Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars amb el reconeixement de les estructures morfològiques característiques de cada grup faunístic. També haurà d'aprendre les tècniques de classificació i identificació mitjançant claus dicotòmiques, guies de camp i altres suports, a més de la identificació visual al camp de determinades espècies.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Sílvia Abril Melendez  / Roger Puig Girones  / Josep Rost Bagudanch
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius

Continguts

1. Sessió 0. Introducció a les pràctiques

2. Sessió 1. Mol·luscs

3. Sessió 2. Crustacis

4. Sessió 3. Quelicerats i Miriàpodes

5. Sessió 4. Hexàpodes (I)

6. Sessió 5. Hexàpodes (II)

7. Sessió 6. Equinoderms

8. Sessió 7. Craniats pisciformes

9. Sessió 8. Amfibis i "Rèptils"

10. Sessió 9. Ocells

11. Sessió 10. Mamífers

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Resolució d'exercicis 12,50 0 0 12,50
Sessió pràctica 10,00 20,00 0 30,00
Sortida de camp 5,50 5,00 0 10,50
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Sabelli, Bruno (1982 ). Guía de moluscos . Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Chinery, Michael (1988 ). Guía de los insectos de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Riedl, Rupert (1986 ). Fauna y flora del Mar Mediterráneo : una guía sistemáticapara biólogos y naturalistas . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Jones, Dick (1985 ). Guía de campo de los arácnidos de España y de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Harde, K. W (1984 ). Guía de campo de los coleópteros de Europa . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Novak, I (1984 ). Guía de campo de las mariposas de Europa : diurnas y nocturnas . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Bauchot, M.L (1987 ). Guía de los peces de mar de España y de Europa ([2ª ed.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Gállego Castejón, Luis (2002 ). Vertebrados ibéricos : peces, anfibios y reptiles . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions e Intercanvi Científic. Catàleg
 • Andrada, Javier (1980 ). Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Peterson, Roger Tory (DL 1995 ). Guia dels ocells dels Països Catalans i d'Europa (2a ed. rev. i amp. corresponent a la cinquena edició anglesa). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Purroy, Francisco J (2003 ). Guía de los mamíferos de España : Península, Baleares y Canarias . Bellaterra: Lynx. Catàleg
 • Gállego Castejón, Luis (2003 ). Vertebrados ibéricos : mamíferos . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Fishbase. Recuperat , a www.Fishbase.org
 • The Cephalopod Page. Recuperat , a http://www.thecephalopodpage.org/cephbase.php
 • Folch i Guillèn, Ramon. (1984). Història natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AA5 - Resolució d'exercicis i seguiment de les pràctiques Aquesta activitat d'avaluació consisteix en la resolució dels exercicis plantejats pel professorat durant cadascuna de les sessions pràctiques de laboratori. Els exercicis s'hauran d'entregar després de cada pràctica. Aquesta activitat d'avaluació no és recuperable. 30 No
Examen de determinació amb clau dicotòmica. Consisteix en la determinació de diversos exemplars d'animals, de diferents grups taxonòmics, amb l'ajuda d'una clau dicotòmica. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable 35
Examen sobre estructures morfològiques i la seva funció. Consisteix en la identificació de les diferents estructures morfològiques dels animals, i la seva funció, estudiades durant les sessions pràctiques de laboratori o la sortida de camp. 35

Qualificació

a) Tots els estudiants han d’assistir amb puntualitat a totes les sessions pràctiques i portar el material pertinent. Una assistència incompleta impedeix avaluar l’assignatura i constarà com a No Presentat. Tal i com estableix la normativa de la Facultat de Ciències, després de 10 minuts de l’hora d’inici de la pràctica no heu d’entrar al laboratori i es considerarà no presentat.

b) Per aprovar l'assignatura caldrà que l'estudiant obtingui una mitjana ponderada de 5 o superior entre les qualificacions de les 3 activitats d’avaluació. Tanmateix, per poder calcular aquesta mitjana ponderada, caldrà que obtingui una nota mínima de 4,5 de l'examen de determinació amb clau dicotòmica i un 4,5 de l'examen d'estructures morfològiques.

c) Tot estudiant que hagi de matricular-se de nou (perquè ha suspès o no s’ha presentat) però hagi obtingut més d’un 5 en alguna de les activitats d’avaluació durant l’anterior convocatòria, podrà conservar aquesta qualificació i no caldrà que torni a avaluar-se de l’activitat. No obstant això, l’assistència a les sessions pràctiques de laboratori i la sortida de camp continuarà essent obligatòria.

d) Caldrà que l'estudiant entregui els exercicis corresponents a cada sessió pràctica el mateix dia de realització de la pràctica, en acabar la sessió.

e) És obligatori portar la bata de laboratori a les sessions pràctiques, i demanem que , en cas que l’estudiant en tingui o en pugui aconseguir, porti prismàtics i guia d'ocells a la sortida de camp. A la biblioteca del campus es poden agafar en préstec algunes guies d’ocells perfectament vàlides per a la sortida de camp.

f) Serà obligatori seguir les recomanacions de seguretat que la Universitat de Girona efectüi a cada moment en relació a la COVID-19: ús de mascaretes, pantalla facial, distància entre estudiants, notificació de l'estat de salut o pertinença a grup de risc, etc.

g) Es podrà tenir en compte l’informe del tutor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’estudiant que no realitzi cap de les activitats d’avaluació tindrà una qualificació de “No presentat”. Tanmateix, si un o una estudiant realitza una o dues de les activitats d’avaluació però no totes tres (exercicis, examen de determinació, examen d'estructures morfològiques), les activitats no realitzades tindran un qualificació de zero.

