Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Gestió, tractament i disposició dels residus. Reutilització i reciclatge. Aplicacions pràctiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA BUSQUETS FONT  / FARNERS CORRALES BARBE  / ORIOL GUTIERREZ GARCIA-MORENO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. TEORIA 1. Introducció a la gestió dels residus sòlids 1.1. Concepte de residu i subproducte. Classificació dels residus. 1.2. Característiques dels residus. 1.3. Legislació bàsica. Plans de gestió dels residus. 1.4. Sistemes de tractament i disposició dels residus. 2. Compostatge 2.1. Objectius i condicionants del procés de compostatge. 2.2. Sistemes de compostatge. 2.3. Requeriments pel compostatge i qualitat del compost. 3. Digestió anaeròbia 3.1. Introducció, avantatges i aplicacions. 3.2. Paràmetres ambientals i operacionals del procés. 3.3. Tecnologies per residus sòlids. Valorització del biogàs. 4. Abocadors 4.1. Introducció i classificació. Consideracions en la planificació, disseny, localització i operació d'abocadors. 4.2. Gestió d'un abocador. Operació i control (gasos, lixiviats i aigües superficials). Clausura i manteniment post-clausura. 4.3. Requeriments dels abocadors i cànon d'abocament. 5. Processos termoquímics (valorització energètica) 5.1. Introducció, objectius, avantatges i inconvenients, classificació i legislació. 5.2. Incineració. Principis de la combustió. Balanços de matèria i energia. Emissions gasoses. 5.3. Piròlisi. Gasificació. 5.4. Sistemes de recuperació d'energia. Sistemes pel control de les emissions atmosfèriques. 6. Altres residus i reciclatge

2. PRÀCTIQUES 1. Digestió anaerobia 2. Lixiviats 3. Sortida/visita planta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 5 6 11
Classes pràctiques 17 5 22
Prova d'avaluació 8 27 35
Resolució d'exercicis 19 28 47
Treball en equip 5 30 35
Total 54 96 150

Bibliografia

 • Introduction to environmental engineering (1998). WCB/McGraw-Hill.. Catàleg
 • Water treatment (2003). American Water Works Association. Catàleg
 • Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización (1995). Mc-Graw Hill. Catàleg
 • Wastewater engineering: treatment and reuse (2003). McGraw Hill. Catàleg
 • Handbook of solid waste management (2002). McGraw Hill. Catàleg
 • Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos (1996). McGraw-Hill. Catàleg
 • Integrated solid waste management: a life cycle inventory (2001). Oxford: Backwell science. Catàleg
 • Agència de residus de Catalunya (2015). Recuperat , a http://www.arc-cat.net
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/inici/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes plantejats a classe i resolts a classe o a casa (entregables). Treball continuat: Preguntes; resolució casos pràctics (individuals o en grup). Avaluació continuada mitjançant ressolució de proves, exercicis i problemes proposats. Es valoren els coneixements i les habilitats que es van adquirint (de la capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes, d’analitzar i interpretar els resultats) així com el treball a les sessions d’aula. 25
Prelabs: Preguntes relacionades amb les pràctiques a desenvolupar al laboratori Avaluació dels conceptes previs a cada pràctica. 5
Elaboració d'un informe relacionat amb les pràctiques realitzades Correcte desenvolupament dels conceptes teòrics aplicats a la pràctica. Redacció d'un informe científic basat en els resultats obtinguts a cada pràctica. 20
Prova final escrita. Examen escrit teòric i exercicis/casos per validar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant resolució de problemes. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura. Única part recuperable. 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i es realitza en funció dels següents criteris:

- Treballs d'aula (individual o en grup), ressolució de problemes (entregables) i seguiment coneixement i habilitats, 10% de la nota.

- Treball en equip sobre un tema de tractament de residus:
a) Memòria: 10%
b) Presentació oral: 5%

- Prova final escrita, 50% de la nota (cal obtenir un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura)

- Informe de pràctiques, 20% de la nota.

- Prelabs, 5% de la nota

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

Cal presentar obligatòriament els exercicis, problemes i treballs plantejats dins dels terminis establerts per aprovar l'assignatura.


L'única activitat que és recuperable en segona convocatòria és la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència dels alumnes a les pràctiques i al cas d'estudi és obligatòria quedant automàticament suspesos en cas d'absència no justificada qualsevol dels dies establerts a l'horari.
No presentar-se a la prova final i no fer l'avaluació continuada.