Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pràctiques en l'etapa 0-6 (cicle 0-3 o cicle 3-6). Coneixement de, i participació en, l'escola 3-12 o l'escola bressol. Observació sistemàtica del context: aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals i amb les institucions implicades en el centre. Anàlisi del projecte/organització, desenvolupament i materials en l’àmbit de la menció de l’estudiant. Planificació i acció didàctica relacionada amb l’àmbit de la menció. Elaboració i desenvolupament de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradores i inclusives, inclòs l’àmbit de la menció. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Comunicació didàctica amb tots els llenguatges. Estratègies de dinamització i convivència. Avaluació dels aprenentatges. Projectes d'innovació. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral, escrita i disseny visual de les presentacions, materials i, l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Angel Alsina Pastells  / Miquel Alsina Tarrés  / Àdam Bertran i Martínez  / Montserrat Calbó Angrill  / Josep Callis Figueres  / Maria Dolores Cañabate Ortiz  / Narcis Casassa Font  / Debora Da Rocha Gaspar  / Meritxell Estebanell Minguell  / Albert Farres Tremoleda  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Laura Gimeno Pahissa  / Joan de La Creu Godoy Tomas  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Karolin Renate Nicola Kunde  / Carla Magin Valenti  / Cristina Mallol Macau  / Roc Masiques Illa  / Neus Morera Corral  / Ingrid Mulà Pons de Vall  / Eduardo Muntaner Perich  / Mariona Niell Colom  / Luis Nogue Vila  / Eulàlia Polls Camps  / Emili Puig Vilaro  / Francesc Xavier Pujol Auden  / Maria Josep Pumarola Campeny  / Anna Serra Salvi  / David Subero Tomas  / Maria Rosa Terradellas Piferrer  / Marian Vayreda Puigvert  / Salvador Viciana Caballero  / Ingrid Vilà i Giménez  / Roser Vila Vendrell  / Julie Waddington
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Dissenyar i promoure projectes d’actuació a l’aula i al centre d’educació Infantil justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Elaborar i participar en projectes d’educació en el medi i de cooperació amb les famílies i la comunitat.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals.

2. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

3. Anàlisi de i intervenció en els processos d'organització de l'aula i el centre, dels processos d'aprenentatge, de l'atenció a la diversitat i a la resolució de conflictes, i dels processos de comunicació i interacció amb l'alumnat.

4. Pràctiques de menció. Anàlisi, interpretació i valoració del tractament de l'àmbit o àrea de la menció (expressió corporal i psicomotricitat, llengua estrangera, música, arts visuals, tecnologia, ciències i ambiental, expressions i ambients a 0-3) a preescolar o a l'escola bressol.

5. Intervenció didàctica de menció. Programació, aplicació i avaluació d'activitats o seqüències didàctiques en el marc de la menció.

6. Pràctiques d'intervenció didàctica a l'escola, 0-3 o 3-6 segons menció, de tipus generalista. Programació i experimentació de seqüències didàctiques enfocades a les àrees curriculars, i/o interdisciplinàries i/o relacionades amb els projectes de l'escola. Pràctiques innovadores i adaptades a l'edat dels infants.

7. La investigació-acció, teoria i pràctica. La recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent. Els cicles i moments de la recerca educativa: El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació i, l'informe d'investigació.

8. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar. Conèixer i experimentar altres metodologies (visuals, híbrides, participatives) de recerca en educació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 5,00 0 5,00
Anàlisi / estudi de casos 1,50 20,00 6,00 27,50
Elaboració individual de treballs 0 89,50 0 89,50
Pràctiques en empreses / institucions 30,00 325,00 10,00 365,00
Tutories de grup 5,00 100,00 8,00 113,00
Total 36,50 539,50 24,00 600

