Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Gestió, tractament i disposició dels residus. Reutilització i reciclatge. Aplicacions pràctiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA BUSQUETS FONT  / FARNERS CORRALES BARBE  / ORIOL GUTIERREZ GARCIA-MORENO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. TEORIA 1. Introducció a la gestió dels residus sòlids 1.1. Concepte de residu i subproducte. Classificació dels residus. 1.2. Característiques dels residus. 1.3. Legislació bàsica. Plans de gestió dels residus. 1.4. Sistemes de tractament i disposició dels residus. 2. Compostatge 2.1. Objectius i condicionants del procés de compostatge. 2.2. Sistemes de compostatge. 2.3. Requeriments pel compostatge i qualitat del compost. 3. Digestió anaeròbia 3.1. Introducció, avantatges i aplicacions. 3.2. Paràmetres ambientals i operacionals del procés. 3.3. Tecnologies per residus sòlids. Valorització del biogàs. 4. Abocadors 4.1. Introducció i classificació. Consideracions en la planificació, disseny, localització i operació d'abocadors. 4.2. Gestió d'un abocador. Operació i control (gasos, lixiviats i aigües superficials). Clausura i manteniment post-clausura. 4.3. Requeriments dels abocadors i cànon d'abocament. 5. Processos termoquímics (valorització energètica) 5.1. Introducció, objectius, avantatges i inconvenients, classificació i legislació. 5.2. Incineració. Principis de la combustió. Balanços de matèria i energia. Emissions gasoses. 5.3. Piròlisi. Gasificació. 5.4. Sistemes de recuperació d'energia. Sistemes pel control de les emissions atmosfèriques. 6. Altres residus i reciclatge

2. PRÀCTIQUES 1. Digestió anaerobia 2. Lixiviats 3. Sortida/visita planta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 8,00 27,00 35,00
Resolució d'exercicis 19,00 28,00 47,00
Sessió participativa 5,00 6,00 11,00
Sessió pràctica 17,00 5,00 22,00
Treball en equip 5,00 30,00 35,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • Introduction to environmental engineering (1998). WCB/McGraw-Hill.. Catàleg
 • Water treatment (2003). American Water Works Association. Catàleg
 • Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización (1995). Mc-Graw Hill. Catàleg
 • Wastewater engineering: treatment and reuse (2003). McGraw Hill. Catàleg
 • Handbook of solid waste management (2002). McGraw Hill. Catàleg
 • Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos (1996). McGraw-Hill. Catàleg
 • Integrated solid waste management: a life cycle inventory (2001). Oxford: Backwell science. Catàleg
 • Agència de residus de Catalunya (2015). Recuperat , a http://www.arc-cat.net
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/inici/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes plantejats a classe i resolts a classe o a casa (entregables). Treball continuat: Preguntes; resolució casos pràctics (individuals o en grup). Avaluació continuada mitjançant ressolució de proves, exercicis i problemes proposats. Es valoren els coneixements i les habilitats que es van adquirint (de la capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes, d’analitzar i interpretar els resultats) així com el treball a les sessions d’aula. 25
Prelabs: Preguntes relacionades amb les pràctiques a desenvolupar al laboratori Avaluació dels conceptes previs a cada pràctica. 5
Elaboració d'un informe relacionat amb les pràctiques realitzades Correcte desenvolupament dels conceptes teòrics aplicats a la pràctica. Redacció d'un informe científic basat en els resultats obtinguts a cada pràctica. 20
Prova final escrita. Examen escrit teòric i exercicis/casos per validar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant resolució de problemes. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura. Única part recuperable. 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i es realitza en funció dels següents criteris:

- Treballs d'aula (individual o en grup), ressolució de problemes (entregables) i seguiment coneixement i habilitats, 10% de la nota.

- Treball en equip sobre un tema de tractament de residus:
a) Memòria: 10%
b) Presentació oral: 5%

- Prova final escrita, 50% de la nota (cal obtenir un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura)

- Informe de pràctiques, 20% de la nota.

- Prelabs, 5% de la nota

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

Cal presentar obligatòriament els exercicis, problemes i treballs plantejats dins dels terminis establerts per aprovar l'assignatura.


L'única activitat que és recuperable en segona convocatòria és la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència dels alumnes a les pràctiques i al cas d'estudi és obligatòria quedant automàticament suspesos en cas d'absència no justificada qualsevol dels dies establerts a l'horari.
No presentar-se a la prova final i no fer l'avaluació continuada.