Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Agustí Lledó Ponsati  / Josep Maria Luis Luis  / Marta Planas Grabuleda  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. Els elements químics. Taula periòdica. Fonaments d'estructura atòmica. El nucli atòmic i els isòtops. Orbitals. Estabilitat nuclear: radioactivitat.

2. Enllaç químic. Tipus d’enllaç químic. Estructures de Lewis. VSEPR. Enllaç covalent i geometria molecular. TOM i TEV. Hibridació. Ressonància i aromaticitat. Compostos de coordinació.

3. Gasos

4. Formulació i nomenclatura.

5. Fonaments de química orgànica. Grups funcionals, ponts d'hidrogen. Propietats generals dels compostos orgànics. Introducció a l’estructura de les Biomolècules. Projeccions de Fisher i Newman. Estereoquímica.

6. Termodinàmica i equilibri químic. Principis de la Termodinàmica. Termoquímica. Equilibri químic.

7. Forces intermoleculars i estats d’agregació.

8. Equilibris en solució. Introducció: dissolucions ideals i propietats col·ligatives (òsmosi). Reaccions i esteqiometria. Equilibris de transferència de protons. Càlcul del pH. Dissolucions amortidores. Equilibri de formació de complexos. Equilibri de precipitació. Reaccions d'oxidació-reducció. Piles electroquímiques. Electròlisi.

9. Cinètica química. Ordres de reacció. Efecte de la Temperatura. Mecanismes de reacció en general i Catàlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 46,00 0 46,00
Prova d'avaluació 13,00 45,00 0 58,00
Resolució d'exercicis 25,00 23,00 0 48,00
Seminaris 10,00 10,00 0 20,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 25,00 10,00 0 35,00
Total 83,00 142,00 0 225

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (2003). Química (7a). McGraw-Hill. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (2011). Química general (10ª edició). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W. (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña A.M., Cuadros Rodríguez L. (2004). Introducción al equilibrio químico. Anaya. Catàleg
 • De Manuel Torres E. (2004). Lo esencial sobre las reacciones químicas. Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (1994 ). Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica (4a ed.). Barcelona: Edunsa. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, A., García Rodríguez A., (2004). La resolución de problemas en Química. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionari de resposta múltiple Activitat dividida en tres proves, una per cada període acadèmic, mitjançant un qüestionari de múltiple resposta al Moodle o bé escrit, que inclourà problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. 33
Entrega de problemes Entrega de tots els problemes del llibret de problemes etiquetats com no recuperables 7 No
Examen escrit La part recuperable consisteix en tres proves d’avaluació que estan incloses en el calendari d'avaluació específica de cada període acadèmic. Cada prova pot incloure problemes, exercicis i qüestions teòriques sobre el temari impartit. El percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a la totalitat d'aquestes activitats és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 60

Qualificació

Criteris generals:

Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves puntuables recuperables i no recuperables. Les proves recuperables seran exàmens presencials. Inclouran, per cada període acadèmic, dues parts: (a) una part de resolució de problemes i exercicis, i (b) un qüestionari amb preguntes tipus test i/o de resposta múltiple. Durant les proves podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a. La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel·ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.

La part no recuperable comprèn l'entrega al final de cada període acadèmic dels problemes resolts etiquetats al plec de problemes com a problemes no recuperables. L'entrega s'ha de fer el dia de l'examen de la part recuperable del PA corresponent.

Si no s'entreguen els problemes corresponents a la part no recuperable de cada PA s'atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Notes importants per al càlcul de la nota final de l'assignatura:

S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.

Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de la part recuperable corresponent a l'activitat (a) "resolució de problemes i exercicis" (és a dir, de la mitjana global calculada amb els tres exàmens que constitueixen aquesta part) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació que contindrà totes les parts definides com a recuperables. A la recuperació només s'hi podrà accedir en el cas de tenir l'assignatura suspesa. La recuperació implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura. No és obligat accedir a la recuperació. Si es renuncia a accedir a aquesta prova es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a les proves d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura. La prova inclourà una part de resposta múltiple, en forma de questionari-moodle o bé en forma escrita. En aquest examen l'estudiant haurà de resoldre problemes, exercicis i qüestions sobre tot el temari impartit de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura.Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana de les tres activitats "resolució de problemes i exercicis" (a) del bloc recuperable o de la prova equivalent de la recuperació, si s'escau, per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Metodologia:
En base als criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàriament han de ser continus durant tot el període en què estan programades les activitats presencials. Cal tenir en compte que el professorat pot no tenir disponibilitat horària per acollir la demanda de tutories les 48 hores anteriors als períodes d'avaluació.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Proves no recuperables:
+ La part no recuperable consistirà en l'entrega al final de cada període acadèmic dels problemes resolts etiquetats com a problemes no recuperables. Una vegada entregats tots els problemes se'n calcularà la mitjana de les qualificacions, que representarà el percentatge no recuperable de la nota de l'assignatura.Proves recuperables:
+ Al llarg del curs es preveuen fer tres proves que aglutinaran el percentatge de nota restant. Aquestes constaran d'una part escrita i una part de resposta múltiple, per escrit o través del Moodle.
Aquestes proves són recuperables segons les condicions expressades en aquesta mateixa fitxa i es realitzaran en els períodes establerts en el calendari acadèmic de la Facultat.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge recuperable de la nota de l'assignatura.


Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audiòfon, rellotge de text o intel·ligent, etc.) durant una prova (excepte durant el període de temps acotat en que sigui necessari per respondre un questionari del Moodle) comportarà suspendre l'examen , sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.