Bibliografia

 • Blández Ángel, Julia. (1996). La Investigación-acción: un reto para el profesorado :. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Falgàs, Margarida. (1997). Nyam-nyam :. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Delors, Jacques. (1996). Educació :. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • El Projecte curricular i la programació : (1992). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Falgàs, Margarida. Godoy i Tomàs, Joan de la Creu. Romero Díaz, Alfonso. Besalú, Xavier. (2007). Mestres del segle XXI :. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Cela, Jaume. (2017). Us volia dir... (Primera edició). Vic: Eumo Editorial. Catàleg
 • Cela, Jaume. (2011). Tu m'aprens :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lasagabaster Herrarte, David. Sierra, Juan Manuel. (2004). La Observación como instrumento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Acaso, María. (2017). Art thinking : (1.ª edición). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Esteve Ruescas, Olga. Melief, Ko. Alsina, Angel. (2010). Creando mi profesión :. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, Fred A. J.. (2001). Linking practice and theory :. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Elliott, John. (1993). El Cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit. (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona Departament de Pedagogia, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Morin, Edgar. (2016). Enseñar a vivir :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en el centre escolar. Implicació adient en el centre i l'entorn escolar. Gestió de l'aula (comunicació, atenció a la diversitat, dinàmiques). Programació, desenvolupament, intervenció i avaluació d'una proposta didàctica de la menció, pròpia i innovadora i, altres intervencions didàctiques completes o parcials. Actitud participativa, reflexiva, autocrítica i flexible. La mentora/mentor de l'escola avalua aquesta tasca.
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat: Col·laboració amb l'escola, gestió de l'aula i del procés d'ensenyament/aprenentatge, actituds reflexives i crítiques.
Participació en la dinàmica de classe. Acceptació de les crítiques i de les frustracions.
Disseny, posada en pràctica i avaluació d'una programació de la menció contextualitzada a l'aula. Intervenció i programació didàctica i gestió de l'aula en qualsevol moment.
Qualitat de la comunicació en tots els llenguatges. Correcció lingüística oral i escrita (en català, castellà i anglès si escau).

45 No
Tutoria de la facultat. Orientació i seguiment de les tasques de l'estudiant: tutories, visites al centre, diari de camp, informes, planificacions i reflexions didàctiques. Tutorització del pràcticum de menció (1/3 com a mínim del pràcticum 2). Aquesta activitat l'avalua la tutora o tutor de la FEP.
Actuació responsable a les tutories. Comunicació eficient amb la tutoria. Participació en les tutories. Compliment dels terminis acordats en les trameses.
Qualitat de la fonamentació, la reflexió, la creativitat i, l'ús de la llengua (correcció lingüística en català, castellà i anglès, si escau), en: Recull personal de documentació, diari i evidències pautades, contactes, etc; programació innovadora relacionada amb la menció; informe/memòria de la intervenció.
50 No
Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir de la rúbrica que figura als annexos 5 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Els criteris de qualificació estan especificats en les activitats corresponents (tutories, programacions , diaris i informes que avalua el tutor o la tutora FEP, avaluació de les pràctiques per part de la mentoria del centre i, autoavaluació)

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG, i l'absència en alguna de les sessions representa una rebaixa de 0'2 punts a la qualificació final.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

La correcció lingüística, tant oral com escrita, en català, castellà i,anglès si escau, és prescriptiva.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap de les tasques avaluables del mòdul.

Avaluació única:
Aquest mòdul es regeix per la normativa específica i no considera l'opció de l'avaluació única. Cal realitzar el pràcticum tal i com està definit al pla d'estudis.

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019)
Article 9.5: L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració de la mentoria del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació de la tutoria de la FEP.

Tutoria

Cada estudiant tindrà assignada una tutora o tutor que serà un/a professor/a del grau i, específicament, de l'àmbit de la menció que cursa. La tutoria es desenvoluparà majoritàriament de forma grupal (amb les/els altres estudiants que tingui assignats la tutora), i tant de forma virtual com presencial.
La tutoria desenvoluparà aquestes tasques:
- Pactar el Pla Personalitzat de Treball a l’estudiant i el mentor del centre.
- Compartir amb el mentor de centre la formació didàctica i pedagògica per a facilitar el disseny de la intervenció de l’estudiant.
- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula.
- Proposar espais de discussió i debat sobre el que es pretén que desenvolupi l’estudiant en el centre (competències, continguts, activitats…) i concretar els criteris d’avaluació.
- Impulsar activitats i projectes de treball en el que hi hagin de participar i col·laborar el professorat del centre i el de la universitat.
- Participar en reunions i seminaris de tutories.
- Avaluar les competències de l’estudiant

D'altra banda, cada estudiant tindrà també una o dues mentores a l'escola (la mestra/e tutora del grup classe, i si escau, la mestra/e especialista en la menció que cursa l'estudiant). Les seves tasques i funcions es descriuen a la guia de pràcticum.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En aquest mòdul, la tutora o tutor de cada estudiant establirà els sistemes de comunicació pertinents. Generalment, es realitza presencialment o virtualment, per telèfon i a través de moodle. Consisteix en un seguiment constant del treball de l'estudiant i de les problemàtiques que puguin sorgir.
També s'estableix l'ús del correu electrònic amb la tècnica de pràcticum (practiques.fep@udg.edu)i amb la responsable del mòdul. Alhora, aquestes responsables es posaran en contacte amb totes les i els estudiants a través del moodle (avisos i notícies, fòrum).

