Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi del sistema de protecció de la seguretat social. Requisits d'accés, naixement dels drets a les prestacions i mecanismes de reclamació. Règim sancionador i responsabilitat.
Crèdits:
5

Grups

Grup FT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Mercedes Martinez Aso  / Montserrat Sole Truyols
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • 8.      Analitzar, aplicar i valorar els instruments legals i contractuals de caràcter laboral a la relació laboral, a partir del coneixement del marc regulador en l'àmbit de les relacions laborals.
 • 9.      Analitzar, gestionar i supervisar en l'àmbit de l'empresa l'aplicació de les condicions de treball acord amb la normativa vigent, i als interessos de l'empresa i el treballador.
 • 10.  Analitzar, aplicar i supervisar models de gestió de les prestacions de la Seguretat Social per a la cobertura dels riscos socioprofessionals d'empresaris i treballadors.
 • 11.  Transmetre idees i comunicar-se per escrit en l'àmbit laboral fent servir la terminologia i les tècniques més adequades en l'àmbit administratiu i judicial.
 • 12.  Analitzar les tendències internacionals sobre el món del treball i aplicar les seves millors pràctiques a l'àmbit de la gestió de les relacions laborals, a l'àmbit espanyol i català.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Part teòrica: Les classes teòriques consisteixen en l’explicació per part de la professora, però es valorarà molt especialment la participació dels estudiants en les activitats i debats que es proposin durant el transcurs de les classes. Contingut: Tema 1: Concepte antecedents i principis, Tema 2: Assistència Social. Concepte i límits, Tema 3: Distribució de competències Estat-CCAA, Tema 4: Afiliació, Tema 5: Prestacions contributives: Incapacitat, Tema 5: Prestacions contributives: Incapacitat, Maternitat/Paternitat, Jubilació, Atur, Tema 6: Prestacions no contributives; Tema 7: Responsabilitat en matèria de SS

2. Part pràctica: Les classes pràctiques consisteixen en pautes, criteris i orientacions per a resoldre els casos pràctics que en la vida professional els ara estudiants s'hauran d'enfrontar.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 39,00 0 51,00
Assistència a actes externs 2,00 0 0 2,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,10 0 9,10
Prova d'avaluació 10,00 38,90 14,00 62,90
Total 24,00 87,00 14,00 125

Bibliografia

 • Camas Roda, F. (Dir) (2019). Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales (1ª). Madrid: Thomson Reuters Aranzadi.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric tipus test de 10 preguntes. Les respostes errònies es penalitzaran amb 0.75 punts cadascuna. Aquest examen tindrà una durada màxima de 2 hores. Per superar-lo serà imprescindible l’estudi del Capítol V del Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales, elaborat pel Professorat de la Universitat de Girona i dirigit pel Pr. Ferran Camas Roda (Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2019), a més de l'assistència a classe i estudi de les explicacions donades per la Professora a les classes tant virtuals com presencials. Argumentació jurídica.
Capacitat de sintesi i de raonament lògic i jurídic.
Correcció gramatical i sintàctica del text.
Ús de base legal.
35 No
Resolució d'un supòsit pràctic de cotització i incapacitat, a relitzar per escrit i de forma individual d'acord amb les pautes orientadores que la professora donarà a les classes pràctiques. Argumentació jurídica i base legal.
Correcció gramatical i sintàctica.
Raonament lògic.
25 No
Presentació individual oral d'un màxim de 10 min. relacionada amb algun dels temes tractats durant el curs. El tema serà escollit per cada estudiant. A l'inici del curs la professora fixarà la data i la forma d'aquesta activitat amb el conjunt dels estudiants de l'assignatura. Fluidesa oral.
Capacitat de comunicació i argumentació jurídica.
Ús de terminologia jurídica.
Capacitat de síntesi.
Adequació al temps.
20 No
A partir d'una visita institucional que es farà un dels dies de classe els estudiants hauran de realitzar un treball escrit individual. A l'inici del curs, la professora informarà de la institució a visitar i de la data.

Si per qualsevol raó fos impossible fer la visita, el treball versarà sobre les competències de la institució, i serà, per tant un treball de recerca individual amb l'ajuda de les professores.
Capacitat de comprensió i de sintesi.
Correcció gramatical i sintàctica.
Raonament jurídic i lògic.
20 No

Qualificació

Avaluació presencial:

1.Part teòrica:
Examen tipus test de 10 preguntes. Les respostes errònies es penalitzaran amb 0.75 punts cadascuna. Aquest examen tindrà una durada màxima de 2 hores. Aquesta part té un valor del 35% de la nota final.

2.Part pràctica: Aquesta constarà de:
La resolució d'un supòsit pràctic de cotització i incapacitat, a relitzar per escrit i de forma individual d'acord amb les pautes orientadores que la professora donarà a les classes pràctiques. Aquesta part té un valor del 25% de la nota final.

La data de lliurament i la forma es pactaran amb la professora a l'inici del curs.

3. Part teorico-pràctica:
Presentació individual oral d'un temps màxim de 10 min. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

La data de la presentació es pactarà amb la professora a l'inici del curs.

