la família.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als estudiants l'oportunitat d'aprofundir en temes específics relacionats amb les dificultats d'aprenentatge i les altes capacitats des de la perspectiva de l'educació inclusiva. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aprofundir en els models i teories explicatives de diferents grups de dificultats, actualitzaran els avanços de la recerca en cadascun dels àmbits escollits, aprofundiran en la seva repercussió en la intervenció educativa, coneixeran pràctiques de qualitat i reflexionaran sobre com abordar l'actuació educativa des de la perspectiva de la inclusió educativa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Família, interculturalitat i aula multilingüe (3501MO2861)

Aprofundir sobre els models teòrics i darreres investigacions en interculturalitat i multilingüisme des d’una perspectiva ecològica i sociocultural. Avaluar, reflexionar i planificar la pràctica educativa des de la perspectiva de la inclusió educativa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
S 2segon semestre

Pràctiques Supervisades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

L'objectiu d'aquest mòdul és contribuir o als estudiants una formació avançada orientada a l'especialització professional en la intervenció en contextos on és present una alta diversitat deguda al context sociocultural i / o les característiques de l'alumnat. El mòdul de pràctiques supervisades ofereix a l'estudiant dues possibilitats: 1- Realitzar unes pràctiques professionalitzadores, en centres o serveis educatius, orientades a la immersió en una realitat professional vinculada a la inclusió educativa i l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. 2- Realitzar unes pràctiques d'investigació, en què l'estudiant s'implicarà i participarà en un centre o grup de recerca que estigui desenvolupant un projecte d'investigació relacionat amb la inclusió educativa i l'atenció d'alumnes amb necessitats educatives especials. Les pràctiques seran supervisades per un tutor del màster i per un tutor del centre de pràctiques o del grup de recerca. L'estudiant i el tutor de pràctiques elaboraran un pla de treball en el qual han de constar les tasques, funcions que haurà de realitzar l'estudiant durant el període de pràctiques. El mòdul s'emmarca en la Normativa de pràctiques

OBobligatòria 6 A Aanual

Treball de Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un treball escrit que integra anàlisi i la reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. El Treball de fi de màster possibilita posar de manifest la maduresa i el nivell cientificotècnic assolits al llarg del procés formatiu. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat. La coordinació del màster assignarà un tutor a cada estudiant. El Treball de Fi de Màster té en compte la Normativa marc reguladora del Treball de Fi de Grau i del Treball de Fi de Màster, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 6/12 de 26 juliol 2013 i que es pot consultar al següent enllaç: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
S 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.