Observacions

L’estudiant haurà de dedicar un temps específic a la menció (com a mínim 1/3 del temps de dedicació total del pràcticum), per la qual cosa podriatenir dos mentors o mentores en el centre: un de l’especialitat (que no és habitual a infantil) i un de generalista. En el cas de la menció "Expressions i ambients a l'escola bressol", tindrà una única mentora i tot el temps del pràcticum es dedicarà a la menció.

El tutor/tutora de la FEP serà també el director/a del TFG de l'estudiant (el TFG dels grau en mestra/e de la UdG està íntimament relacionat amb el pràcticum 2 i amb la menció).

El curs 20-21, per l'emergència COVID19, el seminari d'investigació-acció es realitzarà de manera no presencial. També per aquesta situació, la previsió de l'estada, les tasques a realitzar en el centre o semi-presencialment, poden patir alteracions, que seran comunicades en el moment oportú.

El pràcticum dels graus en mestre s'organitza i es realitza seguint les instruccions i regulacions del Departament d' educació de la Generalitat de Catalunya.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents
 • Pràcticum 1 i TFG 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Elaboració d’un informe de pràctiques en relació a l’estada a l’escola:

• Reflexions i valoració en relació a l’estada a l’escola, la vivència, la participació a reunions, la resolució de conflictes, la relació entre l’equip educatiu, la implicació pròpia i de l’equip educatiu en el clima d’escola, etc.

Disseny d'una programació contextualitzada a l'aula:
• Contextualització i justificació de la programació d’aula (feta de manera teòrica).
• Per a una gran part de l’alumnat, la intervenció no s’ha pogut dur a terme o només s’ha fet de manera parcial, però tenint en compte el coneixement del grup, cal fer una anàlisi i una reflexió sobre els aspectes més rellevants que es cregui que hagin pogut sorgir durant la hipotètica intervenció. Com per exemple: organització, dinàmica i gestió de l’aula (interaccions), materials, gestió del temps, avaluació, dificultats, entre d’altres. És a dir, com m’imagino que hauria anat la meva sessió, què hauria anat millor, pitjor, què feia jo per millorar-ho, etc.
• Autoavaluació de l’alumnat del procés de realització de la programació, que inclogui:
o Implicació d’agents externs al propi estudiant, en el consens de la programació (altres companys, tutor de facultat, mentor de centre, altres...).
o Cronograma seguit, adaptació a imprevistos, compromís de treball, etc.
o Recull de les propostes del/de la tutor/a de facultat, del mentor de centre, etc., com a proposta constructiva i positiva per al resultat final.
• Propostes de continuació per seguir aprofundint en el tema de la programació:

Modificació de l'avaluació:
Per a l'avaluació es consideraran les següents fonts d'informació i evidències

•Participació de l’alumnat en les tutories
•Compliment dels terminis acordats en les trameses
•Qualitat del recull personal de documentació, diari i evidències pautades, contactes, etc.
•Avaluació per part de la mentoria del centre educatiu (informe d’avaluació)
•Avaluació per part de la tutoria de la Facultat (informe d’avaluació)
•Autoavaluació de l’alumnat (rúbrica avaluació)

Tutoria i comunicació:
- Les tasques a realitzar es notificaran a l’alumnat mitjançant l’enviament d’un missatge a la secció´ d’avisos i noticies de l'aula Moodle, o be mitjançant correu electrònic
- El nombre de tutories grupals s'incrementa, passant de les 3 obligatòries, a realitzar les que es considerin necessàries per garantir la tutorització de l'alumnat. Les tutories es realitzaran de forma virtual (mitjançant Skype o d’altres eines similars)
- Apart de les tutories grupals, es proposa establir una comunicació continuada individual amb l'alumnat mitjançant la realització de tutories individuals. Aquestes es realitzaran a demanda de l'alumnat o be del professorat. L’alumnat que vulgui concertar una tutoria s’ha de posar en contacte, prèviament, amb el tutor via correu electrònic, per tal de comprovar la disponibilitat, i en funció d'aquesta, concretar el dia i l’horari de la tutoria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.