4. Visita institucional i elaboració d'un treball escrit individual relacionat amb la visita. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

La visita es farà durant un dia de classe, i s'informarà de la institució i de la data a l'inici del curs. En funció d'aquesta data es fixarà la de lliurament del treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
a) L'estudiant que no assisteixi com a mínim al 80% de les classes previstes a l'horari de l'assignatura, ja siguin presencials o virtuals.

b) L´estudiant que no realitzi alguna de les quatre activitats previstes a l'avaluació de l'assignatura: examen teòric, resolució del supòsit pràctic, presentació oral, visita institucional i elaboració del treball al respecte.Avaluació única:
No aplica

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els estudiants podran demanar quan ho creguin necessari, tutoria amb la professora de teòria i/o de pràctiques. Es prioritzarà la tutoria grupal virtual sempre que el tema sigui d'interés general.

En cas que un estudiant sol.liciti tutoria individual s'haurà d'adreçar a la professora responsable. Es prioritzarà la tutoria virtual.

Això no impedeix que, si resulta totalment necessari una tutoria presencial, es pugui fer.

Dades de contacte:

Dra. Mercedes Martínez Aso; mercedes.martinez@udg.edu (part pràctica)
Dra. Montserrat Solé Truyols; montserrat.sole@udg.edu (part teòrica)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es promourà la comunicació i interacció virtual amb els mateixos criteris que per la tutoria. És a dir, s'atendràn les consultes de qualsevol estudiant que ho sol.liciti previament per e-mail a la professora responsable de la part teòrica i/o pràctica.

En el cas que la part presencial de la docència no es pugui fer, l'assignatura està dissenyada perquè no calgui fer canvis metodològics. Les classes, en aquest escenari, tant pràctiques com teòriques, s'impartiran de forma virtual a través de les plataformes que la UdG posi a disposició de la comunitat.

Observacions

Malgrat que l'assignatura s'imparetix de forma híbrida combinant la presencialitat i la virtualitat, es busca assimilar al màxim les classes presencials a les virtuals. Per això es veu necessari que tant el professor com els alumnes que assisteixen a les classes virtuals puguin tenir contacte visual, és a dir que per part d’ambdues parts es faciliti la imatge en temps real. En cas contrari no es pot assegurar l´autenticitat de l´alumne que s´està connectant a la classe, i per tant pot arribar a determinar per part del professor la desconnexió de qui no s´identifiqui. S’entén que l´assistència a les classes és personalíssima i hem de vetllar de la mateixa forma que a les classes presencials.

Assignatures recomanades

 • Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals
 • Polítiques d'ocupació
 • Pràctiques professionals supervisades
 • Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals
 • Treball Final de Máster

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Atès que l'assignatura s'imparteix de forma híbrida, està dissenyada perquè no siguin necessaris canvis metodològics en el cas que la situació exigeixi docència 100% virtual. Per això les activitats d'avaluació mantindran el mateix format també en cas de docencia virtual, amb l'única diferència que s'esmenta a l'apartat següent referit a l'avaluació.

Modificació de l'avaluació:
Avaluació virtual:

1. Part teòrica:
Examen tipus test de 20 preguntes amb justificació de la resposta en un màxim de 6 línies. Les respostes errònies es penalitzaran amb 0.75 punts cadascuna. Aquesta part té un valor del 35% de la nota final.

L’examen es publicarà via moodle el mateix dia d’examen previst al calendari docent a les 10:00 hrs. i es tancarà a les 18:00 hrs. Amb aquest espai de temps es pretén atorgar certa flexibilitat perquè l’estudiant pugui resoldre l’examen segons les circumstàncies personals, i alhora mantenir també l’essència del que és una prova d’avaluació: dia determinat i un temps determinat. Aquesta part té un valor del 35% de la nota final.

2.Part pràctica: Aquesta constarà de:
La resolució d'un supòsit pràctic de cotització i incapacitat, a relitzar per escrit i de forma individual d'acord amb les pautes orientadores que la professora donarà a les classes pràctiques. Aquesta part té un valor del 25% de la nota final.

En funció de la data de lliurament pactada amb la professora, s'habilitarà el moodle per fer l'entrega del treball.

3. Part teòrico-pràctica:
Presentació individual oral virtual d'un màxim de 10 min. en la mateixa data i forma que la prevista per la presentació presencial i que haurà estat pactada amb la professora a l'inici del curs. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

4. Visita institucional:
A partir d'una visita institucional que es farà un dels dies de classe els estudiants hauran de realitzar un treball escrit individual. A l'inici del curs, la professora informarà de la institució a visitar i de la data. En funció d'aquesta data s'establirà la de lliurament del treball. Si per qualsevol raó fos impossible fer la visita, el treball versarà sobre les competències de la institució, i serà, per tant un treball de recerca individual amb l'ajuda de les professores. Aquesta part té un valor del 20% de la nota final.

En el cas que el treball no es pogués entregar presencialment el dia pactat per raons sanitàries, s'habilitarà al moodle de l'assignatura l'espai per poder fer l'entrega virtual el dia establert.

Tutoria i comunicació:
Atés que la UdG recomana les tutories individuals i grupals de forma virtual, els criteris explicats a l'apartat "tutoria i comunicació" es mantenen.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.