Avaluació única:
L’avaluació única consistirà en la realització d'un examen que constarà d'una part de determinació d’exemplars amb clau dicotòmica i preguntes sobre estructures morfològiques. Caldrà aprovar aquest examen amb un 5 per superar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 un cop feta la mitjana ponderada de les tres activitats avaluables.

Per poder calcular aquesta mitjana ponderada, caldrà que obtingui una nota mínima de 4,5 de l'examen de determinació amb clau dicotòmica i un 4,5 de l'examen d'estructures morfològiques. No hi ha nota mínima de la part d'exercicis.

Tutoria

Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. S'acordarà entre el professorat i l'estudiant el dia, hora i el sistema de comunicació (presencialment o via plataformes virtuals) per a la realització es de les sessions de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat d’avisos del moodle de l’assignatura.

Observacions

És important i necessari que abans de cada sessió pràctica l'estudiant es llegeixi el capítol del Guió de Pràctiques corresponent, anotant els dubtes que tingui sobre els conceptes que s'hi expliquen per plantejar-los després durant la sessió al laboratori. En alguns casos el professor o professora pot demanar que cada estudiant busqui informació complementària a la que apareix al Guió.

Abans de començar cada sessió pràctica el professor o professora pot plantejar un exercici d'autoavaluació per comprovar que s'han treballat prèviament aquests conceptes, o per veure el nivell del grup en relació al grup faunístic que es treballarà.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL
Les assignatures pràctiques en aquest escenari són 100% presencials i, per tant, les diverses activitats així com l’avaluació de l’assignatura no pateixen modificacions del disseny.

ESCENARI TANCAMENT UDG
Les sessions pràctiques en modalitat no-presencial consistiran en activitats de cerca d'informació i resolució d'exercicis que el professorat responsable de cada grup faunístic farà arribar als i les estudiants, que podran anar acompanyades de la seva explicació en el suport que el professorat consideri més oportú.
Es realitzarien sessions de dubtes amb el professorat en el format que aquest consideri oportú i així ho comuniqui.

ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT TEMPORAL O QUE NO SEGUIR L'ASSIGNATURA PRESENCIALMENT PER FORMAR PART DE GRUPS DE RISC
Les sessions pràctiques seguiran el mateix patró que en modalitat no-presencial, ja sigui durant tot el curs o en el període de confinament de l'estudiant. Per tant, consistiran en activitats de cerca d'informació i resolució d'exercicis que el professorat responsable de cada grup faunístic farà arribar als i les estudiants, que podran anar acompanyades de la seva explicació en el suport que el professorat consideri més oportú.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL
Les assignatures pràctiques en aquest escenari són 100% presencials i, per tant, les diverses activitats així com l’avaluació de l’assignatura no pateixen modificacions del disseny. Les proves d'avaluació continuada així com la prova de recuperació es realitzaran presencialment.

ESCENARI TANCAMENT UDG
Les activitats d'avaluació i la seva recuperació es realitzaran online mitjançant la resolució i entrega d'exercicis corresponents a les diferents sessions pràctiques, i exàmens online, tan l'examen de determinació d'exemplars de fauna com l'examen sobre estructures morfològiques.

ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT TEMPORAL O QUE NO SEGUIR L'ASSIGNATURA PRESENCIALMENT PER FORMAR PART DE GRUPS DE RISC
Les activitats d'avaluació i la seva recuperació es realitzaran online mitjançant la resolució i entrega d'exercicis corresponents a les diferents sessions pràctiques, i si fos necessari, també exàmens online, tan l'examen de determinació d'exemplars de fauna com l'examen sobre estructures morfològiques.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL
Les assignatures pràctiques en aquest escenari són 100% presencials i, per tant, les diverses activitats així com l’avaluació de l’assignatura no pateixen modificacions del disseny. Per tant, tan la comunicació es durà a terme per correu electrònic o a través dels avisos del moodle de l'assignatura, i les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic.

ESCENARI DE TANCAMENT
Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran via plataformes virtuals.
La via de comunicació entre l'estudiant i el professorat que forma l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l’apartat d’avisos del moodle de l’assignatura.

ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT TEMPORAL O QUE NO SEGUIR L'ASSIGNATURA PRESENCIALMENT PER FORMAR PART DE GRUPS DE RISC
Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran via plataformes virtuals.
La via de comunicació entre l'estudiant i el professorat que forma l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat d’avisos del moodle de l’assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.